Навчальний курс "Комп’ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Головна
 


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета Мета дисципліни «Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті»: навчити студентів організовувати і проводити фахову роботу, використовуючи комп’ютерну техніку; опрацьовувати результати спортивних вимірів за допомогою математичних методів; графічно оформляти отримані результати; впроваджувати у практичну діяльність математико-статистичні методи з використанням комп’ютерної техніки. Основними організаційними формами вивчення дисципліни «Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті» є лекції, лабораторні заняття, виконання самостійних робіт, а також контрольні заходи — дві модульні контрольні роботи і залік.

Завдання Завдання дисципліни «Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті»:

 • самостійно організовувати фахову роботу з використанням комп’ютерної техніки;
 • визначати методи дослідження спортивних вимірів;
 • опрацьовувати отримані результати за допомогою математичних методів;
 • графічно оформляти результати;
 • впроваджувати у практику математичні методи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття про інформацію, інформаційні процеси та системи;
 • апаратне забезпечення інформаційних систем;
 • класифікацію сучасної комп’ютерної техніки;
 • поняття про системне та прикладне програмне забезпечення;
 • теоретичну та практичну значимість комп’ютерних мереж;
 • загальні відомості табличного процесора;
 • методику організації вимірювань у фізичному вихованні і спорті;
 • загальні та спеціальні методи математичної статистики для опрацювання досліджень у спорті;
 • контрольні тести для визначення та оцінювання рівня фізичної підготовки;
 • методи кількісної оцінки якісних показників спортсменів та основи контролю їх фізичної підготовленості;

вміти:

 • зробити аналіз інформаційних процесів та систем;
 • здійснювати пошук інформації в Інтернеті;
 • грамотно оформити табличний матеріал;
 • виконувати введення та редагування даних у табличному процесорі;
 • використовувати формули для опрацювання даних, поданих у таблицях;
 • проводити аналіз даних у середовищі табличного процесора;
 • використовувати функції табличного процесора;
 • здійснювати побудову діаграм;
 • проводити сортування та фільтрацію даних засобами табличного процесора;
 • виконувати проміжні підсумки табличних даних;
 • формувати зведені таблиці та працювати з ними;
 • визначати основні статистичні характеристики;
 • проводити статистичний взаємозв’язок результатів спортивних вимірів;
 • опрацювати результати дослідження у спорті математичними методами;
 • використовувати та знати призначення статистичних критеріїв у фізичному вихованні і спорті;
 • визначати рівень фізичного розвитку спортсменів.

Робоча та навчальна програми

Навчальна програма

Робоча програма

Автор (автори) курсу

Шлянчак Світлана Олександрівна