Навчальний курс "Адміністративне право"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО


Напрям підготовки 6.030401 Правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є надання студентам загальнотеоретичних знань про адміністративне право, яке є фундаментальною галуззю українського права, розкрити сутність сучасних поглядів науковців стосовно предмета адміністративного права, історії становлення українського адміністративного права, проблематики суб’єктів адміністративного права.

Завдання вивчення курсу полягають у наступному:

 • Вивчення складного комплексу суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління, функціонування публічної виконавчої влади.
 • Розкрити особливості функціонування та організації органів виконавчої влади, їх відносин між собою та іншими суб’єктами права – громадянами України, іноземцями, організаціями та установами, форми та методи діяльності органів виконавчої влади;
 • Дослідити гарантії та способи забезпечення законності у діяльності органів державного управління;
 • Визначити підстави та особливості адміністративної відповідальності;
 • З’ясувати порядок розгляду адміністративних справ;
 • Охарактеризувати особливості організації управління в адміністративно-політичній, соціально-культурній та економічній сферах державного управління.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сутність адміністративного права, його зв’язок з державним управлінням;
 • діюче адміністративне законодавство;
 • функції та принципи публічного управління;
 • систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють;
 • форми та методи публічного управління;
 • поняття та види заходів адміністративного примусу;
 • способи забезпечення законності в державному управлінні та спеціальні адміністративно-правові режими;
 • особливості міжгалузевого державного управління.

вміти:

 • тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;
 • правильно використовувати в практичній діяльності методи публічного управління;
 • готувати проекти актів публічного управління та приймати управлінські, юрисдикційні та інші рішення;
 • здійснювати функції щодо забезпечення законності в державному управлінні, при розгляді справ про адміністративні правопорушення.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Соболь Євген Юрійович [1]


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Поняття адміністративного права. Сутність державного управління.

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання. Джерела адміністративного права.

Тема 3. Суб’єкти адміністративного права.

Тема 4. Державна служба.

Тема 5. Форми та методи державного управління.

Тема 6. Адміністративні послуги.

Тема 7. Адміністративно-правові режими: теорія та проблеми законодавчого забезпечення.

Тема 8. Адміністративна відповідальність.

Тема 9. Адміністративний процес в Україні.

Тема 10. Забезпечення законності в державному управлінні. Контроль у державному управлінні.

Змістовий модуль 2

Тема 11. Адміністративно – правове забезпечення у сфері охорони здоров'я.

Тема 12. Державне управління у сфері оборони.

Тема 13. Державне управління у сфері національної безпеки.

Тема 14. Державне управління в сфері молоді та спорту.

Тема 15. Адміністративно – правове забезпечення в сфері юстиції.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття адміністративного права. Сутність державного управління.

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання. Джерела адміністративного права.

Тема 3. Суб’єкти адміністративного права.

Тема 4. Державна служба.

Тема 5. Форми та методи державного управління.

Тема 6. Адміністративні послуги.

Тема 7. Адміністративно-правові режими: теорія та проблеми законодавчого забезпечення.

Тема 8. Адміністративна відповідальність.

Тема 9. Адміністративний процес в Україні.

Тема 10. Забезпечення законності в державному управлінні. Контроль у державному управлінні.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 11. Адміністративно – правове забезпечення у сфері охорони здоров'я.

Тема 12. Державне управління у сфері оборони.

Тема 13. Державне управління у сфері національної безпеки.

Тема 14. Державне управління в сфері молоді та спорту.

Тема 15. Адміністративно – правове забезпечення в сфері юстиції.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992р. // ВВР України. — 1993. — №16. — Ст. 166.
 2. Закон України : Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні від 5 лютого 1993 р. // ВВР України. — 1993. —№16. — Ст. 167.
 3. Закон України: Про адвокатуру та адвокатську діяльність : станом на 1 січ. 2014 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 56 с.
 4. Закон України: Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту від 08.07.2011 р.
 5. Закон України : Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів України // Офіційний вісник України. – 2009.
 6. Закон України: Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів України // Офіційний вісник України. – 2009.
 7. Закон України: Про державну службу 10.12.2015 року № 889-VIII // ВВР України. — 2016. — № 4. — Ст. 43.
 8. Закон України: Про Кабінет Міністрів України від 27.02.2014 р.
 9. Закон України: Про нотаріат від 2 вересня 1993 р. // ВВР України. — 1993. — № 39. — Ст. 383; 1998. — № 35. — Ст. 241; 2000. — № 32. — Ст. 245; № 50. — Ст. 257.
 10. Закон України: Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства від 22.09.2011.
 11. Закон України: Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. // ВВР України. — 2001. — № 33. — С 175.
 12. Закон України: Про центральні органи виконавчої влади від 17 березня 2011 року.
 13. Закон України: Про виключну (морську) економічну зону України від 16 травня 1995 р.
 14. Закон України: Про державний кордон України від 4 листопада 1991 р.
 15. Закон України: Про Державну прикордонну службу України від 03.04.2003 р. № 661-IV.
 16. Закон України: Про державну таємницю від 21.01.1994 р. № 3855-XII.
 17. Закон України: Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон від 13 жовтня 1992 р.
 18. Закон України: Про правовий режим воєнного стану від 06.04.2000 р. № 1647-III.
 19. Закон України: Про правовий режим надзвичайного стану від 16 березня 2000 р.
 20. Закон України: Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи від 27 лютого 1991 р.
 21. Закон України: Про Службу безпеки України від 25.03.1992 р. № 2229-XII.
 22. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р., № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України – 2005 р., № 5, (№№ 35-36, 37). – Ст. 446.
 23. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар; За ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової / С. В. Ківалов О. І. Харитонова, О. М. Пасенюк, М. Р. Аракелян та ін. — Харків: Одіссей, 2005. — 552 с.
 24. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.
 25. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 26. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV.
 27. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.
 28. Положення про військові комісаріати // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 389 // Офіційний вісник України. – 2014 р., – № 42. – ст. 1503.
 29. Положення про ДСКН затверджено Указом Президента України від 13.04.2011 р. № 457/2011.
 30. Положення про Міністерство оборони України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 (у ред. постанови КМУ від 19.10.2016 р. № 730) // Офіційний вісник України. – 2014 р., – № 97. – ст. 2796.
 31. Положення про Міністерство юстиції України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. // Там же. – 2014. – № 54. – Ст. 1455.
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 10. 09. 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
 33. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:zakon2. rada.gov.ua.
 34. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1975-ХП // Офіційний вісник України. – 1992 р., – № 15. – ст. 188.
 35. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 р. № 3099-ІП // Офіційний вісник України. – 2002 р., – № 32. – ст. 225.
 36. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України 19.06.2003 № 975-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 366.
 37. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 № 1777-XII.
 38. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 № 661-IV.
 39. Про загальний військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ // Офіційний вісник України. – 1992 р., – № 27. – ст. 385.
 40. Про запобігання корупції: Закон України від 04.03.2014р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.
 41. Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р.
 42. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р.
 43. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України: Постанова Кабінету Міністрів України: від 25 березня 2015 р. № 267.
 44. Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:zakon2.rada.gov.ua
 45. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934-ХП// Офіційний вісник України. – 1992 р., – № 9. – ст. 108.
 46. Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України: Указ Президента України від 7 грудня 2000 р.
 47. Про лікарські засоби: Закон від 4 квітня 1996 р.
 48. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-ХИ // Офіційний вісник України. – 1992 р., – № 9. – ст. 107.
 49. Про основи національної безпеки України: Закон від 19.06.2003 № 964-IV.
 50. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР // Офіційний вісник України. – 1998 р., – № 35. – ст. 237.
 51. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015 р.
 52. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 р.
 53. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року.
 54. Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року.
 55. Менеджмент у державному управлінні : загальна частина: навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь ; за заг. ред. В.П. Пєткова. − Дніпропетровськ : ДГУ, «Адверта», 2015. − 93 с.
 56. Менеджмент у державному управлінні : особлива частина: навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь ; за заг. ред. В.П. Пєткова. − Дніпропетровськ : ДГУ, «Адверта», 2015. − 216 с.
 57. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Навч.посібник / С.В. Пєтков., Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. – К. : КНТ, – 2015. – 207 с.
 58. Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади : навч.посібник / С.В. Пєтков, Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. – К. : КНТ, – 2015. – 153 с.
 59. Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї : навч.посібник / С.В. Пєтков., Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. – К. : КНТ, – 2015. – 148 с.


Допоміжна

 1. Авер’янов В.Б. Адміністративне право двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). – К. : Юридична думка, 2004. – 584 с.
 2. Адміністративне право (Семінари) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studies.in.ua/admin_pravo-seminar/3427-ponyattya-sutnst-formi-metodi-derzhavnogo-upravlnnya.html
 3. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. − Х.: Право, 2010. − 624 с.
 4. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч. посібник / Р.С.Мельник, С.О.Мосьондз; за ред. Р.С.Мельника. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.
 5. Адміністративне право України : навчальний посібник / М. М. Бурбика, А. В. Солонар, К. Д. Янішевська – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 358 с.
 6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина ― К.: Юридична думка, 2009. ― С. 337356.
 7. Адміністративне право України. Підручник / За ред. проф. Битяка Ю.П. та ін. – К., 2014.
 8. Адміністративне право України: навчальний посібник / М. М. Бурбика, А. В. Солонар, К. Д. Янішевська – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 358 с.
 9. Адміністративне право України: Підручник. — Вид. 2, змін, і доп. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. — 1С: Істина, 2012. — 528 с.
 10. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008.
 11. Адміністративне право: альбом схем: [навч. посіб.] / Ю. П. Битяк [та ін.]. – Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”. – Х.: Право, 2012. – 160 с.
 12. Адміністративне право: Конспект лекцій // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studies.in.ua/administratyvne-pravo-lekcii.html
 13. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Харків: Право, 2012. – 656 с.
 14. Адміністративно-правові режими: їх призначення, зміст і реформування // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referatuk.net.ua/kursovi/administrativno-pravovi-rezhimi-ix-priznachennya-zmist-i-reformuvannya.html
 15. Алфьоров С. М. Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. В.Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
 16. Березенко В. В. Законодавче регулювання захисту та охорони державного кордону україни: унiверсалiзацiя норм мiжнародного i нацiонального права / В. В. Березенко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2016. - № 7. - С. 95-101.
 17. Бєлєвцева В. До питання класифікації адміністративно-правових режимів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firearticles.com/pravo/143-do-pitannya-klasifikaciyi-administrativno-pravovix-rezhimiv-byelyevceva-v.html
 18. Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. / В. В. Богуцький, В. В. Богуцька, В. В. Мартиновський. – 4-те вид., переробл. І допов. – Х.: ФІНН, 2012. – 216 с.
 19. Галунько В.В., Курило В.І., Короєд С.О. та ін. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В. Галунько , В.І. Курило , С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 с.
 20. Ганьба Б. П. Юридична відповідальність військовослужбовців у сфері охорони й захисту державного кордону України: поняття, становлення та специфічні риси / Б. П. Ганьба, О. Б. Ганьба // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - Вип. 1. - С. 116-119.
 21. Гнатюк С. С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури [Текст] : монографія / С. С. Гнатюк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2012. – 155 с.
 22. Голікова К. О. Дисципліна та законність в державному управлінні: поняття та способи їх забезпечення / К. О. Голікова // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 2. - С. 110-113.
 23. Гриценко І. С. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція / І. С. Гриценко // Адміністративне право і процес. – 2013. – № 1(3). – С. 107–121.
 24. Гришина Н. В. Фондова лекція / Н. В. Гришина // Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2013.
 25. Зoлoтaрьoвa М.К. Aдмiнiстрaтивнo-прaвoвий стaтус держaвниx пoдaткoвиx iнспекцiй в Укрaїнi : aвтoреф. дис. нa здoбуття нaук. ступеня кaнд. юрид. нaук : спец. 12.00.07 / М.К. Зoлoтaрьoвa – Днiпрoпетрoвськ, 2009. – 18 с.
 26. Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. – К. : Юрінком Iнтер, 2015. – 568 с.
 27. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / [Н. М. Мельтюхова та ін. ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харк. регіон. ін-т держ. упр. – К. : [НАДУ], 2010. – 27 с.
 28. Імас Т.В. Управління організаційно-методичним забезпеченням фізкультурно-оздоровчими послугами різних груп населення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і с.: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Дніпропетровськ, 2013. - 20 с.
 29. Клименко О. В. Адміністративне право й державне управління; спільне й особливе / О. В. Клименко // Економіка та держава. - 2011. - № 4. - С. 120-122.
 30. Коломоєць Т. О., Федорова К. І. Адміністративно-правове регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні: Монографія. ― К.: Істина, 2008. ―184 с.
 31. Кузьменко О.В. курс адміністративного процесу. Навчальний посібник/ О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 208 с.
 32. Кузьменко О.О. Сучасний стан державного управління фізичною культурою та спортом в Україні та Європі [Електронний ресурс]: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/Dtr_du/2011_3/files/DU311_07.pdf
 33. Курс адміністративного права України [Текст] : підручник / Національна академія внутрішніх справ ; ред. В. В. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.
 34. Курс адміністративного права України/ підручник// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1896080148173/pravo/kurs_administrativnogo_prava_ukrayini
 35. Курс адміністративного права України/ підручник// Віхляєв М. Ю. Співвідношення понять "суб’єкти адміністративного права" та "суб’єкти адміністративних правовідносин" у контексті розгляду громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права / М. Ю. Віхляєв // Право і суспільство. - 2013. - № 3. - С. 50-57.
 36. Курс адміністративного права України: підручник / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, І.Д.Пастух, В.Д.Сущенко [та ін.] / за ред. В.В.Коваленка. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.
 37. Леонов М.Я. Роль сфери фізичної культури у розвитку людського потенціалу // Матеріали XII наук.-техн. конференції «Молодь, наука, технології». – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. С. 163-165.
 38. Лехан В.М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір / В.М. Лехан. − К., 2009. – 34 с. 3. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року №345 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
 39. Міністерство молоді та спорту [Електронний ресурс]: http://dsmsu.gov.ua/index/ua
 40. Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. Адміністративно-правові режими в Україні : монографія / Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. — Х. : Право, 2009. — 128 с.
 41. Науково-практичний коментар Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ / М.В.Корнієнко, В.Я.Горбачевський, С.Ф.Константінов та ін. – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 96 с.
 42. Олексенко Т. М. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права / Т. М. Олексенко // Держава та регіони. Серія : Право. - 2015. - № 1. - С. 12-17.
 43. Панасюк О. В. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування / О. В. Панасюк // Право і Безпека. - 2009. - № 4. - С. 29-33.
 44. Половцев О. В. Контроль у державному управлінні: підхід до побудови системи показників якості реалізації рішень / О. В. Половцев // Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 34. - С. 173-181.
 45. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності: курс адміністративного права України: [підруч.] / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух та ін.; за ред. В. В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – С. 309-381.
 46. Руснак Л. М. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей-інвалідів у сфері охорони здоров’я в Україні / Л. М. Руснак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: : Право. - 2014. - Вип. 26. - С. 170-173.
 47. Руснак Л. М. Особливості державного управління діяльності у сфері охорони здоров’я / Л. М. Руснак // Право та державне управління. - 2013. - № 2. - С. 123-127.
 48. Свиридюк Н. П. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні економікою засобами адміністративно-правового регулювання / Н. П. Свиридюк // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 1. - С. 125-128.
 49. Сергейчук О. Адміністративна юстиція в аспекті забезпечення законності в державному управлінні // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 3. – С. 30-45.
 50. Сергейчук О. Проблеми вдосконалення законодавчих основ захисту прав людини і громадянина органами адміністративної юстиції // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 2. – С. 31-43.
 51. Стеценкo С.Г. Aдмiнiстрaтивне прaвo Укрaїни : нaвч. пoсiб. / С.Г. Стеценкo. – К. : Aтaкa, 2008. – 624 с.
 52. Стеценко С. Г. / Адміністративне право України Навчальний посібник. - К Атіка, 2007 - 624 с.
 53. Фролов Ю. М. Суб’єкти адміністративного права: сутність та підстави класифікації / Ю. М. Фролов // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2012. - № 25. - С. 549-557.
 54. Циндря В.М. Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України : aвтoреф. дис. … нa здoбуття нaук. ступеня кaнд. юрид. нaук : спец. 12.00.07 / Володимир Миколайович Циндря – Київ, 2011. – 21 с.
 55. Чудновський О. І. Питання законодавчого регулювання захисту та охорони державного кордону України / О. І. Чудновський // Актуальні проблеми державного управління. - 2008. - № 2. - С. 451-458.
 56. Шапоренко М.М. Проблеми правового регулювання реалізації прав одержувачів адміністративних послуг в Україні / М.М. Шапоренко // Митна справа. – 2012. – № 1(79) частина 2, книга 1. – С. 243–248.
 57. Шестак Л. В. Адміністративне право : навч. посіб. / Л. В. Шестак; Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. – Чернігів : Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, 2011. – 256 с.

Інформаційні ресурси

---