Навчальний курс "Історія України (з найдавніших часів до середини XIII ст.)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Назва курсу

OldBooks.jpg
"Історія України (з найдавніших часів до середини XIII ст.)"


Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 6.020302 Історія* Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврМета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу є формування у майбутніх фахівців системи знань про закономірності та особливості економічного, соціального, політичного та етнокультурного розвитку людського суспільства на теренах України.

Основними завданнями курсу є:

 • подати наукову періодизацію історії України,
 • розкрити історію соціально-економічних та суспільно-політичних про¬цесів в давній та середньовічній Україні;
 • висвітлити зміст і особливості розвитку української матеріальної та духовної культури, її взаємозв'язок зі світовою культурою;
 • визначити роль і місце в українській історії видатних історичних осіб;
 • показати найважливіші події та явища ранньої української історії в контексті історії Європи, роль Київської русі та удільних князівств в системі міжнародних відносин того часу.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • періодизацію історії України;
 • історію становлення різних форм суспільно-економічних відносин на території України;
 • еволюцію основних форм державного життя, особливості розвитку Київської Русі як держави східних слов’ян та південноруських князівств;
 • особливості розвитку матеріальної та духовної культури давнього періоду та доби середньовіччя ;
 • внесок в українську історію визначних історичних діячів.


вміти:

 • визначати характерні риси основних періодів стародавньої та середньовічної української історії, їхні особливості, визначальні події та явища в кожному з них;
 • співвідносити у хронологічному та просторовому сенсі події та явища історії України з подіями та явищами європейської історії;
 • локалізувати історичні події та об’єкти на карті;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями та явищами;
 • визначати позитивні та негативні наслідки дій історичних осіб в контексті історії українських земель давньої та середньовічної доби.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Користувач:Козир Ірина АнатоліївнаУчасники

Сторінка координування курсу "Історія України (з найдавніших часів до середини ХІІІ ст.)"

Викладач Козир Ірина Анатоліївна

Козир Ірина Анатоліївна

Шановна Ірино Анатоліївно. Щиро рада за Вас: ваш курс цілісний, змістовний, коректний і цікавий. Дякую за сусідство.

Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. "Стародавня історія України"

Вступ. Україна - Європейська держава. Історія України як наука та навчальний предмет.

ТЕМА 1. Історичний розвиток людського суспільства на території України в період кам’яного віку (1 млн. років тому - IV тисяч. до н.е.).

ТЕМА 2. Історичні процеси на теренах України в добу палеометалів: енеоліт – бронза. (середина VI - початок І тисяч. до н.е.).

ТЕМА 3. Населення України в добу раннього залізного віку (початок І тисяч. до н.е. – середина І тисяч. н.е.).

ТЕМА 4. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

ТЕМА 5. Давні слов’яни ( ІІ ст. до н.е. – VІІ ст. н.е.)

Змістовий модуль 2. "Середньовічна Україна"

ТЕМА 6. Східнослов’янські племена (VII - ІХ ст. н.е.). Історичні передумови утворення Давньоруської держави.

ТЕМА 7. Історичний розвиток Київської Русі в кінці ІХ – на початку ХІІ ст.

ТЕМА 8. Суспільно-політичний устрій та етнічний розвиток Київської Русі.

ТЕМА 9. Економічний розвиток та соціальні відносини в Київській Русі.

ТЕМА 10. Русь в період феодальної роздробленості та монгольської навали (XII-перша половина XIІІ ст.).

ТЕМА 11. Культура Київської Русі.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

"Історія України (з найдавніших часів до середини XIII ст.)"

Змістовий модуль І. "Стародавня історія України"

Теоретичний матеріал

Вступ. Історія України як наука та навчальний предмет

План

1. Україна – незалежна демократична держава. Предмет і завдання курсу історії України.

2. Періодизація історії України. Проблеми хронології давньої і середньовічної історії України.

3. Джерела давньої і середньовічної історії України.


Risunok 2.jpg


Тема 1. Історичний розвиток людського суспільства на території України в період кам’яного віку (1 млн. р. тому - IV тисяч. до н.е.)

План

1. Періодизація та основні риси первіснообщинного ладу на території України.

2. Господарство племен кам’яного віку на території України.

3. Форми суспільної організації людей кам’яного віку.

4. Духовна культура найдавнішого населення території України.


Тема 2. Історичні процеси на теренах України в добу палеометалів:енеоліт – бронза (VI - початок І тисяч. до н.е.)

План

1. Етнокультурний склад населення України в період енеоліту.

2. Індоєвропейська проблема в контексті енеоліту України.

3. Розклад первіснообщинного ладу і зародження ранньокомплексного суспільства в епоху бронзи.


Пектораль.jpg

Тема 3. Населення України в добу раннього залізного віку ( початок І тисяч. до н.е. – середина І тисяч. н.е.)

План

1. Розселення племен раннього залізного віку на території України.

2. Політична історія племен Північного Причорномор’я у скіфську епоху.

3. Культура та релігія племен Великої Скіфії.

4. Політична історія сарматських племен на території України.

5. Пізні скіфи у Північному Причорномор’ї.

6. Готи Північного Причорномор’я. Гуни та початок епохи „Великого переселення народів”.


Тема 4. Античні міста-держави Північного Причорномор’я

План

1. Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Перші античні поселення на півдні сучасної України.

2. Періодизація історії античних міст держав у Північному Причорномор’ї:

а) античні держави класичного та елліністичного періоду ( V – І ст. до н.е.).

б) античні держави греко-римського періоду ( І ст. до н.е. – середина ІІІ ст. н.е. ).

в) Північне Причорномор’я у пізньоантичний час ( середина ІІІ – V ст н.е. ).


Мартинівський клад 2.jpgТема 5. Давні слов’яни ( ІІ ст. до н.е. – VІІ ст. н.е)

План

1. Проблема “прабатьківщини” слов’ян в історіографії.

2. Давньослов’янські племена на території України (кінець І тисяч. до н.е. – пер. пол. І тисяч. н.е.).

3. „Велике слов’янське розселення” (У-УІІ ст.). Виокремлення східних слов’ян.

4. Давні слов’яни та сусідні народи. Хозарський каганат.

5. Духовна культура слов’янських племен.

Семінарські заняття

Ukraine.jpg


Заняття 1. Україна - європейська держава

План

1. Географічне положення України. Природні умови. Населення. Історико-етнографічні регіони.

2. Конституційні основи державного ладу України. Державна символіка України

3. Україна в світовому співтоваристві (міжнародна інтеграція, політичні, економічні та культурні зв’язки).

4. Українська діаспора.


Методичні рекомендації до заняття 1


Джерела та література до заняття 1


Заняття 2. Історичний розвиток людського суспільства на території України в період кам’яного віку (1 млн. років тому - IV тисяч. до н.е.)

План

1. Культурно-історичні процеси на території України в добу палеоліту.

2. Особливості розвитку людських спільнот на території України в період мезоліту.

3. Неолітична епоха в Україні. Розквіт первіснообщинного ладу.


Методичні рекомендації до заняття 2


Джерела та література до заняття 2Бронза 2.jpg

Заняття 3. Історичні процеси на теренах України в добу палеометалів: енеоліт-бронза (середина VI - початок І тисяч. до н.е.)

План

1. Племена трипільської культури в Україні:

а) походження, розселення, історична доля;

б) господарство, побут, суспільний устрій;

в) культура та духовний світ.

2. Господарство, суспільний устрій, духовна культура племен бронзового віку на території України.

3. Етнічний склад населення України доби бронзи.


Методичні рекомендації до заняття 3


Джерела та література до заняття 3Заняття 4-5. Населення України в добу раннього залізного віку (початок І тисяч. до н.е. – середина І тисяч. н.е.)

План

1. Кіммерійці на території України. Суспільний лад, господарство, культура, військова справа.

2. Етногеографія Скіфії. Велика Скіфія.

3. Соціально-економічний та суспільний розвиток племен Північного Причорномор’я у скіфську епоху.

4. Населення Лісостепу України за кіммерійської та скіфської доби.

5. Сарматські племена на території України: соціально-економічний розвиток, суспільний устрій, культура, етнічний склад.

6. Пізні скіфи.

7. Готи та гунни в Північному Причорномор’ї.


Методичні рекомендації до заняття 4-5


Джерела та література до заняття 4-5Херсонес.jpg

Заняття 6. Античні міста-держави Північного Причорномор’я

План

1. Історія, господарство, соціальний і державний лад античних міст:

а) Ольвія;

б) Тіра;

в) Херсонес.

2. Боспорське царство.

3. Культура та релігія грецьких колоній у Північному Причорномор’ї.


Методичні рекомендації до заняття 6


Джерела та література до заняття 6Заняття 7. Давні слов’яни ( ІІ ст. до н.е. – VІІ ст. н.е)

План

1. Письмові, лінгвістичні, археологічні та антропологічні джерела про давніх слов’ян.

2. Економічний розвиток давніх слов’ян.

3. Еволюція суспільного устрою слов’янських племен в І тисяч. н.е. “Держава антів”, дулібський союз, зародження східнослов’янських союзів племен.

4. Культура та вірування давніх слов’ян.


Методичні рекомендації до заняття 7


Джерела та література до заняття 7


Самостійна робота

Тема 1. "Історичний розвиток людського суспільства на території України в період кам’яного віку (1 млн. р. тому – IV тисяч. до н.е.)".


Тема завдання: Первісне мистецтво.

Форма виконання: підготувати реферат.


Методичні рекомендації та література до завдання "Первісне мистецтво"


Тема 3. "Населення України в добу раннього залізного віку ( початок І тисяч. до н.е. – середина І тисяч. н.е.)"


Тема завдання: Скіфо-перська війна.

Форма виконання: Законспектувати монографію: Черненко Е.В. Скифо-персидская война. – К.: Наукова думка, 1984.

Методичні рекомендації та література до завдання "Скіфо-перська війна"


Тема 5. "Давні слов’яни (ІІ ст. до н.е. – VІІ ст. н.е.)".


Тема завдання: Виникнення Києва.

Форма виконання: підготувати реферат чи електронну презентацію.


Методичні рекомендації та література до завдання "Виникнення Києва"Змістовий модуль ІІ. "Середньовічна Україна"


Теоретичний матеріал


Семінарські заняття


Самостійна робота


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Білоусько О.А., Киридон А.М., Киридон П.В., Кравченко П.А. Історія України (компаративні нариси). – Полтава, 2002.

2. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1998.

3. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

4. Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. - К.,2005.

5. Залізняк Л. Стародавня історія України. – К., 2012.

6. Історія України. Курс лекцій у 2-х книгах. Кн.1. – К., 1991.

7. Історія України: нове бачення. .-Т.1. – К.,1995.

8. Історія України (Під ред.Смолія В.А.) – К., 1997.

9. Рибалка І. Історія України.-Ч.1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст.-Харків,1995.

10. Терещенко Ю., Курило В. Історія України.– Кн.1.-К.,1995.

11. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХУІІІ ст. – К., 1997.

Допоміжна

Додаткова література до курсу

Інформаційні ресурси

 1. Історія України / [1]
 2. Інститут історії України НАН України / [2]
 3. Історія України ІХ - XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації / [3]
 4. Днєслово / [4]
 5. Мислене древо / [5]
 6. Історія - Україна русь / [6]
 7. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / [7]
 8. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського / [8]
 9. Наукова бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. / http://library.kspu.kr.ua/new/

---