Навчальний курс "Історія української журналістики"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Історія української журналістики

......


Галузь знань 06 Журналістика, напрям підготовки 061 Журналістика, освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета вивчення курсу: Дисципліна «Історія української журналістики» ставить за мету показати студентам цілісну картину та закономірності розвитку української журналістики у контексті суспільно-політичних, національно-культурних, економічних реалій. Допомогти критично осмислити історичне тло розвитку українських ЗМІ.

Завдання:

 1. – сформувати уявлення студентів щодо ролі української преси ХІХ століття у розвитку та поширенні наукових, освітніх, історичних, історіософських, політичних, філософських ідей та думок, які стали методологічним фундаментом для української інтелігенції;
 2. – встановити вплив ЗМІ на різні сфери життєдіяльності українського суспільства;
 3. – допомогти студентам побачити роль ЗМІ у процесах національно-культурного відродження та національно-визвольних змагань українського народу;
 4. – усвідомити, що українська журналістика, це не сукупність періодичних видань, розірваних у часі та просторі, а унікальна складноорганізована система масового інформаційного забезпечення регіону, яка формувалася на певному історичному тлі, змінювалася під впливом певним суспільних реалій та відображувала їх. Система, у якій кожен періодичний орган виконував свої унікальні функції, забезпечував спеціалізовані потреби своїх читачів;
 5. – встановити проблемно-тематичне спрямування вітчизняної преси у різні періоди її становлення;
 6. – ознайомитися з авторським інструментарієм кращих журналістів та публіцистів української преси, який може бути корисним і для сучасних журналістів.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • – передумови (історичне тло) зародження української журналістики;
 • – періодизацію української журналістики (етапи розвитку журналістики);
 • – відомості про життя та творчість основних учасників масовокомунікаційного процесу, їх внесок у розвиток української журналістики, суспільства та державності;
 • – періодичні та неперіодичні видання, які були флагманами української журналістики (особливості їх функціонування);
 • – умови, особливості та закономірності формування системи масового інформаційного забезпечення українського суспільства;
 • – проблемно-тематичне спрямування знакових українських часописів;


вміти:

 • – аналізувати історичні події, проводити паралелі між минулим та сьогоденням;
 • – аналізувати часописи та знаходити цікаві історичні факти, деталі, біографічні відомості;
 • – використовувати авторський інструментарій своїх попередників.

Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Історія української журналістики"

Автор (автори) курсу

Базака Роман Вікторович


Учасники

Сторінка координування курсу "Історія української журналістики" викладач Базака Роман ВікторовичГрафік навчання

Графік консультацій

Вівторок Середа П’ятниця
5 пара 5 пара 4 пара
кафедра кафедра 412 ауд.


Змістовий модуль 1

"Украинский вестник", 1816 р., Книга 12

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Методологічні проблеми вивчення історії української журналістики.

Тема 2. Передумови виникнення та національні джерела української журналістики.

Тема 3. Народження преси на українських землях. Харківська журналістика.

Тема 4. Цензурна політика в Російській імперії та Австро-Угорщині (до 1876 р.). Емський указ 1876 р. М. Юзифович і його «Докладна записка». Тема 5. Українська альманахова журналістика.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Альманах «Киевлянин» М.Максимовича, 1840 р., Книга 1

Тема 6. Преса на Західноукраїнських землях. Діяльність «Руської трійці».

Тема 7. Київський університет як осередок громадсько-політичної думки. Видавнича діяльність Михайла Максимовича. Альманахи «Киевлянин» та «Украинец».

Тема 8. Кирило-Мефодіївське братство як осередок української громадського-політичної думки. Журнал «Основа».

Тема 9. Публіцистична робота Леоніда Глібова. «Черниговский листок».

Тема 10. Громадсько-політична діяльність Михайла Драгоманова. Громадівський рух. Збірник «Громада».

Тема 11. Альманахи 1880-х років як «рятівний човен» українськоїнської журналістики: «Луна», «Рада» (1882 р.), «Нива», «Степ», «Складка».

Змістовий модуль 3

«Літературно-науковий вістник», 1899 р., Книга 2

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 12. Історико-етнографічний та літературний часопис «Киевская старина».

Тема 13. Москвофільська та народовська преса.

Тема 14. Редакційно-видавнича діяльність Михайла Грушевського, Івана Франка та Осипа Маковея. Наукове Товариство імені Т.Шевченка. «Літературно-науковий вістник».

Тема 15. Національно-патріотична преса початку ХХ століття у боротьбі за державність та незалежність українського народу.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Методологічні проблеми вивчення історії української журналістики.

Теоретичний матеріал

Лекція

Самостійна робота

Самостійна робота

Тема 2. Передумови виникнення та національні джерела української журналістики.

Теоретичний матеріал

Лекція

Практичні завдання

Практична

Самостійна робота

Самостійна робота

Тема 3. Народження преси на українських землях. Харківська журналістика.

Теоретичний матеріал

Лекція

Практичні завдання

Практична

Самостійна робота

Самостійна робота

Тема 4. Цензурна політика в Російській імперії та Австро-Угорщині (до 1876 р.).

Теоретичний матеріал

Лекція

Самостійна робота

Самостійна робота

Тема 5. Українська альманахова журналістика.

Самостійна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Преса на Західноукраїнських землях. Діяльність «Руської трійці».

Практичні завдання

Практична

Тема 7. Київський університет як осередок громадсько-політичної думки. Видавнича діяльність Михайла Максимовича. Альманахи «Киевлянин» та «Украинец».

Практичні завдання

Практична

Тема 8. Кирило-Мефодіївське братство як осередок української громадського-політичної думки. Журнал «Основа».

Практичні завдання

Практична

Тема 9. Публіцистична робота Леоніда Глібова. «Черниговский листок».

Самостійна робота

Самостійна робота

Тема 10. Громадсько-політична діяльність Михайла Драгоманова. Громадівський рух. Збірник «Громада».

Практичні завдання

Практична

Самостійна робота

Самостійна робота

Тема 11. Альманахи 1880-х років як «рятівний човен» українськоїнської журналістики: «Луна», «Рада» (1882 р.), «Нива», «Степ», «Складка».

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична

Змістовий модуль 3.

Тема 12. Історико-етнографічний та літературний часопис «Киевская старина».

Практичні завдання

Практична

Тема 13. Москвофільська та народовська преса.

Самостійна робота

Самостійна робота

Тема 14. Редакційно-видавнича діяльність Михайла Грушевського, Івана Франка та Осипа Маковея. Наукове Товариство імені Т.Шевченка. «Літературно-науковий вістник».

Практичні завдання

Практична

Тема 15. Національно-патріотична преса початку ХХ століття у боротьбі за державність та незалежність українського народу.

Практичні завдання

Практична

Самостійна робота

Самостійна робота


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Федченко П. Преса та її попередники. Історія зародження й основні закономірності розвитку / Павло Максимович Федченко. – К. : «Наукова думка», 1969. – 350 с.
 2. Історія української преси. Хрестоматія : Навч. посіб. / Упоряд., автор іст.-біогр. нарису та приміток О.Г. Мукомела. – К. : Наша культура і наука, 2001. – 352 с.
 3. Животко А. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 368 с., ім. пок. («Літературні пам’ятки України»).
 4. Михайлин І. Історія української журналістики ХІХ століття: Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с.
 5. Михайлин І. Л. Історія української журналістики: Книга перша. Підручник. – Харків: ХІФТ, 2000. – 279 с.
 6. Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с. (Перевидання 2007 р.)
 7. Тимошик М. Її величність – книга. Історія видавничої справи Київського університету. 1834-1999: Монографія / Передмова В. В. Скопенка. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 308 с.
 8. Дмитрук В, Нарис з історії української журналістики ХІХ ст. Посібник для студентів факультету журналістки / В. Дмитрук. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1969. – 147 с.
 9. Різун В.В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства: Монографія / Різун В.В., Трачук Т.А. – Київ. нац. ун.-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 232 с.

Допоміжна

 1. Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посібник : У 2 кн. Кн. 1 / Передмова П.П. Кононенка. – К. : Либідь, 1996. – 352 с.
 2. Срібняк І. Історія журналістики (XVII – XX ст.). Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ігор Срібняк. – К. : ВПЦ НаУКМА, Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 304 с.
 3. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ ст.): Навч. посібн./ За ред. Н. Зелінської. – Львів : Світ, 2003. – 612 с.
 4. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. [Текст] : навч. посібник для учнів ліцеїв, гімназій, студ. гуманіт. фак. вузів, вчителів / упоряд. та фах.ред. Н. Гаєвська. – Кн. 1. – [Б. м.] : [б.в.], 1996. – 584 с.
 5. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. [Текст] : навч. посібник для учнів ліцеїв, гімназій, студ. гуманіт. фак. вузів, вчителів / упоряд. та фах.ред. Н. Гаєвська. – Кн. 2. – [Б. м.] : [б.в.], 1996. – 712 с.
 6. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХІХ ст. [Текст] : навч. посібник для учнів ліцеїв, гімназій, студ. гуманіт. фак. вузів, вчителів / упоряд. та фах.ред. Н. Гаєвська. – Кн. 3. – [Б. м.] : [б.в.], 1997. – 816 с.
 7. Огієнко І. Історія українського друкарства / Упор., передмова і примітки М. Тимошика. – К.: Либідь, 1994. – 448 с.
 8. Тимошик М. Українська книга і преса в Італії: монографія / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2015. – 352.
 9. Єфремов С. Мартиролог українського слова // Київ. - 1991. - №5.
 10. Єфремов С. Літературно-критичні статті (стаття «Вне закона: к истории цензуры в России»). - К., 1993. - С. 14-48.
 11. Акопов А. Из истории российских специальных журналов по естествознанию (XVIII–XIX вв.) [Електронний ресурс] / А. Акопов // Научно-культурологический журнал “РЕЛГА”. – 2004. – № 5 (95). – Режим доступу до журн.:http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=180&level1=main&level2=articles
 12. Богуславський О. Інформаційна-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917 – 1920 рр. / О. Богуславський. – Запоріжжя : ГУ “ЗІДМУ”, 2003. – 236 с.
 13. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – Київ: Молодь, 1990. – Ч 1. – 170 с.
 14. Владимиров В. Історія української журналістики (1917 – 1991) : Навч. посіб. / В. Владимиров. – К. : МАУП, 2007. – 174 с.
 15. Волобуєва А. Формування преси Києва (1835 – 1918) / Волобуєва А., Сидоренко Н. – К. : Темпора, 2011. – 208 с.
 16. Горевалов С. Військова журналістика України: історія та сучасність / С. Горевалов. – Львів : Видавництво Військового інституту при ДУ “Львівська політехніка”, 1998. – 338 с.
 17. Дорошенко Д. Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність / Д. Дорошенко. Передмова проф. Любомира Белея; дизайн серії Надія Пономаренко. – Серія Ucrainica : ad fontes. Книга І. – Ужгород : Гражда, 2008. - 224 с.
 18. Ігнатієнко В. Бібліографія української преси, 1816 – 1916 / Ігнатієнко В. – Х. ; К. : Держвидав України, 1930. – 288 с.
 19. Ігнатієнко В. Українська преса 1816 – 1923 рр.: іст.-бібліогр. етюд / Ігнатієнко В. – К. : Держвидав України, 1926. – 76 с.
 20. Ігнатієнко В. Українська преса 1905 – 1907 рр. / Ігнатієнко В. // Життя і революція. – К., 1925. ¬ № 11. – С. 34 – 39.
 21. Ігнатієнко В. Українські нелегальні видання рр. 1914 – 1917 / Ігнатієнко В. // Бібліологічні вісті. – К., 1926. – № 1 (10). – С. 65 – 70.
 22. Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування) / Кость С. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 514 с.
 23. Лисовский Н. Библиография русской периодической печати 1703 – 1900 гг. (материалы для истории русской журналистики) / сост. и изд. Н. Лисовский. ¬ Петроград : Типография Акц. Общ. Тип. Дела, 7-я рота 26. ¬ 1915. – 1067 с.
 24. Михайлин І. Журналістика як всесвіт : Вибрані медіа дослідження / Михайлин І. – Харків : Прапор, 2008. – 512 с.
 25. Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М. Романюк (кер. проекту), М. Галушко, Л. Сніцарчук. Т. 2 : 1891 – 1905 рр. / ЛННБ ім. В.Стефаника НАН України. – Львів, 2009. – 480 с.
 26. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. З останніх десятиліть ХІХ в. / Іван Франко. – Дрогобич : Видавнича фірма “Відродження”, 2008. – 464 с. – (Серія: Золота Франкіяна).
 27. Чикаленко Є. Спогади (1861 – 1907) / Євген Чикаленко. – К. : Темпора, 2011. – 544 с. : іл.

Інформаційні ресурси

 1. Електронна бібліотека "Діаспоріана".
 2. Чтиво. Бібліотека української та перекладної літератури.
 3. Студентський портал.
 4. Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів.
 5. eScriptorium - архив редких изданий и рукописей для науки и образования