Навчальний курс "Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Іноземна мова (німецька)

(за професійним спрямуванням)

Yrjmtycrtf76huiv.y8.jpeg

Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки

Напрям підготовки: 6.040201 Математика*

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

фізико-математичний факультет

Мета та завдання навчального курсу

Мета курсу:

1. Практична: формувати в студентів комунікативну, лінгвістичну й соціокультурну компетенції.

2. Когнітивна: формувати в студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.

3. Емоційно-розвиваюча: розвивати мовні, інтелектуальні й пізнавальні здібності; формувати в студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою мовного світу, готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; утворювати бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння німецькою мовою.

4. Освітня: формувати усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному процесі та в суспільстві; подавати знання про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається; розвивати уміння використовувати в разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, посібником, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо); розкривати в студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення.

5. Професійна: формувати в студентів професійну компетенцію для використання іноземної мови в різних сферах професійної діяльності, залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

6. Виховна: виховувати в студентів почуття самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування; розвивати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; подавати розуміння важливості оволодіння іноземною мовою й потреби користуватися нею як засобом спілкування.


Завдання

1. Оволодіти навичками вимови іноземної мови.

2. Опанувати передбачені програмою граматичні навички та уміння.

3. Збагатити активний і пасивний лексичні запаси з тем, передбачених робочою програмою.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати:

1) лексичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу;

2) граматичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу;

3) правила міжособистісної та міжкультурної комунікації.


вміти:

1) здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійних сферах, у межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених навчальною програмою, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

2) висловлюватися в письмовій формі (написання анотацій, листів, заповнення бланків, складання текстів презентацій і т. ін.) в обсязі тематики курсу, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

3) розуміти зі слуху зміст автентичних текстів (ділового та повсякденного спілкування з урахуванням соціокультурного та країнознавчого аспектів іноземної мови);

4) читати й розуміти іншомовні автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.


Робоча програма курсу

Глосарій до курсу "Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням"

Автор (автори) курсу

Капітан Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов

Учасники

Lhobyugvtuy6t78.jpeg

Сторінка координування курсу "Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням" Капітан Тетяна АнатоліївнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1 Leonard Euler

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Leonard Euler

Змістовий модуль 2 Aus der Entwicklungsgeschichte der Mathematik

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Aus der Entwicklungsgeschichte der Mathematik

Змістовий модуль 3 Euklid

Навчальні теми змістового модуля 3.

Тема 1. Euklid

Змістовий модуль 4 Sofija Kowalewska

Тема 1. Sofija Kowalewska

Змістовий модуль 5 M.I. Lobatschewskyj

Навчальні теми змістового модуля 5.

Тема 1. M.I. Lobatschewskyj

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Leonard Euler

Теоретичний матеріал

Теоретичний матеріал до Модуля 1

Практичні завдання

Практична №1

 • Вживання артиклю
 • Порядок слів у реченні
 • Питальні речення
 • Теперішній час
 • Особовий займенник
 • Присвійний займенник
 • Вказівний займенник

Самостійна робота

Leonard Euler

Самостійна робота №1

 • Індивідуальне читання. Завдання до теми 1 стор.93-95 посібник з німецької мови для студентів фізико-математичного факультету Капітан Т.А.
 • Написання логічного конспекту з тем «Артикль», «Питальні речення», Презенс, Займенники
 • Виконання граматичних вправ
 • Читання та переклад газетних статей

Змістовий модуль 2. Aus der Entwicklungsgeschichte der Mathematik

Тема 1. Aus der Entwicklungsgeschichte der Mathematik

Теоретичний матеріал

Теоретичний матеріал до модуля 2

Практичні завдання

Практична №1

 • Числівник
 • Наказовий спосіб
 • Заперечення.
 • Відмінювання іменників в однині
 • Відмінювання іменників у множині

Самостійна робота

Самостійна робота №1

 • Індивідуальне читання. Завдання до теми 2 стор.95-98 посібник з німецької мови для студентів фізико-математичного факультету Капітан Т.А.
 • Написання логічного конспекту з теми «Числівники, Наказовий спосіб, Заперечення».
 • Виконання граматичних вправ
 • Читання та переклад газетних статей

Змістовий модуль 3. Euklid

Тема 1. Euklid

Теоретичний матеріал

Теоретичний матеріал до модуля 3

Практичні завдання

Практична №1

 • модальні дієслова
 • зворотні дієслова
 • прийменники

Самостійна робота

Самостійна робота №1

 • Індивідуальне читання. Завдання до теми 3 стор.98-100 посібник з німецької мови для студентів фізико-математичного факультету Капітан Т.А.
 • Написання логічного конспекту з теми «Модальні дієслова, Зворотні дієслова, Прийменники».
 • Виконання граматичних вправ
 • Читання та переклад газетних статей

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Капітан Т.А. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів І та ІІ курсів фізико-математичного факультету – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2015.–152 c.
 2. Капітан Т.А., Воронкова Н.Р., Буран В.В. Розмовні теми. Mетодична розробка з німецької мови для студентів І та ІІ курсів немовних факультетів ВНЗ. – К., 2000 – 68 с.

Допоміжна

 1. С.А. Носков Г.В.Зенчик «Німецька мова для студентів-істориків» М., Вища школа, 1989,146с.
 2. О.Є. Михайлова Е.І Шендельс «Довідник з граматики нім. мови з вправами» М.,1968
 3. В.М. Завялова Л.В. Косарєва «Практичний курс нім. мови» М.,1967
 4. М.М. Васильєва І.Л. Бун Л.Н. Гевелінг «Підручник нім.мови» М., 1965
 5. Р.І. Смеречанський «Довідник з граматики нім. мови» К.,1989
 6. У. Ферстер Г. Хайнріх «Німецька мова. Практичний курс» М., 1998
 7. В.М. Завялова Л.В. Ільїна «Практичний курс нім. мови» М.,2000
 8. О.О. Попов «Німецький для усіх» кн..І, М.,2000
 9. О.О. Попов «Німецький для усіх» кн..ІІ, М.,2000
 10. Н.Ф. Бориско «Бізнес курс нім.мови» К.,1998
 11. Н. І. Романовська, Ю.Ф. Романовська та ін. « 155 тем німецької мови», Донецьк, 2001, 336 с.
 12. В. П. Вікторовський « Енциклопедія німецьких тем», Харків, 2003, 432 с.
 13. Розмовляй німецькою мовою. Тернопіль, 91 с.
 14. Л.А. Ліпская «Підручник німецької мови », Київ, 1981, 312 с.
 15. І. Е. Бринзюк «Німецька мова», Харків, 1998, 128с.
 16. Панкова. О.Т. Антипов. А.Ф. Болдирева. Л.М. Підручник німецької мови М., Вища школа ,1980, 376с.
 17. А. А. Попов. М. Л. Попок Практичний курс німецької мови Іч, М.,2000, 464с.
 18. А. А. Попов Н. Д. Іванова Н. С. Обносов Практичний німецький II ч, М.2000, 496с.
 19. В. М. Завялова Л. В. Ільїна Практичний курс нім. мови М., 2000, 336с.
 20. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Teil I. Leipzig, 1987.
 21. Schulz, Sundermeyer. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grammatik und Übungsbuch. München, 1986.
 22. Deutsch als Fremdsprache I A. Neubearbeitung. Grundkurs von Korbian Braun, Lorenz Nieder und Friedrich Schmoe. München, 1989.
 23. Neuer StartI. Sprachbuch und Sachinformation für Aussiedler. Deutsch-Russisch. Berlin, München, Wien, Zürich, New York, 1990.
 24. Kuntsch L. Deutsch – Land und Leute, Kiew, 1993, 374 S.

Інформаційні ресурси

 1. Практичний курс німецької мови (Для початківців). Зав'ялова В.М., Ільїна Л.В.
 2. Німецька мова: Граматичний довідник. Вид. 2-е, виправ. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006. - 208 ст. Смолій М.С.
 3. Практична граматика німецької мови//Вища школа, 1976-222 ст. Чуваєва В. Г.

Бажаю успіхів!--Капітан Т.А. (обговорення) 13:25, 4 квітня 2016 (EEST)

---