Навчальний курс "Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

"Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті"

Напрям підготовки: 6.010202. Спорт, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Мета та завдання навчального курсу

Мета дисципліни «Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті»: навчити студентів організовувати і проводити фахову роботу, використовуючи комп’ютерну техніку; опрацьовувати результати спортивних вимірів за допомогою математичних методів; графічно оформляти отримані результати; впроваджувати у практичну діяльність математико-статистичні методи з використанням комп’ютерної техніки. Основними організаційними формами вивчення дисципліни «Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті» є лекції, лабораторні заняття, виконання самостійних робіт, а також контрольні заходи — дві модульні контрольні роботи і залік.

Завдання дисципліни «Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті»:

 • самостійно організовувати фахову роботу з використанням комп’ютерної техніки;
 • визначати методи дослідження спортивних вимірів;
 • опрацьовувати отримані результати за допомогою математичних методів;
 • графічно оформляти результати;
 • впроваджувати у практику математичні методи.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • поняття про інформацію, інформаційні процеси та системи;
 • апаратне забезпечення інформаційних систем;
 • класифікацію сучасної комп’ютерної техніки;
 • поняття про системне та прикладне програмне забезпечення;
 • теоретичну та практичну значимість комп’ютерних мереж;
 • загальні відомості табличного процесора;
 • методику організації вимірювань у фізичному вихованні і спорті;
 • загальні та спеціальні методи математичної статистики для опрацювання досліджень у спорті;
 • контрольні тести для визначення та оцінювання рівня фізичної підготовки;
 • методи кількісної оцінки якісних показників спортсменів та основи контролю їх фізичної підготовленості;

вміти:

 • зробити аналіз інформаційних процесів та систем;
 • здійснювати пошук інформації в Інтернеті;
 • грамотно оформити табличний матеріал;
 • виконувати введення та редагування даних у табличному процесорі;
 • використовувати формули для опрацювання даних, поданих у таблицях;
 • проводити аналіз даних у середовищі табличного процесора;
 • використовувати функції табличного процесора;
 • здійснювати побудову діаграм;
 • проводити сортування та фільтрацію даних засобами табличного процесора;
 • виконувати проміжні підсумки табличних даних;
 • формувати зведені таблиці та працювати з ними;
 • визначати основні статистичні характеристики;
 • проводити статистичний взаємозв’язок результатів спортивних вимірів;
 • опрацювати результати дослідження у спорті математичними методами;
 • використовувати та знати призначення статистичних критеріїв у фізичному вихованні і спорті;
 • визначати рівень фізичного розвитку спортсменів.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Шлянчак Світлана Олександрівна


Учасники

Група 14, факультет фізичного виховання, 2015-2016 н.р. викладач Шлянчак Світлана Олександрівна, Отримати консультацію


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Інформаційна система. Системне і прикладне програмне забезпечення. Комп’ютерні мережі. Системи опрацювання даних, поданих у таблицях.

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи.

 1. Повідомлення, інформація, шум. Інформаційні процеси.
 2. Дані. Кодування повідомлень.
 3. Двійкове кодування повідомлень.
 4. Таблиці кодування.
 5. Вимірювання кількості інформації.

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем.

 1. Типова архітектура комп’ютера. Процесор. Пам’ять комп’ютера (внутрішня, зовнішня).
 2. Пристрої введення - виведення даних.
 3. Комунікаційні пристрої.
 4. Етапи становлення і розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.
 5. Класифікація сучасної комп’ютерної техніки.

Тема 3. Системне та прикладне програмне забезпечення.

 1. Різновиди програмного забезпечення. Системні, прикладні та службові програми.
 2. Поняття операційної системи та її функції.
 3. Складові операційних систем.
 4. Класифікація операційних систем.
 5. Елементи інтерфейсу Windows XP.
 6. Текстовий процесор (форматування тексту, створення таблиць, вставка об’єктів).

Тема 4. Комп’ютерні мережі.

 1. Комп’ютерні комунікації та комп’ютерні мережі. Локальні та глобальні мережі.
 2. Комунікаційні протоколи та мережні стандарти.
 3. Інтернет як глобальна мережа.
 4. Служби Інтернету.
 5. Пошук інформації в Інтернеті.

Тема 5. Системи опрацювання даних, поданих у таблицях.

 1. Загальна характеристика пакету, до якого входить табличний процесор.
 2. Текстовий процесор та його застосування для обробки текстової інформації.
 3. Об’єкти табличного процесора та їх властивості.
 4. Уведення редагування даних у табличному процесорі. Автозаповнення.
 5. Формули у табличному процесорі, їх модифікація.
 6. Аналіз даних у середовищі табличного процесора. Функції в електронних таблицях. Діаграми.
 7. Сортування й фільтрування даних. Проміжні підсумки. Зведені таблиці.

Змістовий модуль 2. Вимірювання у фізичному вихованні та спорті. Методи математичної статистики у фізичному вихованні і спорті.

Тема 6. Вимірювання у фізичному вихованні та спорті.

 1. Основні поняття спортивних вимірів.
 2. Метрологічне забезпечення у спорті.
  1. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
  2. Позасистемні одиниці фізичних величин.
 3. Шкали вимірювань.
 4. Поняття точності. Систематичні та випадкові помилки.
 5. Абсолютна і відносна похибки.

Тема 7. Статистичні розподіли вибірок та їх числові характеристики. Числові характеристики положення, розсіювання та асиметрії емпіричних розподілів.

 1. Основні положення статистичних досліджень у спорті.
 2. Дискретний статистичний розподіл вибірки та її числові характеристики.
  1. Полігон частот і відносних частот;
  2. Характеристики положення (вибіркове середнє, мода, медіана, середнє гармонійне зважене, середнє геометричне).
  3. Показники розсіювання (дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, фондовий коефіцієнт у спортивній практиці).
  4. Показники форми розподілу (коефіцієнт асиметрії, ексцес розподілу, коефіцієнт асиметрії Пірсона як інструмент визначення переважання в першості).
  5. Приклад порівняння досягнень футбольного клубу за числом набраних балів за певний період.

Тема 8. Інтервальний статистичний розподіл вибірки та його числові характеристики. Вибірковий метод і його реалізація в спортивних завданнях.

 1. Інтервальний статистичний розподіл вибірки та його числові характеристики.
  1. Гістограма частот та відносних частот;
  2. Емпірична функція F (x) (комулята);
  3. Числові характеристики для інтервального статистичного розподілу вибірки (медіана, мода, середня величина, дисперсія, середнє квадратичне відхилення).
 2. Загальні відомості про вибірковий метод.
 3. Метод довірчих інтервалів.

Тема 9. Поняття статистичної гіпотези та статистичного критерію.

 1. Параметричні і непараметричні статистичні гіпотези. Статистичний критерій. Емпіричне значення критерію.
 2. Параметричні критерії згоди: t-критерій Стьюдента та Фішера, критерій Крамера-Уелча.
 3. Непараметричні критерії в спорті: критерій Фрідмана, критерій Манна-Уітні, критерій Вілкоксона.

Тема 10. Визначення фізичної підготовленості та рівня фізичного розвитку спортсменів.

 1. Контроль фізичної підготовленості спортсменів (визначення силових якостей, рівня розвитку витривалості, рівня розвитку швидкісних якостей, координаційних здібностей).
 2. Визначення рівня фізичного розвитку спортсменів (індекс Кетле).

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тема 3. Системне та прикладне програмне забезпечення.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.

Тема 3. Системне та прикладне програмне забезпечення.

Тиждень 5

Навчальні теми для вивчення на 5-му тижні.

Тема 3. Системне та прикладне програмне забезпечення.

Тиждень 6

Навчальні теми для вивчення на 6-му тижні.

Тема 4. Комп’ютерні мережі.

Тиждень 7

Навчальні теми для вивчення на 7-му тижні.

Тема 4. Комп’ютерні мережі.

Тиждень 8

Навчальні теми для вивчення на 8-му тижні.

Тема 5. Системи опрацювання даних, поданих у таблицях.

Тиждень 9

Навчальні теми для вивчення на 9-му тижні.

Тема 5. Системи опрацювання даних, поданих у таблицях.

Тиждень 10

Навчальні теми для вивчення на 10-му тижні.

Тема 5. Системи опрацювання даних, поданих у таблицях.

Тиждень 11

Навчальні теми для вивчення на 11-му тижні.

Тема 6. Вимірювання у фізичному вихованні та спорті.

Тиждень 12

Навчальні теми для вивчення на 12-му тижні.

Тема 6. Вимірювання у фізичному вихованні та спорті.

Тема 10. Визначення фізичної підготовленості та рівня фізичного розвитку спортсменів. (Питання 1)

Тиждень 13

Навчальні теми для вивчення на 13-му тижні.

Тема 7. Статистичні розподіли вибірок та їх числові характеристики. Числові характеристики положення, розсіювання та асиметрії емпіричних розподілів.

Тема 10. Визначення фізичної підготовленості та рівня фізичного розвитку спортсменів. (Питання 2)

Тиждень 14

Навчальні теми для вивчення на 14-му тижні.

Тема 8. Інтервальний статистичний розподіл вибірки та його числові характеристики. Вибірковий метод і його реалізація в спортивних завданнях.

Тиждень 15

Навчальні теми для вивчення на 15-му тижні.

Тема 8. Інтервальний статистичний розподіл вибірки та його числові характеристики. Вибірковий метод і його реалізація в спортивних завданнях.

Тиждень 16

Навчальні теми для вивчення на 16-му тижні.

Тема 9. Поняття статистичної гіпотези та статистичного критерію.

Тиждень 17

Навчальні теми для вивчення на 17-му тижні.

Тема 9. Поняття статистичної гіпотези та статистичного критерію.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Інформаційна система. Системне і прикладне програмне забезпечення. Комп’ютерні мережі. Системи опрацювання даних, поданих у таблицях.

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Опрацювати матеріал С. ??? - ???.

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Системне та прикладне програмне забезпечення.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Комп’ютерні мережі.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Системи опрацювання даних, поданих у таблицях.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №4

Практична №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Змістовий модуль ІІ. Вимірювання у фізичному вихованні та спорті. Методи математичної статистики у спорті.

Тема 6. Вимірювання у фізичному вихованні та спорті.

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичні завдання

Практична №6

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Тема 7. Статистичні розподіли вибірок та їх числові характеристики. Числові характеристики положення, розсіювання та асиметрії емпіричних розподілів.

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Самостійна робота

Самостійна робота №7

Тема 8. Інтервальний статистичний розподіл вибірки та його числові характеристики. Вибірковий метод і його реалізація в спортивних завданнях.

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Практичні завдання

Практична №7

Самостійна робота

Самостійна робота №8

Тема 9. Поняття статистичної гіпотези та статистичного критерію.

Теоретичний матеріал

Лекція №9

Практичні завдання

Практична №9

Самостійна робота

Самостійна робота №9

Тема 10. Визначення фізичної підготовленості та рівня фізичного розвитку спортсменів.

Самостійна робота

Самостійна робота №10

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Інформатика: 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.
 2. Інформатика: 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Академічний рівень, профільний рівень /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010.
 3. Інформатика: 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010.
 4. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. — Ч.ІІ. Математична статистика. — К.: КНЕУ, 2001. — 336 с.
 5. Волков Ю.І., Войналович Н.М. Елементарна стохастика: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. – 56 с.
 6. Садовский Л.Е., Садовский А.Л. Математика и спорт. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 192 с. – (Библиотечка «Квант». Вып. 44).
 7. Афанасьев В.В., Муравьёв А.В., Осетров И.А., Михайлов П.В. Спортивная метрология [Текст]: учебное пособие / под ред. В.В. Афанасьева / В.В. Афанасьев, А.В. Муравьёв, И.А. Осетров, П.В. Михайлов. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 242 с.

Допоміжна

 1. Положинцев Б.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Введение в математическую статистику: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010.– 95 с.
 2. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. / А.И.Орлов.- М.: Издательство «Экзамен», 2004. - 656 с.
 3. Годик М.А. Спортивная метрология. Учебник для ИФК, М., «Физкультура и спорт», 1988.
 4. Математическая статистика в спорте / С. В. Начинская. - К.: Здоровья, 1987. — 136 с.

Інформаційні ресурси

 1. ЕБ видавництва Blackwell Publishing
 2. ЕБ видавництва Elsevier
 3. База даних наукового цитування Science Citation Index
 4. Пошукова система SCIRUS
 5. Російська наукова ЕБ

Вгору

---