Навчальний курс "Історія зарубіжної літератури (ІІ пол. ХХ ст.)" для студентів ІV курсу денної форми навчання

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Історія зарубіжної літератури (ІІ пол. ХХ ст.)


Галузь знань: 0203

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія (українська мова і література), 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська/німецька)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Факультети: філології та журналістики, іноземних мов


Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу:

 • розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва у єдності його змістових та формальних особливостей;
 • формування гуманістичного світогляду та гуманітарної свідомості самостійної, творчої особистості студента;
 • стимулювання інтересу до читання в цілому;
 • формування стійкої мотивації вивчення та викладання літератури, відчуття краси та виразності художнього слова;
 • сприяння виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань студента;
 • формування читацької культури, творчих здібностей, критичного мислення, навичок самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного;
 • підвищення загального рівня культури студентів як повноправних членів соціуму та активних учасників соціальних процесів;
 • виховання в учнів поваги до національної культури та інших етнокультурних традицій;
 • формування планетарного мислення, вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ.


Завдання курсу:

 • вивчення історії зарубіжної літератури в широкому культурному контексті, розглядаючи кожне художнє явище як складову загальнокультурного процесу;
 • встановлення зв’язку літератури з духовним розвитком людства та усвідомлення ролі літератури як могутнього засобу виховання «людини культури»;
 • визначення основної проблематики, тематичних обширів та різноманіття художніх напрямів, течій світової літератури цього періоду.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Манойлова Ольга МиколаївнаУчасники

Сторінка координування курсу "Назва навчального курсу" викладач


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Європейська література ІІ половини ХХ століття

Тема 1. Світова література другої половини ХХ століття: естетичні пошуки та художні відкриття.

Тема 2. Французька література другої половини ХХ ст. Філософія і література екзистенціалізму. «Театр абсурду».

Тема 3. Німецька література другої половини ХХ ст.

Тема 4. Англійська література другої половини ХХ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Змістовий модуль ІІ. Література США, Латинської Америки та Японії.

Тема 1. Література США другої половини ХХ ст.

Тема 2. Латино-американська література ХХ ст. та її світовий резонанс.

Тема 3. Японська література другої половини ХХ ст.

Тема 4. Російська література другої половини ХХ ст.: тенденції розвитку і художні здобутки.

Тема 5. Література постмодернізму.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Лекція №6

Лекція №7

Лекція №8

Практичні завдання

Теми практичних занять

Самостійна робота

Перелік творів для прочитання

Теми есеРесурси

Рекомендована література

Навчальна

 1. Андреев Л. Зарубежная литература XX века: Учебник. – М., 2003.
 2. Зарубежная литература XX века: Учебник /В. Богословский и др. – М., 1981.
 3. Венгеров Л. Зарубіжна література 1871–1970. Загальні питання. — К., 1971.
 4. Волков А. История русской литературы XX века: Учебник. — М., 1977.
 5. Затонський Д. Зарубіжна проза другої половини XX сторіччя. — К., 2002.
 6. Современная русская литература: Пособие /Ю. Корзов и др. — К., 2003.
 7. Михальская Н. Зарубежная литература XX века: Практикум. — М., 2002.
 8. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия /Н. Михальская и др. – М., 1981.
 9. Позднякова Л. История английской и американской литературы. — М., 2002.

Науково-критична та довідкова

 1. Адмони В. Поэтика и действительность — М., 1973.
 2. Аллен У. Традиция и мечта. — М., 1970.
 3. Американский роман 20–30-х годов XX в. — М., 1982.
 4. Балашова Т. Французская поэзия XX века. — М., 1982.
 5. Балухатый С. Вопросы поэтики. — М., 1990.
 6. Григорьева Т. Японская литература XX века. — М., 1983.
 7. Денисова Т. Роман і романісти США XX століття. — К., 1990.
 8. Затонский Д. Искусство романа и XX век. — М., 1973.
 9. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. — К., 2000.
 10. Затонський Д. Про модернізм і модерністів. — К., 1972.
 11. Ивашева В. Английская литература XX века. — М., 1980.
 12. Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия. — М., 1992.
 13. Література Англії XX століття. — К., 1993.
 14. Літературний словник-довідник. — К., 1997.
 15. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. — М., 1986.
 16. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. — К., 1985.
 17. Павлова Н. Типология немецкого романа 1900–1945. — М., 1982.
 18. Писатели Англии о литературе XIX–XX вв. — М., 1987.
 19. Писатели США о литературе. — М., 1982.
 20. Покальчук Ю. Сучасна латиноамериканська проза. — К., 1978.
 21. Рыкова Н. Современная французская литература. — М., 1989.
 22. Фрадкин И. Бертольт Брехт. Путь и метод. — М., 1985.
 23. Шахова К. Література Англії XX ст. — К., 1993.
 24. Шахова К. Проблемы новейшей литературы США. — К., 1981.
 25. Шахова К. П’ять німецьких лауреатів Нобелівської премії літератури. — К., 2001.
 26. Якимович Т. З художнього світу Франції. — К., 1981.

Інформаційні ресурси

Тексти художніх творів до курсу (архів)

Скачати архів ---