Навчальний курс "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративна реформа в Україні"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


[1]=Назва курсу= АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ


Напрям підготовки 081 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень: МАГІСТР

Зміст

Мета та завдання навчального курсу

Мета полягає у вивченні основних положень національного законодавства в галузі адміністративного права та виокремленні і аналізу основних проблем, що виникли на терені реформування адміністративного права та впровадженні ключових положень адміністративної реформи.

Завдання

 • сформувати у студентів базові знання відносно історичного становлення адміністративного права як науки, сучасних тенденціях його розвитку в Україні та зарубіжних країнах;
 • дати студентам всебічні і ґрунтовні знання щодо нормативно-правового забезпечення проведення в Україні адміністративної реформи, її змісту, мети та проблем реалізації основних положень;
 • навчити студентів самостійно аналізувати та робити висновки щодо умов, порядку застосування суперечностей адміністративного законодавства, вирішенні юридичних колізій і подоланні прогалин у адміністративному праві;
 • сформувати у студентів теоретичні знання відносно оновлених поглядів науковців на основні галузі, підгалузі та інститути адміністративного права, необхідність розуміння як сучасного стану адміністративно-правової теорії та адміністративного законодавства, так і тенденцій та напрямків їх подальшого реформування;
 • вироблення основних точок зору відносно впровадження людиноцентристського підходу у відносинах держави й особи;
 • сформувати у студентів навички правильного використання в практичній діяльності методів публічного адміністрування;
 • привити навички юридично грамотного складання проектів актів публічного адміністрування та приймати управлінські та інші рішення.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • про місце і роль державного управління в системі українського державного будівництва;
 • спірні питання про предмет адміністративного права;
 • правове забезпечення адміністративної реформи;
 • проблемні питання впровадження адміністративної реформи;
 • перспективи реформування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • структуру органів виконавчої влади;
 • максимум діючого адміністративного законодавства.


вміти:

 • тлумачити положення чинного адміністративно-правового та процесуального законодавства;
 • застосовувати норми чинного законодавство України про адміністративні правопорушення;
 • складати відповідні адміністративно-процесуальні документи;
 • кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення;
 • визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Соболь Євген Юрійович [1]


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

ТЕМА 1. Історія адміністративного права

ТЕМА 2. Концепція адміністративно-правової реформи – основа розвитку публічного права України

ТЕМА 3. Правове забезпечення адміністративно-правової реформи

Змістовий модуль 2

ТЕМА 4. Актуальні питання адміністративної діяльності публічних органів влади

ТЕМА 5. Актуальні питання реформування державної служби в Україні

ТЕМА 6. Актуальні проблеми надання адміністративних послуг

ТЕМА 7. Реформування адміністративно територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні

ТЕМА 8. Актуальні питання адміністративного судочинства

Змістовий модуль 3

ТЕМА 9. Актуальні проблеми адміністративної відповідальностіЗміст курсу

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ТЕМА 1. Історія адміністративного права

ТЕМА 2. Концепція адміністративно-правової реформи – основа розвитку публічного права України

ТЕМА 3. Правове забезпечення адміністративно-правової реформи

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ТА НАУКОВІ РОЗРОБКИ З ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ТЕМА 4. Актуальні питання адміністративної діяльності публічних органів влади

ТЕМА 5. Актуальні питання реформування державної служби в Україні

ТЕМА 6. Актуальні проблеми надання адміністративних послуг

ТЕМА 7. Реформування адміністративно територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні

ТЕМА 8. Актуальні питання адміністративного судочинства

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА.

ТЕМА 9. Актуальні проблеми адміністративної відповідальності

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992р. // ВВР України.— 1993. — №16. —Ст. 166.
 2. Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.95 № 949/958.
 3. Закон України "Про туризм" від 15.09.95 № 324/95-ВР.
 4. Закон України "Основи законодавства України про культуру" від 14 лютого 1992р. // ВВР України.— 1992.— №21. — Ст. 294.
 5. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992р. // ВВР України.— 1993.— №4. —Ст. 19.
 6. Закон України "Про авторське право та суміжні права" (у ред. закону від 11 липня 2001 р.) // ВВР України. — 2001. — № 43. — Ст. 214.
 7. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 1 грудня 1994 р. // ВВР України. — 1994. — №52. — Ст. 455.
 8. Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12 грудня 1991 р. // ВВР України. — 1992. — № 15. — Ст. 188.
 9. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1.993 р. // ВВР України. — 1993. — № 50. — Ст. 472.
 10. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. // ВВР України. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30.
 11. Закон України "Про біженців" від 21 червня 2001р. // ВВР України. — 2001. — № 47. — Ст. 250.
 12. Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від 19 листопада 1997р. // ВВР України.— 1998.— №11-12.— Ст. 39.
 13. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14 травня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 31. — Ст. 440.
 14. Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. // ВВР України. — 1997. — № 2. — Ст. 4.
 15. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 49 — Ст. 682.
 16. Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопа¬да 1991 р. // ВВР України. — 1992. — № 2. — Ст. 5.
 17. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р. // ВВР України. — 1993. — № 13. — Ст. 110.
 18. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інфор¬мації та соціальний захист журналістів" від 23 вересня 1997 р. // ВВР України. — 1997. — № 50. — Ст. 302.
 19. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. // ВВР України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.
 20. Закон України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 43. — Ст. 608.
 21. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р. // ВВР України. — 1994. — № 16. — Ст. 93.
 22. Закон України "Про дорожній рух" від 30 червня 1993 р. // ВВР України. — 1993. — № 31. — Ст. 338.
 23. Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. // ВВР України. — 1998. — № 1. — Ст. 1.
 24. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992р. // ВВР України.— 1992. — №27. —Ст. 385.
 25. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 50. — Ст. 676.
 26. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 14. — Ст. 170.
 27. Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 р. // ВВР України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.
 28. Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995р. // ВВР України.— 1995.— №10. —Ст. 62.
 29. Закон України "Про Збройні Сили України" від 6 грудня 1991 р. // ВВР України. — 1992. — № 9. — Ст. 108.
 30. Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.
 31. Закон України "Про зв'язок" від 16 травня 1995 р. // ВВР України. — 1995. — № 20. — Ст. 143.
 32. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.
 33. Закон України "Про інформацію" вад 2 жовтня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.
 34. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р. // ВВР України. — 1993. — № 36. — Ст. 361.
 35. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.
 36. Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. // ВВР України. — 1998. — № 16. — Ст. 68.
 37. Закон України "Про митну справу в Україні" від 25 червня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 44. — Ст. 544.
 38. Закон України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 р. // ВВР України. — 1994. — № 10. — Ст. 45.
 39. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. // ВВР України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
 40. Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25 червня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 36. — Ст. 529.
 41. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 34. — Ст. 504.
 42. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15 лютого 1995 р. // ВВР України. — 1995. — № 10. — Ст. 60.
 43. Закон України "Про оборону України" від 6 грудня 1991 р. // ВВР України. — 1992. — № 9. — Ст. 106.
 44. Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р. // ВВР України. — 1995. — № 6. — Ст. 35.
 45. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 р. // ВВР України. — 1993. —№.35 — Ст. 358.
 46. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991р. // ВВР України.— 1991.— №41. —Ст. 546.
 47. Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 49. — Ст. 668.
 48. Закон України "Про перелік міністерств та інші центральні органи державного управління Української РСР" від 13 травня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 26. — Ст. 290.
 49. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. // ВВР України.— 1991.—№ 14. —Ст. 168.
 50. Л")
 51. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р.//ВВР України. — 1991.— №24. — Ст. 272.
 52. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 р. // ВВР України. — 1994. — № 5. — Ст. 21.
 53. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16 березня 2000 р. // ВВР України. — 2000. — № 23. — Ст. 176.
 54. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 р. // ВВР. України. — 1994. — № 23. — Ст. 161.
 55. Закон України "Про прикордонні війська України" від 4 листопада 1991 р. // ВВР України. — 1992. — № 2. — Ст. 7.
 56. Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11 липня 2001 р. // ВВР України.— 2001.— №48.— Ст. 253.
 57. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.
 58. Закон України "Про промислово-фінансові групи в України" від 21 листопада 1995 р. // ВВР України. — 1996. — № 23. — Ст. 88.
 59. Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 7 жовтня 1997 р. // ВВР України. — 1997. — № 52. — Ст. 312.
 60. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 р.//ВВР України.— 1991. —№25. —Ст. 283.
 61. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 20 грудня 1991 р. // ВВР України. — 1992. — №14. — Ст. 187.
 62. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня
 63. 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 27. — Ст. 382.
 64. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 р. // ВВР України. — 1993. —№16. — Ст. 167.
 65. Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. // ВВР України. — 1993. — № 8. — Ст. 56.
 66. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993 р. // ВВР України. — 1994. — № 10. — Ст. 43.
 67. Закон України "Про торгово-промислові палати Україні" від 2 грудня 1997 р. // ВВР України. — 1998. — № 13. — Ст. 52.
 68. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 р. // ВВР України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.
 69. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23 грудня 1997 р. // ВВР України.— 1998. —№19. —Ст. 98.
 70. 08. Локон України "Основи законодавства України про культуру" від 14 лютого 1992 р. №2117-ВР // ВВР України. — 1992. — №21.—Ст. 294.
 71. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 р. // ВВР України.— 1993.— С 19.
 72. Закон України "Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України" від 7 березня 2002 р.
 73. Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР.
 74. Закон України "Про вивчення, введення та повернення культурних цінностей" від 21 вересня 1999 р.
 75. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.02 № 2984-Ш // ВВР України. — 2002. — № 20. — С 134.
 76. Закон України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" від 26 березня 1992 р. № 2235/ХІІ // ВВР України. — 1992 — № 29. — Ст. 397.
 77. Закон України "Про державну виконавчу службу" // ВВР України. — 1998. — № 36/37. — Ст. 243.
 78. Закон України "Про судоустрій України" від 07.02.02.
 79. Закон України "Про державну програму приватизації" від 12.02.98 №124/98-ВР.
 80. Закон України "Про дипломатичну службу" від 20 вересня 2001 р. // ВВР України. — 2002. — № 5. — С 29.
 81. Закон України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" від 10 січня 2002. № 2925ЯІІ // ВВР України. — 2002. — № 16. — Ст. 115.
 82. Закон України "Про запобіжне затримання особи" від 29.07.94 № 150/94-ВР // ВВР України. — 1994. — № 38. — Ст. 346.
 83. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // ВВР України. — 1996. — № 36. — С. 164.
 84. Закон України "Про міліцію" від 1991.
 85. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність від 1 грудня 1998 р. // ВВР України. — 1999. — № 2-3. — С 20.
 86. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" // ВВР України. — 1992. — № 22. — Ст. 303.
 87. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 №1805-111.
 88. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІП // ВВР України. — 2000. — № 46. — С 393.
 89. Закон України "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 р. // ВВР України. — 2001 — № 25. — С 118.
 90. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 № 2136-ХІІ.
 91. Закон України "Про раду Національної безпеки і оборони України" від 05.03.98.
 92. Закон України "Про Рахункову палату" від 11.07.96 № 315/96-ВР // ВВР України. — 1996. — № 43. — Ст. 212.
 93. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 р. // ВВР України. — 2001. — № 33. — С 175.
 94. Закон України "Про товарну біржу" від 10.12.91 № 1956-ХП // ВВР України. — 1992. — № 10. — Ст. 139.
 95. Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.97 № 671/97-ВР.
 96. Закон Української РСР "Про власність" від 7 лютого 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 20. — Ст. 249.
 97. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.
 98. Концепція національної безпеки України: Затв. ПВРУ від 16.01.97.
 99. Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні" від 17 грудня 1993р. // ВВР України.— 1994.— № 6. — Ст. 30.
 100. Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі" від 23 червня 1995 р. // ВВР України. — 1995. — № 25. — Ст. 193.
 101. Постанова Верховної Ради України "Про державну програму боротьби із злочинністю" від 25 червня 1993 р. // ВВР Украї¬ни. — 1993. — № 27. — Ст. 285.
 102. Постанова Верховної Ради України "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" від 7 липня 1992 р. № 2558-ХІІ.
 103. Постанова Верховної Ради України "Про затвердження дисциплінарного Статуту прокуратури України" // ВВР України. — 1992. —№4. —Ст. 14.
 104. Постанова Верховної Ради України "Про основні напрямки зовнішньої політики України" від 18.02.93.
 105. Постанова Президії Верховної Ради Української РСР "Про статус Академії наук України" від 17 січня 1991 p. // BBP України. — 1991. — № 6. — Ст. 40.
 106. Постанова Президії ВРУ Української РСР "Про статус Академії наук Української РСР" // ВВР України. — 1991. — № 6. — С. 40.
 107. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р. // ВВР України. — 1992. — № 15. — С 190.
 108. Кодекси
 109. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.-практ. коментар. — К., 1991.
 110. Кодекс України про адміністративні правопорушення (із змін, на 20.02.03).
 111. Водний кодекс України // ВВР України.— 1995.— №24.— Ст. 189 (із змін, на 26.12.02).
 112. Житловий кодекс Української РСР // ВВР України. — 1983. — № 28. — Ст. 574 (із змін, на 02.03.2000).
 113. Земельний кодекс України // ВВР України. — 2002. — № 3-4. — Ст. 27 (із змін, на 20.12.01).
 114. Кодекс законів про працю України // ВВР України. — 1971. — Дод. до № 50. — Ст. 375 (із змін, на 06.02.03).
 115. Сімейний кодекс України // ВВР України. —-2002. — №21-22. — Ст. 135 (із змін, на 26.12.02).
 116. Кодекс торговельного мореплавства України // ВВР України. — 1995. — № 47. — Ст. 349 (із змін, на 21.10.97).
 117. Кодекс України про надра // ВВР України. — 1994. — № 36. — Ст. 340 (із змін, на 26.12.02).
 118. Лісовий кодекс України // ВВР України. — 1992. — №6. — Ст. 56 (із змін, на 07.03.02).
 119. Митний кодекс України // ВВР України. — 2002. — № 38-39. — Ст. 288.
 120. Повітряний кодекс України // ВВР України. — 1993. — № 25. — Ст. 274 (із змін, на 15.12.99).
 121. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР Украї¬ни. — 1992. — № 6. — Ст. 56 (із змін, на 07.03.02).
 122. Виправно-трудовий кодекс України // ВВР України. — 1971. — № І. — Ст. 6 (із змін, на 11.07.01).
 123. Кримінальний кодекс України // ВВР України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131 (із змін, на 07.03.02).
 124. Кримінапьно-процесуальний Кодекс України // ВВР України. — 1961. — № 2. — Ст. 15 (із змін, на 06.02.03).
 125. Цивільний кодекс Української РСР.
 126. Бюджетний процесуальний кодекс України // ВВР України. — 2001. —№37-38. —Ст. 189.
 127. Цивільний процесуальний кодекс України // ВВР України. — 1963. — № ЗО. — Ст. 464 (із змін, на 07.03.02).
 128. Укази та розпорядження Президента України
 129. Положення "Про дипломатичне представництво України зг кордоном": Затв. Указом Президента України від 22.10.92.
 130. Положення "Про дипломатичну службу в Україні": Затв. Указом Президента України від 16.07.93 № 267.
 131. Постанова Верховної Ради України "Про дипломатичні ранг» України" від 31.01.92.
 132. Розпорядження Президента України "Про Положення про Міністерство економіки України" від 16 травня 1992 р. № 89.
 133. Указ Президента "Про затвердження Положення про Раду з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України" від 11 червня 1996 р. № 409/96.
 134. Указ Президента України "Про Положення про Державний комітет України у справах національностей та міграції" від 19 березня 2002 р. № 269/2000.
 135. Указ Президента України "Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці" від 16 січня 2003 р. № 29/2000.
 136. Указ Президента України "Питання Міністерства аграрної політики України" від 7 червня 2000 р. № 772/2000.
 137. Указ Президента України "Про Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України" від 25 липня 2000 р. № 919/2000.
 138. Указ Президента України "Про Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації України" від 26 липня 2000 р. № 926/2000.
 139. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни" від 24 лютого 1996р. № 145/96 // Уряд, кур'єр.— 1996. — №40-41.
 140. Указ Президента України "Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. № 1573/99.
 141. Указ Президента України "Про Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" від 28 жовтня 1996 р. № 1005/96.
 142. Указ Президента України "Про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей «Україна — дітям»" від 20 листопада 1996 р. № 1104/96.
 143. Указ Президента України "Про Національну раду соціального партнерства" від 27 квітня 1993 р. № 151/93.
 144. Указ Президента України "Про Положення про Державний комітет лісового господарства України" від 14 серпня 2000 р. № 969/2000.
 145. Указ Президента України "Про Положення про Державний комітет України по земельним ресурсам" від 14 серпня 2000 р. № 970/2000.
 146. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України" від 30 серпня 2000 р. № 1035/2000.
 147. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство промислової політики України" від 21 вересня 2001 р. № 849/2000.
 148. Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону «Славутич»" під 18 червня 1998 p. № 657/98.
 149. Указ Президента України "Про управління в галузі використання і охорони надр України" від 30 квітня 1992 р. № 287.
 150. Указ Президента України "Про Національну доктрину розвитку освіти" від 17.04.02 № 347/2002.
 151. Указ Президента України "Про Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки"
 152. від 15.11.01 №1092/2001.
 153. Указ Президента України "Питання Міністерства екології та природних ресурсів України" від 29 травня 2000 р. № 724/2000.
 154. Указ Президента України "Положення про Міністерство освіти і науки України" від 7 червня 2000 р. № 773/2000.
 155. Указ Президента України "Положення про дипломатичне представництво України за кордоном" від 26 жовтня 1992 р.
 156. Указ Президента України "Положення про Міністерство охорони здоров'я України" від 24 липня 2000 р. №918.
 157. Указ Президента України "Про позаштатні (почесні) консули України" від 17.02.97.
 158. Указ Президента України "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" від 14 лютого 1997 р. № 142/97,
 159. Указ Президента України "Про запровадження дозвільної системи у сферах підприємницької діяльності" від 20 травня 1999 р. №539/99.
 160. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України" від ЗО грудня 1997 р. № 1396/97.
 161. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Міністерство іноземних справ" від 18.02.93.
 162. Указ Президента України "Про затвердження Положень про Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України" від 21 серпня 1997 р. № 888/97.
 163. 158- Указ Президента України "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22 липня 1998 р. №810/98.
 164. 159. Указ Президента України "Про Консульський Статут України" від 02.04.94.
 165. 160- Указ Президента України "Про національну програму боротьби з корупцією" віл 10 квітня 1997 р. № 319/97.
 166. Указ Президента України "Про основні напрямки соціальної політики на 1997-2000 роки" під 18.10.97 № 1166/97.
 167. Указ Президента України "Про Основні напрямки соціальної політики на період до 2004 р. иід.24.05.2000№ 717/2000.
 168. 163- Указ Президента України "Про Положення про Головне Контрольно-ревізійне управління України" від 28 листопада 2000р. № 1265/2000.
 169. 164. Укаї Президента України "Про Положення про державний експортний контроль в Україні" від 13 лютого 1998 р.
 170. №117/98.
 171. Указ Президента України "Про Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України" від 14 вересня 2000 № 1071/2000.
 172. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України" від 17 жовтня 2000 р. № 1338/2000.
 173. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство культури І мистецтв України" від 31 серпня 2000 р. № 1038/2000.
 174. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство транспорту України" від 11 травня 2000 р, № 678/2О00.
 175. Указ Президента України "Про Положення про Національну комісію з нигань повернення в Україну культурних цінностей від 16 січня 1998 р. №21/98.
 176. 49
 177. Указ Президента України "Про почесні звання України" від 29 червня 2001 р. № 476/2001.
 178. Указ Президента України "Про систему центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. № 1572/99.
 179. Указ Президента України "Про склад Кабінету Міністрів України" від 15 грудня 1999 р. № 1574/99.
 180. Указ Президента України "Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань" від 22 квітня 1998 р. №344/98
 181. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України" від 3 березня 2003 р. № 182/2003.
 182. Декрети та постанови Кабінету Міністрів України
 183. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм та правил і відповідальності за їх порушення" від 8 квітня 1993 р. // ВВР України.— 1993.— №23. —Ст. 247.
 184. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10 травня 1993 p. № 46-93.
 185. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях грома- j дян, на підприємствах, в установах, організаціях-Незалежно від .' форм власності, в засобах масової інформації" від 14 квітня 1997 р. № 348.
 186. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження |концептуальних напрямків діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури" від 28 червня 1997 № 675.
 187. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України та кількісного складу його колегії" від 18 лютого 1993 р. № 129.
 188. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування" від 16 лютого 1998 р. №175.
 189. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку" від 27 лютого 1991 р. № 49.
 190. Постанова каошету міністрів України про Концепцію дер жавної промислової політики України" від 29 лютого 1996р №272
 191. 183. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію ство рення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні" від 14 березня 1994 р. №167.
 192. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Національну на глядову раду з координації проекту технічної допомоги «Реформа системи соціального забезпечення в Україні»" від 2 серпня 1995 р. №595.
 193. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом" від 19 березш 1997 р. №252.
 194. Постанова Кабінету Міністрів України "Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI)" від 3 листопада 1993 р №896.
 195. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання Міністерства фінансів України" від 27 лютого 1993 р. № 147.
 196. Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про державний фонд сприяння зайнятості населення" від 24 червня 1991р. №47.
 197. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Головне управління внутрішніх справ у Криму МВС України" від 18 травня 1994 р. №317.
 198. Постанова Кабінету Міністрів України "Про державний фонді фундаментальних досліджень" від 24 грудня 2001 р. № 1717.
 199. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови" від 8 вересня 1997 р. № 998.
 200. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки" від 9 вересня 2002 р. № 1330.
 201. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр Національного культурного надбання" від 12 серпня 1992 р. № 466.
 202. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дозвільну систему" від 12 жовтня 1992 р. № 573.
 203. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про управління культури обласної Севастопольської міської державної адміністрації, Головне управління
 204. культури та мистецтв Київської міської державної адміністрації, про відділ культури районної, районної в містах Києва та Севастопольської державної адміністрації" від 17 травня 2001р. №529.
 205. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управ¬ління" від 22 лютого 2000 р. № 386.
 206. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Колегію Міністерства внутрішніх справ України" від 31 жовтня 2002 р. № 1642.
 207. Постанова Кабінету Міністрів України "Про концепцію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ" від 24 квітня 1996 р. №456.
 208. Постанова Кабінету Міністрів України "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів" від 12 лютого 1996 р. №200.
 209. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про Державну Автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України" від 14 квітня 1997 р. № 341.
 210. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок державної акредитації закладу охорони здоров'я" від 15 липня 1997 р. №765.
 211. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії" від 7 березня 1993 р. № 706.
 212. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державного Департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" від 14 червня 2002 р. № 844.
 213. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної служби охорони культурної спадщини" від 30 березня 2002 р. №446.
 214. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 12 січня 2001 р. № 15.
 215. Постанова Кабінету Міністрів України Про програму зайнятості населення на 1997-2000 роки" від 31 грудня 1996 р. № 1591.
 216. Наказ Держпідприємництва України, Мінекоресурсів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин" від 13.02.02 №31/51.
 217. Наказ Мінекоресурсів України "Про затвердження Положення про громадських інспекторів охорони дозвілля" від 27.02.02 №88.
 218. Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями, метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів" від 21.08.98 № 622.
 219. Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення" від 22.02.02 № 185.
 220. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки України" від ЗО грудня 1996 р. № 98.
 221. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Положення про службу охорони праці системи Мініс¬терства охорони здоров'я України" від 30.09.94 № 268.
 222. Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України Автономної Республіки Крим, області, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції" від ЗО серпня 2000 р. № 36/5.
 223. Наказ МОЗ України "Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я України" від 18.04.2000 № 7-8.
 224. Міжнародні акти
 225. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини від 16.01.92.
 226. Європейська конвенція про кінематографічну продукцію спільного виробництва від 02.10.92.
 227. Європейська культурна конвенція від 19.12.34.
 228. Європейська соціальна хартія від 03.05.96.
 229. Загальна декларація прав народів від 04.07.76.
 230. Конвенція про захист культурних цінностей на випадок збройного конфлікту від 14.05.54.
 231. Міжнародна хартія регіональних мов або мов меншин від 05.11.92.
 232. Міжнародний акт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.96.
 233. Рамкова конвенція про захист національних меншин від 01.02.95.
 234. Статут Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури від 16.11.45.


Допоміжна

 1. Авер'янов В. Органи виконавчої влади в Україні. — К., 1997.
 2. 226. Авер'янов В. Система органів виконавчої влади // Юрид. вісн. —1996. —№ 1.
 3. Аверьянов В. Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. — К., 1990.
 4. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування II Право України. 1998. — № 8.
 5. Авер'янов В. Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. — X., 1998.
 6. Административноеправо зарубежных стран. — М., 1996.
 7. Административное право / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. По¬пова.— М., 1999.
 8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. — К., 1995.
 9. Адміністративне право України / За ред: проф. Ю. П. Битяка. —Х.,2000.
 10. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М, 1997.
 11. Бантишев А. Ф., Ухаль А. М. Административная ответственность за нарушение правил о валютных операциях по действующему законодательству Украины: Учеб. пособие. — Ужгород, 2001.
 12. Бахрах Д. Н. Административная власть как вид государственной власти // Государство и право. — 1992. — № 3.
 13. Бахрах Д. Н. Административное право: Учеб. для вузов. — М., 1997.
 14. Бахрах Д. Н. Основные понятия теории социального управления. — Пермь, 1978.
 15. Бачило Й. Л. Функции органов управления. — М., 1976.
 16. Вельский К. С. О предмете и системе науки административного права // Государство и право. — 1998. — № 10. — С. 18-26.
 17. Битяк Ю.П., Зуй В. В. Административное право Украины (общая часть). — X., 1999.
 18. Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю // Право України. — 1998. — № 3. — С. 69-71.
 19. Васильев А. С. Административное право Украины (общая часть): Учеб. пособие. — X., 2001.
 20. Веремеенко И. И. Административно-правовые санкции.— М., 1975.
 21. Воловик В. Про правовий статус державних службовців // Право України. — 1997. — № 1. — С. 63-66.
 22. Гавриляка А. Удосконалювати управління в системі органів МВС // Право України. — 1997. — № 8. — С. 44-46.
 23. Гончарук С. Т. Суб'єкти адміністративного права. — К., 1998.
 24. Гончарук С. Т. Адміністративне право України. — К., 2000.
 25. Гончарук. С. Т. Адміністративна відповідальність. — К., 1995.
 26. Горьова С. Класифікація норм адміністративного права: проблеми методології // Право України. — 1998. — № 14. — С. 43-46.
 27. Демин А. В. Общие вопросы теории административного договора. — Красноярск, 1997.
 28. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування. С, І і II. — К., 2000.
 29. Державна служба в Україні: розвиток і перспективи // Уряд, кур'єр. — 1996. — 29 лют.
 30. Державне управління в умовах адміністративної реформи в Україні / За заг. ред. Н. Р. Нижник, О. Д. Крупчана. — К., 1992.
 31. Державне управління: Словник-довідник. — К., 2002.
 32. Державне управління: теорія і практика. — К., 1998. — С. 329-361.
 33. Додин Е. В. Административная деликтология. — Одесса, 1997.
 34. Додин Е. В. Административная ответственность в свете Конституции Украины // Юрид. вест. — 1997. — № 3. — С. 70.
 35. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. -М., 1973.
 36. Жак В. Діяльність закладів охорони здоров'я — на конституційну основу // Право України. — 1997. — № 9. — С. 57-58.
 37. Захандревич М. Паспортна реформа в Україні // право України. — 1996. — № 10.
 38. Иванов Л. Административная ответственность юридических лиц // Российская юстиция. — 2001. — № 3.
 39. Капотов Д. П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. — Одесса, 1998.
 40. Кампо В. Місцеві державні адміністрації як ланка органів виконавчої влади // Юрид. вісн. — 1997. — № 4. — С. 63-69.
 41. Кампо В. М., Нижник Н. Р., Шльоер Б. П. Становлення нового адміністративного права України. — К., 2000.
 42. Кивалов С. В. Таможенное право (административная ответственность за нарушение таможенных правил). — Одесса, 19%.
 43. Кириченко И. Р. Административно-правовой порядок обеспечения разрешительной системы. — К., 1989.
 44. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. — К., 1979.
 45. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення.—К., 1975.
 46. Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. — К., 2002.
 47. Коліушко І., Тимощук В. Про запровадження у сферу виконавчої влади посад державних політичних діячів // Право України. — 2000. — № 2. — С. 10-13.
 48. Колпаков В. К. Административное право Украины. — К., 1999.
 49. Коментар до Конституцій України. - К., 1996.
 50. Кондратов Б. П. Общественная безопасность и административ¬но-правовые средства ее обеспечения. — М., 1998.
 51. Кряжков В., Старилов Ю. Административные суды: какими им быть? // Рос. юстиция. — 2001. — № 1.
 52. Лаврінчук І. Особливості правового регулювання проходження служби державними службовцями // Право України. — 1998. — №3. —С 71-74.
 53. .Ликулькин А. В. Система государственного управления. — М..
 54. 1997.
 55. Марчук Е., Селиванов А. Какой быть административной реформе // Голос України. — 1997. — 18 нояб.
 56. Наукові засади реформування державної служби в Україні. — К., 2000.
 57. Нижник Н. Україна— державне управління, шляхи реформу вання. — К., 1997.
 58. Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний підхід в організації державного управління. — К., 1998.
 59. Овсянко Д. М. Административное право. — М., 1997.
 60. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія. — Л., 1995.
 61. Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах.— М., 1994.
 62. Президент про соціальну політику до 2000 року // Голос України.— 1997. — 31 жовт.
 63. Прудников А. С, Андриаишн X. А. Административно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина. — М., 1998.
 64. Разделение властей: история и современность. — М., 1996.
 65. Руденко М. Щодо усунення підміни прокуратурою інститутів контролю, нагляду у сфері управління II Право України.— 1996. — №9. — С 58-63.
 66. Самсонов В. М. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. — X., 1991.
 67. Серьогш С. Влада і державна служба. Історичний аспект. — К., 1999.
 68. Скомороха В. Адміністративна реформа в Україні: потрібне законодавче забезпечення (правові аспекти поділу і розмежування влади) // Право України. — 1999. — № 7. — С 21-27.
 69. Сорокин В. Д. Метод правового регулирования. — М., 1976.
 70. Старилов Ю. Н. Служебное право. — М., 1996.
 71. Старилов Ю. М. О сущности и новой системе административного права: некоторые итоги дискуссии // Государство и право.—2000.—№ 5.—С. 12-21.
 72. Стахов А. Виды административного принуждения // Рос. юстиция. — 2001 .—№ 9.
 73. Стефанюк В. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади II Право України. — 1996. — № 3. — С. 3-8.
 74. Студеникина М. С. Что такое административная ответственность. — М., 1999.
 75. Суворов Л. Н., Аверин А. Н. Социальное управление: Опыт фи¬лософского анализа. — М., 1984.
 76. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса.—М., 1998.
 77. Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М., 1995.
 78. Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Правовые акты.— М. 1995.
 79. Тихомиров Ю. А. Административное усмотрение и право // Журн. рос. права. — 2000. — № 4. — С. 70-79.
 80. 303. Ткач Г. Й., Мартьянов I. В. Державна виконавча влада в Україні // Вісн. Львівського ун-ту. — 1994. —- Вип. 31.
 81. 'Гкачеико В.Д. Функціональне призначення законності // Вісн. Акад. прав, наук України. — 1996. — Вин. 6.
 82. Трегобчук В. Державне управління в ринковій економіці // Віче. — 1997. -№ 1.
 83. Фоков А. Административные суды повысят доступность право¬судия //Рос. юстиция. — 2001. - № 6.
 84. Фоямер Р. М. Энциклопедия современного управления: В5ч. —М.. 1992.
 85. Цветков В. В. Державне управління: Основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). — Х-, І996.
 86. Шаповал В. Виконавча влада и конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. - 2000. —№ 89. — С. 24-28.
 87. Шкарупа В. К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції). - К., 1995.
 88. Щёкин Г. В. Теория социального управления. — К., 1996.
 89. Юсупов В. Л. Теория административного права. — М., 1985.
 90. Менеджмент у державному управлінні : загальна частина: навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь ; за заг. ред. В.П. Пєткова. − Дніпропетровськ : ДГУ, «Адверта», 2015. − 93 с.
 91. Менеджмент у державному управлінні : особлива частина: навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь ; за заг. ред. В.П. Пєткова. − Дніпропетровськ : ДГУ, «Адверта», 2015. − 216 с.
 92. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Навч.посібник / С.В. Пєтков., Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. – К. : КНТ, – 2015. – 207 с.
 93. Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади : навч.посібник / С.В. Пєтков, Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. – К. : КНТ, – 2015. – 153 с.
 94. Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї : навч.посібник / С.В. Пєтков., Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. – К. : КНТ, – 2015. – 148 с.

Інформаційні ресурси

---
Помилка цитування: Для наявного тегу <ref> не знайдено відповідного тегу <references/>