Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: Галузь знань 0401 Природничі науки спеціальність: 8.04010201 Біологія* 01 Освіта (Освітньо-професійна програма) спеціальність: 014 Середня освіта. Біологія Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта. Хімія

Мета та завдання навчального курсу

Мета дисципліни – сформувати знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання: технологій веб 2.0, як засібу використання освітніх веб-ресурсів, засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для обробки статистичних експериментальних даних, вводити експериментальні дані, графічно подавати результати статистичного аналізу експериментальних даних. Допомогти здобути ґрунтовні знання, сформувати вміння і навички, необхідні для ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій у своїй майбутній професійній діяльності; для формування інформаційної культури та застосування засобів комп’ютерних інформаційних технологій при вивченні інших предметів; інтенсифікації пізнавальної діяльності та надання їй дослідницького творчого характеру.

Завдання дисципліни – є формування компетентностей використання технологій Вікі-Вікі, сервісів для створення і збереження дидактичних матеріалів, ведення мережевих щоденників, обробки великих документів засобами текстового процесора, застосування дистанційної освіта, проектної діяльності, застосування математичної статистики в педагогічних дослідженнях.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • мету і завдання дисципліни, її місце у фаховій підготовці спеціаліста;
 • технології Вікі-Вікі;
 • сервіси для створення і збереження дидактичних матеріалів;
 • правила ведення мережевих щоденників;
 • правила обробки великих документів засобами текстового процесора;
 • правила застосування дистанційної освіта;
 • метод проектів;
 • методологію загальнонаукового та педагогічного дослідження;
 • основні вимоги до процедури проведення педагогічного експерименту;
 • основні типи вимірювань у педагогіці;
 • статистичні гіпотези у педагогічних дослідженнях;
 • критерії перевірки нульової гіпотези;
 • загальні принципи перевірки статистичних гіпотез;
 • критерій χ2 Пірсона;
 • критерій Макнамари;
 • критерій Колмогорова–Смирнова.


вміти:

 • створювати, редагувати і форматувати Вікі-статті;
 • створювати і зберігати дидактичні матеріали;
 • створювати і вести власний блог;
 • використовувати Moodle КДПУ як засіб дистанційної освіти;
 • створювати і впроваджувати власні проекти;
 • застосовувати ЕОМ для порівняння двох залежних вибірок за допомогою критерію Макнамари;
 • застосовувати ЕОМ для порівняння двох незалежних вибірок за допомогою критеріїв χ2 (Пірсона), Колмогорова–Смирнова;
 • використовувати електронні таблиці Microsoft Exсel для обробки статистичних експериментальних даних;
 • реалізувати педагогічний експерименту засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Ганжела Сергій Іванович


Учасники

Сторінка координування курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці" викладач Ганжела Сергій ІвановичЗміст курсу

Змістовий модуль 1. ІКТ в освіті

Тема 1. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та застосування комп’ютерних технологій

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Тема 2. Технологія веб 2.0 як засіб використання освітніх веб-ресурсів

Лабораторні завдання

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Лабораторна робота №3


Тема 3. Проектна діяльність, проект, навчальний проект

Лабораторні завдання

Лабораторна робота №4

Самостійна робота

Самостійна робота №1 (Вступ)

Самостійна робота №2 (Модуль 1)

Самостійна робота №3 (Модуль 2)

Самостійна робота №4 (Модуль 3)

Навчально-методичні матеріали

Презентація тренінгу по 10 версії Програми Інтел "Навчання для майбутнього"

План вивчення теми (до проекту "Бібліотека 21-го століття")

Шаблон Плану вивчення теми

Контрольний список складових Портфоліо

Заліковий список складових Портфоліо

Основи Вікі-розмітки тексту та організація Вікі-порталу КДПУ

Презентація "Ключове, Тематичні та Змістові запитання"

Популярні освітні ресурси на платформі Wiki-Wiki

Приклади портфоліо навчальних проектів

Мережеві щоденники (блоги)

Web 2.0 для мережевого проекту

Документи Google: Знайомство та організація опитування

Сценарій/макет вікі-сайту

Шаблон Електронний журнал

Визначення навчальних потреб учнів

Google Календар

Змістовий модуль 2. ІКТ в науці

Тема 1. Обробка і оформлення великих документів засобами текстового процесора

Лабораторні завдання

Лабораторна робота №5

Тема 2. Застосування математичної статистики в педагогічних дослідженнях

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Лекція №5

Лабораторні завдання

Лабораторна робота №6

Лабораторна робота №7

Лабораторна робота №8


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Ганжела С.І. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Ч. І. Основи інформатики / С.І. Ганжела, С.О. Шлянчак. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 88 с.
 2. Ганжела С.І. Інформатика, базовий курс для користувачів. Навчальний посібник / Ганжела С.І., Ганжела І.П. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2008. – 220 с.
 3. Ганжела С.І. Основи інформаційних технологій. / Ганжела С.І., Ганжела І.П. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2006. – 100 с.
 4. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях: Непараметр. методы / Науч.-исслед. ин-т содерж. и методов обучения АПН СССР / Грабарь М.И., Краснянская К.А. – М.: Педагогика, 1977. – 136 с.
 5. Лабораторні роботи з інформатики / Андронатій П.І., Ганжела С.І., Копотій В.В., Резіна О.В., Шлянчак С.О. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2007. – 132 с.

Допоміжна

 1. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика: Підруч. для учнів 10–11 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Форум, 2001. – 255 с.
 2. Виллетт Эдвард, Кроудер Дэвид, Кроудер Ронда Microsoft Office 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 1026 с. + 30 с. краткого справочника: ил. – Парал. тит. англ.
 3. Ганжела С.І. Ганжела І.П. Основи інформаційних технологій: навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2006. – 100 с.
 4. Глинський Я.М. Інформатика: 8–11 класи. Навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. – Кн. 2. Інформаційні технології. 2-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 256 с.
 5. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика-7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. – К.: «ДаіСофт», 2000. –208 с.
 6. Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Інформатика: Навч. посібник / За ред. М.І. Шкіля. – К.: Вища шк., 1991. – 319 с: іл.
 7. Зарецька І.Т., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Підручник для 10 – 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 392 с. іл. Ч. 1.
 8. Информатика. Базовый курс /Симонович С.В. и др. – СПб.: Издательство “Питер”, 1999. – 640 с.: ил.
 9. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / Баженов В.А. та ін. – К.: Каравела, 2004. – 464 с.
 10. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики /За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2000. – 304с.: іл.

Інформаційні ресурси

 1. Вікі КДПУ
 2. Moodle КДПУ
 3. Google
 4. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях

---