Навчальний курс "Адаптогенез в біологічних системах" ПГФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Адаптогенез в біологічних системах


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0401 Природничі науки

спеціальність: 8.04010201 Біологія*


01 Освіта (Освітньо-професійна програма)

спеціальність: 014 Середня освіта. Біологія

Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта. Хімія

Мета та завдання навчального курсу

Метою курсу є формування комплексного уявлення студентів про атаптогенез біологічних систем на молекулярному, клітинному, організменому, популяційно-видовому, екосистемному та біосферному рівнях.

Завдання: - узагальнити знання про адаптацію, її рівні, закономірності, напрямки на прикладі живих організмів різних еколого-систематичних груп; - акцентувати увагу на адаптативну функцію життєвих циклів та життєвих стратегій видів; - показати прикладне значення досліджень адаптативних можливостей видів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні молекулярно-генетичні, морфологічні та фізіолого-біохімічні механізми формування адаптацій відповідно до певних умов середовища у представників різних еколого-систематичних груп;

вміти: пояснювати адаптивний характер морфологічної будови рослинного організму та його окремих частин; описати основні видозміни вегетативних та репродуктивних структур рослин і грибів у зв’язку з адаптогенезом; спланувати та провести на сучасному науковому рівні дослідження з вивчення адаптацій рослин, грибів, тварин до умов існування.


Навчальна програма курсу Адаптогенез в біологічних системах

Робоча програма курсу Адаптогенез в біологічних системах

Автор (автори) курсу

Аркушина Г.Ф.


Учасники

Сторінка координування курсу "Адаптогенез в біологічних системах" ПГФ" викладачГрафік навчання

Модуль 1. Адаптація як загальна властивість біологічних систем

Тема 1. Адаптація - напрямки, рівні, закономірності

Модуль 2. Специфіка адаптогенезу рослин та грибів

Тема 2. Молекулярно-клітинний та організмений рівень адаптогенезу рослин

Тема 3. Адаптогенез фітобіоти на популяційному, біогеоценотичному рівні

Тема 4. Молекулярний, клітинний, організмений рівень формування адаптацій у грибів

Тема 5. Популяційно-видовий та екосистемний рівень в адаптогенезі грибів

Модуль 3. Адаптогенез у тварин

Тема 6. Особливості життєвої форми тварин

Тема 7. Типові шляхи адаптаціїЗміст курсу

Змістовий модуль І. Адаптація як загальна властивість біологічних систем

Тема 1. Адаптація - напрямки, рівні, закономірності

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практичне заняття №1 Адаптація як фундаментальна властивість біологічних систем

Самостійна робота

Тематика самостійної роботи

Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання

Самостійна робота №1

Колесник А.В. Адаптогенез в біологічних системах. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

Змістовий модуль ІІ. Специфіка адаптогенезу рослин та грибів

Тема 2. Молекулярно-клітинний та організмений рівень адаптогенезу рослин

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практичне заняття №2 Адаптогнез рослин

Самостійна робота

Тематика рефератів

Самостійна робота №2

Тема 3. Адаптогенез фітобіоти на популяційному, біогеоценотичному рівні

Теоретичний матеріал

Біотична регуляція (рос.)

Лекція №1

Практичні завдання

Практичне заняття №2 Адаптогнез рослин

Самостійна робота

Лихолат Ю.В. конспект лекцій із курсу "Фізіологія адаптації рослин

Адаптація рослин: біосинтез та функції стресових білків

Самостійна робота №3

Тема 4. Молекулярний, клітинний, організмений рівень формування адаптацій у грибів

Теоретичний матеріал

Електроні книги та підручники з мікології

Видоутворення у грибів (рос.)

Практичні завдання

Практичне заняття №4 Адаптивні можливості грибів

Самостійна робота

Список літератури для самостійного опрацювання

Самостійна робота №4

Тема 5. Популяційно-видовий та екосистемний рівень в адаптогенезі грибів

Теоретичний матеріал

Презентація ХНУ

Стратегії адаптації грибних угруповань (рос.)

Видоутворення у грибів (рос.)

Практичні завдання

Практичне заняття №4 Адаптивні можливості грибів

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Змістовий модуль ІІІ. Адаптогенез у тварин

Тема 6. Особливості життєвої форми тварин

Теоретичний матеріал

Життєві форми тварин

Поняття про біоморфи

Практичні завдання

Практичне заняття №3 Адаптогенез тварин

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Тема 7. Типові шляхи адаптації

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практичне заняття №3 Адаптогенез тварин

Самостійна робота

Практичне заняття №5 Адаптогенез прокаріот

Самостійна робота №7


Додатково

Деякі аспекти адаптогенезу людини


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Околітенко Н.І., Гродзинський Д.М. Основи системной біології. - К.: Либідь, 2005- 358с.

2. Ленявичус Э.К. Элементы общей теории адаптации / Ин-т зоологии и паразитологии АН ЛитССР.- Вильнюс: Мокслас, 1986. – 273 с.

3. Акимова Т.А., Хаскин В.В.Экология. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 566 с.

4. Аяла Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику. - Москва:Мир, 1984. - 230 с.

5. Гиляров А.М. Популяционная экология. - Москва:МГУ, 1990. - 190 с.

6. Грант В. Видообразование у растений. - Москва:Мир, 1984. - 528 с.

7. Грант В. Эволюция организмов. - Москва:Мир, 1980. - 407 с.

8. Злобін Ю.А. Основи екології. - Київ:Лібра, 1998. - 248 с.

9. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. - Москва:Мир, 1979. - С. 460.

10. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. - Москва:Высш. шк., 1989. - 335 с.

Допоміжна

1. Алев Ю.Г. Экоморфология. – К.: Наукова думка, 1986. – 424 с.

2. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества: в 2-х т. — М. : Мир, 1989. — 677 с.; 477 с.

3. Гродзинский Д.М. Надежность растительных систем.– Киев: Наук. Думка, 1983.– 368с.

4. Горышина Т.К. Экология растений. – М.: Высш. шк., 1979.– 368с.

5. Двораковский М.С. Экология растений. – М.: Высш. шк., 1983.– 190с.

6. Жерихин В.В. Избранные труды по палеоэкологии и филоценогенетике. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2003. — 542 с.

7. Культиасов И.М. Экология растений.– М.: МГУ, 1982.– 384с.

8. Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. - Харків: Основа, 2007. - 228 с.

9. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Основы общей экологии: Учебное пособие. — М.: Университетская книга, 2005 — 240 с.

10. Шабанов Д. А., Кравченко М. А. Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека. —Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. — 292 с.

11. Шилов И.А. Экология. – М.: Высшая шк., 2000, 512 с.

12. Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. Ainsworth and Bisby’s dictionary of the fungi. 10 th ed. – Wallingford, CAB International, 2008. – 640 P.

13. The Mycota (A comprehensive Treatise on Fungi as Experimental Systems for Basis and Applied Research). — 2001. — Vol VII (Systematics and evolution).- Part A. and B.- 362+258p.

14. Бачинский Г.А. Социоэкология. – К., 2003. – 154с.

15. Білявський Г.О., Бровдій .М. Поро класифікацію основних напрямів сучасної екології // Рідна природа. – 1995. – №2. – С. 4-7.

16. Бровдій В.М., Гаца О.О. Екологічні проблеми України (проблеми ноогеніки). – К.: НПУ, 2000. – 110с.

17. Горелов А.А. Человек–гармония–природа. – М.: Наука, 1990. – 187 с.

18. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. – Київ, Фітоцентр, 1998.

19. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища. – К.: Знання, 2000. – 203 с.

20. Дідух Я.П.Популяційна екологія. – Київ, Фітоцентр, 1998. – 191 с.

21. Кучерявий В.П. Екологія.-Л.:Світ, 2000.-256 с.

22. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. – К., 1992.

23. Реймерс Н.Ф. Природопользование. – М.: Мысль, 1990. – 593с.

24. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы. – М.: Просвещение, 1994. – 362с.

25. Среда: Учебник для вузов. – М.: Юнити – Дана, 2001. – 506с.

26. Сухомлинов А.И., Сухомлинов И.А., Микитюк А.Н. и др. Экология и здоровье человека. – Харьков: ХГПУ, 1992. – 128с.

27. Тимофеев-Ресовский Н.В.Очерк учения о популяциях.-М., 1975.-56 с.

28. Ужегов Г. Биоритмы на каждый день. – М.: Гранд, 1997. – 607 с.

29. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по зоологии и охране окружающей среды: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 288с.: ил.

30. Хесле В. Философия и экология. – М.: Наука, 1993. – 205 с.

Інформаційні ресурси

  1. MYCOBANK DATABASE
  2. Natural Resources Canada
  3. Адаптогенез питання для самопідготовки
  4. Павлов С.Е. Адаптация
  5. Георгиевский А.Б. Эволюция адаптаций
  6. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации (завантажити)
  7. Геоботаніка словник

---