Навчальний курс "Історична граматика української мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Історична граматика української мови


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0203 Гуманітарні науки. Спеціальність. 6.02030301 Українська мова і література. Бакалавр.


1.Мета та завдання навчального курсу

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історична граматика української мови» є Формування наукового розуміння процесів становлення всіх підсистем єдиної мовної системи та її еволюції від найдавнішого періоду до нашого часу, вироблення стійкого інтересу до питань розвитку української мови, до нез’ясованих питань її самобутньої історії.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історична граматика української мови» є

1.2.1. Теоретичні завдання:

  • Познайомити студентів з основними теоретичними засадами вивчення історії української мови.
  • Показати шляхи формування самобутніх рис української мови як однієї зі слов’янських.
  • Сформувати навички й прийоми порівняльно-історичного аналізу мовних фактів.

1.2.2. Практичні завдання:

  • Навчити студентів аналізувати писемні пам’ятки шляхом відбору певних мовних явищ і процесів, контрольних на конкретному етапі вивчення.
  • Виробити навички сучасних підходів до аналізу мовних фактів із врахуванням хронології їх постання і наступних чи прогнозованих змін.
  • Виробити навички читання тектстів та аналізу (графемно-фонетичного, граматичного) мовних одиниць з урахуванням хронологічних рамок їх фіксації і сучасного розуміння їх особливостей.
  • Формувати здатність до інтерпретації мовних фактів різних історичних періодів при вивченні шкільного курсу українськорї мови.

2.3. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: вступ до мовознавства, вступ до слов’янської філології, старослов’янська мова, історія України, давня українська література, усна народна творчість (український фольклор).


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

основні етапи становлення самобутньої фонетико-граматичної структури української мови; зміни, які забезпечили перетворення праслов’янських протоукраїнських говорів в окрему слов’янську мову; традиційні й сучасні інтерпретації виникнення слов’янських мов загалом й української зокрема

уміти:

вмотивовувати лінгвістичні й соціолінгвістичні твердження про ті чи ті мовні явища й місце української мови серед інших; робити мовні розбори з урахуванням датації пам’ятки; коментувати попередні й наступні зміни, яких зазнала та чи та мовна одиниця; читати й передавати сучасною мовою тексти попередніх епох
Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Користувач:Крижанівська Ольга Іванівна


Учасники

Сторінка для спілкування з Історичної граматики


Графік навчання

З 12.12.14 до 26.12.14 - очне навчання в університеті (4 год. лекції, 2 год. пр. заняття)

З 01.01.15 до 01.06.15 - дистанційне вивчення курсу (усі лекції, практичні - до "Історія становлення системи дієслівних форм")

Червень 2015 - очне навчання (4 год. практичних)

01.09.2015 - до зимової сесії підготовка до екзамену: виконання тестових завдань, написання узагальнювального рефератуВаріант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Походження української мови та наукова проблема її періодизації

Тема 1. Історія української мови як наука й навчальна дисципліна.

Тема 2 . Походження мови українського народу, періодизація її історії.

Тема 3. Походження східнослов’янської писемності.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Історична фонетика української мови

Тема 1. Фонетичні процеси праіндоєвропейського та праслов’янського періодів та їхнє віддзеркалення в українській мові.

Тема 2. Звукові зміни протоукраїнської епохи та їхні наслідки в сучасній українській мові.

Тема 3. Фонетичні зміни в українській мові.


Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 3. Історична морфологія української мови

Тема 1. Історія іменних частин мови (становлення граматичних ознак іменника, займенника, прикметника, числівника).

Тема 2. Історія дієслівних форм (витворення сучасних особових і родових форм, безособових, невідмінюваних та іменних форм).

Тема 3. Історія прислівника, службових частин мови та вигуку.


Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Змістовий модуль 4. Історичний синтаксис української мови

Тема 1. Історія членів речення та розвитку структури простого речення.

Тема 2. Історія складного речення.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.1-ий тиждень – Лекції: Історія української мови як навчальна дисципліна. Походження української мови.

2-ий тиждень – семінар “Історія української мови як навчальна дисципліна. Походження української мови”.

Написання і подання реферату “Виникнення і розвиток писемності у східних слов’ян”.

3-ій тиждень – Лекція: Історична фонетика і фонологія.

2 год. практ. “Походження і розвиток слов’янської писемності. Письмо в різні періоди становлення української мови”.


4-ий тиждень - Увага!!! Виконання тесту зі “Вступу”

Закриття 1-го модулю

5-ий тиждень - Лекція: Відображення в давньоукраїнській мові фонетичних процесів прасловянської мови.

практ. “Історична фонетика та фонологія. Фонетичні процеси у праслов’янській мові раннього періоду. 6-ий тиждень

практ. “Складові закони праслов’янського періоду”.

Увага!!! СР “Історія становлення лексичної і фразеологічної систем української мови” – укласти опорні конспекти.

7-ий тиждень – Лекція:Фонетичні процеси повязані із законом відкритого складу.

практ. “Палаталізації задньоязикових”.

Подати опорні конспекти самостійно вивчених тем. 8-ий тиждень -

2 год. практ. “Пом’якшення приголосних у сполуках із Й”

Увага !!! Експрес-тест із вивчених питань історичної фонетики.

9-ий тиждень -

2 год. практ. “Фонетичні процеси, пов’язані з дією закону відкритого складу”.


10-ий тиждень 2 год. практ. “Історія зредукованих та наслідки їх занепаду в системі голосних”.


11-ий тиждень - Лекція: Фонетичні процеси староукраїнського періоду.

2 год. практ. “Наслідки занепаду зредукованих у системі приголосних”. 12-ий тиждень -

2 год практ. Увага !!! СР “Прослідки занепаду зредукованих в українській мові”.


13-ий тиждень –

2 год. практ. “Фонетичні процеси староукраїнського періоду”.

14-ий тиждень' 2 год. практ. “Графемно-фонетичний аналіз текстів різних періодів становлення української мови”.

' 15-ий тиждень' - Лекція: Історична граматика "Іменник"


2 год. практ. Увага!!! Контрольний тест з історичної фонетики.


16-ий тиждень -

2 год. семінар “Загальний огляд історичного становлення української лексики та фраземіки”.


17-ий тиждень - Лекція: Іменник. Перебудова давньоукраїнського відмінювання.


18ий тиждень– практ. “Історична граматика. Іменник (1)”.

19-ій тиждень' - Лекція: Історія становлення займенника.

практ. “Іменник” (2). 20-ий тиждень' – практ. “Історія становлення займенника”.

21-ий тиждень' – Лекція: "Історія становлення прикметника".

практ. “Історія становлення прикметника”.

22-ий тиждень' – Лекція: "Історія числівника". Практ. “Історія становлення числівника”.

23-ий тиждень' – Лекція: "Історія дієслівних форм".

практ. СР “Історія становлення іменних частин мови”.

24-ий тиждень' – Практ. “Історія дієслівних форм. Дійсний спосіб дієслова.”

25-ий тиждень' – Лекція: Історія прислівника.

2 год. практ. “Історія форм наказового та умовного способів”.

26-ий тиждень' – 2 год. практ. “Історія іменних дієслівних форм”.


'27-ий тиждень' – Лекція: Історія службових частин мови

2 год. СР “Історія дієслівних форм”.

' 28-ий тижд.' – практ. “Історія становлення прислівника”.

'

29-ий тижд.' – Повторення самостійних частин мови.

практ. “Історія службових частин мови”.

30-ий тижд.' – 2 год. Контрольний тест з історичної морфології.

Закриття 3 модулю.

' 31 – ий тижд.' – Лекція: Загальний огляд історичного синтаксису.

2 год. практ. “Історичний синтаксис”.

32-ий тиждень –'

2 год. практ. “Морфологічний та синтаксичний аналіз історичного тексту”.

33-ий тиждень' – Підсумкове заняття: коригування рейтингу.
Зміст курсу

Теоретичний матеріал та практичні роботи і самостійні завдання

Теоретичний матеріал та практичні роботи і самостійні завдання

Увага! Розгляньте запропоновані на цій сторінці малюнки. Хто на них зображений? Напишіть есе про місце цих осіб в історії української мови

Meletij Smotrickij фото.jpegНестор Літописець Крижанівська.jpeg

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Безпалько О.П. Нариси з історичного синтаксису української мови / Безпалько О.П. – К.: Радянська школа, 1960. – 126 с.

2. Історична граматика української мови/ [Безпалько О.П., Бойчук М.К., Жовтобрюх М.А., Самійленко С.П., Тараненко І.Й.]. – [Вид.2] – К.: Вища школа, 1962. – 268 с. 3. Історична граматика української мови/ [Жовтобрюх М., Волох О., Самійленко С., Слинько І.]. – К.: Вища школа, 1980. – 397 с.

4. Крижанівська О. / Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика /Ольга Крижанівська. – К. : ВЦ «Академія», 2010. - 248 с.


Допоміжна

1. Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови. Нариси словозміни та словотвору/ С.П.Бевзенко – Ужгород, 1960. – 728 с.

2. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності/ Михайло Брайчевський – К., 1998. – 112 с.

3. Історія української мови. Фонетика. – К., 1979. – 432 с.

4. Історія української мови. Лексика і фразеологія. – К., 1983. – 856 с.

5. Історія української мови. Морфологія. – К., 1978. – 487 с.

6. Історія української мови. Синтаксис. – К., 1983. – 396 с.

7. Німчук В.В. Проблеми українського правопису ХХ – початку ХХІ ст. / Василь Німчук– К., 2002. – 197 с.

8. Півторак Г.П. Українці: звідки ми і наша мова /Григорій Петрович Півторак. – К.: Наукова думка, 1993. – 186 с.

9. Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов/ Григорій Петрович Півторак. – К.: Наукова думка, 2001. – 204 с.

10. Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Юрій Шевельов . – Х., 2002. – 712 с.

Інформаційні ресурси

---