Навчальний курс "Експериментальна психологія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

ЕСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу “Експериментальна психологія” є : ознайомлення студентів з історією становлення та сучасним етапом розвитку експериментальної психології, із методологічним забезпеченням психологічних емпіричних досліджень, засвоєння методології, процедури і цілого спектру методик науково-психологічного пошуку ; оволодіння знаннями, набуття умінь і навичок експериментального дослідження психіки.

Завдання курсу:

 • Розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу в психології.
 • Сформувати у студентів відповідну понятійну базу.
 • Висвітлити типи, основні етапи й умови проведення експериментального методу дослідження психіки.
 • Навчити студентів аналізувати й оцінювати валідність проведених психологічних експериментів, достовірність отриманих результатів і можливість їхнього застосування у психологічному дослідженні.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сутність експериментального психологічного дослідження;
 • види психологічного експерименту;
 • емпіричні методи;
 • процедуру та основні характеристики психологічного дослідження;
 • плани експериментального психологічного дослідження.


вміти:

 • проводити лабораторний психологічний експеримент;
 • опрацьовувати, аналізувати та оформляти результати дослідження.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Галушко Любов Ярославівна

Учасники курсу

Сторінка координування курсу «Експерименнтальна психологія» викладач Галушко Любов Ярославівна
Варіант Структура

Змістовий модуль I. Предмет і методологія експериментальної психології

Тема 1. Вступ до експериментальної психології.

 1. Поняття про експериментальну психологію як теоретичну галузь психологічної науки.
 2. Предмет експериментальної психології.
 3. Принципи та завдання експериментальної психології.
Тема 2. Становлення і розвиток експериментального методу в психології.
Перша лабораторія.jpg
 1. Передумови запровадження експерименту в психології.
 2. Етапи становлення експериментального методу в психології.
 3. Роль основних напрямів психологічної науки у становленні психологічного експерименту.
 4. Розвиток експериментального дослідження психіки у вітчизняній і зарубіжній психології.

Тема 3. Методологія науки. Наукове дослідження, його принципи та структура.

 1. Наука як особливий спосіб діяльності людського суспільства.
 2. Основні напрямки методології наукового дослідження.
 3. Принципи та типи наукового дослідження.
 4. Структура наукової теорії.

Змістовий модуль IІ. Емпіричні методи у психології

Неемпіричні методи експериментальної психології

 1. Психологічна наука як вибір.
 2. Неекспериментальні психологічні методи: спостереження, “архівний метод”, метод аналізу продуктів діяльності, біографічний метод, бесіда, анкетування та інтерв’ю у психологічному дослідженні.
Тема 5.Спостереження як метод психологічного дослідження.
Дослідження сну.jpg
 1. Поняття спостереження.
 2. Види спостереження.
 3. Переваги та недолікти методу спостереження.

Тема 6. Експеримент як метод психологічного дослідження.

Поняття про психологічний експеримент.

 1. Види експерименту.
 2. Структура психологічного експерименту.

Змістовий модуль III. Психологія експерименту

Тема 7. Експериментальне спілкування.
2 психолог і досліджуванний.jpg
 1. Експериментатор: його особистість та діяльність.
 2. Досліджуваний: його діяльність в експерименті.
 3. Особистість досліджуваного та ситуація психологічного експерименту.
 4. Етичні аспекти психологічних дослідження.
 5. Правове регулювання психологічних досліджень.


Тема 8. Змінні у структурі психологічного дослідження.

 1. Поняття змінної.
 2. Види змінних.
 3. Незалежна та залежна змінні.
 4. Визначення зовнішньої змінної.
 5. Контроль змінних.
 6. Джерела артефактів у маніпулюванні змінними.
 7. Вимір змінних.
 8. Критерії якості виміру змінних.


Тема 9. Гіпотези у психологічному дослідженні.

 1. Поняття про гіпотезу в науковому досліджені.
 2. Види гіпотези.
 3. Вимоги до наукових гіпотез.
 4. Основні правила висунення і перевірки гіпотез.
 5. Експериментальна гіпотеза та її особливості.


Тема 10. Процедура та основні характеристики психологічного експерименту.
Проблемний ящик.jpg
 1. Організація та проведення експериментального дослідження.
 2. Ідеальний та реальний експерименти.
 3. Експериментальна вибірка.
 4. Експериментальні змінні та способи їх контролю.
 5. Визначення зовнішньої змінної.


Тема 11. Планування психологічного експерименту.

 1. Класифікація експериментальних планів.
 2. Експериментальні плани: плани для однієї незалежної змінної, плани для однієї незалежної змінної та декількох груп, плани для одного досліджуваного.
 3. Доекспериментальні плани.
 4. Квазіекспериментальні плани.


Тема 12. Достовірні та артефактні висновки в експериментальному дослідженні.

 1. Контроль за висновком як заключний етап експериментальної психологічної гіпотези.
 2. Основні витоки артефактних висновків. Оцінка валідності експерименту як умова достовірних висновків.
 3. Змістовні висновки та логічна компетентність при узагальнені даних психологічного дослідження.


Тема 13. Аналіз та представлення результатів психологічних експериментів.
Психологія експериментатора.jpg
 1. Поняття кількісного та якісного аналізу в психологічних експериментах.
 2. Наочно – графічне представлення результатів експериментів.
 3. Використання комп’ютерів у психологічних дослідженнях.
 4. Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до структури та оформлення письмового наукового звіту.
 5. Вимоги до написання наукової статті.

Змістовий модуль IV. Типи експериментів у психології

Тема 14. Кореляційне дослідження.

 1. Поняття про кореляцію.
 2. Кореляційний підхід і експериментальне дослідження: кореляційні гіпотези як гіпотези зв’язку.
 3. Плани кореляційних досліджень.


Тема 15. Психологічні виміри.

 1. Поняття психологічного вимірювання.
 2. Типи шкал. Види психологічних вимірів.
 3. Тестування та теорія вимірів. Основні характеристики стандартизованих діагностичних методів.


Тема 16. Факторний та галузеві експерименти в психології.

 1. Багаторівневий експеримент як факторний.
 2. Особливості гіпотез, які перевіряють у факторному експерименті.
 3. Факторні плани.
 4. Експерименти в загальній психології та психофізіології.
 5. Експерименти в віковій, соціальній, медичній психології, психотерапії та консультуванні.
 6. Експерименти в сфері психології бізнесу та реклами.

Зміст курсу

теоретичний матеріал та практичні заняття, самостійна робота

Зміст теоретичного матеріалу до курсу "Експериментальна психологія"Зміст практичних занять до курсу "Експериментальна психологія"Cамостійна робота до курсу "Експериментальна психологія"

Ресурси

Література099.jpg

Базова

 1. Готтсданкер Р. Основы психологического експеримента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.
 2. Ганзен В. А., Балин В. Д. Теория и методология психологического исследования. – СПб., 1991.
 3. Дружинин В. Н. Структура и логика психологического исследования. – М., 1994.
 4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология: Учебник для вузов. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2003. – 319 с.
 5. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. – 256 с.
 6. Куликов Л. В. Психологическое исследование. Методические рекомендации по проведению.- СПб., 1995.
 7. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.
 8. Никандров В. В. Экспериментальная психология. – СПб.: Изд-во “Речь”, 2004. – 480 с.
 9. Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: МГУ, 1987.
 10. Практикум по общей и экпериментальной психологии / Под. ред. А. А.Крылова. – Л.: Изд-во Ленигр. у-та, 1987. – 255 с.
 11. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: Медицина, 1970. – 215 с.

Допоміжна

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.- СПб.: Питер, 1999.- 487 с.
 2. Безпалько И. Г., Гильяшева И. Н. Проективные методы // Кабанов М. Н., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983.
 3. Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Рожанец Р. В. Методика многостороннего исследования личности. – Медицина, 1976. – 186 с.
 4. Беседин А. Н., Липатов И. И. и др. Книга практического психолога.- Х.: РИП, 1996.- 542 с.
 5. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика личности. – К.: Здоровье, 1989.
 6. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер Ком, 1999.
 7. Введение в экспериментальную психосемантику. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1983. –157 с.
 8. Дашков И. М., Устинович Е. А. Экспериментальные исследования валидности шкалы субъективного предпочтения цвета (Тест Люшера). Диагностика психических состояний в норме и патологии. – Л.: Медицина, 1970. – С.115-126.
 9. Зайцева М. И. Методы шкалирования при измерении установки // Социальные исследования: теория и методы. – М.: Наука, 1970. Вып. 5. – С.220-224.
 10. Иванова А. Я. Обучающий эксперимент. Вопросы патопсихологии. – М.: НИИ Психиатрии. МЗ РСФСР, 1970. – С.238-254.
 11. Карпова Э. Б. О «гармоническом» типе реагирования на болезнь по данным экпериментально-психологического исследования // Психологическая диагностика при нервно-психических и психосоматических заболеваниях. – Л., НИИ Психоневрологии, 1985. – С.137-141.
 12. Мейли Р. Структура личности // Экспериментальная психология : М.: Прогресс, 1975. Вып. 5. – С.288-248.
 13. Насиновская Е. Е. Методы изучения мотивации личности. Опыт исследования личностно-смыслового аспекта мотивации: Учебно-методическое пособие. – М.: МГУ, 1988.
 14. Коган В. Н., Роговин М. С. Ассоциативный экперимент и его клиническое применение // Вопросы психологии. – 1961. – №6. – С.105-113.
 15. Кэмпбелл Д. Модели экпериментов социальной психологии и прикладных исследованиях: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – 391 с.
 16. Мельников В. М., Ямпольский Л. Т. Введение в экпериментальную психологию личности. – М.: Просвещение, 1985. – 319 с.
 17. Обучающий эксперимент как метод оценки умственного развития детей: метод рекомендаций. – М.: НИИ Психиатрии. МЗ РСФСР, 1973. – 29 с.
 18. Петренко В. Ф. Введение в экпериментальную психосемантику: исследование форм репрезинтации в обыденном сознании. – М.: Изд-во Моск. у-та, 1983. – 176 с.
 19. Стивенс С. С. Экспериментальная психология. В 2-х т. Т.1. – М., 1960. – 686 с.; Т.2. – М., 1963. – 1038 с.
 20. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. VI. – М., 1978. – 282 с.

Інформаційні ресурси

Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

Бібліотека українських підручників

Куб — електронна бібліотека психологічної літератури

Універсальна бібліотека

Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»