Навчальний курс "Історія слов'янських народів ХІХ - поч. ХХ століття"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Історія слов'янських народів ХІХ - поч. ХХ соліття

......


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0203. Гуманітарні науки. 6.020302. Історія*, ОКР бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Оновною метою курсу є формування системної уяви студентів про провідні, визначальні тенденції розвитку історії слов'ян, що має сприяти їх кращій орієнтації в умовах суспільного буття.

Головні завдання курс “Історія слов’янських народів ХІХ – поч. ХХ століття”:

• забезпечити набуття студентами нових знань що сприятимуть виробленню у них більш чіткого уявлення про місце слов’янських народів у всесвітній історії;
• формування вмінь системно й всебічно аналізувати головні події в історії слов’янських народів;
• вироблення навиків практичного опрацювання письмових джерел;
• засвоєння необхідної навчальної бази для подальшого вивчення вітчизняної та світової історії.Робоча програма курсу Заголовок посилання

Автор курсу

Позднякова Інна Сергіївна

Учасники

Студенти 3 курсу, факультет історії та права, 2015-2016 н.р. викладач Позднякова Інна Сергіївна, Отримати консультаціюГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1."Росія у першій половині ХІХ ст."

Тема 1. Вступ до курсу. Росія на межі ХVIII - поч. ХІХ ст.
Тема 2. Олександр І.Внутрішня політика у 1801 – 1812 рр.
Тема 3. Російсько-французька війна 1812 р.
Тема 4. Росія після наполеонівських війн (1813 – 1825 pp.)
Тема 6. Опозиційний рух в Росії у першій чверті ХІХ ст. Декабристи.
Тема 7. Микола І. Внутрішня політика самодержавства у 1825 – 1855 рр.
Тема 8. Суспільне життя Росії другої чверті XIX ст.
Тема 9. Основні напрями зовнішньої політики Росії у першій половині ХІХ ст.
Тема 10.Культура і духовне життя Росії першої половини ХІХ ст.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2." Росія у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст."

Тема 11. Росія в роки ліберальних реформ (друга половина ХІХ ст.).
Тема 12. Суспільство та влада після Великих реформ.
Тема 13. Олександр ІІІ.Внутрішня політика російського самодержавства у 80 – поч. 90- рр. ХІХ ст.
Тема 14. Основні напрями зовнішньої політики Росії (сер. 50 – поч. 90-х рр. ХІХ ст.)
Тема 15. Культура пореформеної доби.
Тема 16. Соціально-економічний розвиток Росії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Тема 17. Зовнішня політика Росії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Тема 18. Російська революція 1905 – 1907 рр.
Тема 19. Третьочервнева монархія (1907 – 1914 рр.)
Тема 20. Російське суспільство напередодні та на початку Першої світової війни.
Тема 21. Росія у Першій світовій війні (літо 1914 – лютий 1917 рр.).
тема 22. Культура Росії кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3."Західні та південні слов’яни у ХІХ – поч. ХХ ст."

Тема 23. Австрійська імперія і слов’янські народи Центральної Європи першої половини ХІХ ст.
Тема 24.Чеські землі у першій половині ХІХ ст.
Тема 25. Словацькі землі у складі Габсбурзької монархії кін ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.
Тема 26. Сербські, чорногорські землі, Боснія та Герцеговина у складі Османської імперії кін. ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.
Тема 27. Хорватські землі у першій половині ХІХ ст.
Тема 28. Польські землі у складі Росії, Пруссії та Австрії у першій половині ХІХ ст.
Тема 29. Болгарія у першій половині ХІХ ст.
Тема 30. Чеські землі сер ХІХ – поч. ХХ ст.
Тема 31. Словацькі землі сер. ХІХ – поч. ХХ ст.
Тема 32. Сербія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
Тема 33. Хорватські землі у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
Тема 34. Польські землі другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
Тема 35. Поновлення Болгарської державності у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Історія Російської держави 1 пол. ХІХ ст.

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Історія Російської держави 2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІІ. Історія південних і західних слов’ян ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Абалихин B.C., Дунаевский В.А. 1812 год на перекрестках мнений советских историков. 1917 – 1987. – М., 1990.

2. Андреева Т. Русское общество и 14 декабря 1825 года // Отечественная история. – 1993. – № 2.

3. Апогей самодержавия? // Родина. – 1997. – № 2.

4. Балязин В.Н. Михаил Кутузов. – М., 1991.

5. Безотосный В.М. Российский титулованный генералитет в войнах против наполеоновской Франции в 1812 – 1815 гг. // Отечественная история. – 1998. – № 2.

6. Богданов Л.П. Военные поселения в России. – М., 1992.

7. Валлотон А. Александр I / Пер. с фр. – М., 1991.

8. Вернадский Г. Два лика декабристов // Свободная мысль. – 1993. – № 15.

9. Верт Н. История Советского государства. 1900 – 1991 / Н Верт; пер. с фр. – [2-е изд.]. – М.: Изд-во «Весь мир», 2000. – 544 с.

10. Витте С.Ю. Избранные воспоминания / Витте С.Ю. – М., 1991. – С. 77 – 85; 194 – 229; 262 – 296. 11. Власть и интеллект в имперской России // Отечественная история. – 2005. – №4.

12. Гасратян М.А. Очерки истории Турции. – М., 1983.

13. Гордин Я. Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 г. – Л., 1989.

14. Грачева В.П. Балканские владения Османской империи на рубеже XVIII-XIX вв. – М., 1990.

15. Давыдова М.А. Оппозиция его величества. – М., 1994.

16. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. – СПб., 1995.

17. Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. – M., 1993.

18. Егоров Б.Ф. Петрашевцы. – Л., 1988.

19. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты (І половина XIX в.). – М., 1981.

20. Зашкільняк Л.О. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів / Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г.– Львів, 2002.

21. История внешней политики России: I половина XIX в. – М., 1995.

22. История внешней политики России. Первая половина XIX ст. – M., 1995.

23. История Европы / Норман Дэвис; пер. с англ. Т.Б. Менской. – М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 943 с.

24. История Европы: В 8 т. – М., 1994. – Т. 4.

25. История и культура Болгарии. – М., 1981.

26. История отечества в романах, повестях, документах. Век ХХ. Первый штурм / [сост., предисл., вступ. статья к документам и коммент. К.Ф. Шацило]. – М.: Мол. Гвардия, 1990. – 652 с.

27. История России. IX – сер. XIX вв. Хрестоматия. – M., 1996. – Ч. 1.

28. История южных и западных славян: в 2 т. / Г.Ф. Матвеев, З.С. Ненашева. – [3-е изд.]. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2008. – Т. 1. – 688 с.

29. Історія західних і південних слов’ян. Навч. посібник / В.І. Яровий (ред.). – К., 2003. – 632 с.

30. Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней. – М., 1987.

31. Краткая история Польши. – М., 1993.

32. Киняпина Н.С. Внешняя политика России I пол. XIX ст. – М., 1963.

33. Киняпина Н.С. Внешняя политика Николая І // Новая и новейшая история. – 2001. – № 1. – С. 192 – 210; № 2. – С. 139 – 152.

34. Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. – М., 1993.

35. Кріль М.М. Слов’янські народи Австрійської монархії: освітні та наукові взаємини з українцями 1772 – 1867. / Кріль М.М. – Львів, 1999.

36. Кюстин Астольф де. Николаевская Россия / Пер. с фр. – M., 1990.

37. Лаптева Л.П. История Чехии периода позднего феодализма и раннего Нового времени (1648 – 1849 гг.): учеб. пособие / Лаптева Л.П. – М., 1998.

38. Левандовский А.А. Время Грановского (формирование русской интеллигенции в 30 – 40-е гг. XIX вв.). – М., 1990.

39. Леонтович В.В. История либерализма в России 1762 – 1914 гг. / Пер. с нем. / А.И. Солженицына (ред.). – М., 1996.

40. Лурье Ф. Полицейские // Родина. – 1996. – № 9.

41. Любавский М.К. История западных славян. – М., 1917.

42. Медушевский А.Н. Конституционные проекты русского либерализма и его политическая стратегия // Вопросы истории. – 1996. – № 9.

43. Медушевский А.Н. Реформы и контрреформы в истории России XVIII – XIX вв. // Вестник высшей школы. – 1990. – № 4.

44. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. – Т. 1. – Земля. Население. Экономика. Сословия. – М., 1993.

45. Мироненко C.B. Самодержавие и реформы: политическая борьба в России в нач. XIX в. – М., 1989.

46. Мироненко C.B. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины XIX столетия. – М., 1990.

47. Миско M.В. Польское восстание 1863 г. – М., 1962.

48. Нечипоренко Д.В. Истоки Священного союза // Вестник МГУ. Серия 8. История. – 2000. – № 5.

49. Николай I // Вопросы истории. – 1993. – № 11, 12.

50. Оржеховский И.В. III Отделение // Вопросы истории. – 1972. – № 2.

51. Островер Л.И. Тадеуш Костюшко. – М., 1961.

52. Петров Ф.А. «Люди 1840-х гг.» в Московском университете / Ф.А. Петров // Отечественная история. – 2005. – № 2. – С. 127 – 146.

53. Погодин А.Я. Краткий очерк истории славян. – М., 1915.

54. Портреты российских дипломатов. – М., 1991.

55. Развитие русского права в І половине XIX в. – М., 1994.

56. Рахматуллин М.А. Об одном мифе из истории освободительного движения в России // Отечественная история. – 1992. – № 1.

57. Российские консерваторы. – М., 1997.

58. Сахаров А.Н. Конституционные проекты и цивилизационные судьбы России // Отечественная история. – 2000. – № 5.

59. Седов М.Г. Современники и историки о русском нигилизме // История СССР. – 1989. – № 5.

60. Сперанский М.М. Руководство к познанию законов / отв. ред. И.Д. Осипов. – СПб.: Наука, 2002. – 680 с. – (Серия «Русская государственная мысль»).

61. Тарле Е.В. Крымская война. – М.; Л., 1950. – Т. 1 – 2.

62. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. – M., 1992.

63. Троицкий Н.А. Отечественная война 1812 года. История темы. –Саратов, 1991.

64. Федоров В.А. Александр I // Вопросы истории. – 1990. – № 1, 3.

65. Федоров В.А. Декабристы и их время. – М., 1992.

66. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / [А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др.]. – М., 2003.

67. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. І. Эпоха феодализма; Т. ІІ. Новая история. – Минск, 1987 – 1989.

68. Цымбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX в. – М., 1986.

69. Цьольнер Е. Історія Австрії: Переклад з німецької. – Львів, 2001.

70. Чернов М.Н. Личность в истории. Россия – век ХІХ / Чернов М.Н. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 352 с.

71. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. – М., 1989.

72. Ячменихин К.Д. А.А. Аракчеев // Вопросы истории. – 1991. – № 5.

Допоміжна

Інформаційні ресурси

1.Historic.Ru: Всемирная история

2. Биографии исторических личностей

3. Всемирная история в лицах

4. ХРОНОС — Всемирная история в Интернете

5.[1] Электронное пособие освещает основные проблемы российской истории XIX века: война 1812 г., восстание декабристов, Крымская война, либеральные реформы и отмена крепостного права, общественное движение. Планы 43 уроков по темам курса, иллюстрации, вопросы, карты.

6.[2] Музей декабристов

7. [3] Николай I и его время (документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков)

8.Кафедра історії Росії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка [4]
9. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. [5]

10. Історичний факультет Московського Державного Університету імені М.В.Ломоносова. [6]

11.Державна Публічна Історична Бібліотека Росії. [7]

12.Ключевский В.О. Курс русской истории. [8]

---