Навчальний курс "Історія України 17 століття"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Лекція з Історії України 17 століття

Зміст

Назва курсу

Книга 2016 2.png

Історія України 17 століття


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.020302. Історія педагогічна освіта


Мета та завдання навчального курсу

Комплексне вивчення та узагальнення історичного минулого українського народу зазначеного періоду в контексті світової історії та практики державотворення в сучасній українській державі.

Завдання Формування в студентів історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати історичні події та явища, визначати їх суть, причнно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, суб’єктивне і об’єктивне, самостійно оцінювати і пояснювати історичний процес, робити обґрунтовані висновки з метою успішної розбудови національної держави.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні історичні дати, постаті, поняття і терміни, події та явища зазначеного періоду історії.

вміти: самостійно добирати і опрацьовувати історичні документи, науково-популярну і додаткову літературу; робити аргументовані висновки, вмотивовано відстоювати власну точку зору.


Робоча програма курсу

Книга 2016 1.jpg

Глосарій до курсу "Історія України 17 століття"

Автор (автори) курсу

Кізюн Валерій Карпович


Учасники

Сторінка координування курсу "Історія України 17 століття" викладач Кізюн Валерій КарповичГрафік навчання

Змістовий модуль 1. Україна першої половини XVII століття

 • Тема 1. Участь козаків у війнах за межами України.
 • Тема 2. Запорозька Січ, Кримське ханство і Туреччина в першій половині XVII століття.
 • Тема 3. Участь козаків у Хотинській війні 1620 – 1621 рр.
 • Тема 4. Козацько-селянські рухи у першій чверті XVII століття.
 • Тема 5. Наростання козацько-селянських повстань у 30-х роках XVII століття.
 • Тема 6. Україна напередодні національно-визвольної війни середини-другої половини 17 століття.

Змістовий модуль 2

 • Тема 7.Національно-визвольна війна 1648 р. і створення нової Української держави.
 • Тема 8 Продовження війни за незалежність новоутвореної республіки. ( 1649-1654 рр.)
 • Тема 9. Соціально-економічні зміни у перші роки національно-визвольної війни
 • Тема 10. Війна за незалежність козацько-гетьманської держави (1654-1660 рр.)
 • Тема 11. Завершальний етап національно-визвольної революції (1660-1676 рр.)
 • Тема 12. Відсіч турецько-татарській агресії і боротьба за визволення південних українських земель в останній чверті XVII ст.
 • Тема 13. Державний устрій і соціально-економічний розвиток України в другій половині XVII століття.
 • Тема 14. Культура України в другій половині XVII століття.

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Україна першої половини XVII століття

Тема 1. Участь козаків у війнах за межами України.

Теоретичний матеріал

Лекція № 1-2

Семінарські заняття

Семінар №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Тема 2. Запорозька Січ, Кримське ханство і Туреччина в першій половині XVII століття.

Семінарські заняття

Семінар №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Тема 3. Участь козаків у Хотинській війні 1620 – 1621 рр.

Теоретичний матеріал

Семінарські заняття

Семінар №3

Самостійна робота

Самостійна робота №3

Тема 4. Козацько-селянські рухи у першій чверті XVII століття.

Теоретичний матеріал

Семінарські заняття

Семінар №4

Самостійна робота

Самостійна робота №4

Тема 5. Наростання козацько-селянських повстань у 30-х роках XVII століття.

Теоретичний матеріал

Семінарські заняття

Семінар №5

Самостійна робота

Самостійна робота №5

Тема 6. Україна напередодні національно-визвольної війни середини-другої половини 17 ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №66

Семінарські заняття

Семінар №6

Самостійна робота

Самостійна робота №6

Змістовий модуль 2. Україна в другій половині XVII століття

Тема 7. Національно-визвольна війна 1648 р. і створення нової Української держави.

Теоретичний матеріал

Лекція №7

Практичні завдання

Практична №7

Самостійна робота

Самостійна робота №7


Тема 8. Продовження війни за незалежність новоутвореної республіки. ( 1649-1654 рр.)

Теоретичний матеріал

Лекція №8

Практичні завдання

Практична №8

Самостійна робота

Самостійна робота №8

Тема 9. Соціально-економічні зміни у перші роки національно-визвольної війни

Теоретичний матеріал

Лекція №9

Практичні завдання

Практична №9

Самостійна робота

Самостійна робота №9

Тема 10. Війна за незалежність козацько-гетьманської держави (1654-1660 рр.)

Теоретичний матеріал

Лекція №10

Практичні завдання

Практична №10

Самостійна робота

Самостійна робота №10

Тема 11. Завершальний етап національно-визвольної революції (1660-1676 рр.)

Теоретичний матеріал

Лекція №11

Практичні завдання

Практична №11

Самостійна робота

Самостійна робота №11

Тема 12. Відсіч турецько-татарській агресії і боротьба за визволення південних українських земель в останній чверті XVII століття.

Теоретичний матеріал

Лекція №12

Практичні завдання

Практична №12

Самостійна робота

Самостійна робота №12

Тема 13. Державний устрій і соціально-економічний розвиток України в другій половині XVII століття.

Теоретичний матеріал

Лекція №13

Практичні завдання

Практична №13

Самостійна робота

Самостійна робота №13

Тема 14. Культура України в другій половині XVII століття.

Теоретичний матеріал

Лекція №14

Практичні завдання

Практична №14

Самостійна робота

Самостійна робота №14Ресурси

Книга 2016 3.jpeg

Рекомендована література

Базова

 1. Борисенко В.Й. Курс української історії. - К., 1998.
 2. Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. – К., 2005.
 3. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України -Львів, 1913.
 4. Грушевський М.С. Історія України-Руси., - К., 1994-1998. - Т.7-9.
 5. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. - К., 1991.
 6. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - В 2-х т. -Львів, 1991.
 7. Ефименко А.Я. История украинского народа. - К., 1990.
 8. Історія русів (український переклад І-Драча). - К., 1991.
 9. Історія України (під загальною редакцією В.А.Смолія). - К., 1997.
 10. История Украинской ССР. - В 10-ти тт. - К., 1983.-Т.З.
 11. Крип’якевич І.П. Історія України. - Львів, 1990.
 12. Полонська-Василенко Н. В. Історія України. - К., 1991.
 13. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991.
 14. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. - К., 1990-1991.
 15. Яковенко Н.М. Нарис історії України. - К., 1997.

Допоміжна

 1. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.
 2. Боплан Г. Опис України. – К., 1990.
 3. Ульяновський В. Лжедмитрий I и Украина. - К., 1990.
 4. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1993.
 5. Алекберли М. История борьбы украинского народа против турецко-татарской агрессии во второй половине 16 – первой половине 17 вв. – Саратов, 1961.
 6. Борисенко В.Й. Міждержавне зближення Запорозької Січі з Кримським ханством у 20-ті – 30-х роках 17 ст. // Історія України. – 1998. - № 11.
 7. Борисенко В.Й. Роль українських козаків у Хотинській війні 1620-1621 рр. // Історія України. – 1998. - № 9.
 8. Станіславський В. Запорозька Січ у політичних відносинах з Кримським ханством // УІЖ. – 1995. - № 6.
 9. Щербак В.О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648-1654 рр. – К., 1989.
 10. Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні– К., 1997.
 11. Крип’якевич Б. Хмельницький. – Львів, 1990.
 12. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст. – Дніпропетровськ, 1996.
 13. Смолій В.А., СтепанковВ.С. Національно-визвольна революція. – К., 1999.
 14. Липинський В. Україна на переломі: 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в 17 ст. – Філадельфія – Київ, 1992.
 15. Яковлєва Т.Г. Гетьманщина в другій половині 50-х рр. 17 ст. – К.. 1998.
 16. Заруба В.Н. Украинской казацкое войско в борьбе с турецко-татарской агрессией (последняя четверть 17 в.(. – Харьков, 1993.
 17. Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині 17 ст. – К., 1986.
 18. Іванцов І.О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі (1635-1638 рр.). – К., 2002.

Інформаційні ресурси

 1. My Ukraine
 2. Книги та підручники з історії України
 3. Онлайн бібліотека