Навчальний курс "Захист права інтелектуальної власності"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Напрям підготовки 6.030401,спеціальність Право, освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр ОНП

Мета та завдання навчального курсу

Вивчення вказаного курсу має теоретико-практичне спрямування і має на меті поглибити знання студентів-магістрів у сфері представництва і захисту прав інтелектуальної власності.

Завдання дисципліни – поглибити знання магістрів у сфері інтелектуальної власності, звернути особливу увагу на охорону і захист прав інтелектуальної власності.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • особливості захисту прав на різні об'єкти інтелектуальної власності в Україні; міжнародну нормативно-правову базу; компетенції органів по захисту прав інтелектуальної власності; способи захисту прав інтелектуальної власності.

вміти:

 • правильно застосовувати норми законодавства із питань захисту прав творців та правонаступників; правильно визначати органи по захисту прав інтелектуальної власності; здійснювати підготовку документації для отримання охоронних документів.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Поляруш Світлана Іванівна [1]


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності.

Поняття творчої та інтелектуальної діяльності. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства. Види інтелектуальної діяльності. Духовна діяльність. Науково-технічна діяльність. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів, послуг. Нетрадиційна творча діяльність. Поняття права інтелектуальної власності. Право володіння, користування, розпорядження інтелектуальною власностю.

Тема 2. Захист авторськітх та суміжних прав.

Поняття авторського права, його функції та нормативна база. Об’єкти авторського права - літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; комп’ютерні програми; бази даних; музичні твори з текстом і без тексту; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу та їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, сценічні обробки творів та обробки фольклору, придатні для сценічного показу; збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори.

Змістовий модуль 2

Тема 3. Захист права інтелектуальної власності на винаходи та промислові зразки.

Поняття патенту та патентного права. Перші патентні закони. Нормативна база патентного права. Об’єкти промислової власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції: визначення та класифікація. Суб»єкти патентних прав: винахідники, раціоналізатори, дизайнери. Права роботодавців як суб’єктів права інтелектуальної власності, особливості їх прав. Замовники, як суб’єкти права інтелектуальної власності. Представники. Патентні повірені. Їх функції.


Тема 4. Захист прав інтелектуальної власності на комерційні позначення.

Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту: комерційні найменування, торговельні знаки і знаки для товарів і послуг (торговельна марка), найменування місця походження товару. Нормативно-правова база регулювання відносин у сфері комерційного найменування. Прагалини у вищесказаному законодавстві. Поняття комерційного (фірмового) найменування. Принципи та функції комерційного найменування. Строки правової охорони. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Права осіб щодо використання комерційного найменування. Захист прав на комерційне найменування.


Тема 5. Правовий захист окремих об»єктів інтелектуальної власності.

Поняття наукового відкриття та його специфічний статус. Об»єкти та суб»єкти наукових відкриттів та їх специфічний статус. Особисті немайнові права автора відкриття. Нормативно-правова база по захисту прав авторі відкриттів та її недоліки.Право інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин. Поняття сорту рослин і породи тварин. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Поняття та характерні ознаки компонування ІМС. Комерційна таємниця та ноу-хау як специфічні об»єкти інтелектуальної власності. Особливості їх захисту в Україні.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Інтелектуальна власність як правовий інститут. Захист авторських і суміжних прав

Тема 1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

Тема 2. Захист авторськітх та суміжних прав

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Правовий захист у сфері промислової власності та комерційних позначень

Тема 3. Захист права інтелектуальної власності на винаходи та промислові зразки

Тема 4. Захист прав інтелектуальної власності на комерційні позначення

Тема 5. Правовий захист окремих об»єктів інтелектуальної власності

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України. – К., 2016. – 128 с.
 2. Цивільний кодекс України. – К., 2016. – 312 с.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Ст. 51-2. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
 4. Кримінальний кодекс України – Ст. 176, 177, 228-232. // Там же.
 5. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
 6. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
 7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р.// Там же.
 8. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Там же.
 9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Там же.
 10. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Там же.
 11. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Там же.
 12. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від від 5 листопада 1997 р. // Там же.
 13. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України в від 16 червня 1999 р. // Там же.
 14. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм: Закон України від 23 березня 2000 р. // Там же.
 15. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 17 січня 2002 р. // Там же.
 16. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 25 листопада 2015 р // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua


Допоміжна

 1. Бошицький Ю.Л., Ващинець І.І. Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні: Монографія.– К., 2011. – 222 с.
 2. Дахно Й. Й. Патентно-лицензионная работа. — К., 1996. – 314 с.
 3. Жарова В.О. Право інтелектуальної власності в системі права України. Навчальний посібник. – К.: Ін-тінтелект.власн. і права, 2006. – 108 с.
 4. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз»яснення: Навчальний посібник. – К.:КНТ, 2010. – 264 с.
 5. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Науково-практичне видання: У 4 т. / За ред. О. Д. Святоцького. — К.: Ін Юре,1999.
 6. Інтелектуальна власність: Словник-довідник: У 2 т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Ін Юре, 2004. – 449 с.
 7. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях). – К.: Центр 0443бової літератури, 2012. – 264 с.
 8. Кожарська І.Ю. Право інтелектуальної власності на об»єкти промислової власності: Навч.посіб. – К.: Держ.ін-т.інтел.власн., 2008. – 144 с.
 9. Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Редкол.: Ю.Л.Бошицький, В.М.Білоусов, І.І.Ващинець, А.Г.Жарінова, П.А.Калиниченко та ін.– К., 2009. – 388 с.
 10. Манжул К.В.Інтелектуальна власність. Практичний посібник. – Кіровоград, 2013. – 110 с.
 11. Мельник О. М. Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні: Монографія. — X., 2002. – 544 с.
 12. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О. Д. Свя¬тоцького, В. П. Петрова. — К.: Ін Юре, 1999. – 416 с.
 13. Підопригора О. О. Інтелектуальна власність. Законодавство України про інтелектуальну власність. — X., 1997. – 238 с.
 14. Потэхіна В.О. Інтелектульна власність: Навч.пос. - К.: ЦУЛ, 2008 - 414с.
 15. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг.ред.Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького.– К., 2006
 16. Право інтелектуальної власності: Акад.курс: Підручникдля студ.вищ.навч.закл. / За ред. О. П.Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Ін Юре, 2007. – 696 с.
 17. Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів: Наук.-практ. вид. / За ред. О. Б. Бутнік-Сіверського. — К.: Ін Юре, 2000.- 214 с.
 18. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект: Монографія. — X., 2002. – 321 с.
 19. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2015. – 446 с.


Інформаційні ресурси

 • zakon.rada.gov.ua
 • Журнал «Інтелектуальна власність» //www/ intelvlas.com.ua
 • Журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності» //www.nbuv.com.u
 • Інститут інтелектуальної власності //www.iipl. ukrpatent.org
 • Офіційний Веб-портал Державної служби інтелектуальної власності \\sips.gov.ua

---