Навчальний курс "Географія населення"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Географія населення


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: ознайомлення студентів з особливостями формування кількості населення світу, окремих регіонів та країн; особливостями процесів відтворення і міграційного руху населення; якісним складом населення; системою розселення, суттю та проявами урбанізації; трудовими ресурсами та особливостями зайнятості населення в регіонах світу; формування умінь застосовувати основні способи аналізу геодемографічної ситуації, населення та системи поселень; виховання поваги до представників різних рас, етносів, релігій, соціальних верств населення.

Завдання:

 • засвоєння базових понять курсу;
 • ознайомлення з динамікою кількості населення світу, особливостями її формування;
 • формувати знання про суть та типи відтворення населення, основні демографічні процеси (народжуваність, смертність, природний приріст населення) та фактори, що на них впливають;
 • ознайомити з поняттям «демографічний перехід», фазами демографічного переходу, типами демографічної ситуації та особливостями демографічної політики в країнах з різним типом відтворення;
 • формувати знання про міграції, класифікації міграцій, показники міграційного руху населення, міграційній хвилі в минулому та сьогоденні;
 • ознайомити з статево-віковим, расово-етнічним, мовним, релігійним складом населення;
 • ознайомити студентів з системою розселення, типами поселень, класифікаціями міст за різними критеріями, суттю та проявами урбанізації, найбільшими агломераціями та мегаполісами світу;
 • формувати знання про трудові ресурси та особливості зайнятості населення в регіонах світу;
 • формувати уміння працювати зі статистичними матеріалами, літературними джерелами; застосовувати основні способи аналізу населення та системи поселень;
 • формувати уміння здійснювати математичний, графічний та картографічний аналіз демографічних процесів та геодемографічної ситуації; виявляти основні фактори впливу на демографічні процеси країн та регіонів світу; порівнювати демографічні процеси окремих регіонів між собою та зі світовими процесами народонаселення.

Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Маслова Наталія Миколаївна


Учасники

Група Г19Б


Графік навчання

Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Анісімова Г. М., Молнар Й. Й., Молнар Д. С.С. Географія населення: курс лекцій. – Ужгород: СП «ПоліПрінт», 2012. – 212 с.
 2. Антипова Е. А. География населения мира: Курс лекций. – Мн.: БГУ, 2003. – С. 11-15.
 3. Географія населення: Навч. Посібник / М.П. Крачило. – К.: НМК ВО, 1992. – 180 с.
 4. Гладкий О.В., Іщук С.І. Географія міст. Геоурбаністика. Підручник. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 300 с.
 5. Гудзеляк І. І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 6. Гудзеляк Ірина. Географія населення: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.
 7. Джаман В. О. Демогеографія: Навчальний посібник / В. О. Джаман, В. П. Круль, Г. Я. Чернюх. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці: «Рута», 2002. – 159 с.
 8. Махорін Г.Л. Основи демографії. Курс лекцій / Житомир: Вид-во “Волинь”, 2009. – 96 с.
 9. Муромцева Ю.І. Демографія: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. -300с.
 10. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів / І.М. Прибиткова. – К.: «АртЕк», 1995. – 256 с.
 11. Стадник О. Г. Географія населення з основами демографії — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 112 с.: іл., табл. — (Серія «Бібліотека журналу “Географія”», Вип. 8 (68)). – С 4-7.
 12. Сюткін С. І. Географія населення: Курс лекцій для студентів природничо-географічних факультетів інститутів та університетів. – Суми: СумДПУ ім. С. Макаренка, 2002.

Допоміжна

 1. Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1997. – С.88-130
 2. Дахно І.І. Країни світу: Енциклоп. Довідник./ І.І. Дахно. – К.: Мапа, 2004. — 606 с
 3. Демография и статистика населения: Учебник для вузов / Коллект. автор.: И. И. Елисеева, Э. К. Васильева, М. А. Клупт, О. Н. Никифоров. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 687 с.
 4. Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти / В. О. Джаман. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.
 5. Джаман В.О. Демогеографічна ситуація в Україні: Конспект лекції. – Чернівці: Рута, 2005. – 24 с.
 6. Джаман В.О. До проблеми територіальних особливостей демографічних процесів в Україні // Український географічний журнал. – 1998. – № 3. – С.13-17.
 7. Дністрянський М.С. Етногеографія України: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 8. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі./ М. С. Дністрянський – Л.: ЛНУ, 2000. – 310 с
 9. Доценко А.І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура). – К.: НАН України, РВПС України, К.: „Фенікс”, 2010.
 10. Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика). – К.: НАН України, РВПС України, К.: „Фенікс”, 2010.
 11. Драгунова Т. Управління міграційними процесами великих міст//Україна: аспекти праці. – 2004. - № 5. – С. 35-39.
 12. Дронова О.Л.Геоурбаністика: навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.: ВПЦ „Київський ун-т”, 2014.
 13. Дубович І. А. Країнознавчий словник-довідник./ І.А. Дубович. – Л.: Ліга-прес, 2005. – 819 с
 14. Заклекта О., Шиманська О. Українська трудова еміграція: сутнісні форми та особливості сучасного етапу //Україна: аспекти праці. – 2004. - № 8. – С. 37-40.
 15. Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія населення України: Навч. посібник. – Тернопіль, 2007.
 16. Заставний Ф. Всеукраїнсьий перепис населення 2001 р.: аналіз і оцінка // Географія та основи економіки в школі. – 2003. - № 2. – С. 35-39.
 17. Заставний Ф. Демографічна ситуація в Україні // Географія та основи економіки в школі. – 2004. - № 1. – С. 39-40.
 18. Заставний Ф.Д. Населення України. – Львів: „Край”, „Просвіта”, 1993.– 224 с.
 19. Кислий О.Є. Демографічний вимір історії. – К.: Арістей, 2005.- 328 с.
 20. Ковалевський В.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. — 6-те вид., випр. — К.: Знання, 2004. — 350 с
 21. Крисаченко В.С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри: Монографія. – К.: НІСД, 2005. – 368 с.: іл.
 22. Кузик С. Економічна і соціальна географія Америки. / С. Кузик, М. Книш. – Л.: ЛНУ, 1999. – 299 с.
 23. Курач Т.М. Методика картографування динаміки населення // Україн-ський географічний журнал. – 2001. - № 4. – С.29-33.
 24. Курач Т.М. Теоретичні положення картографування особливостей динаміки соціально-економічних явищ // Український географічний журнал. – 1998. - № 3. – С.28-31.
 25. Курило І. Деякі демографічні передумови формування економічної активності та соціальної стратифікації населення України //Україна: аспекти праці. – 2003. - № 8. – С. 19-25.
 26. Курило І. Про медико-демографічні чинники формування і відтворення трудового потенціалу населення України //Україна: аспекти праці. – 2001. - № 8. – С.35-41.
 27. Масляк П.О. Економічна і соціальна географія світу. / П.О.Масляк, І.І.Дахно. – К.: Вежа, 2004. – 279 с.
 28. Масляк Я.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної гео¬графії світу/ Я.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко— К.: Лібра, 1996. — 397 с
 29. Матуз О.В. Робочий зошит для практичних занять з географії населення. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»». – 2017 – 84 с.
 30. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю. Географія населення: українсько-російсько-англійський словник термінів та понять: навчальний посібник – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – 144 с.
 31. Олійник Я.Б. Вступ до соціальної географії: Навч. Посіб./ Я.Б.Олійник, А.В Степаненко– К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – С.126-199.
 32. Пальян З. О. Демографічна статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З. О. Пальян. – К.: КНЕУ, 2003. – 132 с.
 33. Позняк О. Трудові міграції в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи//Україна: аспекти праці. – 2001. - № 8. – С. 43-47.
 34. Пуригіна О. Г., Сардак С. Е. Міжнародна міграція: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007 . – 312 с.
 35. Рогожин Г., Рогожин О. Демографічний розвиток українського села: регіональний аналіз / Демографічні дослідження. Вип. 20. – К.: Наук. думка,1998. – С. 158-181.
 36. Романцов В.О. Українці на одвічних землях (XVIII- поч. XXI ст.) – 2-ге вид. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. – 200 с.
 37. Романюк М. Трудові міграції регіону та особливості їх регулювання за умов перехідної економіки ( на прикладі Галиччини) / Демографічні дослідження. Вип. 20. – К.: Наук. думка,1998. – С. 194-209.
 38. Стасюк М., Крючковський В. Вплив міграційних процесів на основні демографічні показники в Україні//Україна: аспекти праці. – 2004. - № 5. – С. 40-45.
 39. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення: Підручник. – К: Вища шк., 1993. – 463 с.: іл.
 40. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.
 41. Топчієв О.Г., Куделіна С.Б., Яворська В.В. Геодемографічний процес: зміст і функції поняття// Український географічний журнал. – 2000. - № 2. – С.25-27.
 42. Шевчук П. Демографічне районування України як необхідна складова регіонального демографічного прогнозу//Україна: аспекти праці. – 2001. - № 1. – С.18-22.
 43. Шувалов Е.Л. География населения. Учеб. Пособие для студентов географических спеціальностей пед.. институтов./ Е.Л. Шувалов – М., «Просвещение», 1977.
 44. Юрківський В.М. Країни світу. / В.М. Юрківський. – К.: Либідь, 2001. – 366 с.
 45. Яворська В. В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони Українського Причорномор’я: Методологічні і методичні проблеми: Монографія / В. В. Яворська. – Одеса: Астропринт, 2007. – 208 с.
 46. Fellman J., Getis A., Getis J. Human Geografy. Landscapes of Human Activities. – Boston; New York, 1997. – 545 p.
 47. Ratzel Fr. Antropogeographie. B., 1882–1891. Bd 1–2.
 48. Flowerdew, Robin; Martin, David. Methods in human geography: a guide for students doing a research project (2nd ed.). - Harlow: Prentice Hall, 2005
 49. Gregory, Derek; Martin, Ron G.; Smith, Graham. Human geography: society, space and social science. - Basingstoke: Macmillan, 1994.
 50. Cloke, Paul J.; Crang, Philip; Goodwin, Mark. Envisioning human geographies.- London: Arnold, (2004).
 51. Cloke, Paul J.; Crang, Phil; Crang, Philip; Goodwin, Mark. Introducing human geographies (2nd ed.). - London: Hodder Arnold, 2005.
 52. Johnston, R.J. The Dictionary of Human Geography (5th ed.). - Blackwell Publishers, London, 2009.
 53. Moseley, William W.; Lanegran, David A.; Pandit, Kavita. The Introductory Reader in Human Geography: Contemporary Debates and Classic Writings. - Malden, MA: Blackwell Publishing Limited, 2007

Інформаційні ресурси

 1. Організація Об’єднаних Націй // http://www.un.org
 2. Представництво ООН в Україні // http://www.un.kiev.ua
 3. Фонд ООН з народонаселення (UNFPA) //http://www.unfpa.org
 4. Population Reference Bureau // http://www.prb.org
 5. Demographic Yeabook System // http://www.millenniumindicator
 6. United Nations Statistic Division // http://unstats.un.org/unsd/demographik/products/
 7. ЮНЕСКО // http://portal.unesco.org
 8. World Urbanization Prospects // http://esa.un.org
 9. Міжнародна організація праці (МОП) // http://www.ilo.org.un
 10. Представництво МОП в Україні // http://www.un.kiev.ua/ilo
 11. Міжнародна організація з міграції (МОМ) // http://www.iom.org.un
 12. Всесвітня організація з охорони здоров’я // http://www.who.org.un
 13. Представництво ВООЗ в Україні // http://www.un.kiev.ua/who
 14. Світовий банк // http://web.worldbank.org
 15. Державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua
 16. Результати Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р. // http://www.ukrcensus.gov.ua
 17. Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України // http://www.idss.org.ua
 18. Світова книга фактів // http://www.cia.gov/cia/publitions/factbook/docs/
 19. Население и общество. Бюлетень // http://www.demoscope.ru/weekly


---