Навчальний курс "Іноземна мова за професійним спрямуванням. ПГФ"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

"Іноземна мова за професійним спрямуванням. ПГФ"

BOOK eNGLISH.jpg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0401 Природничі науки 6.040104 - Географія / 7.04010401 - краєзнавчо-туристична робота

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

1. Практична: формувати в студентів комунікативну, лінгвістичну й соціокультурну компетенції.

2. Когнітивна: формувати в студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.

3. Емоційно-розвиваюча: розвивати мовні, інтелектуальні й пізнавальні здібності; формувати в студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу,

готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; утворювати бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння англійською мовою.

4. Освітня: формувати усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному процесі та в суспільстві; подавати знання про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається; розвивати уміння використовувати в разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, посібником, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо); розкривати в студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення.

5. Професійна: формувати в студентів професійну компетенцію для використання іноземної мови в різних сферах професійної діяльності, залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

6. Виховна: виховувати в студентів почуття самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування; розвивати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; подавати розуміння важливості оволодіння іноземною мовою й потреби користуватися нею як засобом спілкування.


Завдання

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен:

знати:

1) лексичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу;

2) граматичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу;

3) правила міжособистісної та міжкультурної комунікації.


вміти:

1) здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійних сферах, у межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених навчальною програмою, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

2) висловлюватися в письмовій формі (написання анотацій, листів, заповнення бланків, складання текстів презентацій і т. ін.) в обсязі тематики курсу, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

3) розуміти зі слуху зміст автентичних текстів (ділового та повсякденного спілкування з урахуванням соціокультурного та країнознавчого аспектів іноземної мови);

4) читати й розуміти іншомовні автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Черньонков Ярослав Олександрович

Учасники

Сторінка координування курсу ""Іноземна мова за професійним спрямуванням. ПГФ"

Графік навчання

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Змістовий модуль 1. Environmental Protection

Тема 1. Environmental Protection.Граматичний матеріал: Іменник. Артикль.Типи речень, порядок слів, типи питальних речень, спонукальні, окличні речення.

Змістовий модуль 2. Defining Geography

Тема 1.Defining Geography. Граматичний матеріал: Числівник. Прийменник. Прикметник.

Змістовий модуль 3. The Earth

Тема 1. The Earth. Граматичний матеріал: Дієслово. Часові форми дієслова. Простий неозначений час.

Змістовий модуль 4. The Climate

Тема 1. The Climate. Граматичний матеріал: Часові форми дієслова. Тривалий час. Здійснений час.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1."ENVIRONMENTAL PROTECTION"
Meni treba.jpg


Практичні завдання

Практична №1

Корисні посилання: Фонетика

Корисні посилання: Транскрипційні знаки

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №2

Корисні посилання: Фонетика

Корисні посилання: Транскрипційні знаки

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №3

Корисні посилання: Фонетика

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №4

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №5

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №6

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №7

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №8

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали

Самостійна робота

Завдання для самостійної роботи.

                 Завдання до змістового модуля I

1.Граматика. Типи речень. Головні члени речення. Другорядні члени речення.Порядок слів у простому поширеному реченні. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови, стор.181-192 (логіко-структурний конспект)

2. Письмовий переклад газетних статей та їх реферування

3. Читання і переклад фахових текстів, 2,5 тис.др. зн.

4. Анотація газетної статті обсягом 2 тис. др.зн.

5. Граматика. Іменник. Злічувані й незлічувані іменники. Присвійний відмінок іменників. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови, стор.127-130 (логіко-структурний конспект)

6. Читання і переклад фахових текстів, 2,5 тис.др.зн.

7. Написання письмової творчої роботи


Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

[Самостійна робота №3]

GEOGRAPHY.jpg


Змістовий модуль 2. Defining Geography

Практичні завдання

Практична №1

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №2

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №3

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №4

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №5

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №6

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №7

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали


Практична №8

Корисні посилання: Граматика

Корисні посилання: Методичні матеріали

Самостійна робота

  Завдання до змістового модуля II

1.Прийменник. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови, стор.176-178 (логіко-структурний конспект)

2.Сполучник. . Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови, стор.178-181 (логіко-структурний конспект)

3.Читання і переклад фахових текстів

4.Анотація газетної статті, 4 тис. др. зн.

5.Непряма мова.Правила перетворення прямої мови на непряму. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови, стор.222 (логіко-структурний конспект), виконання вправ

6.Читання і переклад фахових текстів, 2,5 тис.др.зн.

7.Написання письмової творчої роботи


Самостійна робота №1

Самостійна робота №1

Lexical-grammatical tests

Граматичний тест №1Лексичний тест №1Модульна робота №1Граматичний тест №2Лексичний тест №2Модульна робота №2
заголовок 1 заголовок 2 заголовок 3
рядок 1, комірка 1 рядок 1, комірка 2 рядок 1, комірка 3
рядок 2, комірка 1 рядок 2, комірка 2 рядок 2, комірка 3


Самостійна робота студентів з курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням. ПГФ»


Ресурси

Рекомендована література

          Методичне забезпечення

1. Програма з іноземної мови за фаховим спрямуванням для педагогічних університетів. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – 36с.

2. Методичні рекомендації щодо підготовки й проведення відкритих практичних занять з іноземної мови за фаховим спрямуванням. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 30с.

3. Черньонков Я.О. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів І та ІІ курсів природничо-географічного факультет. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. 70 с.

Базова

1. Програма з іноземної мови за фаховим спрямуванням для педагогічних університетів. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – 36с.

2. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови. – К. : Освіта, 2008. – 320 с.

3. Черньонков Я.О. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів І та ІІ курсів природничо-географічного факультет. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2006. 70 с.

Допоміжна

1. Teaching geography through English – a clil approach. – London: University of Cambridge, 2007. – 30 p.

2. A motor-car trip through Ukraine (Путівник по Україні. Автомобільна прогулянка Україною) / За ред. Лільо Ігоря, Ференцевої Юлії, Глазового Андрія, Чеховського Ігоря – К: «Балтія-друк», 2008. – 576 с.

3. Ukraine in Maps. / Hungerian Academy of sciences, 2008. – 146 p.

4. Волгін С. О. Англійська мова для біологів = English for biologists : навч. посібник / С. О. Волгін, М. С. Козолуп, Р. І .Комар. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с.

5. Чапля З.Г. English for Chemists: навч. посібник / Чапля З.Г., Семенова В.І – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 218 с.

6. Michael Bright. 1001 Natural Wonder Unesco / Michael Bright / . – Cassell illustrated, 2012. – 960 p.

7. We Learn to Speak English: под ред. Сергеевой Е. А. – Харьков: ХНУ,2002. – 100

Інформаційні ресурси

ОСНОВНІ.

1. Bell English Online

2.English with the BBC Service

3. University Press

4. online,Oxford DNB, online references, etc.

5.Longman Dictionary

6.Grammar of English (very academic)

7.Grammar and Writing online

8. tests and exercises in English Grammar

9.Vocabulary and Grammar Exercises online

10.for learners

Допоміжні:

1.is the latest news in the Guardian? British Press online

2.is the word of the day?Oxford Dictionaries online…

3.English idioms with Cambridge University Press CUP Activity Page

4.Find the script of your favourite movie Scripts online

5. new in Headway? Phrase builder with Headway

6. you sing All My Loving with us? Song Lyrics site for educational purposes---