Навчальний курс "Історія зарубіжної літератури Середніх віків і Відродження"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Історія зарубіжної літератури Середніх віків і доби Відродження

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0203 Гуманітарні науки

6.020303 Філологія* Мова і література (англійська, німецька)

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Основна мета курсу «Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження»

 • ознайомити студентів із зразками літератури цього періоду,
 • дати уявлення про світовий літературний процес, з'ясувати національні особливості літератури різних країн,
 • виробити вміння використовувати літературознавчий інструментарій під час аналізу тексту; зорієнтувати майбутніх вчителів-філологів на професійне застосування набутих знань.

Вивчаючи курс «Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження», студенти повинні збагнути специфіку розвитку світової літератури періоду середньовіччя та Відродження, з'ясувати взаємозв'язок і взаємозалежність окремих складових цього процесу.

 • сформувати уявлення про закономірності та основні тенденції розвитку цього етапу;
 • надати уявлення про творчу індивідуальність найбільш значних письменників;
 • залучити до скарбниці світової літератури та культури.


Засвоєння знань із курсу «Історія зарубіжної літератури середніх віків і доби Відродження» можливе за умови виконання таких завдань:

 • засвоєння студентами чіткого поняття про тісний взаємозв’язок літератури цього періоду з суспільно – політичним життям;
 • розуміння специфіки літератури як мистецтва слова, вивчення літературного твору як естетичного явища у нерозривній єдності форми та змісту;
 • розвиток навичок аналізу художнього тексту;
 • підвищення інтересу студентів до читання та розширення читацького досвіду.
 • ознайомити студентів із духовними здобутками й художніми відкриттями зарубіжної літератури;
 • виробити вміння сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміти його художню своєрідність визначати особливості індивідуального авторського стилю, осягати твір у контексті розвитку культури;
 • формувати читацьку культуру студентів, сприяти їхньому творчому самовияву під час інтерпретації твору;
 • розширювати читацький досвід студентів;
 • виховувати у студентів повагу до національних традицій інших народів.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати:

 • основні особливості історико-літературного процесу;
 • основні літературні напрями і течії;
 • головні етапи життєвого і творчого шляху письменників;
 • сюжет, особливості композиції, системи образів вивчених творів;
 • жанрові особливості творів;
 • естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення художніх творів;
 • характерні особливості індивідуального стилю письменників;
 • основні положення вивчених критичних матеріалів.

вміти:

 • критично оцінювати прочитані твори;
 • визначити основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів, зображувальні засоби мови;
 • аналізувати художні твори в єдності змісту і форми;
 • виявляти авторську позицію;
 • порівнювати різнонаціональні твори на тематичному, жанровому, стильовому рівнях.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Вечірко Оксана Леонідівна


Учасники

Сторінка координування курсу «Історія зарубіжної літератури Середніх віків і Відродження»

Група 11,12,13 факультету іноземних мов 2014-2015 н.р. викладач Вечірко Оксана Леонідівна, Отримати консультацію

Група 11,12,13 факультету іноземних мов 2014-2015 н.р. викладач Вечірко Оксана Леонідівна, Отримати консультацію


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Література Середніх віків

Тема 1. Література раннього середньовіччя

Тема 2. Героїчний епос зрілого середньовіччя

Тема 3. Рицарська література

Тема 4. Міська література

Змістовий модуль 2. Література доби Відродження

Тема 1. Відродження як культурний рух.

Тема 2. Відродження в Італії.

Тема 3. Відродження у Франції.

Тема 4. Відродження в Іспанії .

Тема 5. Відродження у Німеччині.

Тема 6. Відродження в Англії

Зміст курсу

Змістовий модуль І. Література Середніх віків

Тема 1. Література раннього середньовіччя

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

План практичного заняття №1

Питання для самоконтролю до практичного заняття №1

Презентація до практичного заняття №1

Посилання на відеоресурси до практичного заняття №1:

Блажений Августин

Августин Зло і скептицизм

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Героїчний епос зрілого середньовіччя

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

План практичного заняття №1

Питання для самоконтролю до практичного заняття №2

Посилання на відеоресурси до практичного заняття №1:

Історія створення «Пісні про Роланда»

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль ІІ. Література доби Відродження

Тема 1. Відродження як культурний рух.

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Посилання на відеоресурси до самостійної роботи за темою №1:

Література епохи Відродження (відеопрезентація)

Тема 2. Відродження в Італії.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

План практичного заняття №1

Питання для самоконтролю до практ.заняття №1

Посилання на відеоресурси до практичного заняття №1:

Про життя Данте

Сучасна екранізація "Божественна комедія"

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2Ресурси

Рекомендована література

Базова

Хрестоматії

 1. Пуришев Б.И. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. Хрестоматия.В 2-х частях.- М.,1962
 2. Пуришев Б.И. История зарубежной литературы. Средние века. Хрестоматия . В 2-х частях.- 2004.

Підручники

 1. Алексеев М., Жирмунский В. История зарубежной литературы.- М., 1987
 2. Давиденко Г.Й. Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження.-К., 2007
 3. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури.- Львів, 1993

Навчальні матеріали

 1. Аникин Г. Михальская История английской литератури.-М., 1985
 2. Брагина Л. Джованни Боккаччо. В кн.:Брагина Л. Итальянский гуманизм.-М., 1977.-С-90-98
 3. Голенищев-Кутузов Й. Н. Данте.-М.,1967 (ЖЗЛ)
 4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.-М.,1972.
 5. ДживелеговА.К. Данте Алигиери: Жизнь и творчество.-М., 1946.
 6. История немецкой литературы: В 5-ти томах.-М.,1962.-Т.1.- С.61-99.
 7. Елина Н.Г. Данте: Критико-биографический очерк.-М.,1965.
 8. Козлик І.В. Світова література доби середньовіччя та епохи Відродження. Навч. Посібник.- Івано-Франківськ, 2011.- 344 с.
 9. Література західноєвропейського середньовіччя / За заг.ред. Н.Висоцької. - Вінниця.: Нова книга, 2005
 10. Михайлов А. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе.-М.,1976
 11. Предания и мифы средневековой Ирландии.-М.,1991
 12. Пуришев Б.И. Литература епохи Возрождения. Идея «универсального человека». Курс лекций.-М.: Высшая школа, 1996
 13. Сидорова Н.А. Очерки по истории ранней городской литературы во Франции.-М.,1953.
 14. Хлодовский Р- Декамерон: поэтика и стиль.-М.,1982
 15. Хлодовский Р.Франческо Петрарко. Поезия гуманизма.-М.: Наука, 1974.

Допоміжна

Інформаційні ресурси

Сайти літературно-критичних матеріалів з історії зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження

 1. Сайт літературно-критичних матеріалів з історії літератури середніх віків та Відродження
 2. Портал з історії літератури і культури Європейського Ренесансу
 3. Культура, література та живопис Відродження
 4. Живопис, скульптура та графіка епохи Відродження, віртуальний музей
 5. Український шекспірівський портал

---