Навчальний курс "Аналіз публікацій провідних журналістів країни"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

"Аналіз публікацій провідних журналістів країни"


Галузь знань: 061 Журналістика

Напрям підготовки: 061 Журналістика

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

МетаЗавдання
Робоча програма курсу

Навчально-методичний комплекс

Навчальна програма курсу

Автор курсу

Фенько Наталя Миколаївна


Учасники

Сторінка координування курсу «Медіакритика» викладач Фенько Наталія МиколаївнаГрафік навчання

Графік консультацій для студентів

День тижня Аудиторія Час проведення
середа 412 12.40 - 14.00
четвер 402 12.40 - 14.00


Змістовий модуль 1

Маклюен вікі 11.jpg
9780881441598.jpg

Предмет, основні характеристики, функції і жанри медіакритики


Тема 1. Медіакритика як галузь журналістської діяльності. Зміст поняття «медіакритика». Предмет і основні характеристики медіакритики. Види журналістської критики ЗМІ. Проблеми становлення медіакритики в Україні і за кордоном.

Тема 2. Функції медіакритики. Інформаційно-комунікативна функція. Пізнавальна функція. Регулятивна функція. Корекційна функція. Просвітницька функція. Соціально-організаторська функція. Комерційно-промоційна функція.

Тема 3. Форми і жанри медіакритики. Форми презентації творів медіакритики в ЗМІ. Жанри національної медіакритики. Провідні українські журналісти і публіцисти як критики ЗМІ.

Змістовий модуль 2


Медіакритика і суспільство


Тема 4. Соціальна роль медіакритики. Медіакритика і формування суспільного консенсусу. Проблема суспільної довіри до ЗМІ. Роль медіакритики у захисті гуманістичної культури. Медіакритика і мовна культура ЗМІ. Роль медіакритики у підтриманні здорового психологічного і морального клімату в суспільстві.

Тема 5. Медіакритика і аудиторія ЗМІ. Взаємовідносини медійних організацій і аудиторії в умовах інформаційного ринку. Проблема соціальної відповідальності ЗМІ. Підзвітність ЗМІ перед суспільством. Медіакритика і захист інформаційних прав та інтересів громадян. Роль меді критики у формуванні інформаційної культури. Медіакритика і медіаосвіта.

Змістовий модуль 3


Проблематика медіакритичних досліджень


Тема 6. Проблеми медіаекології. Пріоритет медіанасильства в сучасних ЗМІ. Кримінальний світ регіональної преси. Концепція соціально відповідальної преси.

Тема 7. Розважальна функція сучасних ЗМІ. Феномен «жовтої» преси. Імітація реальності в мас-медіа. Шоуїзація українських ЗМІ.

Тема 8. Проблеми замовної журналістики. Історія поняття «джинса». Ознаки, види і наслідки «джинси». Діяльність видань проекту «Телекритика» у боротьбі із «джинсою».

Тема 9. Проблеми становлення і розвитку регіональної медіакритики. Регіональний інформаційний простір як об’єкт медіакритики. Проблеми розвитку регіональної медіакритики. Аналіз зразків регіональних медіа критичних досліджень.Контрольний блок навчальної дисципліни

Контрольні питання з курсу "Аналіз публікацій провідних журналістів країни"

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Квіт С. Масові комунікації : підручник / С. Квіт. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 208 с.
 2. Короченський А.П. Медиакритика в теории и практике журналистики: дис….доктора филол.наук: 10.01.10 [Електронний ресурс] / А. П. Короченский. – М. : РГБ, 2005. – (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
 3. Короченский А. «Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте информационного рынка : монограф. / А. П. Короченский. – Ростов: Международный ин-т журналистики и филологии, 2002. – 272 с.
 4. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – Львів, 2000. – 180 с.
 5. Карпенко В.О. Журналістика: основи професіональної комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ, що навчаються за спец. "Журналістика" / В. О. Карпенко. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 c.
 6. Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – 512 с.
 7. Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика / Б. В. Потятиник. – Львів, 2004. – 312 с.
 8. Українське законодавство: засоби масової інформації науково-популярне видання / ред.-упор.: Т. Катюжинська, Л. Панкратова. – К. : Підгот. прогр. правового захисту та освіти ЗМІ IREX У-Медіа, 2004. – 368 с.

Допоміжна

 1. Іванов В.Ф. Журналістська етика / В.Ф.Іванов, В.Є. Сердюк / Передм. В.П. Мостового: Підручник. – К. : Вища школа, 2006. – 231 с.
 2. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. – К. : Оріяни, 2000.
 3. Кібл Р. Журналістська етика / Річард Кібл; перекл. з англ. Д. І. Смоляк. – К. : Київська типографія, 2007. – 188 с.
 4. Приступенко Т.О. Теорія журналістики. Етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т.О. Приступенко. – К. : Ін-т журналістики, 2004. – 375 с.
 5. Різун В.В. Маси : тексти лекцій / В. В. Різун. – К., 2003. – 118 с.
 6. Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / за ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 224 с.


Інформаційні ресурси

Інтернет-видання про медіа «Телекритика»

Веб-версія часопису «Медіакритика»

Інтернет-видання про медіа Білорусі

Інтернет-видання про телебачення «ТВ-Дайджест»


---