Навчальний курс "Історія образотворчого мистецтва"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Історія образотворчого мистецтва (3 курс)


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

ЄГИПЕТ.jpg
==Мета та завдання навчального курсу==

Мета дисципліни «Історія образотворчого мистецтва» полягає в ознайомленні студентів з ключовими питаннями розвитку образотворчого мистецтва, з термінологією та основними теоретичними поняттями в сфері мистецтвознавства, з хронологічними етапами, з історією стилів, напрямів, течій в історії мистецтва народів (країн) Сходу, Західної Європи, Росії та України, у визначенні місця українського мистецтва в великому обсязі світової художньої культури.

Завдання вивчення курсу полягають у тому, щоб об’єднати загальні теоретичні знання з можливістю їх використання на практиці, можливістю конкретного аналізу суспільних явищ та художніх цінностей; крім цього, завдання повинні виявити світоглядні позиції фахівця, його загальну культуру в цілому, здатність використовувати ці надбання у вирішенні актуальних проблем сучасності.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

- причини формоутворюючих змін в образотворчому мистецтві, історичні умови щодо виникнення цих змін;

- зміст та особливості шляхів розвитку образотворчого мистецтва різних епох і народів й українського зокрема;


вміти:

- застосовувати теоретичні знання в практичної діяльності;

- осмислювати досягнення в розвитку образотворчого мистецтва українського народу та шляхи їх використання, пропагувати і розповсюджувати отримані знання;

- бачити і розуміти зв’язки та взаємну обумовленість між різними складниками художнього процесу.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Кириченко Олена Іванівна


Учасники

Список студентів за алфавитом

Група 33, мистецький факультет, 2014-2015 н.р. викладач Кириченко Олена Іванівна, Отримати консультацію

Сторінка координування курсу «Історія образотворчого мистецтва» викладач Кириченко Олена Іванівна


Графік навчання

Варіант Структура

МОДУЛЬ І


Змістовий модуль 1 (ПФ.С.80.ПР.О.80.). Виникнення образотворчого мистецтва

Тема 1. Мистецтво в системі культури. Види, жанри, виразні засоби образотворчого мистецтва

Тема 2. Архітектура як вид мистецтва. Стилі, напрями і течії в історії мистецтва: основні поняття

Змістовий модуль 2 (ПФ.С.81.ПР.О.81.). Мистецтво Стародавнього Сходу

Тема 1. Походження мистецтва, особливості мистецтва первісного суспільства

Тема 2. Мистецтво східних цивілізацій: Межиріччя (Месопотамія), Стародавній Єгипет, країни Давнього Сходу

Змістовий модуль 3 (ПФ.С.82.ПР.О.82.). Мистецтво Античного світу

Тема 1. Античне мистецтво Давньої Греції

Змістовий модуль 4 (ПФ.С.83.ПР.О.83.). Мистецтво етрусків та Стародавнього Риму

Тема 1. Мистецтво етрусків та Стародавнього Риму

Змістовий модуль 5 (ПФ.С.89.ПР.О.89.). Походження і розвиток українського образотворчого мистецтва

Тема 1. Мистецтво первісного періоду та періоду давніх цивілізацій на теренах України

Тема 2. Мистецтво стародавніх слов’ян та народне мистецтво українців


МОДУЛЬ ІІ

Змістовий модуль 1 (ПФ.С.84.ПР.О.84.). Мистецтво Стародавньовічної Європи

Тема 1. Мистецтво європейського Середньовіччя

Тема 2. Мистецтво Київської Русі після хрещення. Давньоруське мистецтво

Змістовий модуль 2 (ПФ.С.85.ПР.О.85.). Пізнання мистецтва Сходу

Тема 1. Мистецтво середньовічного Сходу

Змістовий модуль 3 (ПФ.С.86.ПР.О.86.). Мистецтво Відродження

Тема 1. Мистецтво італійського Відродження

Тема 2. Мистецтво Північного Відродження

Змістовий модуль 4 (ПФ.С.87.ПР.О.87.). Мистецтво Європи XVII – XVIII ст.

Тема 1. Європейське мистецтво XVII ст.

Тема 2. Європейське мистецтво XVIII ст.

Змістовий модуль 5 (ПФ.С.89.ПР.О.89.). Походження і розвиток українського образотворчого мистецтва

Тема 1. Українське мистецтво від Відродження до козацького бароко

Тема 2. Російське та українське мистецтво XVIII ст.

Варіант Календар


Зміст курсу

Змістовий модуль 1 (ПФ.С.80.ПР.О.80.). Виникнення образотворчого мистецтва

Теоретичний матеріал

Тема 1. Мистецтво в системі культури. Види, жанри, виразні засоби образотворчого мистецтва

Тема 2. Архітектура як вид мистецтва. Стилі, напрями і течії в історії мистецтва: основні поняття

Лекція "Види, жанри, виразні засоби образотворчого мистецтва"


Практичні завдання

Практичне заняття 1 Мистецтво в системі культури. Види, жанри, виразні засоби образотворчого мистецтва

Практичне заняття 2 Стилі, напрямки і течії в історії мистецтва: основні поняття. Архітектура як вид мистецтва

Самостійна робота

Самостійна робота 1 Мистецтво в системі культури. Види, жанри, виразні засоби образотворчого мистецтва


Самостійна робота 2 Стилі, напрямки і течії в історії мистецтва: основні поняття. Архітектура як вид мистецтва

Змістовий модуль 2. (ПФ.С.81.ПР.О.81.). Мистецтво Стародавнього Сходу

Теоретичний матеріал

Тема 1. Походження мистецтва, особливості мистецтва первісного суспільства

Тема 2. Мистецтво східних цивілізацій: Межиріччя (Месопотамія), Стародавній Єгипет, країни Давнього Сходу

Лекція Мистецтво східних цивілізацій: Межиріччя (Месопотамія), Стародавній Єгипет, країни Давнього Сходу


Практичні завдання

Практична №1 Походження мистецтва, особливості мистецтва первісного суспільства

Практична №2 Мистецтво східних цивілізацій: Межиріччя (Месопотамія), Стародавній Єгипет

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Походження мистецтва, особливості мистецтва первісного суспільства

Самостійна робота №2 Мистецтво східних цивілізацій: Межиріччя (Месопотамія), Стародавній Єгипет

Змістовий модуль 3. (ПФ.С.82.ПР.О.82.). Мистецтво Античного світу

Теоретичний матеріал

Тема 1.Античне мистецтво Давньої Греції

Практичні завдання

Практична №1 Античне мистецтво Давньої Греції

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Античне мистецтво Давньої Греції

Змістовий модуль 4. (ПФ.С.83.ПР.О.83.). Мистецтво етрусків та Стародавнього Риму

Теоретичний матеріал

Тема 1. Мистецтво етрусків та Стародавнього Риму

Практичні завдання

Практична №1 Мистецтво етрусків та Стародавнього Риму

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Мистецтво етрусків та Стародавнього Риму

Змістовий модуль 5. (ПФ.С.89.ПР.О.89.). Походження і розвиток українського образотворчого мистецтва

Теоретичний матеріал

Тема 1. Мистецтво первісного періоду та періоду давніх цивілізацій на теренах України

Практичні завдання

Практична №1 Мистецтво первісного періоду та періоду давніх цивілізацій на теренах України

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Мистецтво первісного періоду та періоду давніх цивілізацій на теренах України

Тема 2. Мистецтво стародавніх слов’ян та народне мистецтво українців

Практичні завдання

Практична №1 Мистецтво стародавніх слов’ян та народне мистецтво українців

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Мистецтво стародавніх слов’ян та народне мистецтво українцівРесурси

Таблиця до курсу: "Історія образотворчого мистецтва"

Рекомендована література

Базова

1.Античные города Северного Причерноморья. Очерки истории и культуры. І. – М.- Л., 1955. – 448 с.

2.Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока / Под общ. ред. И.С.Кацнельсона (Серия: «Малая история искусств»). – М.: Искусство, 1976. – 375 с.

3.Афанасьева В., Дьяконов И., Луконин В., Матье М.. Искусство Древнего Востока (Серия: «Памятники мирового искусства»). – М.,1968. – 96 с.

4.Бартенев И.А. Очерки истории архитектурных стилей: Уч. пос. – М: Изобр. иск-во, 1983. – 386 с.

5.Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII – XVIII вв. – Л.: Искусство, 1981. – 256 с.

6.Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. – К.: Рад. школа, 1973. – 128 с.

7.Бiлецький П.О. Украiнське мистецтво другоi половини XVII - XVIII столiть. – К.: Мистецтво, 1981. – 159 с.

8.Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана. – М.: Искусство, 1974. – 187 с.

9.Виноградова Н.А. Искусство Китая: Альбом. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 250 с.

10.Виноградова Н.А. Искусство Японии [Альбом]. – М., 1985. – 244 с.

11.Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока (Серия «Малая история искусств»). – М., 1979. – 372 с.

12.Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изобр. иск-во, 1985. – 580 с.

13.Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь (архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура). В 3- тт. – СПб., 1995 – 1997: Т. 1. – 1995. – 672 c. Т. 2. А - Л. – 1996. – 543 с. Т. 3. М - Я. – 1997. – 655 с.

14.Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. – М., 1963. – 292 с.

15.Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. – Л.: Искусство, 1990. – 223 с.

16.Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1: От древнейших времен по XVI век. Очерки. – М.: Искусство, 1987. – 319 с.

17.Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. – М., 1986. – 208 с.

18.Жолтовський П.М. Монументальнiй живопис на Українi XVII – XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1988. – 159 с.

19.Жолтовський П.М. Художне життя на Українi в XV – XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1983. – 180 с. [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Zholtovskyi_Pavlo/Khudozhnie_zhyttia_na_Ukraini_v_XVI-XVIII_st.pdf

20.Златковская Т.Д. У истоков европейской культуры. Троя, Крит, Микены. – М., 1961. – 166 с.

21.История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, Античность. Учебник. В 3-х тт. Т. 1 / Под ред. М.В. Доброклонского, А.П. Чубовой. – Л., 2006. – 384 с.

22.Історія українського мистецтва: В 6 тт. – К.: АН УРСР, 1966. – Т.1. – 450 с.; 1967. – Т.2. – 468 с.

23.Історія української архітектури / Ю.С.Асєєв, В.В.Вечерський, О.М.Годованук та ін.; За ред. В.І.Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472 с.

24.Каган М.С. Морфология искусства. – М. - Л., 1972. – 428 с. // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://padaread.com/?book=44660

25.Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. – М., 1989. – 240 с.

26.Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. – М.: Высш. школа, 1989. – 152 с.

27.Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. – М.: Искусство, 1982. – 522 с.

28.Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. – М., 1978. – 112 с.

29.Крвавич Д.П., Овсiйчук В.А., Черепанова С.О. Украiнське мистецтво. У 3 ч. – Львiв, 2003 – 2005: Ч.І. – 256 с., Ч.ІІ. – 268 с.

30.Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. – Л.: Искусство, 1986. – 310 с.

31.Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні: Альбом-каталог / Авт.-сост. П.М.Жолтовський. – К.: Наук. думка, 1982. – 287 с.

32.Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – Л., 2001. – 800 c.

33.Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи. – М.: Советский художник, 1983. – 376 с.

34.Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения. стили. – М.: Мистецтво, 1980. – 287 с.

35.Нессельштраус Ц.Г. Искусство средних веков. – Л. - М.: Искуство, 1964. – 389 с.

36.Николаева Н.С. Японские сады. – М.: Изобразительное искусство, 1975. – 280 с.

37.Ничкало С.А. Мистецтвознавство: короткий тлумачний словник. – К.: Либідь, 1999. – 207 с.

38.Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV - першої половини XVIIІ століття. – К.: Оберіг, 1985. - 269 с.

39.Петракова А.Е. Искусство Древнего Востока / Науч. ред. А.В. Корнилова [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://www.ereading.me/bookreader.php/1023271/Petrakova__Iskusstvo_Drevnego_Vostoka.html

40.Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – Харків: Вид. ХГУ, 1999. – 296 с.

41.Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Древнее царство (Серия: «Новая история искусства»). – СПб, 2008. – 464 с.

42.Роули Дж. Принципы китайской живописи. – М.: Наука, 1989. – 160 с.

43.Сидорова Н.А. Искусство Эгейского мира. – М.: Искусство, 1972. – 228 с.

44.Сидорова В.С. Скульптура древней Индии. – М.: Искусство, 1971. – 140 с.

45.Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. Архитектура. Скульптура. Живопись. Прикладное искусство. Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1996. – 224 с.

46.Соколов Г.И. Искусство этрусков. – М.: Искусство, 1990. – 319 с.

47.Степовик Д. Історія української ікони Х - ХХ століть. – К.: Либідь, 1996. – 436 с.

48.Тяжелов В.Н. Искусство средних веков (Серия «Малая история искусств»). – М.: Искусство, 1981. – 384 с.

49.Тюляев С.Н. Искусство Индии. – М.: Искусство, 1988. – 342 с.

50.Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. – СПб., 2008. – 358 с.

51.Чижевський Д. Культурно-історичні епохи. – Аугсбург - Монреаль, 1978. – 16 с.

52.Шелов Д.Б. Античный мир в Северном Причерноморье. – М., 1956. – 195 с.

53.Шуринова Р. Искусство Древнего Египта. – М., 1974. – 200 с.

Допоміжна

1.Алексеев С.С. О колорите. – М.: Изобр. иск-во, 1974. – 158 с.

2.Алексеева В.А. Очерки по истории и технике гравюры. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 32 с.

3.Бартонек А. Златообильные Микены. – М.: Наука, 1991. – 352 с.

4.Белецкий П.О. Иконостас в Сорочинцах // Творчество, 1970, № 10. – С. 25

5.Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество (Серия альбомов). – К.: ООО «Иглмосс Юкрейн», 2003

6.Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства: Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – 428 с.

7.Всеобщая история архитектуры: В 12 тт. / Под общ. ред. Д.Е. Аркина. – Т. I. Архитектура древнего мира. – М., 1970

8.Всеобщая история искусств. В 6 тт. – Т. I., Т.II (кн. 2). – М., 1955

9.Дандамаева М.М. Древняя Месопотамия (Серия «Твой Эрмитаж»). – СПб.: Изд-во «Эрмитаж», 2004. – 112 с.

10.Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М., 1979. – 95 с.

11.Древние цивилизации. Энциклопедия. (Серия «Открытие мира юношеством») Т.5. – М., 1997 (С. 385 – 400 – Индия; С. 401 - 416 – Китай; С. 417 – 432 – Япония).

12.История искусства народов СССР. В 6 тт. – Т. I. – М., 1971

13.Конрад Н.И. Очерки истории культуры средневековой Японии. – М., 1980. – 143 с.

14.Крвавич Д. Українська скульптура періоду рококо // Записки Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка (ЗНТШ). – Т. ССХХХVI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 1998. – С. 127 – 154

15.Кримський С. Менталітет українського барокко // Розбудова держави. – 1999. – № 7-12. – С. 126 – 135

16.Кримський С. Софiя Киiвська: Ефект високого неба // Украiна Incognita. – К., 2002

17.Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / Пер. с польск.. – М.: Высш.шк., 1990. – 351 с.

18.Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А. А. Нейхардт. – М.: Правда, 1988. – 576 с.

19.Луконин В.Г. Искусство Древнего Ирана, Кавказа и Средней Азии. – Л., 1971. – 30 с.

20.Мастер Пинзель – легенда и реальность. Каталог выставки. – Львов, 1988. – 28 с.

21.Матье М.Э. Во времена Нефертити. – М.-Л.: Искусство, 1965. - 180 с.

22.Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. – М.: Искусство, 1973. – 320 с.

23.Пиотровский Б.Б. Искусство Урарту, VIII – VI вв. до н.э. – Л., 1962. – 123 с.

24.Полякова Н. Скульптура и пространство. – М.: Советский художник, 1982. – 200 с.

25.Популярная художественная энциклопедия. В 2 тт. – М.: Сов. энц., 1986

26.Райс Д.Т. Искусство Византии / Ред. В.Н. Тяжелов; пер. М.И. Майская, К.И. Панас. – М.: Слово/Slovo, 2002. – 254 с.

27.Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблемы стилей в западноевропейском искусстве XV – XVII века. Сб. ст. / Отв. ред. Б. Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. – М., 1966. – 348 с.

28.Січинський В. Стиль в українському мистецтві // Хроніка 2000: Україна: філософський спадок століть. Вип. 39 – 40. – К., 2000. - С. 182 – 187

29.Стэнли-Бейкер Дж. Искусство Японии. – М.: Слово/SLOVO, 2002. – 240 с.

30.Формозов А.А. Наскальные изображения и их изучение / Ред. Н. Я. Мерперт. – М.: Наука, 1987. – 107 с.

31.Формозов А.А. Памятники первобытного искусства на территории СССР. – М.: Наука, 1980. – 135 с.

32.Фрай Р.Н. Наследие Ирана / Пер. с англ. В.А.Лившица и Е.В.Зеймаля; под ред. и с предисл. М.А.Дандамаева (Серия «Культура Востока»). – М., 1972. – 468 с.

33.Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа. – М.: Мир, 1973. – 256 с.

Інформаційні ресурси

1.Каталог заслань з історії мистецтва, по музейним сайтам

2.Каталог заслань майстрів живопису

3.Музеї Росії: музейні сайти, выставкові зали і галереї

4.Каталог заслань на музейні сайти

5.Державний музей образотворчих мистецтв ім. О.С. Пушкина, Москва

6.Лувр, Париж

7.Музей д’Орсе, Париж

8.Галерея Тейт, Лондон

9.Державні музеї, Берлин

10.Музей Прадо, Мадрид

11.Галерея Уффіці, Флоренція

12.Ватиканські музеї

13.Сикстинська капела

14.Рейксмузеум, Амстердам

15.Національна галерея мистецтв, Вашингтон

16.Музей Метрополітен, Нью-Йорк

17.Державний Російський музей, Санкт-Петербург

18.Державна Третьяковська галерея, Москва

19.Віртуальный каталог російських ікон

20.Культура и мистецтво Давнього Єгипту

21.Європейський живопис XII — першої половини XVIII століть

22.Мистецтво первісного суспільства

23.Світ Леонардо да Вінчі

24.Історія світового мистецтва

25.Київський національний музей російського мистецтва

---