Навчальний курс "Інформаційні технології в освіті та науці" (доц. Галета Я.В.)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Інформаційні технології в освіті та науці


Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма Управління навчальним закладом

Мета та завдання навчального курсу

1248709983 shcool galaxy4.jpg

Однією з найважливіших особливостей кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століть є перехід розвинутих країн від постіндустріального до інформаційного суспільства. Рівень розвитку суспільства суттєво обумовлюється рівнем розвитку системи освіти, тому сучасність ставить перед системою освіти нові завдання, пов’язані з виробленням педагогічної стратегії в умовах масової інформатизації навчального процесу на всіх освітніх рівнях.

Масштаби та ефективність використання комп’ютерної техніки та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій зумовлюють високі вимоги до рівня інформаційної культури фахівців в різних галузях знань. Що, у свою чергу, зумовило мету курсу "Інформаційні технології в освіті та науці" – засвоєння слухачами основних методів і засобів застосування сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності.

В умовах інформатизації науки і освіти, формування глобального інформаційно-комунікаційного простору до рівня кваліфікації науково- педагогічних кадрів пред'являються особливі вимоги, відповідність яким, як правило, не забезпечується освоєнням базового курсу інформатики і спецкурсів інформаційних технологій.

Таким чином, основними завданнями курсу є:

– поглиблення загальної інформаційної освіти і інформаційної культури майбутніх викладачів, ліквідація можливих пропусків в засвоєнні базового курсу інформатики;

– оволодіння сучасними методами і засобами автоматизованого аналізу і систематизації даних;

– оволодіння сучасними засобами підготовки традиційних («журнальних») і електронних наукових публікацій і презентацій;

– вивчення психолого-педагогических основ технологічного навчання;

– освоєння технологій модернізації освітніх програм на основі впровадження сучасних інформаційних технологій;

– вивчення сучасних електронних засобів підтримки освітнього процесу і прийомів їх інтеграції з традиційними навчально-методичними матеріалами;

– формування практичних навиків використання науково-освітніх ресурсів Internet в повсякденній професійній діяльності педагога.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: експлуатації комп’ютерної техніки в навчальному процесі; у підборі матеріалу, що потребує використання інформаційних технологій навчання; творення засобів (ППЗ, ППР, електронних посібників); робота з програмними засобами.

уміти: працювати з комп’ютером як користувачем стандартного програмованого забезпечення; використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі; формувати в студентів культуру праці в інформаційних середовищах; критично оцінювати інформацію, що одержана з різних джерел інформаційного середовища; володіти методиками використання ППЗ у вивченні різних дисциплін; орієнтуватись у доборі засобів і методів навчання з використанням комп’ютерної техніки; використовувати комп’ютерно-орієнтовані системи навчання фахових дисциплін; оформляти та виготовляти фрагменти ППЗ; використовувати ППЗ для вивчення особистості учня й учнівських колективів; використовувати ППЗ для обробки психологічних, педагогічних і методичних досліджень; розробляти карткові завдання для контролю знань з використанням сучасних інформаційних технологій навчання; застосовувати на заняттях сучасні інформаційні та традиційні засоби тестової перевірки знань; проводити підготовку до занять з використанням інформаційних технологій навчання; усувати прості неполадки в апаратних засобах комп’ютерної техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів згідно з ОПП мають бути сформовані такі компетентності:

ЗК2. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;.ФК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;

ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.


Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Галета Ярослав Володимирович

Письменна Марія Андріївна - аспірантка кафедри педагогіки та менеджменту освіти ЦДПУУчасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Інформаційно технологічне забезпечення навчального процесу

Тема 1. Теоретичні основи інформатики і сучасних інформаційних технологій.

Тема 2. Основні апаратні і програмні засоби сучасних інформаційних технологій.

Тема 3. Використання баз даних.

Тема 4. Мережеві технології.

Тема 5. Проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

Змістовий модуль 2. Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості освіти

Тема 1. Способи діагностики і контролю знань.

Тема 2. Засоби введення і аналізу відповідей.

Тема 3. Засоби діагностики і контролю знань, умінь і навичок.

Тема 4. Мережева система контролю знань.Зміст курсу

Доптідуорц3р4щ2д4.jpg

Змістовий модуль 1. Інформаційно технологічне забезпечення навчального процесу

Теоретичний матеріал

Лекції до модуля 1


Змістовий модуль 2. Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості освіти

Теоретичний матеріал

Лекції до модуля 2


Індивідуальні завдання до курсу

Індивідуальні завдання


Методи контролю

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- виступ з основного питання;

- усна доповідь;

- доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ;

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття.

- аналіз джерельної та монографічної літератури;

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);

- самостійне опрацювання тем;

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань.

Критеріями оцінки є: усні відповіді:

 • повнота розкриття питання;
 • логіка викладання, культура мови;
 • емоційність та переконаність;
 • використання основної та додаткової літератури;
 • аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;
 • виконання письмових завдань:
 • повнота розкриття питання;
 • цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки;
 • акуратність оформлення письмової роботи.

Максимальний бал за виступ з питань семінарського заняття – 2 бали:

 • 2 б. ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, бачить міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить покликання на потрібну літературу. Обов’язковим є ознайомлення з додатковою літературою, її опрацювання і використання під часрозкриття питання. Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує.
 • 1,5 б. ставиться, коли студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного матеріалу. Не завжди дотримується логіки викладу, припускається незначних помилок чи неточностей.
 • 1,0 б. ставиться студентові, який засвоїв матеріал на рівні переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається помилок.
 • 0,75 б. одержує студент, який невпевнено переказує матеріал, не завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує допомоги, допускається помилок.

1 бал студент може отримати за виконані завдання самостійної роботи.

0,5 б. ставиться студентові, який робить вдале доповнення, виправляє неточності, однак при цьому індивідуально не виступає з окремих питань;

0,5 б. ставиться студентові, який підготував значний за обсягом та змістом конспект до семінару;

0,5 б. одержує студент, який старанно працював упродовж заняття, виконував вправи, залучався до колективних обговорень тощо.

Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме за відповідний поточний контроль 0 балів.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися додаткові бали: до 5 балів.

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Комплект учебных модулей и лабораторных работ [Электронный ресурс] (http://theory.dcn-asu.ru/~raikin).
 2. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. – М., 1994. – 135 с.
 3. Информатика. Базовый курс : учебник для вузов / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.
 4. Компьютерные технологии обработки информации / под ред. С.В. Назарова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 248 с.
 5. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов / Г.В. Лаврентьев,Н.Б. Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2002. – 156 с.
 6. Ливингстон Д. Web-профессионалам CSS и DHTML / Д. Ливингстон, М. Браун. – К: BHV, 2001. – 272 c.
 7. Матросов А. HTML 4.0 в подлиннике / А. Матросов, А. Сергеев,М. Чаунин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 672 с.
 8. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988.
 9. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 208 с.
 10. Могилев А.В. Информатика : учебное пособие / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер. – М.: Академия, 2000. – 324 с.
 11. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для вузов / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512 с.
 12. Роберт И.В. Современные ИТ в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 174 с.
 13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 156 с.
 14. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 384 с.

Допоміжна

 1. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий : учебная книга для преподавателей вузов, учителей школ, аспирантов и студентов пед.вузов. – М.: Адепт, 1998. – 217 с.
 2. Будилов В.А. Конспект программиста. Практические занятия по HTML. – СПб: Наука и техника, 2001. – 256 с.
 3. Вилфорд Д. Современная типология педагогических тестов // Тесты в образовании. Вып.1. 1999.
 4. Джексон П. Введение в экспертные системы. Изд. 3-е. – К, М, СПб: Вильямс, 2001. – 624 с.
 5. Дьяконов В.П. Matlab 5. Система символьной математики / В.П. Дьяконов, И.В. Абраменкова. – М.: Нолидж, 1999.
 6. Дьяконов В.П. Системы символьной математики Mathematica 2 и Mathematica 3. – М.: СК Пресс, 1998.
 7. Зегжда Д.П. Основы безопасности информационных систем / Д.П. Зегжда, А.М. Ивашко. – М: Горячая линия-Телеком, 2000. – 452 с.
 8. Инженерная и компьютерная графика : учебник для вузов / Э.Т. Романычева и др. – М.: Высш. шк., 1996. – 367 с.
 9. Казаринов А.С. Технология адаптивной валидности тестовых заданий : учебное пособие / А.С. Казаринов, А.Ю. Култышева, А.А. Мирошниченко. – Глазов: ГГПИ, 1999. – 62 с.
 10. Карпова Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация : учебник. – СПб: Питер, 2001. – 304 с.
 11. Крол Э. Все об Интернет. – Киев, BNU, 1996.
 12. Кун В. Вводный курс. Основы компьютерного книгоиздания. – СПб.: БХВ-Петербург, 1993. – 272 с.
 13. Левин Р. Практическое введение в технологию искусственного интеллекта и экспертных систем / Р. Левин, Д. Дранг, Б. Эделсон. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 240 с.
 14. Манзон Б.М. Maple V Power Edition (на русском языке). – М.: Филинъ, 1998.
 15. Пауэрс Ш. Динамический HTML. – М: Лори, 1999. – 364 с.
 16. Полат Е.С. Дистанционное образование: организационный и педагогический аспекты // Информатика и образование. – 1996. – No3. – С. 87-91.17.
 17. Потемкин В.Г. Система инженерных и научных расчетов Matlab 5.x. – в 2-х томах. – М.: Диалог-МИФИ, 1999.
 18. Романец Ю.В. Защита информации в компьютерных системах и сетях /Ю.В. Романец, П.А. Тимофеев, В.Ф. Шаньгин. – М.: Радио и связь, 2001. – 376 с.
 19. Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в экономике : учебное пособие / под. ред. Н.П. Тихомирова. – М.: Экзамен, 2003. – 496 с.
 20. Тельников К.О. LaTeX. Издательская система для всех / К.О. Тельников, П.З. Чеботарев. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1994. – 294 с.
 21. Федоров А.Г. Базы данных для всех / А.Г. Федоров, Н.З. Елманова. – М: КомпьютерПресс, 2001. – 256 с.
 22. Челышкова М.Б. Разработка педагогических тестов на основе современных математических моделей : учебное пособие. – М., 1995. – 32 с.
 23. Шабров О.Ф. Компьютерное моделирование социально-политических процессов / О.Ф. Шабров, М.Г. Анохин и др. – М., 1994.

Інформаційні ресурси

www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського


---