Навчальний курс "Актуальні проблеми конституційного права України"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Актуальні проблеми конституційного права України


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0304 Право, 8.030401 Правознавство, магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу - поглиблення знань студентів з проблемних питань конституційно-правових явищ, інститутів і норм вітчизняного конституційного права, процесів, пов’язаних з їхнім становленням, розвитком та функціонуванням.

Завдання:

- формування самостійного мислення, навичок аналізу проблемних питань конституційного права України, порівняння та співставлення його з основами державного (конституційного) права зарубіжних країн;

- формування понятійного апарату, що використовується в межах конституційного права України, та вміння ним користуватися;

- поглиблення знань прикладного характеру;

- розвиток загальної політико-правової культури студентів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

- основні положення теорії конституціоналізму;

- проблеми та перспективи конституційної реформи в Україні;

- проблеми реалізації конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні;

- проблеми конституційних основ безпосередньої демократії в Україні;

- проблемні питання розвитку парламентаризму в Україні;

- конституційно-правовий статус глави держави та проблеми його функціонування;

- актуальні проблеми органів виконавчої влади в Україні;

- проблеми реформування судової влади в Україні;

- проблеми та перспективи конституційної юрисдикції в Україні;

- проблеми територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні.


вміти:

- здійснювати професійну діяльність, виходячи з конституційних принципів (верховенства права, законності, пріоритету прав людини тощо);

- використовувати знання з конституційного права України в юридичній практиці;

- відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

- здійснювати конституційно-правову кваліфікацію подій і явищ, що відбуваються у різних сферах суспільного життя;

- давати конституційно-правову оцінку рішень і дій органів публічної влади та їх посадових осіб;

- аналізувати чинне конституційне законодавство України та існуючу практику з точки зору конституційно-правової теорії;

- аргументовано відстоювати власну точку зору з позицій науки конституційного права та чинного конституційного законодавства.


Робоча програма курсу "Актуальні проблеми конституційного права України"

Автор (автори) курсу

Мілова Тетяна Миколаївна

Учасники

Сторінка координування курсу "Актуальні проблеми конституційного права України"Графік навчання

Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

 1. Основні положення теорії конституціоналізму.
 2. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи.
 3. Проблеми реалізації конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.
 4. Актуальні проблеми конституційних основ безпосередньої демократії в Україні.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

 1. Проблеми парламентаризму в Україні.
 2. Проблеми конституційно-правового статусу Президента України.
 3. Актуальні проблеми органів виконавчої влади в Україні.
 4. Актуальні проблеми судової влади в Україні.
 5. Проблеми та перспективи конституційної юрисдикції в Україні.
 6. Проблеми територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні.Зміст курсу

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи

 1. Поняття, основні властивості Конституції України та її функції.
 2. Підготовка, прийняття та зміна Конституції України, її положень.
 3. Поняття конституційної реформи.
 4. Проблеми і перспективи конституційної реформи в Україні.

Практичне завдання №1

Тема 2. Проблеми реалізації конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні

 1. Поняття та концепції прав і свобод людини.
 2. Конституційно-правовий інститут прав та свобод людини і громадянина.
 3. Механізм забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні.
 4. Гарантії й проблеми реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Практичне завдання №2

Тема 3. Актуальні проблеми конституційних основ безпосередньої демократії в Україні

 1. Поняття суверенітету, його зміст і значення.
 2. Поняття демократії та форми її прояву. Поняття форми, види форм безпосередньої демократії.
 3. Поняття і види виборів. Конституційна регламентація виборів в Україні.
 4. Принципи виборчого права. Поняття, стадії виборчого процесу.
 5. Поняття, соціальна функція і види референдумів. Конституційна регламентація референдумів в Україні.
 6. Поняття, види виборчих прав громадян, їх зміст та особливості реалізації.

Практичне завдання №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Проблеми розвитку парламентаризму в Україні

 1. Поняття парламентаризму. Соціальне призначення законодавчої влади.
 2. Конституційна регламентація компетенції Верховної Ради України.
 3. Конституційний склад і структура парламенту.
 4. Проблеми удосконалення законодавчої діяльності парламенту. Лобізм.
 5. Проблеми удосконалення парламентського контролю.

Практичне завдання №4

Тема 5. Конституційний статус Президента України

 1. Місце і роль Президента України в механізмі української держави.
 2. Компетенція та повноваження Президента України.
 3. Президентське вето як елемент стримувань і противаг.
 4. Конституційні підстави та процедура дострокового припинення його
 5. повноважень.
 6. Дорадчі та консультативні органи при Президентові України

Практичне завдання №5

Тема 6. Актуальні проблеми судової влади в Україні

 1. Поняття і соціальне призначення судової влади в Україні, її співвідношення із законодавчою та виконавчою.
 2. Конституційні принципи правосуддя та проблеми їх реалізації.
 3. Система органів правосуддя в Україні. Сучасний стан судової реформи в Україні.
 4. Європейські стандарти справедливого суду.

Практичне завдання №6

Тема 7. Проблеми та перспективи конституційної юрисдикції в Україні

 1. Поняття і сутність конституційної юрисдикції.
 2. Порядок формування, склад і повноваження Конституційного Суду України.
 3. Рішення та висновки Конституційного Суду України, їх місце в системі джерел права.
 4. Порядок діяльності Конституційного Суду України.
 5. Проблеми впровадження інституту конституційної скарги в Україні.

Практичне завдання №7

Тема 8. Проблеми територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні

 1. Поняття місцевого самоврядування і його сутність.
 2. Європейська хартія місцевого самоврядування.
 3. Реформа місцевого самоврядування.
 4. Проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій. Делеговані повноваження.
 5. Гарантії місцевого самоврядування.

Практичне завдання №8

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 30.09.2016 р.
 2. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.
 3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.
 4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р.
 5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р.
 6. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р.
 7. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965 р.
 8. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р.
 9. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.
 10. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
 11. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р.
 12. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 10 лютого 1998 р.
 13. Закон України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" від 17.01.04.2014 р.
 14. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров'я» від 19.11.1992 р.
 15. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 р.
 16. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 р.
 17. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р.
 18. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р.
 19. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р..
 20. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011.
 21. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р.
 22. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04. 2014 р.
 23. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р.
 24. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 р.
 25. Закон України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 р.
 26. Закон України "Про оборону України" від 06.12.1991 р.
 27. Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р.
 28. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 р..
 29. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 р.
 30. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.
 31. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 р.
 32. Закон України «Про столицю України- місто Київ» від 15.01.1999 р.
 33. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р.
 34. Закон України "Про охорону культурної спадщини" 08.06.2000 р.
 35. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р.
 36. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р.
 37. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р.
 38. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р.
 39. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р.
 40. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 р.
 41. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р.
 42. Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р.
 43. Закон України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р.
 44. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 р.
 45. Закон України «Про прокуратуру України» від 14.10.2014 р.
 46. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
 47. Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р.
 48. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р.
 49. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р.
 50. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.0.2015 р.
 51. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р.
 52. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р..
 53. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 р.
 54. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р.
 55. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р.

Базова література

 1. Балакірєва Р.С. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.
 2. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін юре», 2004. – 672 с.
 3. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.
 4. Конституційне право України /За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.
 5. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «ВІИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2008. – 800 с.
 6. Конституційне право України/ За ред. В.Ф. Погорілко.—Київ: Наукова думка, 1999.
 7. Конституція України : наук.-практ. коментар / В. Б. Авер'янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін [та ін.]. - X.: Право, К.: Ін Юре, 2003.
 8. Костюченко О.А. Основи конституційного права України: Конспект лекцій.—К.: МАУП, 1999.
 9. Курс конституционного права Украины / под ред. М. А. Баймуратова, А.В.Батанова. - X.: Одиссей, 2008. - Т. 1. Общая часть : Основы теории конституцонного права.
 10. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Вид 2-ге, доп. та переробл. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.
 11. Основи конституційного права України/ За ред. В.В. Копєйчикова.—К.: Юрінком Інтер, 1998.
 12. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. По¬горілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. — К.: КНТ, Ліра-К, 2011.
 13. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: ТОВ «ВІИДАВНИЦТВО «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 14. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заг.ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.
 15. Права громадян України. — Київ: «Сірін», 1997.— 180 с.
 16. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи/ Упоряд. Ю.К. Качуренко.—2-е вид.—Київ: Юрінформ, 1992. - 200 с.
 17. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.
 18. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. / До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В.Л. Федоренко. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 616 с.
 19. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
 20. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник.—К.: АртЕк, Вища школа, 1997.
 21. Шляхтун П. П. Конституційне право: словник термінів / П. П. Шляхтун. К. : Либідь, 2005. 568 с.

Допоміжна література

 1. Агафонов С. Правовий статус Президента України// Право України.- 2000. - №9.
 2. Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини // Право України. - 2000. - №9. - С.116-119.
 3. Антонович М. Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти // Право України. – 2004. - №6. – С. 9-13.
 4. Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду Украї¬ни: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право Украї¬ни. - 2010. - № 6.
 5. Бережний Я. Законодавче закріплення поняття права на свободу совісті на тлі буржуазних революцій // Право України.—2002.—№10.–С.129-132.
 6. Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування та державного управління// Право України. - 2002. - №12.
 7. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. - 2003. - №4. - С.12-17.
 8. Бульба О. До питання поділу влади в Україні: пошук оптимальних варіантів // Право України. - 2003. - №4. - С.8-11.
 9. Бульба О. Законодавча влада як один з елементів принципу розподілу влади // Право України. - 2002. - №6. - С.113-117.
 10. Василюк С. Конституційний механізм взаємодії законодавчої і судової влади в Україні // Право України. – 2003. - №12. – С. 3-6.
 11. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. - 2002. -№5.
 12. Веніславський Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до пи¬тання про базові цінності конституційного ладу України / Ф. Веніславський // Право України. - 2010. - № 2.
 13. Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забез¬печення стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - № 2.
 14. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної держави// Право України. – 2005. - №10. – С. 57-60.
 15. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції// Право України. – 2004. - №3. – С. 14-18.
 16. Делія Ю. Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування// Право України. – 2003. - №10. – С. 29-32.
 17. Добродумов П. Про реформу політичної системи України// Право України. – 2003. - №5. – С. 19-24.
 18. Довбуш О. Право на гідну смерть. Евтаназія // Право України. - 2002. -№10. -С.122-125.
 19. Журавський В. Правове регулювання статусу та діяльності комітетів та комісій парламенту// Юридичний вісник. - 2001. - №3.
 20. Загуменник В., Гуреїв О. Порівняльний аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування // Право України. – 2005. - №10. – С. 7-10.
 21. Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб'єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року / редкол.: В. М. Шаповал та ін. — К.: Фенікс, 2010.
 22. Калиновський Б. Державні гарантії і правозахисна роль державних органів щодо здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування // Право України.—2002. - №10. - С.29-32.
 23. Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина// Право України. – 2003. - №5. – С. 36-41.
 24. Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Украї¬ні / В. Кампо // Право України. - 2010. - № 6
 25. Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції Украї¬ни / В. Кампо, В. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України - 2011. -№3.
 26. Кампо В. М. Конституційна юстиція: теорія і практика: зб. пр.: 1975 - 2008 / В. М. Кампо ; упоряд.: В. Ю. Барвіцький, М. В. Савчин ; Асо¬ціація правників України ; Тов-во конст. права. - К., 2008.
 27. Кикоть П. Міністерства - центральний орган виконавчої влади України / Право України. - 2000. - №1.
 28. Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні // Право України. - 2001. - №6. - С.99-101.
 29. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. - №12. – С. 20-25.
 30. Ковальський В. Юридична природа президентської влади в Україні // Юридичний вісник. - 2001. - 8-14 лютого.
 31. Колодій А. М. Громадянське суспільство та правова держава: про¬блеми і шляхи розбудови / А. М. Колодій // Право України. - 2010. -№7.
 32. Конончук С. Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / С. Г. Конончук. — К.: Агентство «Україна», 2010.
 33. Контроль за додержанням належної конституційної процедури (за матеріалами, пам'ятками з Рішення Конституційного Суду України від ЗО вересня 2010 року № 20-рп/2010) / С. Вдовіченко, В. Кампо, В. Овча-ренко, Ю. Мірошниченко, В. Речицький. - К., 2011.
 34. Кохановська О.В. Інформаційне законодавство України: структура, конституційні основи та дискусійні положення Закону України «Про інформацію»// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №5(43). – С.72-82.
 35. Кочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і органів прокуратури // Право України. - 2002. - №9.
 36. Кравченко Л., Цимбалюк М. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем// Право України. – 2003. - №10. – С. 17-21.
 37. Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні // Право України. – 2005. - №5. – С.125-128
 38. Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння. – 2004. - №3. – С. 18-22.
 39. Курс конституционного права Украины. Том 2. Конституционный строй Украины : учебник / под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Батанова. – Одесса : Феникс, 2012. – 800 с. – (Серия «Энциклопедия современного конституционализма»).
 40. Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Євро¬пи: досвід для України / В. Лемак // Право України. - 2010. - № 6.
 41. Лотюк О. Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання // Право України. – 2013. – №6. – С.228-234.
 42. Лютікова П. До питання про правовий режим передачі інформації// Право України. – 2004. - №1. – С. 129-132.
 43. Марущак А.І. Свобода слова та інформація з обмеженим доступом: співвідношення понять // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2005. - №6(44). – С.44-48.
 44. Марцеляк О. Конституційні засади виборчого права України (загальнотеоретична характеристика) // Право України. – 2013. - №5. – С. 38-45.
 45. Марцеляк О. Омбудсман з прав дитини: проблема формування і розвитку у світі і в Україні // Право України. – 2003. - №10. – С. 44-48.
 46. Марцеляк О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід // Право України. – 2004. - №1. – С. 149-153.
 47. Мироненко О. М. Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О. М. Мироненко. — К.: Київська правда, 2011.
 48. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. - 2000. - №8.
 49. Мілова Т.М. Культурний (духовний) вимір основ конституційного ладу України // Право та управління. – 2011. – № 2. – С.246–254.
 50. Молдован В. В. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина [текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 206 с.
 51. Наливайко Л. Конституційний контроль та конституційно-правова відповідальність // Нова політика. - 1999. - №5.
 52. Ніколаєв Т. Без судової влади держави не буде // Юридичний вісник України.—2002.—2-8 лютого.
 53. Німченко В. Референдум як форма народовладдя потребує конституційного врегулювання // Право України. – 2013. - №6. С. 235-241.
 54. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти// Право України. – 2005. - №5. – С.108-111.
 55. Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України. – 2005. - №10. – С. 100-104.
 56. Олійник П. Ідея свободи та недоторканності людини у стародавні часи // Право України. - 2002. - №10. - С.126-128.
 57. Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу // Право України. – 2003. - №5. – С. 15-19.
 58. Опришко В. Наукове забезпечення законодавчого процесу—вимога часу // Віче.—1995. - №3. - С.3-13.
 59. Паханов І. Конституція України і виконавча влад а// Право України. - 2002. - №9.
 60. Повалєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. - 2000. - №5.
 61. Погорілко В. Функції українського парламенту // Віче. - 2002. - №2.
 62. Погорілко В., Федоренко В. Джерела Конституційного права України: поняття, види, система // Право України. - 2002. - №11.
 63. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види // Право України. – 2004. - №2. – С. 9-15.
 64. Прилуцький С. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади // Право України. – 2003. - №2. – С. 12-17.
 65. Пушкіна О. В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення / О. В. Пушкіна. – К.: Логос, 2006. – 416 с.
 66. Рогожин А., Цвік М. Правовий статус глави держави // Право України.—2000.—№7.
 67. Руда Т. Вирішення майнових питань релігійних організаційна сучасному етапі державотворення: окремі аспекти// Право України. – 2005. - №10. – С.32-35.
 68. Руденко М. Проблеми розвитку прокуратури України// Право України. – 2003. - №2. – С. 57-59.
 69. Руденко М. Прокуратура України у правозахисній системі держави: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - №6. – С. 6-9.
 70. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України // Право України. - 2001. -№9. - С.6-8.
 71. Селіванов А. О. Конституційне правосуддя і конституційна юрис¬дикція в Україні (доктринальне визначення) / А. О. Селіванов // Право України. - 2010. - № 6.
 72. Селіванов П., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності // Право України. - 2003. - №4. - С.80-85.
 73. Сенюта І. Проблеми становлення двопалатного парламенту в Україні // Право України. - 2002. - №10.
 74. Скомороха А. Права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України. - 2002. - №6. - С.3-9.
 75. Скрипник В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні // Право України. - 2002. - №5.
 76. Сліденко І. Д. Феноменологія конституційного контролю. Ґенеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, праксіологічних, синергетичних аспектів : монографія / І. Д. Сліденко. -К.: Істина, 2010.
 77. Словська І. Механізм захисту прав людини—основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму // Право України. - 2001. - №9. - С.15-17.
 78. Совгиря О. В. Конституционно-правовой статус парламентского большинства (коалиции) и парламентской оппозиции в Украине / О. В. Сов¬гиря // Государство и право. - 2011. - № 5.
 79. Совгиря О. В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / О. В. Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010.
 80. Совгиря О. В. Парламентські дебати в Україні: проблеми правово¬го регулювання та перспективи імплементації світового досвіду / О. В. Сов¬гиря, І. С. Пономаренко// Бюлетень Міністерства юстиції України. -2009. - № 12.
 81. Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект // Право України. – 2003. - №5. – С. 130-134.
 82. Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян // Право України. - 2004. - №2. – С. 34-37.
 83. Соснін О. Національні інформаційні ресурси у сучасних умовах: проблемні питання вітчизняного законодавства // право України.- 2003. - №10. – С. 124-128.
 84. Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України. – 2003. – №12. – С. 11-19.
 85. Стасюк Ю. Інститут президентства. Конструктиви і деструктиви // Віче.—2002.—№5.
 86. Стецюк П. Вибори у механізмі функціонування конституційної держави // Право України. – 2013. - №5. С. 30-37.
 87. Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави / А. Стри¬жак // Право України. – 2010. - № 6.
 88. та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики // Право України.—2011. — №2. — С.168-180.
 89. Тесленко М. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції // Право України. – 2003. - №12. – С. 6-11.
 90. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України.—1999.—№12.
 91. Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: станов¬лення і розвиток / І. Тимченко // Право України. - 2010. - № 6.
 92. Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки // Право України. –2012. –№ 1-2. – С. 97-111.
 93. Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України/ В. Тихий// Право України. - 2010. -№6.
 94. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність// Право України. - 2002. - №12.
 95. Фролов Ю. Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні: проблеми класифікації // Право України. – 2003. - №12. – С. 11-115.
 96. Чапала Г. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство: проблема співвідношення // Право України. – 2004. - №2. – С. 127-133.
 97. Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. - 2002. - №6.
 98. Шаповал В. Суб’єкти конституційного права України: постановка проблеми теоретичного визначення // Право України. - 2000. - №18.
 99. Шаров В. Конституційний Суд України—„вікно” в Європу // Юридичний вісник України. - 2001. - 19-25 травня.
 100. Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України. – 2003. – №5. – С. 24-26.

Інформаційні ресурси

 1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main - Сайт Верховної Ради України (законодавство)
 2. http://pravoua.com.ua/ - Сайт журналу «Право України»
 3. http://www.ligazakon.ua/ - Головний правовий портал України
 4. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

---