Навчальний курс "Контрастивна стилістика"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

КОНТРАСТИВНА СТИЛІСТИКА.....


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0203 Гуманітарні науки

6.020303 Філологія. Переклад(англійська та німецька мови)

Мета та завдання навчального курсу

Мета- .. ознайомити студентів з предметом, специфікою, історією виникнення та основною проблематикою контрастивної стилістики.

Практична мета-навчити студентів порівняльному аналізу стилістичних особливостей текстів різних функціональних стилів для їх адекватного перекладу.

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток лінгвістичної й соціокультурної компетенції студента, навичок логічного й критичного мислення. Виховна мета полягає в підвищенні культури мовлення студентів.............

Завдання

поглибити лінгвістично-перекладацьку підготовку студентів

ознайомити майбутніх перекладачів-філологів з основними стилістичними поняттями та категоріями

навчити студентів здійснювати порівняльний аналіз текстів різних функціональних стилів, самостійно інтерпретувати різноманітні стилістичні явища

сприяти формуванню лінгвістичної та соціокультурної компетенції студентів

....................

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

понятійно-категоріальний апарат контрастивної стилістики

предмет, метод, історію контрастивної стилістики

функції різноманітних стилістичних засобів, особливості текстів різних функціональних стилів;

....................

вміти:

грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат;

здійснювати порівняльний аналіз стилістичних особливостей текстів різних функціональних стилів для їх адекватного перекладу.

..................


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Контрастивна стилістика"Ї

Автор (автори) курсу

Данілко Маргарита Іванівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Контрастивна стилістика" викладач Маргарита Іванівна ДанілкоГрафік навчання

Графік консультацій

день 1 час 2 аудиторія 3
вівторок/знаменник 14:20 706
четвер/чисельник 14:20 706

Змістовий модуль 1

Контрастивна стилістика в системі філологічних наук. Функціональні стилі. Стилістичні засоби на фонографічному та морфологічному рівнях. Семантична структура слова. Стилістична диференціація англійської та української лексики.


Тема 1. Об’єкт, предмет, категоріальний апарат контрастивної стилістики, історія стилістики. Контрастивна стилістика: предмет, ціль, завдання, методологічні основи, функції. Види стилістики. Функціональна стилістика. Контрастивна стилістика в системі філологічних наук. Основні поняття й категорії. Текст як акт комунікації. Історія стилістики. Риторика стародавньої Греції. П’ять канонів. Риторика стародавнього Риму. Риторика Середньовіччя та Відродження. Риторика у Великій Британії. Новий критицизм. Руський формалізм. Структуралізм. Пост-структуралізм. Марксизм. Сучасна стилістика.

Тема 2. Стиль. Функціональні стилі.Поняття «стиль». Стиль в мові. Історія питання. Дихотомія «письмовий-усний» та «літературний-розмовний». Функціональні стилі. Науковий стиль: особливості, ціль, лінгвістичні засоби. Детермінізація. Моделі речення. Газетний стиль: кліше, евфемізми, синтаксичні форми. Типові стилістичні засоби. Публіцистичний стиль: три види. Стилістичні засоби. Офіційний стиль: характерні риси. Основні підвиди. Художній стиль: поезія, проза, драма. Лінгвістичні особливості.

Тема 3. Фігури мови. Фонографічний та морфологічний рівні.Поняття фігури мови. Стилістичні засоби на різних мовних рівнях. Фонографічний рівень. Фонема. Стилістичні засоби на фонографічному рівні. Ономатопея. Алітерація. Види алітерації, її роль у тексті. Хомотельютон. Асонанс. Милозвучність, какофонія. Графон. Функції графону. Інші графічні засоби. Морфологічний рівень. Морфема. Стилістичні засоби на морфологічному рівні. Повтор. Оказіоналізм.

Тема 4. Семантична структура слова. Стилістичне розшарування лексики. Слово. Значення слова. Концепт. Денотативне та конотативне значення слова. Семантична структура слова. Контекст. Стилістичне розшарування англійської та української лексики. Нейтральні слова. Книжні слова. Розмовні слова. Спеціальна група книжних слів: терміни, архаїзми, поетичні слова, варваризми та іноземні слова. Спеціальна група розмовних слів: сленг, жаргонізми, діалектизми, вульгаризми. Історія сленгу. Функції сленгу в тексті. Різниця між сленгом та жаргонізмами. Функції діалектизмів та вульгаризмів. Табу. Евфемізм.

Змістовий модуль 2

Стилістичні засоби лексичного та синтаксичного рівнів. Типи мовлення та композиційно-мовленнєві форми.

Тема 5. Лексичний рівень, стилістичні засоби лексичного рівня: метафора, персоніфікація, порівняння, метонімія, синекдоха. Переносне значення слова. Троп. Метафора. Історія питання. Три аспекти метафори. Персоніфікація. Порівняння. Структурні характеристики порівняння. Гомеричне порівняння. Метонімія. Синекдоха. Види синекдохи.

Тема 6. Лексичні стилістичні засоби: гра слів, іронія, епітет, гіпербола, оксюморон Гра слів як стилістичний засіб, історія питання, використання гри слів в текстах різних функціональних стилів. Зевгма. Прозевгма. Гипозевгма. Іронія. Види іронії. Сократівська іронія. Драматична іронія. Лінгвістична іронія. Структурна іронія. Романтична іронія. Функції іронії. Епітет. Епітет з переносним значенням. Функції епітету. Антономазія. Гіпербола. Применшення як стилістичний прийом. Літота. Оксюморон та його функції в тексті.

Тема 7. Синтаксичний рівень, стилістичні засоби синтаксичного рівня. Синтаксис. Довжина речення. Речення, що складається з одного слова. Ритм тексту. Експресивність структури речення. Розташування членів речення. Повтор. Синтаксичний повтор. Анафора. Епістрофа. Симплок. Анадіплозіс. Кондуплікатіо. Епаналепсіс. Дайкоп. Ампліфікація. Антіметабола. Епізеуксіс. Паралелизм. Хіазм. Пунктуація як стилістичне явище. Риторичне питання. Хіпофора. Зміна нормативного порядку слів. Інверсія. Повнота структури речення. Еліпс. Апосіопесіс. Типи зв’язку в реченні. Асиндетон. Полісиндетон.

Тема 8. Типи мовлення та композиційно-мовленнєві форми. Мовлення як акт комунікації. Реальний автор та реальний читач. Образ автора та образ читача, їх присутність в тексті. Розповідач та слухач. Авторське мовлення. Мовлення від першої особи. Мовлення від третьої особи. Ступінь завуальованості оповідача. Настирливий оповідач. Всезнаючий оповідач. Надійний та ненадійний розповідач. Діалог як тип мовлення. Поліфункціональність діалогу. Види інформації, що пропонує діалог. Три прошарки діалогу. Внутрішнє мовлення. Внутрішній монолог. Потік свідомості. Характеристики внутрішнього мовлення. Вільна пряма мова (невласне пряма мова). Основні функції та характеристики. Композиційно-мовленнєві форми: опис, роздум, розповідь.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Контрастивна стилістика в системі філологічних наук. Функціональні стилі. Стилістичні засоби на фонографічному та морфологічному рівнях. Семантична структура слова. Стилістична диференціація англійської та української лексики....

Тема 1. Об’єкт, предмет, категоріальний апарат контрастивної стилістики, історія стилістики

Теоретичний матеріал

CONTR.STYL..jpeg Лекція №1

Тема 2. Стиль. Функціональні стилі.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

CSTYLSEM.pngПрактична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1


===Тема 3. Фігури мови. Фонографічний та морфологічний рівні.

Теоретичний матеріал

CONTR.STYL..jpeg Лекція №3

Практичні завдання

CSTYLSEM.pngПрактична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

===Тема 4. Семантична структура слова. Стилістичне розшарування лексики.

Теоретичний матеріал

CONTR.STYL..jpeg Лекція №4

Практичні завдання

CSTYLSEM.pngПрактична №3

Змістовий модуль 2. Стилістичні засоби лексичного та синтаксичного рівнів. Типи мовлення та композиційно-мовленневі форми...

Тема 1. Лексичний рівень, стилістичні засоби лексичного рівня: метафора, персоніфікація, порівняння, метонімія, синекдоха.

Теоретичний матеріал

CONTR.STYL..jpeg Лекція №5

CONTR.STYL..jpeg Лекція №6

Практичні завдання

CSTYLSEM.pngПрактична №4

CSTYLSEM.pngПрактична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 2. Синтаксичний рівень, стилістичні засоби синтаксичного рівня.

Теоретичний матеріал

CONTR.STYL..jpegЛекція №7

CONTR.STYL..jpegЛекція №8

Практичні завдання

CSTYLSEM.pngПрактична №6

CSTYLSEM.pngПрактична №7

Тема 3. Типи мовлення та композиційно-мовленневі форми..

Теоретичний матеріал

CONTR.STYL..jpegЛекція №9

Практичні завдання

CSTYLSEM.pngПрактична №8

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1.Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Ленинград: Просвещение.1981.

2.Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови.Вінниця, Нова книга, 2004.

3.Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Одесса: Латстар. 2002.

4.Мороховский А.Н., Воробьева О.П.Стилистика английского языка. Киев: Вища школа. 1984

5.Galperin I.R. Stylistics. Moscow: Vyssaja Skola. 1981.

6. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics: A manual. Vinnytsia: Nova knyga.2000.Допоміжна

1.Bradford Richard .Stylistics. London; New York: New Critical Idiom, Routledge, 1997.

2.Chapman, Raymond. Linguistics and Literature. London: Arnold. 1973.

3.Chatman S. Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca and London. 1978.

4.Clark V.P., Eschholz P.A., Rosa A.F. Language.New York: St. Martin’s Press. 1987

5.Enkvist, Nils E. Linguistic Stylistics. The Hague: Mouton. 1973.

6.Iser W. The Act of Reading: a theory of aesthetic response.Baltimore and London: The John Hopkins University Press. 1978.

7.Page, N. The Language of Literature. London: Macmillan. 1984.

8.Short, M. ‘Stylistics upside down: using stylistic analysis in the teaching of language and literature’, Textus, VI. 1993

9.Widdowson, Henry.Practical Stylistics: an approach to poetry.OUP,1992.-220.

10.Арнольд И.В. Интерпретация английского художественного текста. Ленинград : ЛГПИ.1983.

11.Домашнев А.И., Шишкина И.П. Интерпретация художественного текста. Москва : Просвещение 1989.

12.Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови.Київ: Вища школа.1987.

13.Кожина М.Н.Стилистика русского языка. Москва Просвещение:1983 90.90. Словник літературознавчих термінів. Київ: Радянська школа. 1971.

14.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови.Тернопіль: Навчальна книга-Богдан. 2000.

15.Якобсон Р. Работы по поэтике. Москва: Прогресс .1987


==Інформаційні ресурси==
  1. Paul Simpson. Stylistics
  2. Literary Devices
  3. What is Rhetoric ?
  4. Aristotle's Rhetoric
  5. How does Rhetoric work?
  6. Rhetorical Devices
  7. A Handbook of Rhetorical Devices
  8. Stylistic Devices
  9. American Rhetoric---