Навчальний курс "Історія держави і права України"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ


Напрям підготовки 6.030401,спеціальність Правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета

 • Сприяти оволодінню студентами знань з історії становлення та розвитку української держави і права.
 • Сформувати чіткі методологічні та теоретико-концептуальні засади в осмисленні основних тенденцій, закономірностей та особливостей процесу розвитку української держави і права.
 • Сприяти формуванню у студентів юридичного фаху державницького мислення, засад патріотизму, любові до України та її історії.

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів високої правової культури, професійної етики, глибокої поваги до вироблених в середовищі української нації зразків права і соціальних цінностей, принциповості та неупередженості у забезпеченні прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • особливості історичного розвитку державницьких і правових інститутів в Україні;
 • цілісну картину державного розвитку українських земель у порівнянні із державно-правовим розвитком країн західної Європи;
 • джерела навчального курсу: законодавчі акти, історичні пам’ятки, в яких міститься інформація про державно-правовий розвиток України різних періодів, вітчизняну та зарубіжну наукову літературу з історії держави та права України.


вміти:

 • давати наукове тлумачення основним науковим поняттям та категоріям з історії держави та права України;
 • в усному та письмовому вигляді правильно (логічно) висловлювати або оформлювати власні думки стосовно оцінки історико-правових явищ та процесів;
 • володіти комп’ютерними методами збору, зберігання та обробки інформації, яка застосовується в сфері професійної діяльності.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Козир Ірина Анатоліївна


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1.1. Предмет, методологія, періодизація і джерела історії держави та права України

Історія держави та права України як наука, її витоки та завдання на нинішньому етапі українського державотворення. Предмет історії держави та права України, її місце в системі юридичних дисциплін. Методологія курсу, його значення для підготовки фахівців-юристів та вплив на формування в них історично-правового та державницького світогляду. Сучасні загальнонаукові та спеціальні методи пізнання і вивчення історії держави та права України.

Тема 1.2. Держава та право України-Русі. Особливості політичного розвитку Галицько-Волинської держави та її права

Майнова диференціація та соціальні відносини у ранньослов’янських племен. Антське політичне об’єднання. Військово-демократичні племінні союзи. Дружина. Народні збори. Рада старійшин. Перші ранньофеодальні об’єднання східних слов’ян. Політична консолідація східних слов’ян та створення Русі (Кий, Аскольд, Дір). Формування її території та політичне становище в Європі.


Змістовий модуль 2

Тема 2. Суспільно-політичний лад і право України у складі Великого князівства Литовського (Литовсько-Руської держави)

Формування території Великого князівства Литовського: захоплення білоруських, українських, московських земель. Автономний статус України у рамках Великого князівства Литовського, її політичний та адміністративний устрій. Умови Кревської (1385 р.), Городельської (1413 р.) уній та Острівської угоди 1392 р.

Тема 3. Державно-правове становище України під владою Польщі та Речі Посполитої Польської (ХІV – ХVІІІ ст.)

Приєднання західноукраїнських земель до складу Польщі у др. пол. ХІV ст., зміна їх політико-правового становища. Адміністративно-територіальний поділ Польщі. Причини об’єднавчих тенденцій між Литвою та Польщею. Люблінська унія 1569 р. та утворення Речі Посполитої Польської. Зміна статусу українських земель. Наслідки Берестейської церковної унії 1596 р. Буковина у складі Молдавії і Туреччини. Закарпаття у складі Угорського королівства. Кримське ханство під протекторатом Туреччини.

Тема 4. Запорозька Січ – предтеча Української гетьманської держави

Джерела формування козацтва. Д. Байда-Вишневецький. Утворення Запорозької Січі. Місце розташування та адміністративно-територіальний поділ Запорозької Січі. Органи військово-адміністративної влади та козацького самоуправління. Базові принципи політичного устрою Запорозької Січі. Компетенція: козацької (військової) ради, кошового уряду (отамана, кошового судді, писаря, осаула), полкової старшини (курінних отаманів, паланкової (полкової) та наказної старшини).


Змістовий модуль 3

Тема 5. Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

Соціально-економічне та політичне становище України напередодні і в ході національно-визвольної революції (війни) 1648 – 1658 рр. Зборівська 1649 р., Білоцерківська 1651 р. угоди Війська Запорозького із Річчю Посполитою. Формування української держави за Б.Хмельницького. „Руїна” та її наслідки. Віленський договір 1656 р. Гадяцький договір І. Виговського (1658 р.), Андрусівське перемир’я 1667 р., Вічний мир 1686 р., Константинопольський мирний договір з Туреччиною 1710 р. Роль гетьмана І. Мазепи в боротьбі за незалежну соборну Україну.

Тема 6. Суспільно-політичний лад і право України в умовах Австрійської, Австро-Угорської та Російської імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Поділи Речі Посполитої, їхні наслідки для українських земель. Правовий статус етнічних територій у складі Росії та Австро-Угорщини. Адміністративно-територіальний поділ. Колоніальна політика обох держав.


Змістовий модуль 4

Тема 7. Національна державність і право України у 1917 – 1921 рр.

Повалення царизму. Проведення Тимчасовим урядом перетворень в державному устрої Росії. Розпад Російської імперії.

Змістовий модуль 5

Тема 8. Радянська державність і право України (1917 – 1991 рр.).

Жовтневий переворот у Петрограді в 1917 р. і зміни державного устрою в Україні. Всеукраїнський (грудень 1917 р.) з’їзд Рад у Києві. Ультиматум радянської Росії та розв’язання війни з Українською Народною Республікою. Легітимність (Харківського) Всеукраїнського з’їзду Рад. Утворення радянської УНР. Взаємини з РСФРР. Надзвичайні органи влади: ВУНК, ДПУ, ОДПУ. Конституція УСРР 1919 р. Ризький (1921 р.) мирний договір і його наслідки для України. Зв’язки радянської України з Російською Федерацією. Договори про воєнний, господарський, дипломатичний союзи. Правові засади утворення Союзу РСР. Державно-правове становище України за Конституцією СРСР 1924 р. Утворення Молдавської АСРР у складі УСРР (1924 – 1940 рр.).

Тема 9. Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави (кінець 1991 – початок ХХІ ст.)

Демократизація виборчої системи. Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих Рад народних депутатів (березень 1990 р.). Ухвалення 16 липня 1990 р. „Декларації про державний суверенітет України”, її зміст. Діяльність новообраної Верховної Ради. Розмежування повноважень між законодавчими, виконавчими та судовими органами. Зміни в структурі вищої виконавчої влади республіки. Заснування поста Президента УРСР. Реформування судової системи. Зміни в конституційному праві, трудовому, кримінальному законодавстві. Процесуальне законодавство. Законодавче оформлення створення Української незалежної держави. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. Вибори Президента України. Розпад Союзу РСР і заснування Співдружності Незалежних Держав. Діяльність державного центру УНР у еміграції (екзилі).
Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Держава та право найдавніших часів та періоду Середньовіччя

Тема 1. Вступ. Держава та право України- Русі. Особливості політичного розвитку Галицько-Волинської держави та її права.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Держава та право України періоду пізнього Середньовіччя

Тема 2. Суспільно-політичний лад і право України у складі Великого князівства Литовського (Литовсько-Руської держави).

Тема 3. Державно-правове становище України під владою Польщі та Речі Посполитої Польської.

Тема 4. Запорозька Cіч – предтеча Українськаої гетьманської держави

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Історія держави та права України періоду Нового часу

Тема 5. Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) та її право (сер. ХVІІ - кін. ХVІІІ ст.).

Тема 6. Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Австрійської, Австро-Угорської та Російської імперій (кін. ХVІІІ - поч. ХХ ст.).

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 4. Новітня історія держави та права України (1917-1921 рр.)

Тема 7. Національна державність і право України (1917 - 1921 рр.)

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 5. Новітня історія держави та права України (1917 р. – по теперішній час)

Тема 8. Радянська державність та право в Україні (1917-1991 рр.)

Тема 9. Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави (1991 – поч. ХХІ ст.)

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Заруба В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. М. Заруба. – К. : Істина, 2006. – 416 с.
 2. Захарченко П. П. Історія держави та права України : підруч. / П. П. Захарченко. – К. : Атіка, 2005. – 368 с.
 3. Іванов В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. М. Іванов. – К. : Атіка, 2007. – 728 с.
 4. Історія держави і права України : підруч. / [А. С. Чайковський, В. І. Батрименко, Л. О. Зайцев та ін.] ; за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
 5. Історія держави і права України : підруч. у 2-х т. / В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. ; за ред. В. Я. Тація та ін. – Т. 1. – К. : Ін Юре, 2003. – 656 с.
 6. Історія держави і права України : підруч. у 2-х т. / В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. ; за ред. : В. Я. Тація та ін. – Т. 2. – К. : Ін Юре, 2003. – 656 с.
 7. Історія держави ті права України : словник термінів і понять / [В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк] ; під ред. М. М. Шитюка. – К. : Кондор, 2011. – 284 с.
 8. Історія українського права : навч. посіб. / [І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін.] ; за ред. І. А. Безклубого. – К. : Грамота, 2010. – 334 с.
 9. Капелюшний В. П. Історія держави і права України : навч. посіб. в схемах, таблицях і визначеннях основних термінів / В. П. Капелюшний, С. В. Кудін. – К. : Олан, 2001. – 224 с.
 10. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. (До 15-річчя Конституції України і до 20-ї річниці незалежності України) / Упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов ; від. ред. Ю. С. Шемшученко. – 3-є вид. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.
 11. Кузьминець О. Історія держави і права України : навч. посіб. / О. Кузьминець, В. Калиновський. – 2-е вид. допов. – К. : Україна, 2002. – 448 с.
 12. Кульчицький В. С. Історія держави і права України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К. : Ін Юре,
 13. 2008. – 624 с.
 14. Орленко В. І. Історія держави і права України : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – 3-є вид., доповн. та перероб. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 164 с.
 15. Терлюк І. Історія держави і права середньовічної України : навч. посіб. / І. Терлюк, Д. Забзалюк. – Львів : Каменяр, 2010. – 231 с.
 16. Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк. – К. : Атіка, 2011. – 944 с.
 17. Трофанчук Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб / Г. І. Трофанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.
 18. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. / Упоряд.: А. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.


Допоміжна

 1. Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорізька Січ як український феномен. – К., 1995.
 2. Бланчуца А. Правові основи шляхетського землеволодіння за Другим Литовським Статутом 1566 р. // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2003. – С. 129 - 138.
 3. Бойко І. Правове регулювання відносин у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.). // Право України. – 2009. -№ 8.
 4. Бондаревський А.В. Волосне управління та становище селян на Україні після реформи 1861. – К., 1961.
 5. Булавінський А.Г. Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 – серпень 1659рр.). // Укр. іст. журн. – 2005. – №1.
 6. Головко О. Апарат управління фінансами Російської імперії на українських землях у роки Першої світової війни. // Право України. – 2005. – №3.
 7. Грозовський І. Козацьке право. // Право України. – 1997. – № 6. – С.76-80.
 8. Грозовський І. Право власності на землю в Запорізькій Січі. // Право України. – 1997. – № 8. – С. 62-65.
 9. Гурбик А. Копні суди на українських землях у XIV-XVI ст. // Укр. іст. журн. – 1990. – № 10. – С.110-116.
 10. Гуржій О. Українська козацька держава у другій половині XVII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.
 11. Діяльність народного міністерства внутрішніх справ УНР. // Укр. іст. журн. – 2005. – №2.
 12. Дубровина А.Б. Государственный строй Киевской Руси. // Советское государство и право. – 1982. – № 6.
 13. Єрмолаєв В. Віче в Київській Русі – важлива складова частина державного механізму. // Право України. – 2003. – № 3.
 14. Заріцька І.М. Земельне законодавство доби української революції 1917-1921 рр. / М.І.Зарецька. – К.: Атіка, 2010. – 239 с.
 15. Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець XIII ст. - XIV ст.): Навч. посібник. – К.: Істина, 2007. – 128 с.
 16. Історія держави і права України [Текст] : збірн. завдань для самостійної роботи / Ю. С. Палєєва. – Д. : ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2011. – 104 с.
 17. Історія українського парламентаризму: У 3 т. / За ред. В.А.Смолія. – К., 2010.
 18. История государства и права Украинской ССР: В 5 т. (Под ред. В.М. Бабия и др.). – К., 1987.
 19. Івановська О.П. Звичаєве право в Україні: Навч. посібник. – К., 2002.
 20. Кобилецький М. Магдебурзьке право у селах Галичини. // Право України. – 2003. – № 8.
 21. Кобилецький М. Суд і судочинство в містах України за Магдебурзьким правом // Право України. – 2008. – №12.
 22. Кондратюк В.О. Державність України в 1917 – 1920 рр. – Львів, 1992.
 23. Кондратюк С. Органи влади в західній Україні (вересень 1939 – червень 1941 рр.). // Право України. – 2003. – № 5.
 24. Копиленко О., Копиленко Л. Історія держави і права України. 1917-1920 рр. – К.,1997.
 25. Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. – Воронеж, 1989.
 26. Котляр М.Ф. Княжа служба в Київській Русі. – К., 2009.
 27. Кравчук К. З досвіду державотворення України періоду Директорії. // Право України. – 2005. – №2.
 28. Кресів О.В. „Пакти конституцій законів і вольностей Запорізького війська” 1710 р. // Укр. іст. журн. – 2005. – №2.
 29. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині. – Львів, 1966.
 30. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. – Ч.1: Княжа доба. – Прага, 1923; Ч. 2: Литовсько-Польська доба. – Прага, 1924.
 31. Ливанцев К.Е. Сословно-представительская монархия в Польше, её сущность и особенности (вторая половина XIV-конец XVI вв.). – М., 1968.
 32. Лукашевич О.А. , Манжул К.В. Конституція Пилипа Орлика – історико-правова пам’ятка ХVІІІ ст. – Х., 1996.
 33. Магновський І. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у період козацького державотворення XVІІ – XVІІІ ст. // Право України. - 2010. - № 4.
 34. Макаренко О.В. Поняття та склад злочину за джерелами права Гетьманщини. // Право і суспільство. – 2011. - №№ 1, 3.
 35. Мацкевич М. Адміністративно-територіальне управління в Галичині в період 1771-1848рр. // Право України. - 2008. - №9.
 36. Мацкевич М. Конституційне законодавство Австро-Угорщини другої половини ХІХ ст. і правова платформа українського національного руху. // Право України. – 2009. – №8.
 37. Месяц В. История кодификации права на Украине в первой половине ХVІІІ в. – К., 1963.
 38. Мироненко О.М. Судові реформи за гетьмана П.Скоропадського. // Правова держава. – Вип. 7. – К., 1996.
 39. Мищак І. До історії законотворчості Західноукраїнської Народної Республіки. // Право України. – 2008. – №10.
 40. Мищак І. Боротьба українців за національні права та інтереси в Австрійському парламенті (др. пол. ХІХ ст. – 1918 р.). // Право України. – 2009. – № 3.
 41. Настюк М. Аппарат колониального управления Буковиной в период владычества Австро-Венгерской монархи. // Вестник Львовского юридического университета. – Серия юридическая. – Вып. 22. – Львов,1983.
 42. Нелин А. Собрание малороссийских прав 1807 года, его содержание и значение. – К.,1990.
 43. Павленко М.І. Українські військовополонені та інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії (ставлення влади і умови перебування: 1918-1924 рр.). – К., 2000.
 44. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 року. – 2-ге вид. – К., 2009.
 45. Падох Я. Суди і судовий процес старої України. – Нью-Йорк; Львів, 1990.
 46. Петрів Р.В. Східна Галичина у складі Австрійської імперії: (історико-правовий аспект). – Івано-Франківськ, 2009.
 47. Подковенко Т.О. Про судоустрій та судочинство у період гетьманату Павла Скоропадського. // Держава і право. – 2008. – №41.
 48. Ричка В.М. «Вся королівська рать» (Влада Київської Русі). – К., 2009.
 49. Ричка В.М. Шлюб і подружнє життя у Київській Русі. // Укр. іст. журн. –1992. – 1. – С.131-142.
 50. Савченко С. Виняткова міра покарання як головне обмеження права на життя. // Право України. – 2005. – №8.
 51. Святонька В. Інститут присяжних на теориторії України за Судовими статутами 1864 р. // Право України. – 2009. – №8.
 52. Стерчо П. Карпато-Українська держава. – Львів, 1994.
 53. Терлюк І.Я. Окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр. і проблеми творення української національної державності: історія держави і права. – Львів, 2009.
 54. Тищик Б.Й., Вівчаренко Б.А. Суспільно-політичний лад і право України у складі Речі Посполитої та Литовської держави. – Львів, 1996.
 55. Тищик Б., Бедрій М. Копне судочинство в україні та особливості його здійснення (XІV – XVІІІ ст.). // Право України. – 2010. – №1.
 56. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К., 1968.
 57. Толочко А.П. Краткая редакция Правды Русской: происхождение текста. – К., 2009.
 58. Толочко П.П. Древняя Русь. – К., 1987.
 59. Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на Західноукраїнських землях. // Право України. - 2008. - №6.
 60. Шандрас В. Адміністративні установи Правобережної України кінця ХУІІІ – початку ХХ століття в російському законодавстві. – К., 1999.
 61. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – М., 1949.
 62. Яковлів А. Український кодекс 1743 р. „Права, по которым судится малороссийский народ”. – Мюнхен, 1949.


Інформаційні ресурси

 • http//www ubuv gov. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського.
 • http //www uplu kiev ua/ Національна парламентська бібліотека.
 • http//www gutb/ u-t/ org/ Державна науково-технічна бібліотека України (Київ).
 • http//www ognb odessa ua Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького.
 • http:// korolenko/ kharkov Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка.


---