Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"/Семінарське заняття №8

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Семінарське заняття №8

Тема: Методи дослідження мови

План

 1. Поняття про методи наукового дослідження.
 2. Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу.
 3. Описовий метод.
 4. Порівняльно-історичний метод.
 5. Зіставний метод.
 6. Структурний метод.
 7. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи.
 8. Застосування математичних методів у мовознавстві.

Література

Основна

 1. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999. – С.207-255.
 2. Кодухов В.И. Общее языковедение. – М., 1974. – С.202-281.
 3. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М., 1979. – С.279-292, 330-365.
 4. Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. – М., 1974. – С. 157-310.

Додаткова

 1. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. – М., 1966.
 2. Білецький А.О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві// Методичні питання мовознавства. – К., 1996.
 3. Головин Б.Н. Язык и статистика. – М., 1970.
 4. Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. О компонентном анализе значимых единиц языка// Принципы и методы семантических исследований. – К., 1995.
 5. Иванова Л.П. Методы лингвистических исследований. – К., 1995.
 6. О принципах и методах лингвистического исследования. – М., 1966.
 7. Проблеми та методи структурної лінгвістики. – К., 1965.
 8. Ширков О.С. Современные проблемы сравнительно-исторического языкознания. – М., 1961.
 9. Методы сопоставительного исследования языков. – М.
 10. Ярцева В.Н. теория и практика сопоставительного исследования языков// Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. – 1986. – Т.45.№6.

Питання та завдання для самоконтролю

 1. Що означає термін метод у загальнонауковому, філософському та соціально-науковому значенні?
 2. Поясніть терміни індукція, дедукція, гіпотеза. Приклади.
 3. Розкрийте суть етапів описового методу. Наведіть приклади.
 4. Хто є основоположником порівняльно-історичного методу? Його суть. Приклади.
 5. На що спрямований зіставний метод? Приклади.
 6. Що таке мовні універсалії?
 7. Основне завдання структурного методу. Приклади.
 8. Які методи соціолінгвістики, ви знаєте. Приклади.
 9. У чому полягає суть психолінгвістичного методу? Приклади.
 10. Лінгвістика і математика. Приклади.Повернутися на сторінку Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"