Навчальний курс "Кримінологія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Кримінологія

Кримінологія.jpg

Галузь знань 0304 Право

спеціальність: 8.03040101 Правознавство

освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу

ознайомлення студентів з основами кримінології;

формування розуміння закономірностей існування таких явищ як злочинність та інших негативних соціальних явищ

вивчення закономірностей формування особистості злочинця, причин та умов злочинності, проблем протидії злочинності.

НК Кримінологія.jpg
.

Завдання курсу

  • вивчення методології кримінології та методики кримінологічних досліджень;
  • вивчення сутності та природи злочинності, її основних показників та тенденцій розвитку;
  • вивчення причин та умов злочинності;
  • вивчення особистості злочинця;
  • вивчення основних напрямків і засобів протидії злочинності;
  • вивчення ознак окремих видів злочинності та особливостей протидії їм.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

-сутність і природу злочинності, характерні особливості та тенденції розвитку злочинності в сучасній Україні;

- причини злочинності, окремих її видів і конкретних злочинів;

-специфічні риси особистості злочинця;

-основні засади протидії злочинності;

-діючі в Україні концепції та програми боротьби зі злочинністю;

-особливості окремих найбільш небезпечних видів злочинності та їх попередження (організованої, економічної, злочинності неповнолітніх, рецидивної злочинності, злочинності, пов'язанної з пияцтвом і наркоманією тощо);

- сутність головних проблем сучасної кримінологічної науки.


вміти:

- аналізувати рівень, структуру та динаміку злочинності;

- виявляти і аналізувати причини та умови злочинності, окремих її видів та конкретних злочинів;

- виявляти особливості особистості злочинця по злочинах окремих видів;

- організовувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об'єкті й території.


Робоча програма "Кримінологія" [1]

Автор (автори) курсу

Гриценко Володимир Григорович

Учасники

Сторінка координування курсу "Кримінологія" викладач В.Г.ГриценкоГрафік навчання

Понеділок Вівторок Четвер
2 пара, кафедра ауд.18 3 пара, кафедра ауд.18 4 пара, кафедра ауд.18
3 пара, кафедра ауд.18

Варіант Структура

Crime.jpg

Змістовий модуль 1

Загальна частина

Тема 1. Поняття, предмет, завдання, функції та методологія кримінології. Методика кримінологічних досліджень

Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан кримінології

Тема 3. Поняття та загальна характеристика злочинності, її якісно-кількісні показники

Тема 4. Детермінанти злочинності та їх класифікація

Тема 5. Особистість злочинця та її кримінологічні ознаки

Тема 6. Причини та умови конкретних злочинів. Віктимологічний аспект злочинної поведінки

Тема 7. Профілактика злочинів

Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування

Змістовий модуль 2

Особлива частина

Тема 9. Кримінологічна характеристика організованої злочинності

Тема 10. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх

Тема 11. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки

Тема 12. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності

Тема 13. Кримінологічна характеристика рецидивної та професійної злочинності

Тема 14. Кримінологічна характеристика необережної злочинності

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Загальна частина

Тема 1. Поняття, предмет, завдання, функції та методологія кримінології. Методика кримінологічних досліджень

Поняття кримінології. Кримінологія як загальнотеоретична наука та навчальна дисципліна. Соціологічний та правовий аспекти кримінології. Предмет кримінології. Загальна характеристика предмета кримінології. Злочинність, особистість злочинця, причини та умови злочинності, протидія злочинності як складові предмету кримінології. Місце кримінології в системі юридичних та інших наук. Взаємодія кримінології з кримінальним правом та іншими науками кримінально-правового циклу: кримінальним процесом, криміналістикою, кримінально-виконавчим правом. Використання в кримінології даних кримінально-правової та інших галузей статистики. Зв’язок кримінології з іншими юридичними науками: цивільного права, сімейного, адміністративного, трудового правав. Зв’язок кримінології із суспільними та природничими науками: філософією, економікою, соціологією, демографією, психологією, генетикою, судовою статистикою та іншими науками. Система кримінології. Загальна та Особлива частини кримінології. Загальнотеоретичні проблеми, що включені до Загальної частини. Особлива частина - кримінологічна характеристика окремих видів злочинності. Завдання та функції кримінології. Поняття методології кримінології та методики кримінологічного дослідження. Загальна характеристика методів кримінології. Філософський діалектичний метод – основа методології кримінологічної науки. Загальнонаукові методи кримінологічного дослідження: аналіз, синтез, логічний, порівняльний, історичний, системно-структурний та інші методи. Міжгалузеві методи кримінологічного дослідження. Характеристика соціологічних, психологічних та статистичних методів. Спостереження, опитування та тестування. Експеримент в кримінології. Документальний метод.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 1. Поняття,предмет, завдання, функції та методологія кримінології. Методика кримінологічних досліджень.

1. Кримінологія як наука, її предмет та методологія.

2. Завдання і функції кримінології.

3. Система кримінології.

4. Методика кримінологічних досліджень.


Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан кримінології

Історія вчень про злочинність та її попередження. Становлення та розвиток кримінології як науки у ХІХ ст. Розвиток кримінології на Україні в 20-30 роках ХХ століття. Причини та наслідки припинення кримінологічних досліджень в середині 30-х років та їх відновлення в кінці 50-х років ХХ століття. Характеристика кримінологічної науки в Україні в період з 1960 року по 1990 рік. Головні здобутки вітчизняної кримінологічної науки за вказаний період. Сучасний стан кримінологічної науки в Україні, проблеми та перспективи її розвитку.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан кримінології.

1. Виникнення кримінології як науки.

2. Становлення та розвиток кримінології в Україні.

3. Сучасний стан кримінології науки в Україні, проблеми та перспективи.


Тема 3. Поняття та загальна характеристика злочинності, її якісно-кількісні показники

Поняття злочинності. Розвиток наукових позицій щодо розуміння сутності та природи злочинності. Співвідношення понять “злочинність” і “злочин”. Характеристика основних ознак злочинності. Основні якісно-кількісні показники злочинності: рівень, структура, динаміка злочинності. Визначення показників злочинності. Зміст та джерела статистичної інформації. Поняття рівня злочинності. Коефіцієнти злочинності. Значення визначення рівня злочинності при вивченні злочинності. Поняття структури злочинності. Питома вага окремих видів злочинності у структурі злочинності. Підстави структурування злочинності. Значення вивчення структури злочинності для кримінологічних досліджень. Поняття та способи вимірювання динаміки злочинності. Науково-практична мета аналізу динаміки злочинності. Географія злочинності. Особливості якісних та кількісних показників за регіональною ознакою. Фактори, що обумовлюють особливості стану та розвитку злочинності в різних регіонах країни. Поняття та види латентної злочинності. Причини латентності злочинності, методи її виявлення. Рівні латентності окремих видів злочинів: високий, середній та низький рівні. Суспільна небезпека та «ціна» злочинності: зміст та співвідношення понять. Тенденції розвитку злочинності в Україні в сучасний період.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 3. Поняття та загальна характеристика злочинності, її якісно-кількісні показники.

1. Поняття злочинності та її види.

2. кількісні та якісні показники злочинності.

3. Латентна злочинність.


Тема 4. Детермінанти злочинності та їх класифікація

Вчення про детермінізм як сукупність та взаємодію явищ, процесів. Причинність як одна з форм детермінації. Відмінність причинного зв’язку від інших видів зв’язку - зв’язку в часі, в просторі, функціонального, кореляційного, системно-структурного, зв’язку станів та інших. Методологічна база вивчення причинності в кримінології. Філософські підходи до розуміння структури причинного зв’язку та взаємодії причин та умов злочинності. Системний підхід до дослідження причин та умов злочинності. Співвідношення причин злочинності та конкретного злочину. Кримінологічне значення вивчення причин та умов злочинності. Характеристика наукових концепцій причин злочинності. Класифікація причин та умов злочинності. Визначення критеріїв класифікації причин та умов злочинності. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі. Загострення економічної та соціальної ситуації. Політична нестабільність. Майнове та соціальне розшарування суспільства в умовах ринкової економіки як криміногенні детермінанти. Соціальні конфлікти. Криміногенно детерміновані форми психології суспільства як причина злочинності.

Теоретичний матеріал

Лекція №4 [2]

Практичні завдання

Тема 4. Детермінанти злочинності та їх класифікація.

1. Детермінація і причинність злочинності.

2. Основні сучасні теорії причин злочинності в Україні.

3. Класифікація детермінантів злочинності.

Тема 5. Особистість злочинця та її кримінологічні ознаки

Поняття особистості злочинця. Загальнофілософське поняття особистості та його зв’язок з кримінологічним поняттям особистості злочинця. Співвідношення понять “людина”, “особа” та “особистість”. Завдання та значення вивчення особистості злочинця. Межі вивчення поняття особистості злочинця. Рівні кримінологічного вивчення особистості злочинця - індивідуальний, груповий, загальносоціальний. Соціологічний та біологічний (антропологічний) напрямки вивчення особистості злочинця. Характеристика окремих наукових концепцій. Загальні закономірності формування криміногенної спрямованості особистості. Структура особистості злочинця. Кримінологічна характеристика особистості злочинця за окремими ознаками. Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця. Характеристика особистості злочинця за соціально-рольовими ознаками. Морально-психологічні ознаки особистості злочинця. Характеристика особистості злочинця за кримінально-правовими ознаками. Типологія особистості злочинця і класифікація злочинців. Критерії класифікації та підстави типологізації злочинців. Практичне значення типологізації та класифікації злочинців.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 5. Особистість злочинця та її кримінологічні ознаки.

1. Визначення та кримінологічна характеристика особи злочинця.

2. Межі кримінологічного вивчення особи злочинця.

3. Типологія та класифікація злочинців.

Тема 6. Причини та умови конкретних злочинів. Віктимологічний аспект злочинної поведінки

Поняття причин та умов конкретного злочину. Механізм злочинної поведінки: поняття та основні структурні частини Види механізму злочинної поведінки. Умови формування криміногенної спрямованості особистості та їх роль у вчиненні злочину. Криміногенний вплив на особу соціального мікро- та макросередовища. Поняття та роль конкретної життєвої ситуації у формуванні мотиву і мети злочину та реалізації рішення вчинити злочин. Види конкретних життєвих ситуацій. Віктимологічний аспект злочинної поведінки. Віктимність як сукупність властивостей потерпілого. Роль віктимної поведінки у механізмі злочинної поведінки. Види віктимної поведінки. Класифікація потерпілих від злочину.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 6. Причини та умови конкретних злочинів. Віктимологічний аспект злочинної поведінки.

1. Причини та умови конкретних злочинів.

2. Криміногенна ситуація та її місце в «механізмі» конкретних злочинів.

3. Характеристика віктимології та класифікація жертв злочину.

4. Віктимологічна профілактика.

Тема 7. Профілактика злочинів

Поняття протидії злочинності. Співвідношення понять „протидія злочинності”, «попередження злочинів», «профілактика злочинів», “запобігання злочинності”, “припинення злочинів”, “боротьба зі злочинністю”. Мета, завдання та рівні протидії злочинності. Принципи здійснення превентивної діяльності. Організаційні та правові засади протидії злочинності. Система заходів протидії злочинності. Класифікація заходів протидії злочинності: загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи. Рання та безпосередня профілактика злочинів. Загальна характеристика системи суб’єктів протидії злочинності. Види суб’єктів протидії злочинності: загальні та спеціальні суб’єкти. Характеристика превентивної діяльності окремих суб’єктів протидії злочинності. Правоохоронні органи в системі суб’єктів протидії злочинності. Класифікація суб’єктів за характером провідної функції, виконуваної ними у сфері протидії злочинності.

Теоретичний матеріал

Лекція №1


Практичні завдання

Тема 7. Профілактика злочинів.

1. Поняття профілактики злочинів, її цілі та завдання.

2. Класифікація профілактичних заходів.

3. Зарубіжний досвід профілактики злочинів.


Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування

Поняття кримінологічного прогнозування. Цілі та завдання кримінологічного прогнозування. Організаційні принципи кримінологічного прогнозування. Види і терміни кримінологічного прогнозування (короткотермінове, середньотермінове, довготермінове кримінологічне прогнозування). Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки. Зв’язок прогнозування злочинності із плануванням попередження злочинності. Поняття методу кримінологічного прогнозування. Метод екстраполяції, його призначення. Метод моделювання. Метод експертних оцінок і його ознаки. Порівняльний метод. Поєднання методів як засіб підвищення точності кримінологічних передбачень. Поняття планування боротьби зі злочинністю, його цілі та завдання. Організаційні засади планування боротьби зі злочинністю. Види кримінологічних планів. Кримінологічний прогноз як база кримінологічного планування.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 8. Кримінологічне прогнозування та планування.

1. Поняття та роль кримінологічного прогнозування.

2. Методи кримінологічного прогнозування.

3. Кримінологічне планування.

Змістовий модуль 2. Особлива частина

Тема 9. Кримінологічна характеристика організованої злочинності

Поняття та основні ознаки організованої злочинності. Відмінність організованої та групової злочинності. Кримінологічна характеристика організованих злочинних угруповань. Суспільна небезпека організованої злочинності. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в Україні. Латентність організованої злочинності. Особливості детермінації організованої злочинності. Зв’язок організованої злочинності з корупцією та тіньовою економікою. Кримінологічна характеристика особи керівника та учасника організованого злочинного угруповання. Кримінальний професіоналізм як характерна риса учасника організованого злочинного угруповання. Протидія організованої злочинності. Організаційні та правові засади боротьби із організованою злочинністю. Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи протидії організованій злочинності. Зарубіжний досвід боротьби з організованою злочинністю.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 9. Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

1. Загальна характеристика організованої злочинності.

2. Причини та умови організованої злочинності.

3. Поняття організованої транснаціональної злочинності.

4. Основні напрями злочинної діяльності організованих транснаціональних організацій.

Тема 10. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх

Поняття та основні ознаки злочинності неповнолітніх. Рівень, структура і динаміка злочинності неповнолітніх. Латентність злочинності неповнолітніх. Причини злочинності неповнолітніх. Роль факторів мікро- та макросередовища у формуванні криміногенної спрямованості неповнолітнього злочинця. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця. Особливості морально-психологічних властивостей неповнолітніх злочинців. Протидія злочинності неповнолітніх. Суб’єкти протидії злочинності неповнолітніх. Система загальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів протидії злочинності неповнолітніх.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 10. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.

1. Стан, тенденції та особливості злочинності неповнолітніх.

2. Детермінація злочинної поведінки неповнолітніх.

3. Запобігання злочинності неповнолітніх.

Тема 11. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки

Поняття та структура економічної злочинності. Ознаки економічної злочинності. Стан та тенденції розвитку економічної злочинності в Україні. Латентність економічної злочинності в цілому та окремих видів злочинів у сфері економіки. Кримінологічна характеристика окремих груп злочинів у сфері економіки. Злочини у кредитно-фінансовій сфері. Злочини у сфері господарської діяльності, підприємництва та приватизації. Поняття «тіньової економіки». Кримінологічна характеристика хабарництва. Корупція - важливіша умова функціонування тіньової економіки. Поняття та причини корупції. Кримінологічна характеристика особи, яка вчинила злочин у сфері економіки. Особливості ознак та властивостей “економічних” злочинців залежно від виду злочину у сфері економіки. Причини та умови економічної злочинності. Соціально-економічні та правові фактори. Організаційно-управлінські фактори. Протидія економічній злочинності. Організаційні засади протидії економічній злочинності. Система загальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів протидії економічної злочинності. Удосконалення національного законодавства в економічній сфері.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 11. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки

1. Кримінологічна класифікація економічних злочинів.

2. Попередження злочинів у сфері економіки.

Тема 12. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності

Поняття та структура насильницької злочинності. Суспільна небезпека насильницької злочинності. Рівень, структура та динаміка насильницьких злочинів і хуліганства. Кримінологічна характеристика умисних вбивств, тілесних ушкоджень, хуліганства і зґвалтувань. Побутові насильницькі злочини. Кримінологічна характеристика осіб, що вчинюють насильницькі злочини. Класифікація та основні типи насильницьких злочинців. Причини насильницької злочинності і хуліганства. Мотивація насильницьких злочинів. Міжособові конфлікти як причина насильницької злочинності. Види конфліктів. Криміногенна роль пияцтва та наркоманії. Протидія насильницьких злочинів і хуліганства. Суб’єкти та система заходів протидії насильницькій злочинності та хуліганства. Профілактика побутових конфліктів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 12. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності

1. Поняття та види насильницьких злочинів.

2. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів.

Тема 13. Кримінологічна характеристика рецидивної та професійної злочинності

Поняття рецидивної злочинності. Рецидив злочину і його види. Кримінально-правове і кримінологічне поняття рецидиву злочинів. Стан та тенденції рецидивної злочинності в Україні. Структура рецидивної злочинності. Латентність рецидивних злочинів. Причини та умови рецидивної злочинності. Кримінологічна характеристика особистості рецидивіста. Класифікація та типологія рецидивістів. Протидія рецидивній злочинності. Суб’єкти протидії рецидивній злочинності. Загально соціальні заходи протидії рецидивній злочинності. Особливості спеціально-кримінологічних заходів протидії рецидиву злочинів. Поняття «професії» та «кримінального професіоналізму». Ознаки кримінального професіоналізму. Поняття професійної злочинності. Стан та тенденції професійної злочинності в Україні. Структура професійної злочинності. Причини та умови професійної злочинності. Роль кримінальних традицій та звичаїв у відтворенні професійної злочинності. Кримінологічна характеристика особистості професійного злочинця. Кримінальний професіоналізм в сучасній злочинності, характеристика його ознак. Протидія професійній злочинності. Система суб’єктів та система заходів протидії професійній злочинності.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 13. Кримінологічна характеристика рецидивної та професійної злочинності

1. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

2. Заходи попередження та протидії рецидивної злочинності.

3. Поняття та ознаки професійної злочинності.

4. Заходи профілактики професійної злочинності.

Тема 14. Кримінологічна характеристика необережної злочинності

Поняття та структура необережної злочинності. Необережні злочини у сфері використання джерел підвищеної небезпеки. Основні показники необережної злочинності. Латентність необережних злочинів. Причини та умови необережної злочинної поведінки. Причини та умови конкретного необережного злочину. Механізм необережної злочинної поведінки. Особливості мотивації необережних злочинів. Ситуація та її вплив на вчинення необережного злочину. Віктимогенні умови вчинення необережного злочину. Кримінологічна характеристика особистості необережного злочинця. Протидія необережній злочинності.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Тема 14. Кримінологічна характеристика необережної злочинності

1. Поняття необережних злочинів.

2. Детермінанти необережної злочинності.

3. Основні напрями запобігання необережним злочинам.

Самостійна робота до курсу

[3]

Ресурси

Контрольні питання до курсу

Контрольні питання «Кримінологія».

1.Поняття про кримінологію як науку.

2.Предмет кримінології.

3. Місце кримінології і системі суспільних наук.

4. Кримінологія як навчальна дисципліна. Предмет і система курсу.

5. Історія розвитку кримінології в 20-30 роках в колишньому СРСР та в Україні.

6. Сучасний стан кримінологічної науки в Україні.

7. Завдання кримінологічної науки і сучасний період розбудови України, як демократичної, незалежної держави.

8. Поняття злочинності. Її основні риси. Злочинність як соціальне і кримінально-правове явище.

9. Співвідношення злочинності і конкретного злочину.

10. Поняття латентної злочинності. Методика її вивчення.

11. Основні види злочинності «економічна», насильницька, організована, рецидивна, професійна, злочинність неповнолітніх, жіноча злочинність, пенітенціарна, необережна.

12. Показники, які характеризують злочинність.

13. Стан та рівень злочинності.

14. Структура злочинності.

15. Динаміка злочинності.

16. «Ціна» злочинності.

17. Основні риси злочинності в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства.

18. Поняття професійної злочинності.

19. Загальні причини злочинності.

20. Специфіка вивчення причинності в кримінології.

21. Поняття причин та умов злочинності, їх співвідношення з причинами та умовами конкретних злочинів.

22. Класифікація негативних соціальних явищ, і процесів, які породжують злочинність.

23. Психологічні причини злочинності та їх місце в системі причин злочинності.

24. Економічні причини злочинності та їх місце в системі причин злочинності.

25. Причини злочинності в Україні в сучасний період.

26. Поняття особистості злочинця.

27. Завдання вивчення особистості злочинця.

28. «Особистість злочинця» і «злочинна особистість». Охарактеризувати вказані поняття.

29. Загальні закономірності формування особистості злочинця.

30. Соціальне і біологічне в особистості злочинця.

31. Кримінологічна характеристика особистості злочинця.

32. Класифікація злочинів.

33. Кримінологічне поняття причин та умов конкретного злочину.

34. Механізм злочинної поведінки.

35. Місце та роль властивостей особистості злочинця і механізмі злочинної поведінки.

36. Конкретна життєва ситуація, її роль у детермінації злочинної поведінки.

37. Віктимологічний аспект злочинної поведінки.

38. Негативні умови формування особистості в сім’ї, школі, за місцем роботи, у ближчому побутовому оточені, як джерело злочинної поведінки.

39. Поняття попередження злочинності.

40. Системний характер попередження злочинності.

41. Класифікація заходів попередження злочинності за рівнем, характером, масштабом, моментом застосування, правовим регулюванням тощо.

42. Загально-соціальне попередження злочинності.

43. Спеціально-кримінологічне попередження злочинності.

44. Класифікація заходів попередження злочинності.

45. Поняття раннього безпосереднього попередження.

46. Класифікація заходів попередження злочинності в залежності від об’єкту впливу.

47. Правові засади попередження злочинності.

48. Принципи діяльності системи попередження злочинності.

49. Дати загальну характеристику діючої в Україні Комплексної цільової програми боротьби із злочинністю.

50. Загальна характеристика суб’єктів профілактичної діяльності.

51. Загальна характеристика методик кримінологічних досліджень.

52. Вивчення кримінальних справ і іншої офіційної документації за систематизованими запитаннями. Загальна характеристика методу.

53. Застосування в кримінології методу анкетування.

54. Застосування в кримінології методу інтерв’ю і техніка його проведення.

55. Дослідження кримінологічне на окремому об’єкті чи конкретної території. Програма та план дослідження.

56. Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

57. Заходи попередження організованої злочинності.

58. Причини та умови організованої злочинності.

59. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх злочинців.

60. Попередження злочинів неповнолітніх.

61. Попередження рецидивних злочинів.

62. Причини та умови рецидивних злочинів.

63. Поняття та загальна характеристика рецидивної злочинності.

64. Попередження професійної злочинності.

65. Поняття та аналіз посадових злочинців.

66. Причини та умови скоєння посадових злочинів.

67. Кримінологічна характеристика особистості учасника організованої злочинності.

68. Заходи попередження посадових злочинців.

69. Характеристика злочинності, пов’язаної з алкоголізмом та наркоманією.

70.Поняття і загальна характеристика економічної злочинності.

71. Попередження економічної злочинності.

72. Кримінологічна характеристика особистості насильницьких злочинів.

73. Поняття та загальна характеристика насильницьких злочинів.

74. Попередження насильницьких злочинів.

75. Кримінологічна характеристика особистості професійного злочинця.

76. Особистість потерпілого і його роль в механізмі злочину.

77. Поняття та Кримінологічна характеристика професійної злочинності.

Рекомендована література

Базова

1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МЛУП, 2002. – 296 с.

2. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія – Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Павч. пос. – К.: НАВСУ, 2000.

3. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. пос. – К., 2000.

4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія І практика. У 3-х кн. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – К.: Ін Юре, 2007. – 424 с.

5.3акалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчинення окремих видів злочинів. –К.:Ін Юре, 2007. – 705 с.

6. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. - К.: їн Юре, 2008. -317 с.

7. Зелинский А.Ф. Кримінологія: Курс лекцій. – Харьков, 1996. – 175 с.

8. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. – К.: Вид-во Паливода А.В., 2006. – 261 с.

9. Коваленко О.И., Филонов В.П. - Курс лекций по криминологии и профилактике преступности. - Донецк, 1995.- 591 с.

10. Кримінологія: Загальна та Особлива частини. Підручник. 2-е вид. / Даньшин І.М., Голіна В.В.; за заг. ред. В.В.Голіни. - X., 2009 Кримінологія: Підручник / За ред. проф. Джужи О.М.- К., 2010.

11. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х частинах. Загальна частина (Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Лихолоб В.Г. та ін.) - Київ. - Українська академія внутрішніх справ, 1996. -171 с.

12. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х частинах. Особлива частина (Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.) - Київ. - Українська академія внутрішніх справ, 2000.

13. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. І.М. Даньшина. - Харків: Право, 2003. - 352 с.

14. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / С.І.Нежурбіда, А.В.Шевчук, Г.П.Жаровська та ін. - Чернівці: Рута, 2004. - 79 с.

15. Кримінологія: Навч. посіб. / О.М.Джужа, В.В.Василевич, Ю.Ф.Іванов та ін. / За заг. ред. О.М.Джужи. - К.: Прецедент, 2004. - 207 с.

16. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. -352 с.

17. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленхо, О. Г. Кулик та ін.: За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. -480 с.

18. Янович Р.М. Кримінологія: Конспект лекцій / Р.М.Янович, І.О.Єсип та ін. Львівський держ. ун-т вн. справ. - Львів, 2006. - 143 с.

19. Кальман А.Г., Христич И.А. Краткий словарь криминолого-статистических терминов, - Харьков, 1998.- 48 с.

20. Лисодєд О.В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002) / За ред. О.Г.Кальмана. - X.: ТОВ „Одіссей", 2003. - 128 с.

Допоміжна

1. Антонян Ю.М. Криминология. Избранньїе лекции. - М: Логос, 2004. - 448 с.

2. Криминология. Учебник / Н.А. Беляев, Н.М.Кропачев и др.- СПб, 1992. - 216 с.

3. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей ред. А.И.Долговой. - М: Издательская группа ИНФРА - М: Норма, 1997. - 779 с.

4. Криминология. Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Зминова. 3-є изд., перераб. и доп. - М.: Юрисгь. - 2005. - 734 с.

5. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М: Волтерс Клувер, 2004. - 640 с.

6. Криминология: Учебник для студентов вузов / Ванюшкин С.Р., Долгова А.И., Гришко А.Я. и др. / Под ред. А.И.Долговой. - М.: НОРМА, 2005. - 899 с.

7. Криминология: Учебник / Антонян Ю.М., Дашков Г.В., Кудрявцев В.Н. / Под ред. В.Н.Кудрявцева и Р.Е.Зминова. - М: Юрисгь, 2006. - 734 с.

8. Криминология: Учебник для студ. вузов /А.Д.Агапов, Л.В.Баринова и др. / Под ред. Малкова В.Д. - М.: ЮСТИНЦ ИНФОРМ, 2006. - 524 с.

9. Криминология: Конспект лекций / Н.В.Васильчикова, В.В.Кухарчук. - М: Юрайт, 2007.-143 с.

10. Криминология: уч. пос. / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. МГУ им. М.В.Ломоносова. - М.: Проспект: Велби, 2007. - 327 с.

11. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и се причиньї. Преступник. -М.: Юрид. лит., 1985. -416 с.

12. Курс советской криминологии: предулреждение преступности. - М.: Юрид. лит., 1986. -352 с.

13. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. Ред. В.Н.Кудрявцев. - М., 2000. -511 с.

Інформаційні ресурси

Сайт Верховної Ради України (законодавство)

Сайт журналу «Право України»

Головний правовий портал України

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського