Навчальний курс "Дизайн керамічних виробів"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Дизайн керамічних виробів


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0202. Мистецтво

7.02020501. Образотворче мистецтво

Мета та завдання навчального курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Дизайн керамічних виробів» є підготовка фахівця з належним рівнем теоретичної та практичної майстерності шляхом надання студентам загальних уявлень про пластичні та декоративні можливості кераміки та особливості дизайну керамічних виробів; формування знань умінь і навичок в галузі кераміки; підвищення загального культурного рівня студентів та розвитку творчого потенціалу.

Завданнями вивчення дисципліни «Дизайн керамічних виробів» є:

 • Знайомство з керамікою, як видом художньої творчості та об’єктом предметного дизайну, історією виникнення та розвитку;
 • Вивчення особливостей прояву закономірностей декоративної композиції в кераміці;
 • Набуття студентами знань умінь і навичок в галузі технології виготовлення керамічних виробів;
 • Набуття студентами знань і вмінь щодо комплексного підходу у вирішенні конкретного завдання, враховуючи сукупність художніх, функціонально-технічних та інших задач;
 • Вирішення творчих задач засобами кераміки;
 • Знайомство з народними гончарними промислами та творчістю професійних художників-керамістів та дизайнерів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: технологічні та стилістичні особливості кераміки, як виду декоративно-прикладного мистецтва; зображально-виражальні засоби кераміки та особливості прояву закономірностей декоративної композиції в кераміці; етапи роботи над дизайн-проектом та технологію виготовлення керамічних виробів; спільні та відмінні риси народного та професійного, авторського та промислового мистецтва кераміки;

вміти: аналізувати твори професійного і народного мистецтва кераміки; застосовувати закономірності та прийоми декоративної композиції в кераміці; поетапно виконувати роботу в матеріалі, дотримуючись технології; цілеспрямовано вести творчий пошук від зародження ідеї до її реалізації адекватними художніми засобами; гармонійно поєднувати форму і декор виробу в ході художньо-конструкторської діяльності; комплексно підходити до вирішення конкретного завдання, враховуючи сукупність художніх, функціонально-технічних задач.Робоча програма навчального курсу Дизайн керамічних виробів

Автор курсу

Кулініч Лариса Олександрівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Дизайн керамічних виробів" викладач Кулініч Л.О.Графік навчання

Графік консультацій
Дата Аудит.№ Тема консультації
12.02.2016 14.00 402 Композиційні закономірності та прийоми в кераміці
26.02.2016 14.00 405 Способи формотворення в кераміці
12.03.2016 14.00 405 Декорування керамічних виробів

Змістовий модуль 1. Кераміка в декоративно-прикладному мистецтві та дизайні

Тема 1. Кераміка як вид художньої творчості

Тема 2. Дизайн керамічних виробів. Конструювання та технологія виготовлення

Змістовий модуль 2. Технологічні та декоративні особливості кераміки

Тема 3. Фактурно-пластичне декорування об’ємних керамічних виробів

Тема 4. Технологічні та живописні способи декорування виробів художньої кераміки

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Кераміка в декоративно-прикладному мистецтві та дизайні

Тема 1. Кераміка як вид художньої творчості

Теоретичний матеріал

Лекція №1 Кераміка як вид декоративно-прикладного мистецтва

Самостійна робота

Самостійна робота №1	Народна українська кераміка
Самостійна робота №2 Професійна художня кераміка

Самостійна робота №3 Кераміка як об’єкт предметного дизайну
Самостійна робота №4 	Кераміка як об’єкт дизайну середовища

Тема 2.Дизайн керамічних виробів. Конструювання та технологія виготовлення

Практичні завдання

Практична №1 Конструювання та технологія виготовлення керамічних виробів

Практична №2 Способи формовки глиняної маси

Практична №3 Робота з гіпсовою формою. Рельєф

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Розробка ескізу декоративної рельєфної композиції
Самостійна робота №2 Виконання в матеріалі окремих етапів роботи над декоративною рельєфною композицією

Змістовий модуль ІІ. Технологічні та декоративні особливості кераміки

Тема 1. Фактурно-пластичне декорування об’ємних керамічних виробів

Теоретичний матеріал

Лекція №2 Декорування творів художньої кераміки


Практичні завдання

Практична №1 Дизайн об’ємних керамічних виробів декоративного та ужиткового призначення
Практична №2 Фактурно-пластичне декорування керамічних виробів

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Виконання вправ на опанування прийомів фактурно-пластичного декорування керамічних виробів

Самостійна робота №2 Єдність форми та декору в дизайні керамічних виробів. Доопрацювання робіт і підготовка їх до випалу

Тема 2. Технологічні та живописні способи декорування виробів художньої кераміки

Практичні завдання

Практична №1 Розробка ескізу та виконання в матеріалі зразка декоративного фігурного посуду
Практична №2 Технологічні та живописні техніки декорування виробів художньої кераміки

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Дослідження різновидів декоративного фігурного посуду та художньо-конструкторський аналіз аналогів та прототипів

Самостійна робота №2 Виконання вправ на оволодівання живописними техніками декорування виробів художньої кераміки

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. – М.; 1984.

2. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. Навч. посіб. Для вузів. – Львів: Світ, 1992. – 269 с.

3. Білодід Ю.М., Поліщук О.П.Основи дизайну. – К., 2006.

4. Від ремесла до творчості. Упорядник Ю.Г. Легенький. –К.;1990.

5. Голубець О.М. Львівська кераміка: монографія. - К.: Наук. думка, 1991. - 161 с.

6. Жоголь Л.Є. Декоративне мистецтво в інтер’єрі житла. – К.: Будівельник, 1973. – 112 с.

7. Захаров А.И. Основы технологии керамики. – М.; 2002.

8. Кара-Васильєва Т., Чегусова 3. Декоративне мистецтво України XX ст. У пошуках "великого стилю". - К.: Либідь, 2005. - 280 с.

9. Крутенко Н. Кераміка: мистецтвознавчий погляд на еволюцію створення звичних речей // Памятки України: Історія та культура. - 1988.-№3-4.-С. 65-75.

10. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики. – Л.; 1971.

11. Образотворче мистецтво. – К.

12. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: словник - довідник. -Тернопіль: Навч. книга, 2003. -216с.

13. Романець Т.А. Різновид гончарного посуду // Народна творчість та етнографія. - 1986. - №1, С. 60-62

14. Рос Долорс. Керамика. Техника, приемы, изделия. -М.; 2003.

15. Селівачов М.Г. Народне мистецтво і сучасність. - К.: Знання, 1980. -46с.

16. Современная керамика и народное гончарство. –М.; 1969.

17. Українська керамологія: національний науковий щорічник/ Ред. Олесь Пошивайло та ін., ПАН України, Управління культури Полтавської держ. адміністрації. - Опішня: Укр. народознавство, 2002. - 476 с.

18. Хоаким Чаварра. Ручная лепка. –М.; 2006.

19. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. – М., 1985.

Допоміжна

1. Бабенко Л.В. Українське образотворче мистецтво: Посіб. для викладачів ВНЗ. - Кіровоград: КДПУ, 2001. - 168 с.

2. Журавель В. Суцвіття землі та вогню // Народне мистецтво. - 2007. -№3-4. - С. 26-27

3. Клименко С. Художник - кераміка - час // Образотворче мистецтво. - 1987.-№2.- С. 29-30

4. Крутенко Н.Г. Розповіді про кераміку. - К.: Либідь, 2002. - 240 с.

5. Онищенко В. Усміхнена кераміка // Народне мистецтво. - 2004. - №1-2. - С. 34-36

6. Українське гочарство: нац. культурологічний щорічник / Упор. Олесь Пошивайло. - Опішня: Укр. народознавство, К.: Молодь, 1933. – Вип. №4

Інформаційні ресурси

---