Навчальний курс "Актуальні проблеми фінансового права"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Актуальні проблеми фінансового права


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 8.03040101 „Правознавство”

Мета та завдання навчального курсу

Мета «Актуальні проблеми фінансового права» полягає в придбані студентами теоретичних та практичних знань в сфері фінансового права, в прищеплені навичок аналізу джерел та використанні принципів і норм в практичній діяльності юристів

Завдання - навчити розмежовувати суспільні відносини в сфері публічних фінансів за інститутами фінансового права, знати особливості їх правового регулювання, кваліфікувати види порушень фінансового законодавства, знати види юридичної відповідальності, що настає за їх вчинення, знати суб’єктів, види та порядок здійснення фінансового контролю.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: - основні положення фінансового законодавства враховуючи останні зміни; - актуальні практичні проблеми фінансового права; - принципи, категорії, поняття, інститути і норми фінансового права; - процедури і механізми здійснення фінансової діяльності; - правовий статус осіб, що беруть участь у фінансовій діяльності


вміти: - працювати з джерелами и науковими роботами, знаходити в них необхідну інформацію; - розібратись в проблемах фінансового права, володіти науковим апаратом; - застосовувати діюче законодавство України для вирішення практичних ситуацій, що склалися в сфері фінансового права; - складати процесуальні документи


Робоча програма курсу

Автор курсу Юрах Віталій Михайлович

Користувач:Vyurah

Учасники

Сторінка координування курсу "Актуальні проблеми фінансового права" викладач Юрах Віталій Михайлович


Графік навчання

1 семестр (VI курс)

Варіант Структура

Змістовий модуль 1 Актуальні питання теорії фінансового права

Навчальні теми змістового модуля 1.

1) Методологічні проблеми вивчення фінансового права.
2) Проблеми сучасного визначення предмета та методу фінансового права.
3) Фінансове право України в системі національного права.
4) Фінансова політика держави, АРК та органів місцевого самоврядування. 
5) Система фінансового права.
6) Принципи фінансового права. Тенденції розвитку фінансового права в сучасних умовах економічних і політичних перетворень. 
7) Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості.

Змістовий модуль 2 Особливості та проблеми фінансового контролю

Навчальні теми змістового модуля 2.

1) Державний фінансовий контроль.

2) Суб'єкти фінансового контролю.

3) Форми і методи державного фінансового контролю.


Змістовий модуль 3 Проблеми податкового права

Навчальні теми змістового модуля 3.

1) Проблеми правової природи податків.

2) Проблеми адміністрування податків.

3) Механізм нарахування та стягнення податків та зборів.


Змістовий модуль 4 Відповідальність за порушення фінансового законодавства України

Навчальні теми змістового модуля 4.

1) Відповідальність за порушення бюджетного законодавства України

2) Заходи державного примусу: поняття та специфіка заходів, що застосовуються за бюджетні правопорушення.

3) Механізм притягнення до відповідальності за фінансові правопорушення.

Варіант Календар

Тиждень 1 Тиждень 2 Тиждень 3 Тиждень 4
Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні Навчальні теми для вивчення на 4-му тижніЗміст курсу

Структура дисципліни.jpg


Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Лекція №5

Практичні завдання

Семінар №1

Семінар №2

Семінар №3

Шкала оцінювання [1]

Термінологічий словник[2]

Ресурси

Тести для самоконтролю

Залікові тести

Рекомендована література

Базова

 1. Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.). — Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. — Видання друге, виправлене та доповнене. — Х.: Фірма “Консум”, 1999.
 2. Финансовое право: Учебник // Отв. ред. Н.И. Химичева. — М.: БЕК, 1996.
 3. Фінансове право: Курс лекцій (Вид. друге, доповнене) / Предборський В.А., Качан О.О., Зюнькін А.Г. та інші. — К.: Фенікс, 1998.
 4. Фінансове право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995.
 5. Фінансове право: Навч. посібник в 2-х томах / Упоряд. Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко. — Харків: “Консум”, 1999.
 6. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник / Авт. сост. Л.К. Воронова. — К.: А.С.К., 1998.
 7. Алисов Е.А. Финансовое право Украины. Учебное пособие. – Х.: фирма “Эспада”, 2000.

Інформаційні ресурси

 1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.
 2. Акт проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 30.
 3. Про економічну самостійність України: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1990.— № 34.
 4. Про правоприємництво України: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 46.
 5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Урядовий кур’єр.— 1997. — 14 червня.
 6. Про Рахункову палату: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № 46.
 7. Про банки і банківську діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 5 - 6.
 8. Про аудиторську діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 23.
 9. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1994.— № 11.
 10. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1994.— № 15.
 11. . Про бюджетну систему України: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1995.— № 26.
 12. Про систему оподаткування: Закон України // Урядовий кур’єр.— 1997. — 20 березня.
 13. Про збір на обов’язкове соціальне страхування: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1997.— № 37.
 14. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1997.— № 37.
 15. Про зайнятість населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 4.
 16. Про державний внутрішній борг України: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 41.
 17. Про внесення змін до Закону України „Про страхування” Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 2002.— № 7.
 18. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України // Голос України. — 1997. — 14 січня.
 19. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1994.— № 40.
 20. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 38.
 21. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України // Голос України. — 1996. — 36 листопада.
 22. Про підприємства в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 24.
 23. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1997.— № 27.
 24. Про власність: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 20.
 25. Про підприємництво: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 14.
 26. Про режим іноземного інвестування: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— № 19.
 27. Про товарну біржу: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 10.
 28. Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 49.
 29. Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 4.
 30. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 11.
 31. Про Національний банк України: Закон України // Урядовий кур’єр.— 1999. — 1 липня.
 32. Положення про Міністерство фінансів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. № 146.
 33. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. “Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів” // Урядовий кур’єр.— 1993. — 6 лютого.
 34. Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1995.— № 2.
 35. Про податок на додану вартість: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1997.— № 21.
 36. Про внесення змін та доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1994.— № 28.
 37. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”: Закон України // Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 50.
 38. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”: Закон України // Урядовий кур’єр.— 1998. — 7 березня.
 39. Про внесення змін до Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів”: Закон України // Голос України.— 1997. - 22 березня.
 40. Про податок на промисел. — Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради.— 1993. — № 19.
 41. Про місцеві податки і збори . — Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1993. — № 30.
 42. Про кредитування— Положення Національного банку України від 28 вересня 1995 р. // Закон і бізнес. — 1995. — № 46.
 43. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України. — Інструкція Національного банку України від 2 серпня 1996 р. // Галицькі контракти. — 1996. — № 41.
 44. Про порядок ліцензування банків в Україні. — Положення Національного банку України від 27 березня 1996 р. // Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. — 1996.— № 5.
 45. Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті. — Інструкція Національного банку України від 18 грудня 1998 р. // Закон і бізнес. — 1999. - 6 лютого.
 46. Про систему валютного регулювання та валютного контролю. — Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 17.
 47. Про створення валютної інспекції у складі Головної податкової інспекції. — Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1993 р. // Урядовий кур’єр. — 1993. — 5 серпня.


---