Навчальний курс "ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Урк мова кирилюк 0.png

Зміст

Назва курсу

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Укр мова кирилюк 4.jpeg

Електронний навчально-методичний комплекс для студентів, які вивчають курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

Мета та завдання навчального курсу

Головна мета курсу – сприяти підвищенню рівня загальномовної підготовки майбутнього фахівця, його професійної мовнокомунікативної компетентності, а також процесу оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови.

Завдання:

- виховати любов і повагу до державної мови;

- виробити почуття власної відповідальності за стан мовної ситуації в суспільстві;

- сформувати у свідомості студентів систему знань з української мови як основного джерела професійної мовнокомунікативної компетенції;

- дати студентам теоретичні відомості про мовні норми;

- сприяти підвищенню рівня культури мовлення;

- виробити практичні навички успішного проходження співбесіди з роботодавцем, підготовки та грамотного оформлення резюме, уміння брати участь у різних формах колективного обговорення професійних проблем;

- навчити студентів працювати з основними видами ділової документації.


Глосарій


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Кирилюк Ольга Леонідівна

Укр мова кирилюк 2.jpeg

Учасники

Сторінка координування курсу "ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ"Графік навчання

Варіант Структура

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Тема 2. Основи культури української мови

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця.

Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

Укр мова кирилюк 6.jpeg

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.

Тема 4. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності

Мовнопрофесійний підхід до вивчення тексту. Поняття „текст” і „дискурс”. Ознаки тексту. Аналіз тексту

Тема 5. Труднощі української словозміни та словопоєднання

Відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду. Встановлення роду іменників. Особливості поєднання числівників з іменниками. Норми утворення ступенів порівняння прикметників. Основні закономірності поєднання слів у словосполученні.

Зміст курсу

Укр мова кирилюк 3.jpeg

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

 1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи.
 2. Поняття національної та літературної мови.
 3. Найістотніші ознаки літературної мови.
 4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.
 5. Професійна мовнокомунікативна компетенція.
 6. Мовні норми.
 7. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Лекція №1

Тема 2. Основи культури української мови

 1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.
 2. Комунікативні ознаки культури мови.
 3. Комунікативна професіограма фахівця.
 4. Словники у професійному мовленні.
 5. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.
 6. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.
 7. Стандартні етикетні ситуації.
 8. Парадигма мовних формул.

Лекція №1

Практична №1-2

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

 1. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.
 2. Основні ознаки функціональних стилів.
 3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.
 4. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.
Укр мова кирилюк 1.jpeg

Тема 4. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності

 1. Мовнопрофесійний підхід до вивчення тексту.
 2. Поняття „текст” і „дискурс”.
 3. Ознаки тексту.
 4. Аналіз тексту.

Тема 5. Труднощі української словозміни та словопоєднання

 1. Відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду.
 2. Встановлення роду іменників.
 3. Особливості поєднання числівників з іменниками.
 4. Норми утворення ступенів порівняння прикметників.
 5. Основні закономірності поєднання слів у словосполученні.

Самостійна робота до курсу

Самостійна роботаРесурси

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Укр мова кирилюк 7.jpeg

1. Гуцул Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням). Частина 1 : навчально-методичний посібник / Л. І. Гуцул. – Кіровоград, 2011. – 92 с.

2. Гуцул Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням). Частина 2 : навчально-методичний посібник / Л. І. Гуцул. – Кіровоград, 2011. – 157 с.

3. Гуцул Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням). Частина 3 : навчально-методичний посібник / Л. І. Гуцул. – Кіровоград, 2012. – 150 с.

4. Ковтюх С. Л. Культура наукової мови / С. Л. Ковтюх, О. Л. Кирилюк, Т. В. Андреєва. – Кіровоград: ДЛАУ, 2011. – 148 с.

5. Ковтюх С. Л. Культура наукової мови / С. Л. Ковтюх, О. Л. Кирилюк, Т. В. Андреєва. – Коростень: Тріада С, 2012. – 224 с.

6. Ковтюх С. Л. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування : навчально-методичний посібник для студентів, які вивчають курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” / С. Л. Ковтюх, О. Л. Кирилюк. – Кіровоград : Авангард, 2014. – Ч. І. –100 с.

7. Ковтюх С. Л. Професійна комунікація : навчально-методичний посібник для студентів, які вивчають курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” / С. Л. Ковтюх, О. Л. Кирилюк. – Кіровоград : Авангард, 2014. – Ч. ІІ. – 152 с.

8. Ковтюх С. Л. Наукова комунікація як складова фахової діяльності : навчально-методичний посібник для студентів, які вивчають курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” / С. Л. Ковтюх, О. Л. Кирилюк. – Кіровоград : Авангард, 2014. – Ч. ІІІ. – 96 с.

Базова

1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: нав. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук . – К. : Арій, 2009. – 512 с.

2. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 533 с.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.

4. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль українсько¬ї мови : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

5. Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О. М. Семеног. ¬¬– К. : Академія, 2010. – 216 с. – (Альма-матер).

6. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: навч. посіб. / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2008. – 424 с.

7. Шевчук С. В. Ділове мовлення : модульний курс : підручник / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 448 с.

8. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підручник / С. В. Шевчук. – К. :Арій, 2009. – 576 с.

9. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2011. – 694 с.

Допоміжна

Укр мова кирилюк 8.jpeg

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

2. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування : навч. посіб. / Н. Ботвина. – К. : Арт ЕК, 2000.

3. Ділова українська мова : навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинський, Т. І. Ситник та ін. – К. : Знання, 2007. – 222 с.

4. Дрозд Л. М. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум : навч. посіб. / Л. М. Дрозд. – Д. : Пороги, 2008. – 208 с.

5. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

6. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / [за ред. Н. Д. Бабич]. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 496 с.

7. Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.

8. Мацько Л. І. Стилістика української мови: підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.

9. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ., 2006. – 592 с.

10. Панько Т. І. Українське термінознавство : підручник для студентів гуманітарних спеціальностей / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 214 с.

11. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

12. Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів : Світ, 2008. – 413 с.

13. Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. − К. : Українська енциклопедія, 2000. – 752 с.

14. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навчальний посібник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2004. – 280 с.

Інформаційні ресурси

Укр мова кирилюк 10.jpeg
 • www.litopys.org.ua
 • www.mova.info
 • www.novamova.com.ua
 • www.pereklad.kiev.ua
 • www.pravopys.net
 • www.r2u.org.ua
 • www.rozum.org.ua

Бажаю успіхів! --Кирилюк О.Л. (обговорення) 20:20, 2 лютого 2016 (EET)