Навчальний курс "Історія педагогіки"(ПГФ ІІ курс)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Історія педагогіки


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Мета

опанування майбутніми вчителями досягнень світової цивілізації в галузі педагогічної науки та надбань української педагогічної думки, народної педагогіки, шкільної практики, багатовікових педагогічних традицій українського народу

Завдання

 • методологічні: формування умінь і навичок аналізу педагогічних теорій;
 • методичні: розвиток педагогічного мислення, здатності до аналізу педагогічних явищ і процесів;
 • пізнавальні: цілісний аналіз теорії і практики виховання у історичному розвиткові, аналіз історико-педагогічного процесу у його єдності і різноманітності;
 • практичні: формування готовності до використання педагогічних умінь та навичок, передового педагогічного досвіду в практичній діяльності вчителя загальноосвітньої школи.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

Знати:

 • загальні тенденції розвитку педагогіки,
 • освіти та виховання у конкретних історичних періодах розвитку провідних цивілізацій;
 • педагогічні ідеї та погляди представників педагогічної думки України та світу.

Вміти:

 • аналізувати та систематизувати процес розвитку освіти і виховання;
 • здійснювати порівняльний аналіз педагогічних ідей провідних педагогів минулого;
 • працювати з історико-педагогічною літературою та першоджерелами.


Робоча програма курсу

Автор курсу Кравцова Т.О.

Посилання на сторінки авторів Кравцова Т.О


Учасники

Сторінка координування курсу «"Історія педагогіки"(ПГФ ІІ курс)» викладач Кравцова Тетяна Олександрівна


Критерії оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
90-100 A відмінно
82-89 В добре
74-81 С добре
64-73 D задовільно
60-63 Е задовільно
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Структура

Змістовий модуль 1. Історія світової педагогіки

Тема 1. Виховання у первісному суспільстві та цивілізаціях Стародавнього Сходу.


Тема 2. Школа, виховання і педагогічна думка в Античному світі


Тема 3. Виховання, школа і педагогічна думка в епоху раннього та класичного середньовіччя.


Тема 4. Виховання, школа й педагогічна думка епохи Відродження і Реформації


Тема 5. Школа і виховання на початку Нового часу. Педагогічна система Я.А. Коменського.


Тема 6. Педагогічна думка і школа в Англії у ХУІІ-ХУІІІ ст. Педагогічні погляди Джона Локка


Тема 7. Педагогічна думка Французького Просвітництва. Педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо. Педагогічна теорія Й.Г. Песталоцці

Тема 8.Школа і педагогіка в країнах Західної Європи та США у ХІХ ст.


Тема 9. Реформаторська педагогіка зарубіжних країн кінця ХІХ — 1-ї пол. XX ст.


Тема 10. Сучасна світова освіта і педагогіка.

Змістовий модуль 2. Історія педагогіки України

Навчальні теми змістового модуля 2.

Зміст курсу

Змістовий модуль І.Історія світової педагогіки

Тема 1. Виховання у первісному суспільстві та цивілізаціях Стародавнього Сходу

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1

Тема 2. Школа, виховання і педагогічна думка в Античному світі

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

Тема 3. Виховання, школа й педагогічна думка епохи Відродження і Реформації

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Змістовий модуль ІІ. Історія педагогіки України

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

Самостійна робота

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Джуринский А.Н. История педагогики . – М.: Владос, 1999.
 2. История педагогики / Под ред. А.И. Пискунова. – М., 1977.
 3. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. – К., 1973.
 4. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л.Д.Березівська та ін. – К.: Науковий світ, 2003. – 418 с.
 5. Мобар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія україн. педагогіки. – К., 1998.
 6. Мельничук О.С. Історія педагогіки України: навч. посібник – Кіровоград, 1998.
 7. Мельничук О.С. Козацьке виховання (XVI- XVIII ст.). – Кіровоград, 1999
 8. Радул О.С. Історія педагогіки України. – Кіровоград, 2008. – с.80-186Допоміжна

 1. Медянський Є. Братські школи України і Білорусії в XVI- XVII ст. – К., 1958.
 2. Мицько Ф. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.
 3. Поклад Н., Кононенко М. Знайдемо своє місце у світі ? Типи шкіл: Монтессорі, Вольдорфська, украінська школа – родина // Освіта. – 1994.
 4. Пирогов Н.И. Избр. пед. сочинения. – М., 1985.
 5. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. Суспільно-політичні й ідеологічні передумови виникнення вищої освіти на Україні. – К., 1991.
 6. Хрестоматія з історії Вітчизняної педагогіки / За ред. С.Д.Литвинова. Розвиток народної освіти ї педагогічної думки на Україні: Нариси. – К., 1961.

Інформаційні ресурси

 1. Історія педагогіки: курс лекцій Навчальний посібник / К., 2004.- 171 c.
 2. М.В.Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: Центр уч-бової літератури, 2011. – 190 с.
 3. Педагогіка - Максимюк С.П. Бібліотека українських підручників

---