Навчальний курс "Історія науки і техніки"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Історія науки і техніки

GetImage-111.jpg

Галузь знань: 0102 – Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань і компетенцій стосовно закономірностей розвитку науки і техніки як унікального історико-культурного феномену.

Завданням курсу "Історія науки і техніки" є:

 • виділити основні етапи (античність, середньовіччя, новий час, сучасність) і пояснити закономірності і особливості розвитку наукових і технічних знань у конкретних історичних умовах;
 • проаналізувати фактори розвитку науки, зростання незалежності природознавства від світоглядних та ідеологічних установок;
 • сформувати у студентів цілісне уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища;
 • структурувати інформацію про досягнення людської думки у різні періоди історії;
 • узагальнити інформацію, отриману з інших дисциплін, що торкаються проблем розвитку людського суспільства;
 • показати взаємозв’язок і взаємообумовленість проблем, що вирішуються спеціалістами різних спеціальностей у справі побудови гармонійного здорового демократичного суспільства.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • системну періодизацію історії науки і техніки і основні напрямки розвитку їх найважливіших галузей і проблем;
 • основні дати, події і досягнення світової науки і техніки;
 • найбільші відкриття, їх значення та наслідки для розвитку цивілізації;
 • історіографію, основні методологічні концепції та дослідницькі школи в історії науки і техніки.


вміти:

 • критично відтворювати найважливіші події в історії науки і техніки, аналізувати роль і значення видатних науковців та інженерів;
 • прослідковувати витоки наукового знання, найважливіших напрямів науки і техніки;
 • здійснювати кваліфіковану оцінку співвідношення раціонального і альтернативного знання у різних культурно-історичних умовах;
 • проводити раціональну реконструкцію окремих фактів і явищ історії науки і техніки;
 • грамотно аналізувати основний зміст конкретних найважливіших наукових теорій і основоположних науково-концептуальних моделей;
 • відтворити інформацію графічно і словесно про предмет обговорення, пов'язаний з історією науки і техніки.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Логвінова Ярослава Олексіївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Історія науки і техніки"Графік навчання

Варіант Структура

Розділ 1. Загальні положення про навчальну дисципліну

ТЕМА 1. Теоретичні і методологічні основи історії науки і техніки

Предмет, завдання, основні поняття історії науки і техніки як наукової дисципліни. Джерельна база з історії науки і техніки. Пам’ятки історії науки і техніки. Роль науки і техніки в історії людства. Методологія історії науки і техніки. Характеристики традиційного і техногенного суспільств. Наукові революції. Парадигма. Періодизація історії науки і техніки. Проблеми реконструкції в історії науки і техніки. Етичні проблеми наукової діяльності. Місце історії науки і техніки серед інших дисциплін. Структура та інфраструктура історії науки і техніки: дослідницькі інститути, факультети і кафедри, товариства і фонди, національні та міжнародні товариства, музеї і спеціальні експозиції, журнали і газети, комп’ютерні бази даних, аудіовізуальні матеріали, енциклопедії та монографії.

Розділ 2

Тема 2.Стан наукових знань до античного світу

Виникнення перших цивілізацій. Рівень технічного і технологічного розвитку вавилонської цивілізації. Знання і рівень технічного розвитку єгипетської цивілізації. Цивілізації давньої Індії та Китаю. Освоєння металургії заліза. Досягнення давніх цивілізацій: будівництво, розвиток медичних знань, перші географічні карти, астрономія і астрологія, математика. Крито-мікенська культура. Доколумбова Америка.


Тема 3. Наука, техніка і культура в античному світі

Антична наука. Періодизація античної науки. Концептуальна та ідеологічна модель античності. Інформаційна модель суспільства. Квадріум. Економічний розвиток. Принципи організації і управління в античному суспільстві. Державний устрій Давнього Риму. Наукове знання: математика, астрономія, механіка, медицина, географія, філологія, граматика, риторика, історія. Співвідношення теорії та експерименту античності. Техніка і технологія. Антична техніка.

Тема 4. Прогрес людської думки в середньовіччі

Наукове знання і технічне досягнення середньовічної Європи і арабо-мусульманського світу. Хронологія і географія середньовіччя. Структура середньовічного наукового знання. Систематизація знань у середньовіччі. Середньовічні школи і університети. Розуміння природи у середньовіччі. Християнська педагогіка. «Науки» ісламу. Східна гілка античної науки. Раціональне значення Візантії. Винайдення книгодрукування. Технологія середньовіччя.


Тема 5. Наукові знання епохи Відродження

Хронологія і географія епохи Відродження. Наукове мислення. Статичні моделі у епоху Відродження. Великі географічні відкриття. Становлення медицини як науки. Анатомія. Хірургія. Фармацевтичні лабораторії. Зародження нових науково-технічних напрямків. Реформація.

Розділ 3

Тема 6. Класична наука нового часу (XVII - XIX століття)

Створення академій. І.Ньютон - засновник кількісної фізики. Наукова система Г.Лейбніца. Подальше вивчення Сонячної системи та Всесвіту. Еволюція практичної та теоретичної механіки. Дослідження оптичних та електричних явищ. Становлення наукової хімії. Мікросвіт як новий предмет у пізнанні живого.


Тема 7. Технічний прогрес та наукове знання у ХІХ столітті.

Загальні тенденції розвитку науки і техніки у ХІХ столітті. Головні технічні досягнення ХІХ ст. Диференціація наукової діяльності та дисциплінарна будова науки. Фізико-математичне природознавство ХІХ ст. Д.І.Менделєєв та його внесок у розвиток хімічного пізнання. Загальні тенденції зростання наукового пізнання в гуманітарній сфері.


Тема 8. Науково-технічний розвиток у ХХ столітті

Особливості і напрямки технічних перетворень у першій половині ХХ ст. Розвиток освіти у першій половині ХХ ст. Розвиток світової науки першої половини ХХ ст. Зародження генетики та її розвиток у ХХ ст. Технічні досягнення людства у ХХ ст.


Тема 9. Наука України на різних етапах її становлення

Освіта та наукові знання Київської Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського Відродження (XVI — перша половина XVII ст.). Українська педагогіка другої половини XVII — кінця XVIII ст. Розвиток науки у ХІХ-ХХ ст. Вклад українських науковців у розвиток світової науки.


Тема 10. Основні тенденції та перспективи розвитку науки у ХХІ столітті

Постнекласична картина світу (ХХ – ХХІ ст.). Астрофізика. Біофізика. Генетика. Радіоастрономія. Нові області науки, створені у другій половині ХХ ст.. техніка і технології. Раціональне суспільство і екологія. Біосферний світогляд. Єдність процесів самоорганізації природи і суспільства. Екологічні кризи. Екологічний і моральний імперативи. Антропоцентричний і ноосферний антропокосмічний світогляд. Вчення про ноосферу В.І.Вернадського.

Зміст курсу

Розділ І. Загальні положення про навчальну дисципліну

Тема 1. Теоретичні і методологічні основи історії науки і техніки

Книги.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція 1

Самостійна робота

Опрацювати та законспектувати навчальний матеріал за планом:

1.Проблеми реконструкції в історії науки і техніки.

2.Етичні проблеми наукової діяльності.

3.Місце історії науки і техніки серед інших дисциплін.

4.Структура та інфраструктура історії науки і техніки.

5.Методи історії науки і техніки.

6.Історичне джерело та пам’ятки історії науки і техніки: сутність та класифікація

Розділ ІІ.

Тема 2.Стан наукових знань до античного світу.

Зрошувальна система.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція 2

Самостійна робота

І. Опрацювати навчальний матеріал на тему:

1. Крито-мікенська культура.

2. Досягнення цивілізацій доколумбової Америки.

ІІ. Представити результати опрацювання у вигляді презентації

Тема 3. Наука, техніка і культура в античному світі .

Антична наука.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція 3

Самостійна робота

Тестові завдання

Тема 4. Прогрес людської думки в середньовіччі.

Емблема Болонського університету.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція 4

Самостійна робота

Написати доповідь на тему (на вибір):

1.Систематизація знань у середньовіччі.

3.Розуміння природи у середньовіччі.

4.Християнська педагогіка.

5.«Науки» ісламу.

6.Раціональне значення Візантії.

Розділ ІІІ. Назва модулю

Тема 5. Наукові знання епохи Відродження

Leonardo da vinci helicopter (1).jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичні завдання

Семінарське заняття №1

Самостійна робота

Створити презентацію на тему: "Винаходи Леонардо да Вінчі"

Тема 6. Класична наука нового часу (XVII - XIX століття)

Image313.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Тема 7. Технічний прогрес та наукове знання у ХІХ столітті.

Модель всесвіту.jpg
0 7cca7 2a6e38e4 XL.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 8. Науково-технічний розвиток у ХХ столітті

Адронний колайдер.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Практичні завдання

Семінар

Самостійна робота

Самостійна робота №8

Тема 9. Наука України на різних етапах її становлення

Paton 1 2003.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №9

Самостійна робота

Самостійна робота №9

Тема 10. Основні тенденції та перспективи розвитку науки у ХХІ столітті

Теоретичний матеріал

Лекція №10

Практичні завдання

Семінар

Самостійна робота

І. Законспектувати навчальний матеріал за планом

1.Екологічний і моральний імперативи.

2.Антропоцентричний і екоцентричний світогляди.

3.Взаємозвязок економіки, науки та екології. Концепція сталого розвитку суспільства.


ІІ. Написати есе на тему:

Майбутнє генно модифікованих організмів.

Штучний інтелект: етичні та технічні проблеми.

Ресурсне забезпечення людства у ХХІ столітті.

Екологічні проблеми та майбутнє людства

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Виргинский В. С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники с древнейших времен до середины XV века: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 1993.— 288 с.
 2. История науки и техники. Учебно-методическое пособие./Под ред. Ткачева А.В. – СПб.: СПБ ГУ ИТМО, 2006. – 143 с.
 3. Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. Зб. наук. праць. За матеріалами науково-методичної конференції 13–14 квітня 2006 року / Упорядники Л. М. Бєсов, М. В. Зозуля, І. М. Криленко. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2007. – 496 с.
 4. Курс лекцій з історії науки і техніки України. Навчальний посібник для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів усіх рівнів акредитації. - Львів: «Львівська політехніка», 1999. – 225 с.
 5. Лук’нець В. С. Світоглядні імплікації науки. К., 2004.
 6. Нариси з історії природознавства і техніки. Науковий журнал, 2012. - №46.
 7. Ожеван М.А. Людський вимір науки та наукові "виміри” людини. К. 1992.
 8. Онопрієнко В.І. "Історія української науки ХІХ-ХХ століть” Київ: Либідь, 1998. - 304 с.
 9. Офицеров, В.В. История науки и техники: конспект лекций / В.В. Офицеров. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. – 56 с.
 10. Питання історії науки і техніки. Науковий журнал, 2011. - № 1 (17).
 11. Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 399 с.
 12. Ревко П.С. Введение в историю науки и техники. Учебное пособие. –Таганрог: Изд-во Кучма, 2010. – 128 с.
 13. Савченко В.М., Смагін В.П. Початки сучасного природознавства: концепції та принципи. - М., 2006.
 14. Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М., 1990.

Допоміжна

 1. Бікбов А. У пошуках національної наукової ідеї: від науково-технічного прогресу - до економіки, заснованої на знаннях / А. Бікбов // Логос. - 2005. - № 6. - С. 117-126.
 2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский ; сост. Н. А. Костяшкин, Е. М. Гончарова. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 575 с.
 3. Вонсовський С.В. Сучасна природно-наукова картина світу. - М., 2006.
 4. Гапоненко Н.В. Сфера досліджень і розробок в епоху фундаментальних змін / Гапоненко Н.В. // Інформаційне суспільство. - 2006. - № 5-6. - С. 96-101.
 5. Гюйгенс X. Трактат о свете // Творцы физической оптики. М„ 1973.
 6. История Древнего Востока: Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч. II: Передняя Азия. Египет. М.: Наука, 1988.
 7. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
 8. Поль де Крайф Охотники за микробами. Борьба за жизнь. Пер. с англ. И.П.Червонского. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1957.
 9. Семенов Є.В. Сфера фундаментальних досліджень в пострадянській Росії: неможливість і необхідність реформи / Є.В. Семенов // Інформаційне суспільство. - 2007. - № 1-2. - С. 44-59.
 10. Советский энциклопедический словарь. – М.: «Советская энциклопедия», 1980.
 11. Цапенко І.П. Електронна епоха науки / І.П.Цапенко // Світова економіка і міжнародні відносини. - 2005. - № 8. - С. 19-32.
 12. Шабурова М.М. Наука і суспільство: історія взаємовідносин та їх сучасний стан / М.М. Шабурова // Філософія науки. - 2004. - № 3. - С. 3-30.

Інформаційні ресурсиЛогвінова Я.О. (обговорення) 13:26, 20 жовтня 2015 (EEST)