Навчальний курс "Економетрія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
140217091427216032 f0 0.jpg

Зміст

Назва курсу

Економетрія


12 Інформаційні технології, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, бакалавр:

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу є надання знань про методи оцінки параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами, а також використання економетричних моделей в економічних дослідженнях, у практиці управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.

Завданням вивчення курсу "Економетрія" є теоретична підготовка майбутніх спеціалістів з питань:

 • побудови економіко-математичних моделей;
 • виявлення основних закономірностей і кількісних зв'язків досліджуваних процесів;
 • перевірки побудованих моделей з допомогою методів математичної статистики і теорії ймовірностей;
 • використання економіко-математичних моделей для аналізу взаємного впливу явищ;
 • прийняття оптимальних рішень на основі наукового прогнозування.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
 • на понятійному рівні – загальні основні уявлення про системний аналіз, техніку економетричного аналізу;
 • на фундаментальному рівні – мати грунтовні та систематичні знання про методи кількісного вимірювання взаємозв’язків між соціально-економічними процесами та явищами;
 • на практично-творчому рівні – навчитись аналізувати складні соціально-економічні явища.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти:
 • на репродуктивному рівні – правильно задати специфікацію економічної моделі; обчислювати оцінки її параметрів; оцінити якість самої моделі; надати економіко-статистичне тлумачення одержаних результатів;
 • на евристичному (алгоритмічному) рівні – визначати мультиколінеар-ність та знати способи її усунення; використовувати узагальнений метод найменших квадратів;
 • на творчому рівні – будувати багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки; оцінювати параметри системи одночасних рівнянь; використовувати метематичні методи для дослідження якісних економічних показників.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Шевченко Наталія Григорівна


Графік консультацій

понеділок середа четвер
14.00 - 15.00 14.00 - 15.00 14.00 - 15.00

Учасники

[46 Інформатика] викладач

сторінка координування

Графік навчання

Змістовий модуль 1 Парна регресія і кореляція

Тема 1. Економетричне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ

Тема 2. Загальна лінійна економетрична модель

Тема 3. Нелінійні моделі парної регресії.

Змістовий модуль 2 Множинна регресія і кореляція

Тема 4. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі

Тема 5. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)

Тема 6. Автокореляція в економетричних моделях динаміки

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Парна регресія і кореляція

Тема 1. Економетричне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Загальна лінійна економетрична модель

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота № 1

самостійна робота № 2

Тема 3. Нелінійні моделі парної регресії

Теоретичний матеріал

Лекція №1

глосарій з курсу "Економетрія"

Практичні завдання

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Множинна регресія і кореляція

Тема 4. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №3,4

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 5. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – К., 2005.
 2. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: «Знання» КОО, 1998.
 3. Грубер Й. Економетрія. Т. 1, 2. – К.: Нічлава, 1998.
 4. ЄлейкоВ.І. Основи економетрії: У 2 ч. – Львів: ТЗоВ. «Марка ЛТД», 1995.
 5. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Практикум з викори-станням комп’ютера. – К.: «Знання» КОО, 1998.
 6. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Навч. посібник. – К., 1997.
 7. Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод. посібник. – К., 2002.


Допоміжна

 1. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Ин-т новой экономики, 1997.
 2. Доугерти Дж. Введение в эконометрику. – М.: Финансы и статистика, 1999.
 3. Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах. – СПб.: Питер, 1997.
 4. Костина Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів. – К.: «Четверта хвиля», 1998.
 5. Чавкин А.М. Методы рационального управления в економике. – М.: Финансы и статистика, 2001.
 6. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2001.

Інформаційні ресурси

---