Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"/Семінарське заняття №6

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Семінарське заняття №6

Тема: Мова і суспільств

План

 1. Суспільна природа мови, суспільні функції мови.
 2. Соціальна зумовленість мовних явищ. Суспільний характер мовної норми.
 3. Залежність стану мови від стану суспільства.
 4. Мова як найважливіша етнічна ознака. Мова, нація, держава.
 5. Мова і культура.
 6. Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми.
 7. Інтерлінгвістика.

Література

Основна

 1. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999. – С.156-183.
 2. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996. – С.256-319.
 3. Общее языкознание/ Под общ. ред. А.Е.Супруна. – Минск, 1983. – С.27-87.
 4. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М., 1979. – С.50-70.

Додаткова

 1. Бондалятов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987.
 2. Белл Р.Т. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы. – М., 1980.
 3. Теоретические проблемы социальной лингвистики. – М., 1981.
 4. Принципы и методы социолингвистических исследований. –М., 1981.
 5. Проблемы интерлингвистики. – М., 1976.
 6. Русанівський В.М. Прогностичні функції соціолінгвістики/// Мовознавство. – 1989. - №1.
 7. Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація. – Нью-Йорк, 1992.
 8. Полинський М.М. Мовна норма і стиль. –К., 1976.
 9. Масенко Л.Т. Мова і політика. – К., 1999.

Питання та завдання для самоконтролю

1.Розкрийте суть гіпотез про походження мови:

а) релігійні легенди про походження мови;

б) погляди античних філософів (Геракліта Ефеського, Демокріта, Платона, Аристотеля та ін.);

в) суть теорій: звуконаслідування, вигуків, „соціального договору”, жестів тощо;

г) у чому полягає гіпотеза походження мови Ф.Енгельса?

д) ваше ставлення до гіпотези інопланетного походження мови.

2. Назвіть та розкрийте сутність, призначення найголовніших та похідних функцій мови. Приклади.

3. Що таке мовна норма?

4. Чому стан мови залежить від стану суспільства?

5. Як можна пояснити зв’язок мови з характером етносу? Приклади.

6. Які чинники впливають на співвідношення мови і етносу? Приклади.

7. Яким чином культурні процеси впливають на мову, а мова, в свою чергу, впливає на культуру? Приклади.

8. Розкрийте думки щодо зв’язку мови і суспільства таких лінгвістів: А.Мейє, Е.Сапіра, В.Матезіуса, Т.Фрінгса, П.Лафарга, О.Шахматова, І.Бодуена де Куртене, М.Марра, О.Мельничука, В.Русанівського, Ю.Жлуктенка та ін.

9. Розкрийте сутність мовної політики в Україні.

10. Що входить на сучасному етапів коло проблем інтерлінгвістики? Приклади.


Повернутися на сторінку Навчальний курс "ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО"