Навчальний курс "Адаптація та функціональні резерви спортсменів"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

АДАПТАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЕЗЕРВИ СПОРТСМЕНІВ


Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

Напрям підготовки: 6.010202 Спорт

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу

 • Формування у студентів системи знань про загальні основи адаптації, структурні та функціональні зміни організму спортсменів під впливом фізичних навантажень, різних кліматично-географічних і погодних умов.

Завдання курсу

 • Сформувати систему знань про адаптацію (поняття, види, стадії формування, основні положення сучасної теорії адаптації).
 • Поглибити знання про структурні зміни в організмі спортсменів під впливом фізичних навантажень; пристосувальні зміни анатомо-фізіологічних систем і систем енергозабезпечення організму людини до фізичних навантажень.
 • Розширити знання стосовно проблем формування довготривалої адаптації у процесі багаторічної підготовки спортсменів.
 • Поглибити знання про адаптаційні перебудови організму спортсменів до різних кліматично-географічних і погодних умов.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • поняття, види, стадії формування адаптації, основні положення теорії адаптації;
 • структурні зміни організму людини під впливом фізичних навантажень;
 • основні положення адаптації систем енергозабезпечення, анатомо-фізіологічних систем організму до фізичних навантажень;
 • основи адаптації організму спортсменів у процесі багаторічної підготовки;
 • реакції адаптації організму спортсмена до різних кліматично-географічних і погодних умов.

вміти:

 • реалізувати між предметні зв’язки;
 • формувати спеціальні знання про позитивний вплив раціонально організованих занять фізичними вправами на організм людини та її особистість;
 • аналізувати складну системи пристосувальних змін в організмі людини до різних фізичних навантажень в процесі багаторічної спортивної підготовки.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Маленюк Тетяна ВолодимирівнаУчасники

Сторінка координування курсу "Адаптація та функціональні резерви спортсменів"Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Загальні основи адаптації систем організму до фізичних навантажень

Тема 1. Загальні основи адаптації і закономірності її формування у спорті. Поняття адаптації. Генотипічна і фенотипічна адаптація. Прояви адаптації у спорті. Реакції адаптації: загальний адаптаційний синдром, стрес-синдром, реакції першого ряду, реакції другого ряду, термінові і довготривалі реакції. Формування функціональних систем організму. Ланки функціональної системи: аферентна, центральна регуляторна, ефекторна. Поняття «функціональні резерви організму спортсменів». Поняття термінової адаптації і стадії її формування. Поняття довготривалої адаптації і стадії її формування. Деадаптація, переадаптація і реадаптація у спорті.

Тема 2. Адаптація м’язової, кісткової і зєднувальної тканин до фізичних навантажень. М’язи їх функція, різновиди і структура. Перебудова м’язів під впливом різних фізичних навантажень статичних і динамічних, помірних і межових). Структурно-функціональні особливості рухових одиниць м’язів. Характеристика м’язових волокон різного типу. Зміни у м’язових волокнах під впливом фізичних навантажень: гіпертрофія (саркоплазматична і міофібрилярна) і атрофія. Внутрішньом’язова і міжм’язова координація. Адаптаційні зміни в кістковій системі спортсмена. Адаптаційні зміни з’єднувальної тканини.

Тема 3. Адаптація систем енергозабезпечення. Характеристика джерел енергозабезпечення м’язової діяльності: анаеробне алактатне, анаеробне лактатне, аеробне). Енергозабезпечення м’язової діяльності: джерело, шлях утворення енергії, час утворення, термін дії, тривалість максимального виділення енергії. Потужність і ємність джерел енергозабезпечення. Резерви адаптації анаеробної системи енергозабезпечення (максимальна потужність і максимальна ємність джерел). Резерви адаптації аеробної системи енергозабезпечення (адаптація кисневотранспортної системи і систем утилізації кисню).

Тема 4. Адаптація анатомо-фізіологічних систем організму до фізичних навантажень. Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень. Адаптація дихальної системи до фізичних навантажень. Адаптація нервової системи до фізичних навантажень. Адаптація ендокринної системи до фізичних навантажень. Адаптація сечовидільної системи до фізичних навантажень.

Змістовий модуль 2. Адаптація організму спортсменів у процесі багаторічної підготовки спортсменів

Тема 5. Реакції адаптації організму спортсменів на фізичні навантаження. Характеристика і класифікація навантажень у спорті. Компоненти фізичних навантажень і їх вплив на формування реакцій адаптації. Специфічність реакцій адаптації організму спортсмена на фізичні навантаження. «Перехресна адаптація». Вплив навантажень на організм спортсменів різної кваліфікації і підготовленості. Реакції організму спортсмена на змагальні навантаження.

Тема 6. Втома і відновлення у системі підготовки спортсменів. Загальні поняття втоми і відновлення. Розвиток втоми при напруженій м’язовій діяльності. Протікання відновних процесів в організмі спортсменів після виконання тренувальних навантажень. Втома і відновлення при навантаженнях різної величини і спрямованості. Втома і відновлення залежно від кваліфікації і тренованості спортсменів.

Тема 7. Формування довготривалої адаптації у процесі багаторічної підготовки спортсменів. Фактори, що визначають тривалість багаторічної підготовки спортсменів. Вік спортсменів і їх схильність до адаптації. Формування адаптації залежно від динаміки і спрямованості тренувальних і змагальних навантажень. Формування адаптації залежності від спортивної спеціалізації і статі спортсменів. Адаптація організму спортсменів упродовж року і макроциклу у зв’язку з величиною і спрямованістю навантажень. Періодизація річної підготовки як основа формування ефективної довготривалої адаптації.

Змістовий модуль 3. Адаптація організму спортсменів у різних клімато-географічних і погодних умовах

Тема 8. Адаптація організму спортсменів в умовах висотної гіпоксії. Кліматичні умови середньогір’я і високогір’я. Гірські рівні: низькогір’я, середньогір’я, і високогір’я. Стадії адаптації людини до висотної гіпоксії: гостра, перехідна і стійка адаптація. Фактори, від яких залежить швидкість досягнення стійкої адаптації до висотної гіпоксії. Реакції адаптації постійних жителів гір. Форми гіпоксичного тренування (природне і штучне). Оптимальна висота для гірської підготовки. Термінова акліматизація спортсменів при підготовці у горах. Реакліматизація і деадаптація після повернення спортсменів з гір.

Тема 9. Адаптація організму спортсменів до умов високих і низьких температур. Організм спортсмена в умовах різних температур. Гіпертермічні травми: судоми, теплові перенавантаження, тепловий удар. Реакції організму спортсмена в умовах високих температур. Взаємодія між механізмами теплової рівноваги в організмі і умовами навколишнього середовища. Адаптація організму спортсмена до умов високих температур. Фактори, що визначають швидкість адаптації спортсмена до умов жари. Адаптація спортсмена до умов холоду. Тренування і змагання в умовах високих і низьких температур.

Тема 10. Десинхронізація і ресинхронізація циркадних ритмів у спортсменів. Добові зміни у стані організму спортсмена. Тренування і змагання у різний час доби. Десинхронізація циркадних ритмів організму спортсмена після дальніх перельотів. Причини, від яких залежить тривалість ресинхронізації ритмів організму спортсмена після дальніх перельотів. Тимчасова адаптація спортсменів після дальніх перельотів.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Загальні основи адаптації систем організму до фізичних навантажень

Тема 1. Загальні основи адаптації та закономірності її формуваня у спорті

Тема 2. Адаптація м'язової, кісткової і з'єднувальної таканин до фізичних навантажень

Теоретичний матеріал

Лекція 1

Лекція 2

Практичні завдання

Мязи.jpg

План практичного заняття №1

 1. Визначення поняття „адаптація”. Види адаптації.
 2. Прояв адаптації у спорті.
 3. Реакції адаптації на фізичне навантаження.
 4. Визначення поняття „функціональна система”. Формування функціональних систем і реакцій адаптації.
 5. Визначення поняття „функціональні резерви організму спортсмена”, «термінова адаптація», «довготривала адаптація».
 6. Стадії формування термінової адаптації.
 7. Стадії формування довготривалої адаптації.
 8. Визначення понять «деадаптація», «переадаптація» і «реадаптація».
 9. Структурні і функціональні особливості рухових одиниць м’язів.
 10. Зміни у м’язових волокнах під впливом навантажень різної спрямованості.
 11. Координація діяльності рухових одиниць – важливий механізм адаптації м’язів до фізичних навантажень.
 12. Адаптація кісткової і з’єднувальної тканин до фізичних навантажень
Легені.jpg

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема: Явище деадаптації, реадаптації і переадаптації спортсменів.

Завдання: підготувати конспект.

Самостійна робота №2

Тема: Гіпертрофія м’язів.

Завдання: підготувати конспект.

Тема 3. Адаптація систем енерозабезпечення м'язової діяльності

Тема 4. Адаптація анатомо-фізіологічних систем організму до фізичних навантажень

Теоретичний матеріал

Лекція 3

Серце.jpg

Практичні завдання

План практичного заняття №2

 1. Функціонування систем енергозабезпечення м’язової роботи.
 2. Назвати і обґрунтувати види спорту в яких переважають анаеробні алактатні, анаеробні лактатні і аеробні джерела енергозабезпечення.
 3. Резерви адаптації алактатної анаеробної системи енергозабезпечення.
 4. Резерви адаптації лактатної анаеробної системи енергозабезпечення.
 5. Резерви адаптації аеробної системи енергозабезпечення.
 6. Адаптація кисневотранспортної системи.
 7. Адаптація системи утилізації кисню.
 8. Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень.
 9. Адаптація дихальної системи до фізичних навантажень.
 10. Адаптація нервової системи до фізичних навантажень.
 11. Адаптація ендокринної системи до фізичних навантажень.
 12. Адаптація сечовидільної системи до фізичних навантажень.
 13. Адаптація крові до фізичних навантажень.
 14. Контрольна робота за темами змістового модулю 1.

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема: Адаптація киснево-транспортної системи і системи утилізації кисню до фізичних навантажень.

Завдання: підготувати конспект.

Самостійна робота №4

Тема: Адаптація анатомо-фізіологічних систем організму до фізичних навантажень.

Завдання: підготувати повідомлення.

Змістовий модуль ІІ. Адаптація організму спортсменів у процесі багаторічної підготовки

Тема 5. Реакції адаптації організму спортсменів на фізичні навантаження

Тема 6. Втома і відновлення у системі підготовки спортсменів

Тема 7. Формування довготривалої адаптації у системі підготовки спортсменів

Теоретичний матеріал

Втома.jpg

Лекція №4

Лекція №5

Лекція №6

Практичні завдання

План практичного заняття №3

 1. Характеристика навантаження у спорті.
 2. Формування реакцій адаптації при виконанні вправ різного характеру.
 3. Реакції адаптації при виконанні вправ різної інтенсивності.
 4. Реакції адаптації в залежності від тривалості вправ, їх кількості і інтервалів відпочинку.
 5. Специфічність реакцій адаптації організму спортсмена на навантаження (явище перехресної адаптації).
 6. Вплив навантажень на організм спортсменів різної кваліфікації і підготовленості.
 7. Реакції організму спортсмена на змагальні навантаження.
 8. Визначення понять «втома» і «відновлення».
 9. Основи розвитку втоми і відновлення при напруженій м’язовій діяльності.
 10. Втома і відновлення при навантаженнях різної величини і спрямованості.

Самостійна робота

Масаж.jpg

Самостійна робота №5

Тема: Реакція організму спортсменів на фізичні навантаження.

Завдання: підготувати повідомлення.

Самостійна робота №6

Тема: Класифікація сучасних засобів відновлення працездатності спортсменів.

Завдання: підготувати конспект.

Самостійна робота №7

Тема: Формування довготривалої адаптації у процесі багаторічної підготовки спортсменів.

Завдання: підготувати повідомлення.

Змістовий модуль ІІІ. Адаптація організму спортсменів у різних клімато-географічних і погодних умовах

Тема 8. Адаптація організму спортсменів в умовах висотної гіпоксії

Тема 9. Адаптація організму спортсменів до високих і низьких темпеатур

Тема 10. Десинхронізація і ресинхронізація циркадних ритмів у спортсменів

Гори 2.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

План практичного заняття №4

 1. Кліматичні умови середньогір’я і високогір’я.
 2. Стадії процесу адаптації людини до висотної гіпоксії.
 3. Основні пристосувальні механізми до висотної гіпоксії на різних стадіях адаптації. Фактори, від яких залежить швидкість досягнення стійкої адаптації до висотної гіпоксії.
 4. Термінова акліматизація спортсменів під час підготовки у горах.
 5. Реакліматизація і деадаптація спортсменів після повернення з гір.
 6. Реакції організму спортсмена на умови різних температур оточуючого середовища.
 7. Адаптація спортсмена до умов спеки. Фактори, які визначають швидкість адаптації спортсмена до умов спеки.
 8. Гіпертермічні травми. Адаптація спортсмена до умов холоду.
 9. Тренування і змагання в умовах високих і низьких температур.
 10. Добові зміни у стані організму спортсменів. Тренування і змагання спортсменів у різний час доби.
 11. Десинхронізація циркадних ритмів організму спортсмена після дальніх перельотів.
 12. Причини, від яких залежить тривалість ресинхронізації ритмів організму спортсмена після дальніх перельотів. Тимчасова адаптація спортсменів після дальніх перельотів.
 13. Контрольна робота за темами змістового модулю 3.

Самостійна робота

Гори.jpg

Самостійна робота №8

Тема: Адаптація організму спортсменів обраного виду спорту в умовах висотної гіпоксії.

Завдання: підготувати повідомлення.

Самостійна робота №9

Тема: Адаптація організму спортсменів до умов високих і низьких температур.

Завдання: підготувати повідомлення.

Самостійна робота №10

Тема: Десинхронізація і ресинхронізація циркадних ритмів у спортсменів.

Завдання: підготувати повідомлення.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Булатова М.М. Спортсмен в различных климатично-географических и погодных условиях /М.М. Булатова, В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1996. – 177 с.
 2. Маленюк Т.В. Основи адаптації у спорті. Навчальний посібник /Тетяна Володимирівна Маленюк. – Кіровоград: КОД, 2012 – 120 с.
 3. Платонов В.Н. Адаптация в спорте /Владимир Николаевич Платонов. – К.: Здоров’я, 1988. – 215 с.
 4. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте /Владимир Николаевич Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.
 5. Платонов В.Н. Периодизация споривной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / Владимир Николаевич Платонов. - К.: Олимпийская литература, 2013. - 624 с.
 6. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов /Владимир Николаевич Платонов. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 288 с.
 7. Платонов В.Н. Современная спортивная тренировка /Владимир Николаевич Платонов. – К.: Здоров’я, 1984. – 264 с.
 8. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки /Владимир Николаевич Платонов. – К.: Вища школа, 1984. – 350 с.
 9. Платонов В.М. Фізична підготовка спортсменів /В.М. Платонов, М.М. Булатова. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.
 10. Савка В.Г., Радько М.М., Воробйов О.О., Марценяк І.В., Бабюк А.В. Спортивна морфологія: Навчальний посібник /За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С. 64 – 83.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.sportpharma.ru/s_sportf.htm
 2. http://pda.runners.ru/content/view/2280/57/
 3. http://www.antidoping-center.narod.ru/nauka/3p.html
 4. http://medi.ru/doc/a0210602.htm
 5. http://postroke.ru/?cat=2
 6. http://revolution.allbest.ru/sport/00087002_0.html
 7. http://works.tarefer.ru/90/100122/index.html
 8. http://www.5ka.ru/10/325/1.html
 9. http://works.tarefer.ru/90/100203/index.html
 10. http://hardgainer.ru/hard2.view5.page155.htmlf
 11. http://www.referat.su/refs_new/34522/ref_part_1.shtml
 12. http://online14.info/news/view/99.html
 13. http://referats.qip.ru/referats/preview/76818/2
 14. http://www.spenecenter.ru/sindrom.htm
 15. http://www.golkom.ru/news/625.html
 16. http://www.fitness-online.by/2006/03/11/vosstanovlenie.html
 17. http://sportbok.narod.ru/Tren/tr42.html
 18. http://alpinist.clan.su/load/3-1-0-8
 19. http://shalagins.com.ua/2009/06/498/
 20. http://ullutau.ru/documents/medical/?id=119
 21. http://ru.wikipedia.org
 22. http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/40036


Бажаю успіхів! --Маленюк Т.В. (обговорення) 13:27, 20 жовтня 2015 (EEST) ---