Навчальний курс "Контрастивна граматика"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Контрастивна граматика

Mtarn lupa.jpg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0203 Гуманітарні науки.
6.020303 Філологія. Мова і література (переклад )англійська , німецька мова) / 6.020303 Філологія. Мова і література (прикладна лінгвістика) англійська , німецька мова

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни - оволодіння знаннями щодо процесу розвитку граматичної системи, граматичних явищ, їх зв’язків з іншими аспектами мови, критичним осмисленням різних підходів до інтерпретації цих явищ як в англійській, так і в українській мовах.
Основне завдання – формування уміння науково обґрунтовувати свою точку зору стосовно визначення та тлумачення певного явища, знаходити приклади у тексті та пояснювати їх, що таким чином сприяє розвитку особистості майбутнього фахівця як культурної, всебічно розвиненої людини, яка володіє не лише знаннями сучасної англійської мови, а й орієнтується у історичних та лінгвістичних процесах.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:
 • Розвиток мови відбувається шляхом поступового відмирання елементів старої якості та поступового розвитку елементів нової якості (розпад системи часів, способу, застосування артиклів тощо).
 • Наявність тісного зв’язку історії розвитку граматики з історією та культурою народу, а також розвитком сучасної лінгвістичної думки (нові типи речень тощо).
 • Типологічні риси однієї мови мають еквіваленти або компенсаторні засоби в іншій, незважаючи на віддаленість мов, і виявлення таких особливостей спряє кращому розумінню кожної з них.
вміти:
 • науково обґрунтовувати свою точку зору стосовно визначення та тлумачення певного явища, знаходити приклади у тексті та пояснювати їх;
 • порівнювати типологічні риси англійської та української мов, пояснювати їх особливості, знаходити еквівалентні способи передачі тих чи інших явищ, відсутніх у одній з мов.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Контрастивна граматика"

Автор (автори) курсу

Тарнавська Марина Миколаївна - доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Учасники

Сторінка координування курсу "Контрастивна граматика" викладач Тарнавська Марина Миколаївна


Графік навчання

Розклад семінарів, лекцій та консультацій

№ групи Лекція Консультація Семінар
408 Середа, 2га пара,знаменник Четвер, 1ша пара, чисельник Понеділок, 3тя пара, чисельник
410 Середа, 2га пара,чисельник


Mtarn lect.jpg

Змістовий модуль 1. Grammar in the System of Language. Morphology.

Навчальні теми змістового модуля 1.

 • Тема 1. The Supersystem and Smaller Systems of Language. The main units of language.
 • Тема 2. Morphology. Word – the main unit of morphology. Parts of speech.
 • Тема 3. Noun (general characteristics). Number and case in nouns. Typological features of English and Ukrainian nouns.
 • Тема 4. Article – a separate polysemantic word (general characteristics). Typological features of the English article.
 • Тема 5. Adjective (general characteristics). Degrees of comparison. Words of the category of state. Typological features of English and Ukrainian adjectives.
 • Тема 6. Verb (general characteristics). Classification of verbs. Typological features of English and Ukrainian verbs.
 • Тема 7. Grammatical categories of tense, aspect, perfect, mood and voice. Their typological features.

Змістовий модуль 2. The Syntactic System in Modern English and Ukrainian.

Навчальні теми змістового модуля 2.

 • Тема 1. Syntax. The Syntactic Units. Typological features of English and Ukrainian syntactical units.
 • Тема 2. Phrase (general characteristics). Types of phrases. Syntactic relations between he components of the phrase. Typological features of English and Ukrainian phrases.
 • Тема 3. Sentence (general characteristics). Classification of sentences. Typological features of English and Ukrainian sentences.
 • Тема 4. Parts of the sentence. The main and the secondary parts of the sentence.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Grammar in the System of Language. Morphology.

Тема 1. The Supersystem and Smaller Systems of Language. The main units of language.

Теоретичний матеріал

Mtarn lect 2.jpg

Лекція №1

Практичні завдання

Семінар №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Morphology. Word – the main unit of morphology. Parts of speech.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Семінар №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Noun (general characteristics). Number and case in nouns. Typological features of English and Ukrainian nouns.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 4. Article – a separate polysemantic word (general characteristics). Typological features of the English article.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Mtarn morph.jpg

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 5. Adjective (general characteristics). Degrees of comparison. Words of the category of state. Typological features of English and Ukrainian adjectives.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 6. Verb (general characteristics). Classification of verbs. Typological features of English and Ukrainian verbs.

Теоретичний матеріал

Лекція №5-6

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 7. Grammatical categories of tense, aspect, perfect, mood and voice. Their typological features.

Теоретичний матеріал

Лекція №5-6

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. The Syntactic System in Modern English and Ukrainian.

Тема 1. Syntax. The Syntactic Units. Typological features of English and Ukrainian syntactical units.

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Mtarn syntax.png

Тема 2. Phrase (general characteristics). Types of phrases. Syntactic relations between he components of the phrase. Typological features of English and Ukrainian phrases.

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Sentence (general characteristics). Classification of sentences. Typological features of English and Ukrainian sentences.

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 4. Parts of the sentence. The main and the secondary parts of the sentence.

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Mtarn books.jpg

Рекомендована література

Базова

 1. Blokh M. I. A Course in the Theoretical English Grammar, М, Высшая школа, 1983.
 2. Close R. A. A Reference Grammar for Students of English. – M. Prosveshchenie, 1979.
 3. Ilyish B. The Structure of Modern English. – Л., Просвещение, 1971.
 4. Quirk R. Greenbaum S., Lech G., Svartvik J. A University Grammar of English. – М., Vysšaja škola, 1982.
 5. Rayevska N. M. Modern English Grammar. – К. Вища школа, 1976.
 6. Shaw H.MC Graw-Hill. Handbook of English. – N. Y., 1987.
 7. Swan M. Pactical English Usage. – M., Vysšaja škola, 1984.
 8. Иванова И. П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., Высшая школа, 1981.
 9. Помянська К. П. Syntax. – Кіровоград, КДПУ, 2002.
 10. Помянська К. П. Методичні рекомендації з теоретичної граматики. – Кіровоград, КДПУ, 1993.
 11. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. – М., Издательство литературы на иностранных языках, 1957.

Допоміжна

 1. lose R. A. A Reference Grammar for Students of English. – M. Prosveshchenie, 1979.
 2. Foley M., Hall D. Longman Advanced Learners' Grammar, - Harow, 2004.
 3. Gordon E. M. Krylova Y. P. A Grammar of Present-Day English. – М., Высшая школа, 1974.
 4. Khaimovich B. S., Rogovskaya B. I. A Course in English Grammar. – М. Высшая школа, 1967.
 5. Leech Y., Svartvik J. A Communicative Grammar of English, - М. Просвещение, 1983.
 6. Quirk R. Greenbaum S., Lech G., Svartvik J. A University Grammar of English. – М., Vysšaja škola, 1982.
 7. Raimes A. Grammar Troublespots, – N. Y., St. Martin's Press, 1992.
 8. Shaw H.MC Graw-Hill. Handbook of English. – N. Y., 1987.
 9. Swan M. Pactical English Usage. – M., Vysšaja škola, 1984.
 10. Березин Ф. М. История лингвистических учений. – М., Высшая школа, 1975.
 11. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. – К., Вища школа, 2000.
 12. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. – М., Издательство литературы на иностранных языках, 1957.#

Інформаційні ресурси

Ткаченко Л Л. Курс лекцій з теортетичної граматики англійської мови

Граматичний словник української літературної мови он-лайн

Словники України он-лайн

Український правопис он-лайн

Grammar Oxford Dictionaries