Навчальний курс "Адміністративний процес України" ІІ курс, юристи

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошукНазва курсу

Адміністративний процес України


33222.jpegГалузь знань - 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки - 6.030401 Правознавство , освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

міні центр


Мета викладання дисципліни – вивчення нової галузі юрисдикційного спрямування –адміністративно-процесуального права України.

Завдання вивчення дисципліни – вивчення теоретичної частини курсу із з»ясуванням предмета, метода, суб»єктів, джерел, адміністративного провадження; ознайомлення з провадженнями у сфері управління, провадженнями з адміністративного судочинства та адміністративно-деліктними провадженнями.


'Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу - конституційне право України, адміністративне право, трудове, земельне, екологічне, митне право, цивільний процес та кримінальний процес .


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 • знати особливості та стадії здійснення різних видів проваджень, основні норми Кодексу адміністративного судочинства України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • вміти складати позовні заяви, проекти рішень адміністративних


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Адміністративний процес України"

Автор (автори) курсу

Поляруш Світлана Іванівна

Поляруш Світлана Іванівна, доцент кафедри правознавства, канидадт історичних наук -


Учасники

Сторінка координування курсу "Адміністративний процес України" викладач Поляруш Світлана ІванівнаГрафік навчання

ІІІ семестрЗміст курсу

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні засади адміністративного процесуального права.

Тема 1. Поняття адміністративного процесуального права України

Тема 2. Норми адміністративного процесуального права

Тема 3. Адміністративні процесуальні правовідносини

Тема 4. Суб'єкти і учасники адміністративного процесуального права

Тема 5. Сутність адміністративного процесу та його зміст

Тема 6. Доказування та докази в адміністративному процесі

Тема 7. Процесуальні строки та витрати.

Тема 8. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Адміністративні провадження. Адміністративне судочинство.

Тема 9. Нормотворче провадження

Тема 10. Реєстраційно-дозвільне провадження

Тема 11. Дисциплінарне, атестаційне та контрольне провадження.

Тема 12. Провадження за зверненнями громадян

Тема 13. Організація адміністративного судочинства в Україні

Тема 14. Підвідомчість та підсудність справ адміністративному суду

Тема 15. Провадження в суді першої інстанції

Тема 16. Перегляд судових рішень

Тема 17. Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства

Адміністративно-деліктні провадження

Тема 18. Загальні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення

Тема 19. Провадження в справах про адміністративні правопорушення


Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Практична № 4

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Самостійна робота №3

Самостійна робота №4

Самостійна робота №5

Самостійна робота №6

Ресурси

Рекомендована література

Базова

Design 19.jpg
 • Конституція України. – К., 2015. -128 с.
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 2015. – 264 с.
 • Кодекс адміністративного судочинства України. – Х., 2015. – 132 с.
 • Господарський процесуальний кодекс України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http: // zakon.rada.gov.ua
 • Цивільний процесуальний кодекс України //Там же.
 • Кримінально-процесуальний кодекс України // Там же.
 • Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Там же.
 • Господарський кодекс України // Там же.
 • Кримінально-виконавчий кодекс України, прийнятий 11 лютого 2003 р. // Там же.
 • Кодекс цивільного захисту України, прийнятий 2 жовтня 2012 р. // Там же.
 • Податковий кодекс України , прийнятий 2 грудня 2010 р. // Там же.
 • Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Там же.
 • Про засади запобігання і протидії корупції від 11 квітня 2011 р.// Там же.
 • Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Там же.
 • Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 12 травня 1991 р. //Там же.
 • Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Там же.
 • Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р.// Там же.
 • Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Там же.
 • Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Там же.
 • Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Там же.
 • Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокутури і суду: Закон від 1 грудня 1994 р. // Там же.
 • Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996р. // Там же.
 • Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 березня 1997 р. // Там же.
 • Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і осново¬положних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 р. // Там же.
 • Про місцеві державні адміністрації: Закон України віл 9 квітня 1999 р. // Там же.
 • Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Там же.
 • Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Там же.
 • Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Там же.
 • Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Там же.
 • Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. // Там же.
 • Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон Ук¬раїни від 6 вересня 2005 р. // Там же.
 • Про виконання рішень та застосування практики Європейсь¬кого суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Там же.
 • Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Там же.
 • Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 р. // Там же.
 • Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Там же.
 • Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19 травня 2011 р. // Там же.
 • Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р.// Там же.
 • Про громадські об'єднання: Закон України від 22 березня 2012 р. // Там же.
 • Про адміністративні послуги від 6 вересня 2012 р. // Там же.
 • Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Там же.
 • Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р. // Там же.
 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням акцілнерного товариства «Всеукраїниський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частини першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Конституції України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) від 30 травня 2001 р. № 7-рп/2001 // Вісник Конститційного Суду України. – 2001. - № 3. – С. 11-17.
 • Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада1996 р. № 9. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. - № 11. – С. 20.
 • Про деякі питання перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення : постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 грудня 2003 р. № 10 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 1.
 • Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 1999. - № 21. – Ст. 943.
 • Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування: Наказ Міністерства юстиції 11.11.2011 р. //zakon.rada.gov.ua
 • Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції від 22.02.2012 р. // zakon.rada.gov.ua
 • Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних суді, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів: Указ Президента України від 16 листопад 2004 р. № 1417/2004 // Урядовий кур»єр. – 2004. - № 224. – 24 листопада.
 • Рішення Конститційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) 19 квітня 2001 р. № 4-рп/2004. Справа № 1-30/2—1 // Вісник Констиуційного Суду України. – 2001. - № 2. – С.25-27.
 • Постанова Судової палади в адміністративних справах Верховного Суду України від 11 квітня 2006 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2006. - № 9. – С. 14-15.
 • Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784 // ОВУ. – 2006. - № 22. – Ст. 1655. – 14 червня.
 • Інструкція про проведення виконавчих дій: Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. //ОВУ. – 1999. - № 51. – С. 102.
 • Положення про адміністративні комісії Української РСР : Затверджене Указом Президії Верховної Ради УРСР від 9 березня 1988 р. // ВВР. – 1988. - № 12. – Ст. 318
 • Інструкція з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: Наказ МВС від 26.02.2009 р. // zakon.rada.gov.ua
 • Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення : Затверджена наказом МВС України від 19.12.2011 р. // http://uprav.ck.minjust.gov.ua/htmls/npazakon4.html
 • Інструкція про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства: Затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 1995 р. № 64// Там же.
 • Інструкція з діловодства в адміністративних судах України: Наказ державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. // http://document.ua/pro-zatverdzhennja-instrukciyi-z-dilovodstva-v-administrativ-doc171903.html
 • Судова практика Вищого адміністративного Суду України; За заг. ред. Голови Вищого адмін. суду України О. М. Пасенюка // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2006 . - № 12. - 416 с.
 • Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організація незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1977 р. № 34Н // Офіційний вісник України. — 1997. — № 16. — Ст. 86—89.
 • Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. — 2007. — № 6. — С. 2—7.
 • Про затвердження Положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 (станом на 20.04.2007 р.).
 • Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень: Затвнрджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2006 р. № 150.
 • Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. // // zakon.rada.gov.ua
 • Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 27. — Ст. 1212.
 • Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів: Наказ МВС від 22.11.2012 р. // zakon.rada.gov.ua
 • Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепі її і мотоколясок: Затверджені постановою Кабінету Міністрів Укр. від 7 вересня 1998 р. № 1388 // Офіційний вісник України. — 1998. - № 36. - Ст. 967.

Допоміжна

 • Адміністративна юстиція: Європейський досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К.: Факт, 2003. - 536 с.
 • Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. — Т. 1. Загальна частина / Ред. кол. В. Б. Авер'янов (гол.). — К.: Юридична думка, 2004. — 584 с.
 • Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. — Одеса: Юрид. література, 2003. — 896 с.
 • Адміністративне судочинство: Підручник / За заг.ред. Т.О.Коломоєць. – К., Істина, 2009. – 256 с.
 • Адміністративне судочинство України: підручник / за заг.ред. О.М.Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 • Авер'янов В. Становлення нової доктрини українського адмі¬ністративного права // Юридичний вісник України. — 2007. — № 28. — 14-20 лип. - С. 1, 5.
 • Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Під¬ручник для вищих навч. закладів. — Рос. мовою. — К.: Літера ЛТД, 2001. - 336 с.
 • Гордєєв В. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації засобами фото-і кінозйомки, відеозапису // Право України. – 2009. - № 5. – С. 143-148.
 • Берлач А. І. Адміністративне право України: Навч. посібник для дист. навч. - К.: Ун-т "Україна", 2005. - 472 с.
 • Бачук О. Процесуальний статус суб»єктів адміністративного судочинства // Право України. – 2009. - № 4. – С. 86-91.
 • Бачун О., Головань О. Повернення до питання компетенції адміністративних судів // Юридичний вісник України. — 2007. - № 9. - 15 червня.
 • Бородін І. Л. Адміністративна юрисдикція: Монографія.- К.: Істина, 2007. — 160 с.
 • Бичкова С. С, Бобрик В. І., Тзарова І. О. та ін. Цивільне процесуальне право України: Навч. посібник/ За заг. ред. С. С. Бичкової. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Атіка, 2007. — 404 с.
 • Весельська Т. Адміністративні процедури та їх індивідуально-регламентуючий характер // Право України. – 2009. - № 7. – С. 141-146.
 • Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Адміністаративний процес: Навч. посібник / За заг. ред. І. П. Голосніченка. — К.: ГАН, 2003. - 256 с.
 • Гордєєв В. Реалізація принципу рівності в адміністративно-процесуальних відносинах // Право України. – 2010. - №11. – С. 240-248.
 • Гусаров С. Очсобливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами України // Право України. – 2009. - № 2. – С. 80-87.
 • Демський Е. Адміністративний процес як окрема галузь права // Віче. - 2006. - № 7-8. - С. 40-42.
 • Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України :Навч.пос. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.
 • Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К.: Факт, 2003. - 384 с.
 • Іваненко Я. Про види адміністративних неюрисдикційних проваджень // Право України. – 2010. - № 11. – С. 128-135.
 • Картузова О.І. Підготовче провадження в адміністративному судовому процесі // http://apdp.in.ua/v35/60.pdf
 • Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: Навч. Посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. — 576 с.
 • Колодій А. М. Принципи права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 1998. — 208 с.
 • Коломоєць Т., Сінельник Р. Генеза дослідження адміністративно-правового статусу захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині // Право України. – 2008. - № 3. – С, 12-17.
 • Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.
 • Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен . Монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 528 с.
 • Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України : Навч.пос. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.
 • Константий О. Окремі питання оскарження правових актів у порядку адміністративного судочинства // Право України. – 2008. - № 11. – С. 27-33.
 • Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 416 с.
 • Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с.
 • Кузьменко О., Панченко О. Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністривних судах головуючим у судовому засіданні // Право України. – 2008.- № 10. – С. 31-37.
 • Кодекс адміністративного судочинства України: Науково практичний коментар; За ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової / С. В. Ківалов, О. І. Харитонова, О. М. Пасенюк, М. Р. Аракелян та ін. — Харків: Одіссей, 2005. — 552 с.
 • Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія. — К.: Факт, 2002. — 244 с.
 • Коліушко І., Банчук О. Поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення в сучасному українському праві // Право України. – 2008. - № 4. – С. 31-36.
 • Колотило О. Апеляційне оскарження постанови судді у справах про адміністративне правопорушення потребує вдосконалення // Право України. – 2009. - № 8. – С. 119-122.
 • Колпаков В. К. Теоретичний вимір законодавчого регулювання порушення справи про адміністративний проступок // Право України. — 2005. — № 2. — С. 10—14.
 • Косіонов С. Функції і принципи державного контролю // Право України. – 2015. - № 6. – С. 179-184.
 • Кубко Є. Проблеми запровадження міжнародно-правових стандартів адміністративної діяльності та адміністративного судочинства // Право України. – 2013. - № 12. – С.156-174.
 • Куйбіда Р. І знову про компетенцію адміністративних судів// Юридичний вісник України. — 2007. — 30 червня—6 липня.
 • Лагода О. Контрольні процедури в системі адміністративно-процесуальної діяльності // Право України. – 2008. - № 2. – С. 27-30.
 • Ліпський Д. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві України: аналіз сучасних наукових досліджень // Право України. – 2014. - № 3. – С.64-74.
 • Лошицький М., Короєд С. Вилучення посвідчення водія: заходи забезпечення адміністративного провадження чи незаконні дії працівників ДАІ // Право України. – 2008. - № 4. – С. 69-73.
 • Ляш А. О. Докази і доказування у кримінальному судочинстві: Навч. посібник / А. М. Ляш, С. М. Стахівський; За наук.ред. Ю. М. Грошевого. — К.: Ун-т "Україна", 2006. — 185 с.
 • Ляш А. О. Кримінальний процес. Загальна частина: Навч. по¬сібник для дист. навчання. — К.: Ун-т "Україна", 2006. — 224 с.
 • Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України: Підручник. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Либідь, 1999. - 536 с.
 • Молдован В. Питання компетенції адміністративних судів пер¬шої інстанції // Юридичний вісник України. — 2007. — 12—18 травня.
 • Муза О. Теоретичні питання адміністративного судочинства в Україні // Право України. – 2009. - № 8. – С. 106-112.
 • Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб¬ник для юридичних факультетів та юридичних клінік / За заг. ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. - К.: Конус-Ю, 2006. - 256 с.
 • Павлик П.М. Процесуальна документація: навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл. / П.М.Павлик, Ж.В.Удовенко, Т.М.Кілічава. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 464 с.
 • Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України. – 2008. - № 3. – С. 18-23.
 • Посібник для органів місцевого самоврядування щодо застосуван¬ня Кодексу адміністративного судочинства України // В. В. Крав¬ченко, О. Ю. Янчук, Е. Ф. Демський. — К., 2006. — 93 с.
 • Пуданс-Шушлебіна К. Правова сутність поняття суб»єкта владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Право України. – 2008. - № 7. – С. 95-98.
 • Радіоненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України. – 2008. - № 4. – С. 131-138.
 • Руденко М. Обсяг та межі повноважень прокурора в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні і практичні аспекти// Право України. – 2008. -№ 10. – С.139-144.
 • Самбор М. Особливості провадження та притягнення до адміністративної відповідальності у справах про адміністративні правопорушення (ст.. 176, 1678 КУпАП) // Право України. – 2008. - № 5. – С. 122-128.
 • Середа О. Адміністративне і господарське судочинство: значення і доцільність спеціалізованих судів у порівняльно-історичному аспекті// Право України. – 2009. - № 6. – С. 80-84.
 • Смородинський В. Проблема впровадження люстраційних процедур очищення державної влади: європейський і вітчизняний досвід // Право України. – 2015. - № 5. – С. 111-120.
 • Фелик В. Особливості компетенції ОВС щодо забезпечення прав і свобод громадян у провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Право України. – 2008. - № 12. – С. 59-65.
 • Ченкова Н.Я. Перспективи вирішення публічно-правових спорів за допомогою медіації // Право України. – 2014. - № 11. – С. 259-268.
 • Черновський О., Гордєєв В. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов»язаних із виборами та виборчим процесом // Право України. – 2008. - № 10. – С. 38-43.
 • Шишкін В. Завдання адміністративного судочинства // Право України. - 2005. - № 11. - С. 11-14.
 • Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства // Право України. – 2008. - № 6. – С. 57-62.
 • Штогун С. Досвід Німеччини в організації адміністративного судочинства // Право України. – 2008. - № 2. – С. 123-125.


Інформаційні ресурси

 1. http://zakon3.rada.gov.ua/laws
 2. http://www.kmu.gov.ua/
 3. http://www.scourt.gov.ua/
 4. http://www.vasu.gov.ua/vidavniztvo/visnik_vasu/
---
36707.jpg