Навчальний курс "Біофізика" ПГФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

Біофізика


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

01 Освіта

Напрям підготовки: 014 Середня освіта. Біологія

Спеціалізація: 014 Середня освіта. Хімія

Мета та завдання навчального курсу

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів біофізичного мислення, здатності кількісного опису складних біологічних явищ на основі точних експериментів. Особлива увага звернена на застосування точних і чутливих біофізичних методів досліджень, на вміння оцінити біофізичні параметри і вірно використати їх для побудови фізичних і математичних моделей біологічних об'єктів.

Завдання вивчення молекулярних основ структури та функціонування субклітинних утворів, виявлення загальних законів обміну речовин і енергії на рівні клітини, вивчення шляхів та механізмів трансформації різних видів енергії в живих системах. Особлива увага приділяється термодинамічному аналізу складних систем з використанням законів класичної термодинаміки і термодинаміки нерівноважних процесів, кінетичному аналізу складних систем, вивченню механізмів генерації електричної провідності та збудливості клітинних мембран та м’язових волокон.

Знати: загальні біофізичні закономірності, що лежать в основі процесів в організмі людини; характеристики фізичних чинників, що впливають на організм людини, та біологічні механізми цих впливів.

Вміти: визначати діагностичні показники: реологічні гемодинамічні, механічні, електричні, оптичні; читати та аналізувати інформацію на виході у процесі використання діагностичної апаратури; аналізувати результати радіометричного та дозиметричного контролю.


Навчальна програма курсу "Біофізика"



Автор (автори) курсу

Аркушина Г.Ф.


Учасники

Сторінка координування курсу "Біофізика" ПГФ"


Графік навчання

Модуль 1. Фізичне оточення живих організмів

1. Вступ. Предмет біофізики як науки та її завдання.

2. Фізичні фактори та живі організми.

Модуль 2. Рецепція фізичних факторів середовища

3. Механорецепція та гравірецепція.

Модуль 3. Прикладна біофізика

4. Біофізика явищ перенесення. Зміна ентропії.

5. Перенесення маси: вода і розчинені речовини, водна пара, гази.


Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Зміст лекційного курсу


Лабораторні зняття

Тематика лабораторних робіт

Лабораторний практикум з біофізики

Самостійна робота

Тематика самостійної роботи з біофізики

ПоповЄ. Г., ТолстенкоО. В., ЦоцкоВ. І. ФІЗИКА З ОСНОВАМИ БІОФІЗИКИ. Лабораторний практикум і збірник задач. Навчальний посібник


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична і біологічна фізика: Підруч.-Львів: Світ, 2003.

2. Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2001.

3. Костюк П. Г. та ін. Біофізика. Підручник для студентів біол., мед. та фіз. вузів. – К.: Обереги, 2001.

4. Личковський Е.І. та ін. Лабораторний практикум з медичної і біологічної фізики та медичної апаратури. – Львів, 2000.

5. Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика: Учебник для студ. вузов. – Х.: Изд-во НФАУ Золотые страницы, 2003.

6. Чалий О. В. та ін. Медична і біологічна фізика. Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К.: „ВІПОЛ”, 1999.

Допоміжна

1. Гродзинський Д. М. Радіобіологія. Підручник. – К. Либідь, 2000.

2. Калинюк Т. Г., Лопушанський Я. Й. Фізичні величини у фармації. – Л.: Ліга-Прес, 2002

3. Лопушанський Я. Й. Біофізичний словник. – Л.: Ліга-Прес, 2003

4. Рубин А. Б. Биофизика. В 2-х т. – М.: Высшая школа, 1982.

Інформаційні ресурси

  1. Біофізика. Літнарович Р.М.
  2. Біофізика. П.Костюк та ін.
  3. Основи біофізики та біомеханіки
  4. Корисні матеріали з біофізики