Навчальний курс "Композиція"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

КОМПОЗИЦІЯ


Рафаель С. «Афінська школа».jpg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 02 Культура і мистецтво, „023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Мета та завдання навчального курсу

7jcowk.jpg

Мета викладання дисципліни: розкрити основні положення теорії образотворчої композиції з метою розвитку у студентів умінь вільного оперування набутими знаннями у власній художньо-педагогічній діяльності, вироблення наукового мистецького світогляду та навичок вести самостійну навчально-творчу й дослідницьку роботу.

Завдання вивчення дисципліни: основним завданням курсу є: розвиток естетичного ставлення до творів мистецтва; розвиток художнього мислення, творчої уяви, зорової пам’яті, просторової уяви, художніх здібностей; виховання художньо-естетичної культури і художнього смаку.
У процесі вивчення дисципліни студент має можливість:

 • розкрити роль і місце композиції в практичній діяльності та розвитку культури;
 • визначити етапи становлення композиції в сфері образотворчої діяльності;
 • вивчити стадії та вимоги щодо послідовності художньої-образної побудови композиції;
 • виробити у студентів творчий підхід до ескізування та виконання композиції в сфері образотворчого мистецтва.
Nknskg2.jpg

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

 • знати: історичні етапи становлення композиції в сфері образотворчої діяльності; основні закони теорії композиції; види, закони, правила, прийоми й засоби композиції; стадії та вимоги щодо художньої-образної побудови композиції.
 • вміти: використовувати образотворчо-виразні засоби (силует, лінія, форма, динаміка, об’єм тощо), творчо осмислювати єдність форми і змісту у композиції; уміння створювати композиції на основі придбаних знань; уміння самостійно творчо вирішувати завдання в подальшій практичній діяльності.

Навчальна програма курсу

Робоча програма І курсу

Робоча програма ІІ курсу

План лекцій

Глосарій до курсу Композиція

Автор курсу

Пунгіна Ольга Анатоліївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Композиція"

T1sojo1.jpg

Графік навчання

Структура навчальної дисципліни

Тема 1

Тема 1: Основні об'єктивні закони композиції

Теми І курс І семестр

 • Тема 1: Рівновага абстрактних форм, формальна композиція
 • Тема 2: Цілісність – статична, симетрична композиція
 • Тема 3: Цілісність – динамічна, асиметрична композиція
 • Тема 4: Організація композиційного центру
 • Тема 5: Організація композиційного центру, у різних форматах
 • Тема 6: Ритмічна рівновага абстрактних форм

Зміст курсу

Сілабус І курс

Сілабус ІІ курс

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Теми І курс І семестр. Основні об'єктивні закони композиції

Основні об'єктивні закони композиції

Лекція №1 Короткий огляд історії розвитку композиції

Лекція №2 Закони композиції

Теми лабораторних занять

 1. Рівновага абстрактних форм, формальна композиція
 2. Цілісність – статична, симетрична композиція
 3. Цілісність – динамічна, асиметрична композиція
 4. Організація композиційного центру
 5. Організація композиційного центру, у різних форматах
 6. Ритмічна рівновага абстрактних форм

Самостійна робота

 1. Рівновага абстрактних форм, формальна композиція
 2. Цілісність – статична, симетрична композиція
 3. Цілісність – динамічна, асиметрична композиція
 4. Організація композиційного центру
 5. Організація композиційного центру, у різних форматах
 6. Ритмічна рівновага абстрактних форм

Теми І курс ІІ семестр. Засоби гармонізації композиції

Теоретичний матеріал

Лекція №3 Засоби гармонізації композиції

Лабораторні завдання

 1. Композиційні засоби колірний контраст і тотожність
 2. Художньо-образна композиція на тему «Місто»
 3. Композиція у техніці паперового колажу

Самостійна робота

 1. Композиційні засоби колірний контраст і тотожність
 2. Художньо-образна композиція на тему «Місто»
 3. Композиція у техніці паперового колажу

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Алехина. О. О языке изобразительного искусства. - М., 1973. – 115 с.
 2. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. – К.: Вища школа, 1982. – 149 с.
 3. Готт В. С., Перетурин А. Ф. Симметрия, инвариантность, структура.- М.,1967. – 168 с.
 4. Даги И.А. Средства реализации декоративной фронтальной композиції. – Кишинёв, 1987. – 104 с.
 5. Державний стандарт освіти // Початкова школа №1. - К., 2001. – С. 28 – 54.
 6. Иконников А. В., Степанов Г. П. Основы архитектурной композиции. М.,1972. – 196с.
 7. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб. – 2 вид., – К.: Вища школа, 2002. – 191 с.
 8. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи: Учеб. Пособие — К.: Вища школа, 1989.– 143 с.
 9. Платонова Н. Искусство.Энциклопедия. – М.: РОСМЭН, 2002. – 144 с.
 10. Розенблюм Е. А. Художник в дизайне. – М., 1981. – 78 с.
 11. Сомов Е. С. Композиция в технике. – М., 1972. – 270 с.
 12. Урсу Н.О. Золотий перетин у композиції // Зб.наук.праць КПДПУ. Кам’янець-Подільський, 1997.- Вип. 3.- С. 61 – 63.
 13. Шорохов Е. В. Композиция. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с.
 14. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1977. – 113 с.

Допоміжна

 1. Абрамов Л. К. Руководство по цвету. - Л., 1967. – 89 с.
 2. Антонович Е. А., Проців В. І.,Свид С. П. Художні техніки в школі. – К., 1997. – 310 с.
 3. Альберти Леон Баттиста, Три книги о живописи. - М., 1937
 4. Арбат Ю. А. Народное декоративное искусство. - М., 1963. – 188 с.
 5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., 195 I. – 154 с.
 6. Барышников А. П., Лямин И, В., Основы композиции. - М., 1951. – 123 с.
 7. Блейк Вендон. Как начать рисовать. – Минск: Попурри, 2000. – 142 с.
 8. Бюкер Р. Работа и ритм. - М., 1923. – 79 с.
 9. Василевский А.К. Искусство и школа. Книга для учителя. – М., 1981. – 186 с.
 10. Гаврилюк П. Что такое законы красоты. - К., 1966. – 94 с.
 11. Гете И. Статьи и мысли об искусстве. – М., 1936. – 114 с.
 12. Гика М. Эстетика пропорции в природе и в искусстве. – М., 1936. – 88 с.
 13. Глинкин В. А. Искусство современного интерьера школьнику. – М., 1984. – 159с.
 14. Голубко С. Т. Функциональность и логика формы. - М., 1979. – 64 с.
 15. Илиади Б. В. Роль интуиции и логики в художественном творчестве, в кн. О композиции. - М., 1959. – С. 64-78.
 16. Корнилова С., Галанов А. Уроки изобразительного для детей 5-9 лет. - М.: РОЛЬФ, 2000. – 151 с.
 17. Кринский В.Ф.Введение в архитектурное проектирование. – М., 1974. – 78 с.
 18. И.Кузин В.С.Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1998. – 335 с.
 19. Кэтти Сэвидж-Хаббард. Приключения в мире живописи. – М., 1998. – 48 с.
 20. Лебедев В. Пластика малых форм.- М., 1974. – 114 с.
 21. Ле Корбюзье. Архитектура ХХ века. – М.: Прогресс, 1970. – 303 с.
 22. Миннарт М. Свет и цвет в природе. – М., 1969. – 87 с.
 23. Мосин И. Г. Рисование. – Екатеринбург,1996. – 126 с.
 24. Нешумов Б. В., Щедрин Е. Д. Художественное проектирование. -М.: Просвещение, 1979. – 175 с.
 25. Культура і побут населення України. – К.: Либідь, 1991. – 230 с.
 26. Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII - XVIII ст.). – К.,1992. – 152 с.
 27. Хоггарт В. Анализ красоты. – М., 1958. – 89 с.
 28. Холмянский Л. М.. Щипанов О. С. Дизайн. Пробний навчальний посібник для 5 - 7 кл. середньої школи. – К., 1992. – 207 с.
 29. Шепетис Л.X. Искусство и среда. – М., 1979. – 252 с.
 30. Шихеев В.Н., АстроваТ. Е. Интерьер школы. – М., 1972. – 200 с.

Інформаційні ресурси

http://gallerix.ru/album/National-Gallery-London

http://gallerix.ru/album/Louvre

http://gallerix.ru/album/Met