Навчальний курс "Комп'ютерна графіка"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

«Комп’ютерна графіка»


Галузь знань: 0202. Мистецтво*

Напрям підготовки: 6.020205. Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою курсу «Комп’ютерна графіка» є формування знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі, а також для використання комп’ютерних зображень у навчальній і професійній діяльності.

Завдання курсу опанування необхідного обсягу теоретичного матеріалу та практичне оволодіння сучасних графічно-інформаційних технологій та комп’ютерних засобів і середовищ створення, обробки й візуалізації растрових і векторних зображень. Однаково важливими є уміння створювати нові зображення рисунки і редагувати наявні, перетворювати формати комп’ютерних зображень та їхні колірні моделі, імпортувати належним чином підготовлені графічні зображення в офісні документи, у веб-сторінки, у електронні та поліграфічні видання, у рекламу, розробляти комп’ютерну анімацію.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • призначення, можливості, засоби, технології і сфери застосування комп’ютерної графіки;
 • принципи побудови растрових і векторних графічних зображень;
 • основні параметри комп’ютерних зображень;
 • принципи організації та типи колірних моделей;
 • поняття про формати графічних файлів, їхні основні характеристики та перетворення;
 • методи обробки зображень у растрових і векторних графічних редакторах;
 • застосування зображень в офісних і гіпертекстових документах, поліграфічних виданнях та мультимедійних продуктах.

ВМІТИ:

 • сканувати графічні зображення з твердих носіїв та їх векторизація (трасування);
 • конструювати та реалізовувати графічні алгоритми інструментальними засобами графічних редакторів;
 • створювати растрові та векторні зображення з графічних примітивів;
 • редагувати растрові зображення;
 • обробляти цифрові фотографії;
 • форматувати векторні рисунки, налаштовувати їх параметрів та растеризацію;
 • використовувати середовища графічних редакторів CorelDraw та PhotoShop;
 • перетворювати формати графічних файлів і обмінювати зображення між застосуваннями;
 • створювати анімаційні зображення.

Робоча програма курсу

Курс лекцiй

Автор (автори) курсу

Бабенко Леонід Вікторович

Фурсикова Тетяна Володимирівна

Учасники

Сторінка координування курсу «Комп'ютерна графіка» викладач Фурсикова Тетяна Володимирівна, Отримати консультацію


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Обробка векторних зображень у середовищі Corel DRAW

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Основні поняття комп’ютерної графіки

Тема 2. Апаратне забезпечення комп’ютерної графіки

Тема 3. Кольорові системи комп’ютерної графіки

Змістовий модуль 2

Образотворчі можливості векторної комп’ютерної графіки

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Технологія створення векторних зображень

Тема 2. Композиційні прийоми роботи з векторними об’єктами

Тема 3. Використання ліній для створення графічного комп’ютерного малюнка

Тема 4. Створення кольорової художньої композиції у програмі Corel Draw

Тема 5. Комп’ютерна графіка як засіб створення орнаментальних композицій

Форма звітування

Модуль 1

Наукова конференція "Синтез образотворчого мистецтва і комп’ютерної графіки"

№ з/п Тема дослідження Прізвище учасника
1 Історія комп’ютерної графіки
2 Раннє цифрове образотворче мистецтво (1960–1970 рр.)
3 Цифрове комп’ютерне мистецтво (1980–1990 рр.)
4 Штучне мистецтво
5 Еволюційне мистецтво
6 Генеративне мистецтво
7 Мистецтво віртуальної реальності
8 Мистецтво нових медіа
9 Браузер-арт
10 Мережеве мистецтво
11 Код-арт
12 Програмне мистецтво
13 Цифрова графіка: олівець, туш, чорнило
14 Цифрова графіка: вугілля, пастель
15 Цифровий живопис: акварель, гуаш, темпера, олія, акрил
16 Цифрова художня фотографія
17 Фрактальне мистецтво

Модуль 2

Перегляд художньо-творчих робіт студентів


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Обробка векторних зображень у середовищі Corel DRAW

Тема 1. Основні поняття комп’ютерної графіки

Fursikova02.jpg

Теоретичний матеріал

План вивчення теми:

 1. До визначення сутності поняття “комп’ютерна графіка”.
 2. Комп’ютерна графіка як засіб створення художніх композицій.
 3. Технологія формування векторного ілюстраційного матеріалу.

Рекомендовані джерела: 1; 4.

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Апаратне забезпечення комп’ютерної графіки

Fursikova04.jpg

Теоретичний матеріал

План вивчення теми:

 1. Пристрої введення графічної інформації
 2. Засоби виведення зображень
 3. Пристрої для обробки графіки
 4. Засоби зберігання зображень
 5. Пристрої передавання графічної інформації
 6. Комбіноване графічне обладнання

Рекомендовані джерела: 1; 3; 4; 7.

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 3. Кольорові системи комп’ютерної графіки

Fursikova d5.jpg

Теоретичний матеріал

План вивчення теми:

 1. Поняття кольору, тону, напівтону. Хроматичні та ахроматичні кольори. Основний і неосновний колір
 2. Особливості емоційно-почуттєвого сприйняття кольору
 3. Колір у комп’ютерній графіці
 4. Поняття про колірне охоплення та колірні моделі

Рекомендовані джерела: 1; 5.

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Образотворчі можливості векторної комп’ютерної графіки

Тема 1. Технологія створення векторних зображень

Fursikova05.jpg

Теоретичний матеріал

План вивчення теми:

 1. Робоче середовище та інтерфейс користувача Corel Draw
 2. Система вказівок графічного редактора Corel Draw
 3. Поняття об’єкта в Corel Draw та вказівки для роботи з векторними об’єктами

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Бабенко Л. В. Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л. В. Бабенко, Т. В. Фурсикова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 250 с.
 2. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А. Ф. Лосев. – М., 1976. – 368 с.
 3. Малинская Л. Л. Теория и методика преподавания изобразительного искусства / Л. Л. Малинская // Учебно-методический комплекс. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2007. – 55 с.
 4. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв; навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.
 5. Морзе Н. В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів / Н. В. Морзе, Н. П. Дементієвська; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em1/content/06mnvtpd.html.
 6. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Книга для учителя / Б. М. Неменский. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.
 7. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти: монографія / О. М. Отич; за наук. ред. І. А. Зязюна. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 752 с.
 8. Пасічний А. М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник / А. М. Пасічний. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.
 9. Покровщук Л. М. Комп’ютерні технології у творчому розвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва: Методичний посібник / Л. М. Покровщук. – Херсон: Айлант, 2005. – 92 с.
 10. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Полат Е. С. (4-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: Академия, 2009. – 272 с.

Допоміжна

 1. Сидоренко О. Використання комп’ютерних технологій для стилізації малюнків під різні види художньо-творчих робіт / О. Сидоренко, Т. Коломієць // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – № 3. – С. 33–35.
 2. Ткаченко В. Ф. Компьютерные графические системы: Уч. пособие. / В. Ф. Ткаченко – Х.: ХТУРЭ, 1996. – 299 с.
 3. Трубчанінова Т. Л. Комп’ютерні технології як інструмент творчого компоненту діяльності художника-педагога сучасної національної школи / Т. Л. Трубчанінова // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. – 2005. – № 3. – С. 125–130.
 4. Турлюн Л. Н. Компьютерная графика как особый вид современного искусства: автореф. дис. … канд. искусствовед.: 17.00.04 / Турлюн Любовь Николаевна; Алтайский Фурсикова Т. В. Інтерактивні технології у процесі вивчення майбутніми вчителями основ векторної графіки / Т. В. Фурсикова // Наукові записки. – Випуск 66. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Частина 1. – С. 145–153.
 5. Фурсикова Т. В. Комп’ютерна графіка як засіб у професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва / Т. В. Фурсикова // Наукові записки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – С. 194–196.
 6. Фурсикова Т. В. Організація самостійної діяльності студентів при вивченні комп’ютерної графіки / Т. В. Фурсикова // Початкова школа: реалії та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів і аспірантів. – Суми: Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 45–48.
 7. Фурсикова Т. В. Особливості відтворення системи кольорових зображень комп’ютерної графіки / Т. В. Фурсикова // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. – С. 144–150.

Інформаційні ресурси

 1. Наукова бібліотека КДПУ ім. В. Винниченка
 2. Вікі-КДПУ