Навчальний курс "Етнографія України" ФІП

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Етнографія України ФІП

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Шифр та назва напряму: 6.010100 ПІМСО. Історія Спеціалізації: основи правознавства, географія та краєзнавчо-туристична діяльність Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Книжна полиця.jpg

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу:

 • сформувати у студентів цілісну систему знань про український етнос, спрямувати інтерес студентів до етнічної історії, матеріальної та духовної культури, озброїти студентів методикою етнографічних досліджень;
 • виховною метою курсу є сприяння формуванню в молоді етнокультурної компететності, етнічної ідентичності, прищеплення поваги до етнічної культури українців, етнічних меншин України, вироблення культури міжнаціональних взаємин та міжконфесійної терпимості.

Отримані знання допоможуть студентам у проведенні уроків з історії України, суспільствознавства, краєзнавства, у позаурочній роботі з учнями (факультативній, гуртковій), в організації роботи кабінету українознавства тощо.

Завдання курсу:

 • використовуючи етнографічні джерела, монографічну літературу, сформувати поняття про етнографію як науку, методологію і методику етнографічних досліджень, дати знання про історію розвитку етнографії України, виробити уміння визначати основні поняття і категорії (етноси, субетноси, етнічні групи України) та принципи їх класифікації;
 • ознайомити студентів з історією формування етнології в Україні та науковим доробком провідних українських етнологів;
 • виробити уміння аналізувати проблеми етногенези та основних етапів етнічної історії українців з найдавніших часів до сьогодення;
 • виробити уміння характеризувати перебіг етнічних процесів в Україні та прогнозувати їх розвиток;
 • виробити уміння характеризувати комплекси традиційної матеріальної, духовної та соціонормативної культури українського етносу;
 • сформувати поняття про етнопсихологію населення України, виробити уміння робити етнопсихологічну характеристику українців та представників етнічних меншин України;
 • виробити уміння самостійно добирати й опрацьовувати історичні, етнографічні матеріали, монографічну і довідкову літературу, порівнювати інформацію з різних джерел, узагальнювати й критично оцінювати історичні та етнографічні факти, події, явища; робити історико-етнологічний аналіз явищ, подій.

В результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • провідні етнологічні школи та їх представників в Україні;
 • основні періоди історії етнологічної науки в Україні та

українських етнологів;

 • концепції української етногенези;
 • особливості традиційної матеріальної культури українців (поселення, житло, одяг, їжа, основні і допоміжні галузі господарства українців, традиційні ремесла та промисли) ;
 • особливості духовної культури українського етносу (народний календар,обряди, звичаї, свята, вірування, повір'я...);
 • специфіку сімейно-шлюбних відносин українців, становище жінки у громаді та приватному житті, сімейне виховання дітей, форми укладання шлюбів, етикетну поведінку;
 • громадський побут та звичаєве право;
 • комплекси традиційної матеріальної, духовної та соціонормативної культури українського етносу;

вміти:

 • аналізувати проблеми етногенези та основних етапів етнічної історії українців з найдавніших часів до сьогодення;
 • характеризувати перебіг етнічних процесів в Україні та прогнозувати їх розвиток;
 • характеризувати комплекси традиційної матеріальної, духовної та соціонормативної культури українського етносу;
 • давати етнопсихологічну характеристику українців та представників етнічних меншин України;
 • добирати й опрацьовувати історичні, етнографічні матеріали, монографічну і довідкову літературу, порівнювати інформацію з різних джерел, узагальнювати й критично оцінювати історичні та етнографічні факти, події, явища; робити історико-етнологічний аналіз явищ, подій.Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Проскурова Світлана Володимирівна


Учасники

Група 11, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Проскурова Світлана Володимирівна, Отримати консультацію

Група 12, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Проскурова Світлана Володимирівна, Отримати консультацію


Результати етнографічної практики

Результати етнографічної практики, 2014-2015 н.р. викладач Проскурова Світлана Володимирівна, Отримати консультацію

Варіант Структура

Тема 1

Вступ до етнографії України (2 год.)

План:

 1. Етнографія України в системі гуманітарних наук.
 2. Предметне поле і завдання етнографії України.
 3. Основні поняття і терміни.
 4. Джерела і методи етнографічних досліджень.

Тема 2

Історія етнографічної науки в Україні (2 год.)

План: 1.Перші етнографічні відомості про українців. 2.Періодизація історії етнографічної науки в Україні. 3.Характеристика основних періодів розвитку етнографічної науки в Україні. 4.Сучасна проблематика етнографії України

Тема 3

Тема 3. Етногенеза українців (2 год.) План: 1.Формування етногенетичної ніші українців. 2.Етнічні спільноти в праісторії України та їх етнографічна характеристика.

Тема 4

Тема 4. Основні та допоміжні галузі господарства українців. Промисли та ремесла. (2 год.) План: 1. Комплексний підхід до вивчення матеріально-побутової культури. 2. Землеробство. 3. Скотарство. 4. Допоміжні галузі господарства. 5. Промисли та ремесла.

Тема 5

Тема 5. План:Зміст курсу "Етнографія України"ФІП

Змістовий модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕТНОГРАФІЇ УКРАЇНИ ТРАДИЦІЙНА МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ

Тема 1. Вступ до етнографії України

Теоретичний матеріал

Лекція №1 Вступ до етнографії України

Семінарське заняття

Семінар № 1

Самостійна робота

Контрольні запитання, завдання, тематика ессе:

1. Розкрийте сутність поняття “етнос”. Поясніть відмінності у концепціях етносу, притаманних різним етнографічним школам і напрямам. 2. Чим зумовлена актуальність етнографічних досліджень на сучасному етапі? 3. Розкрийте різницю між поняттями «етнос», «нація», «народ». 4. Розкрийте основні ідеї наукової етнографічної школи (за вибором) і назвіть її представників в українській етнографічній науці. 5. В чому полягає комплексний підхід до вивчення етнічних явищ? 6. Розкрийте зміст сучасних етнографічних методик . В чому їх інноваційність? 7. Як історія пов’язана з етнологією? 8. Розкрийте сутність етнологічного підходу до вивчення історичних подій та явищ. 9. Назвіть кількох українських етнологів першої половини ХІХ ст. представників міфологічної школи. Які етнографічні факти, явища були об`єктом дослідження українських етнологів-представників міфологічної школи, а які – поза увагою? 10. Назвіть українських етнологів початку ХХ ст., які стояли на позиціях еволюціонізму. Поміркуйте, для пояснення яких історичних епізодів, чи соціокультурних явищ доцільно використовувати ідеї школи еволюціонізму? 11. Назвіть прихильників методів функціоналізму та структуралізму в Україні. Аналіз яких явищ етнічної культури вимагає застосування функціоналізму та структуралізму? Поясніть чому і наведіть приклади. 12. Назвіть засновника американської школи історичної етнології. Чи є послідовники цієї школи в Україні? Які здобутки цієї школи, на Вашу думку, не втратили своєї наукової новизни? 13. Продовжіть ряд бінарних опозицій К. Леві-Стросса, які він розглядав, як універсальні елементи культурного лексикону: ліве – праве, сире – варене, природа – культура, периферія – центр, чоловік – жінка, за часовою стрілкою – …, індивідуалізм - …, чисте - … монотеїзм – …, традиція – …, чисте-…, біле-… 14. Чи є в українській історичній науці послідовники школи дифузіонізму? Чи можливо застосувати для етнологічного аналізу явищ української етнічної культури ідеї цієї школи, як саме? 15. Хто з вітчизняних етнологів використав досягнення етнопсихологічної школи для пояснення витоків та характерних рис української ментальності, етнічних архетипів? 16. Дайте оцінку періоду «українізації» в історії української етнології. 17. Які проблеми сучасності мають бути об`єктом досліджень етнології?

Література:

1. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. – М., 1973. 2. Савчук Б. Українська етнологія. – К., 2004. 2. Нельга О.В. Теорія етносу. – К., 1997. 3. Пономарьов А. П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К., 1994. – С. 52-69. – конспектувати. 4. Етнографія України. /За ред. С. А. Макарчука. – Львів,1994. – С.3-12. 5. Культура і побут населення України. /За ред. В.Наулка. – К., 1993. – Передмова. 6. Українське народознавство. /За ред. С. П. Павлюка та ін. – Львів, 1994. – Передмова, с. 11-24. 7. Ярская Е., Романов П. Социальная антропология.- Ростов-на-Дону: Феникс,2004.- С.12-42, 54-74, 291-321.

Додаткова література: 1. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1993. 2. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Ленинград, 1974. 3. Лурье С.В. Историческая этнология. Учебное пособие для вузов. – М., 1998. – С. 35-48, 427-441 (код бібліотеки КДПУ – 63.5(2) Л 86). 4. Кафарський В., Савчук Б. Етнологія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 432 с. 5. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 2000. – С. 69-79, 81-96. 6. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М., 1994. – С. 8-11, 16-36. 7. Історична наука: Термінологічний і понятійний довідник. – К.: Вища школа, 2002. – С. 9-10. 8. Українська етнологія: Навчальний посібник / За ред.. В. Борисенко. – К., 2007. – С.70 – 94. 9. Дельєж Р.Нариси з історії антропології. Школи, автори, теорії. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 287 с.

Тема 2. Історія науки

Теоретичний матеріал

Лекція №2 Історія науки

Семінарське заняття

Семінар № 2 Історія науки

Самостійна робота

Тема 3. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція 3 Етногенеза українців

семінарські завдання

Тематика самостійної роботи

[https://www.dropbox.com/1. Схема розвитку етнографії (за А. Пономарьовим). К. Леві-Стросс про етнологію, етнографію та антропологію. 2. Співвідношення предметного поля етнографії, етнології і антропології.. 3. Етнографія України в системі суспільних наук. 4. Етнічність як базова категорія етнографії. 5. Сучасні концепції етносу і нації. 6. Характеристика періоду української етнографії (за вибором). 7. Основні наукові установи та організації, періодичні видання етнографічної науки. Становлення та розвиток кафедри народознавства в КДПУ ім. В. Винниченка. 8. Етнографічні школи і напрями. Міфологічна школа української етнографії та її рецидиви в сучасній науці. 9. Класифікація етнографічних джерел. Наративні матеріали як етнографічне джерело. 10. Типологія польової роботи етнографа. 11. Класифікація етнографічних методів дослідження. 12. Універсальна схема етногенези Л. Гумільова. 13. Концепції етногенези українців та їхніх сусідів в українській етнології. Проблема “давньоруської народності”. 14. Етнографічні особливості населення України доби неоліту та енеоліту. 15. Кіммерійці та етнічні спільноти Лісостепу. 16. Скіфсько-сарматська доба в первісній історії України. 17. Давні слов’яни на українських теренах. 18. Проблема індоєвропейців. Індоєвропейські впливи на українську культурну традицію. a. Традиційний агрокультурний комплекс українців Середньої Наддніпрянщини.

   2. Традиційний агрокультурний комплекс українців Поділля.
   3. Традиційний агрокультурний комплекс українців Волині.
   4. Традиційний агрокультурний комплекс українців Полісся.
   5. Традиційний агрокультурний комплекс українців Слобожанщини.
   6. Традиційний агрокультурний комплекс українців Півдня України.

19. Традиційний агрокультурний комплекс українців Карпат. 20. Еволюція традиційних господарських знарядь праці. 21. Матеріальна культура чумацтва. 22. Етнорегіональні особливості гончарства. 23. Традиційна обробка металу. Ковальство. 24. Каменярство. 25. Деревообробні промисли і ремесла. Лозоплетіння. 26. Лісозаготівельний промисел. 27. Збиральництво. 28. Традиційне ткацтво. Гутництво. 29. Народна кулінарія Карпат. 30. Писанкарство.


Самостійна робота №1]

Самостійна робота №2

Тема 4.Матеріальна культура

Теоретичний матеріал

Лекція 4 Комплекси матеріальної культури українців

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Соціонормативна та духовна культура українців.

Ukrainian Embroidery offered at Soyuzivka.jpg

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

семінарське завдання №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Назва модулю

===Тема 1.

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Тема 5. Українське традиційне житло, одяг та кулінарія (2 год.)

План: 1. Типи поселень в Україні. Регіональні відмінності використання будівельних матеріалів, технологій та конструкції житла. 2. Регіональні комплекси народного одягу: класифікація, функціональне призначення. 3. Обряди, звичаї та традиції, пов’язані з будівництвом житла, виготовленям та носінням одягу. 4.Традиції народної кулінарії. Обрядові страви та обрядово-ритуальні застілля. Режим харчування та харчові заборони. Застільні звичаї та етикет.

Ресурси

Таблиця до курсу "Етнографія України"

Рекомендована література

Базова

 1. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. - К., 1995.
 2. Воропай О. Звичаї нашого народу. - У 2-х кн. - К., 1991.
 3. Етнографія України. /За ред. С.Макарчука. – Л., 1994.
 4. Етнографія України. /За ред. С.Макарчука. – Л., 2004.
 5. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Ленинград, 1974.
 6. Історія української культури. / За заг. ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – С. 33-35, 59-62, 79-80, 114.
 7. Культура і побут населення України. /За ред. В.Наулка. – К., 1993.
 8. Наулко В. Хто і відколи живе в Україні. - К., 1998.
 9. Наулко В. Культура і побут населення України. – К., 1993, 1997.
 10. Нельга О. Теорія етносу. – К., 1997.
 11. Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їх мов. – К.: Академія, 2001.
 12. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій. – К., 1997.
 13. Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. - К., 1994.
 14. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1999.
 15. Українська етнологія. /За ред. В.К.Борисенко. – К., 2007.
 16. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К., 1994.
 17. Українське народознавство. /За ред. С. П. Павлюка та ін. – Львів, 1994. – Передмова, с. 11-24.
 18. Савчук Б.Українська етнологія. – К., 2004.
 19. Кафарський В, Савчук Б. Етнологія. – К., 2006.
 20. Проскурова С. Щодо особливостей теоретико-методичного забезпечення етнографічної практики студентів історичних факультетів. // Збірник наукових праць НДІУ. – К.,2007. – Т.ХІІІ.– С.515 – 521.

Допоміжна

 1. Артюх Л. Українська народна кулінарія. - К., 1977.
 2. Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. - К., 1983.
 3. Болтарович З. Народна медицина українців. – К., 1990.
 4. Боплан Г.-Л. де. Опис України. - Львів, 1990.
 5. Борисенко В. Весільні обряди та звичаї на Україні. – К., 1988.
 6. Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу. – К., 2000.
 7. Брайчевський М. Походження українського народу. //Матеріали до української етнології. – 1995. – Вип. 4.
 8. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. – М., 1973.
 9. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.
 10. Вишня О. Українізуємось.Чукрен. Чухраїнці. // Українська література: Хрестоматія. -Харків, 1999.
 11. Горленко В. Ф. Нариси з історії української етнографії. – К., 1984.
 12. Гошко Ю. Гуцульщина. – К., 1979.
 13. Гошко Ю. Бойківщина. – К., 1993.
 14. Гримич М. Основні напрями вивчення гендерних проблем традиційного українського суспільства. //Історія. Вісник КНУ. Випуск 45. – К., 1999. – С. 4-10.
 15. Гримич М. До питання про статус жінки в традиційному українському суспільстві. //Етнічна історія народів Європи. Випуск 7. – К., 2000. – С. 16-22.
 16. Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. І. - К., 1991.
 17. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1993.
 18. Гуслистий К. До питання про утворення української нації. - К., 1967.
 19. Данилюк А. Волинь: пам’ятки народної архітектури. – Луцьк: Надстир’я, 2000.
 20. Декоративно-прикладне мистецтво: Навчальний посібник. - Львів, 1992.
 21. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика.- К., 2001.
 22. Енциклопедія українознавства. – В 10 т. – НТШ, Нью-Йорк-Париж, 1955-1984.
 23. Етнографія України. /За ред. С.Макарчука. – Л., 1994.
 24. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.
 25. Зеленин Д. Восточнославянская этнография. - М., 1991.
 26. Зеленин Д. К. Жилище в обрядах и верования восточных славян. – М., 1987.
 27. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Ленинград, 1974.32. Кара-Васильєва Т. Українська сорочка. – К, 1997.
 28. Костенко Л. Гуманітарна аура нації або Дефект головного дзеркала. – К.,1999.
 29. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.
 30. Крысько В. Этническая психология. – М.,2004.
 31. Кульчицький О. Український персоналізм. – Париж: УВУ, 1985 ( Код. Біб. Ім. Д. Чижевського – РІФ7.231К90).
 32. Кульчицький О. Світовідчування українця. // Українська душа. -К., 1992. – С. 57 (Код біб. КДПУ – 63.5 (2ук) К45).
 33. Куценко Л. Народу самостійні діти: Українська доля Дикого поля. – Кіровоград, 2005.
 34. Лемківщина. – У 2-х т. – Львів, 2002.
 35. Лозинський Й. Українське весілля. – К., 1992.
 36. Люта О. М. Ф. Федоровський (1838 – 1918). – Кіровоград, 1999.(Б-ка КДПУ)
 37. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. - К.: Обереги, 1992.
 38. Маланюк Є. Малоросійство. //Невичерпальність. – К.: Веселка,1997.
 39. Маркевич М. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. – К., 1992.
 40. Налчяджян А. Этнопсихология. – СПб.: Питер, 2004.
 41. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. - К., 1996.
 42. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1991.
 43. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. - К.: Либідь, 2000.
 44. Поділля: Історико-етнографічне дослідження. - К., 1994.
 45. Пономарьов А. Розвиток сім’ї і шлюбно-сімейних взаємин в Україні. – К.: Наукова думка, 1989.
 46. Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. – К., 1993.
 47. Проскурова С. Історіографія чумацтва: Навчальний посібник. – Кіровоград, 1999.
 48. Проскурова С. Соціокультурні аспекти освоєння Криму та Північного Причорномор’я. (17 ст.). – Кіровоград, 2006.
 49. Проскурова С. Проблеми викладання українознавства у вищих навчальних закладах (з досвіду роботи КДПУ ім.. В.Винниченка)./Збірник наукових праць НДІУ, К.: Міленіум, 2004.-Т.ІІ.- 529 с. – С.37 – 42.
 50. Проскурова С. Проблеми формування національної ідентичності у вищій школі. /Збірник наукових праць НДІУ, К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008.-Т.ХХ.- 512 с. – С.88 – 94.
 51. Проскурова С. «Зазирнімо в обличчя трагедії…» (щодо результатів етнографічної експедиції студентів факультету історії та права КДПУ імені В.Винниченка 2007 року)./ Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. - Випуск ІІ.- Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008.- 226 с.- С.122 – 164.
 52. Самойлович В. Українське народне житло. – К., 1972.
 53. Скуратівський В. Місяцелік. – К., 1993.
 54. Сміт Е. Національна ідентичність. – К., 1991.
 55. Сумцов М. Слобожанщина. – К., 2000.
 56. Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ-XVIII ст.): Навчальний посібник. – К., 1992.
 57. Товстуха Є. Українські настоянки. – К., 1992.
 58. Українська етнологія. /За ред.. В.К.Борисенко. – К., 2007.
 59. Українознавство: Хрестоматія-посібник. / За ред. П. Кононенка. – У 2-х кн. – К., 1994, 1996.
 60. Українська культура: Лекції за редакцією Дм. Антоновича. – К., 1993.
 61. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К., 1994.
 62. Українське народознавство. /За ред. С. П. Павлюка та ін. – Львів, 1994. – Передмова, с. 11-24.
 63. Фрезер Дж. Золотая ветвь. - М, 2003.
 64. Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1997.
 65. Чорний С. Етнічний склад населення України. – К., 2004.
 66. Чубинський П. Мудрість віків. – У 2-х кн. - К., 1995.
 67. Щербаківський В. Українське мистецтво. - К., 1995.
 68. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У 3 томах. –Л., 1991.
 69. Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст.. - К.: Критика, 2002.
 70. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – Мюнхен: УВУ, 1993 (Код біб. Ім. Д. Чижевського.- Р. 88.58(4=Укр.) Я
 71. Ярская Е., Романов П. Социальная антропология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

Інформаційні ресурси

 1. Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 2. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”
 3. Львівський національний університет імені Івана Франка
 4. Харківський національний університет імені Василя Каразина
 5. Одеський національний університет імені Іллі Мечникова
 6. Викладання історії в школах України
 7. Українська етнографія
 8. ІЗБОРНИК: Історія України IX-XVIII століть. Першоджерела та інтерпретації
 9. Енциклопедія українського козацтва
 10. Український освітній портал
 11. Український електронний архів---