Навчальний курс "Інноваційні технології навчання географії"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
|Назва головної сторінки курсу        = #Навчальний курс "Інноваційні технології навчання географії"#

Створена сторінка:

Зміст

Назва курсу

Інноваційні технології навчання географії

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія) Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Мета та завдання навчального курсу

Мета: ознайомити студентів з теоретичними та прикладними аспектами інноваційної педагогічної діяльності, логікою інноваційного процесу в освіті, критеріями педагогічних інновацій та наявності інноваційного потенціалу у педагога; продовжити ознайомлення студентів з інноваційними технологіями навчання географії; формувати готовність майбутніх вчителів географії до впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес; розвивати уміння організовувати процес навчання географії в школі з використанням інноваційних технологій: виховувати прагнення до постійного професійного самовдосконалення.

Завдання:

  • навчальні: забезпечити засвоєння студентами знання про інноваційну педагогічну діяльність, логіку інноваційного процесу в освіті, критерії педагогічних інновацій та наявності інноваційного потенціалу у педагога; суть, концептуальні основи та методичний інструментарій інноваційних технологій навчання географії;
  • методичні: формувати уміння організовувати процес навчання географії із застосуванням інноваційних технологій;
  • конструктивні: формувати уміння планувати та конструювати процес навчання географії із застосуванням інноваційних технологій;
  • організаторські: забезпечити оволодіння студентами навичками організації освітнього процесу із впровадженням інновацій;
  • практичні: підготувати студентів до виконання обов’язків вчителя географії, формувати готовність до впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес; виробити уміння користуватися методичним інструментарієм інноваційної педагогічної діяльності.

Компетентності, які формуються при вивченні курсу: У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

1. Інтегральна: здатність розв’язувати професійні проблеми та спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти та організації краєзнавчо-туристичної роботи, що передбачає застосування концептуальних методів освітніх наук та географічної науки, застосовувати інноваційні технології в роботі, критично та творчо мислити.

2. Загальні:

Системні компетентності:

ЗК2 – здатність до критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей, зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, а також знань і пояснень, що їх обґрунтовують, до осіб, які навчаються.

ЗК4 – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, набувати соціальні навички (soft skills), спеціалізовані концептуальні знання в процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, усвідомлення можливості навчання впродовж життя.

ЗК5 – здатність застосовувати набуті знання на практиці, критично сприймати інформацію, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї (креативність), приймати обґрунтовані рішення, адаптуватися та діяти в новій ситуації.

Інструментальні компетентності:

ЗК7 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій в процесі навчання або дослідження, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Міжособистісні компетентності:

ЗК11 – навички міжособистісної взаємодії, уміння працювати автономно та в команді.

ЗК12 – здатність діяти на засадах етичних міркувань (мотивів), дотримуватися гендерної рівності, позитивно ставитися до представників інших культур, застосовувати соціальні навички (soft skills).

3. Спеціальні (фахові):

ФК4 – володіння методикою географічних та педагогічних досліджень, здатність виконувати польові дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані результати досліджень, застосовувати їх у професійній діяльності.

ФК5 – здатність до виконання функціональних обов’язків вчителя географії та класного керівника, педагогічного мислення, осмислення та аналізу педагогічної дійсності, застосування творчого підходу, моделювання та розв’язування педагогічних ситуацій, планування навчально-виховної роботи з дітьми, педагогами та батьками, застосування індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей, активізації пізнавальної діяльності, дотримання педагогічного такту.

ФК7 – здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів загальних і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі «Природознавство» в основній (базовій) середній школі.

ФК8 – здатність планувати та конструювати процес навчання географії в школі відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці, із врахуванням гігієнічних вимог, основних дидактичних принципів, вікових та індивідуальних особливостей учнів із застосуванням сучасних методик і освітніх технологій, в тому числі і інформаційних.

ФК14 – здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній та позашкільній діяльності.

Програмні результати навчання:

Знання і розуміння

Студент: ПРН4 – знає психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання учнів, сучасні теоретичні та прикладні основи методики навчання географії в загальноосвітній школі; Уміння ПРН13 – виконує польові дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, педагогічні дослідження, інтерпретує отримані результати досліджень, застосовує їх у професійній діяльності; ПРН14 – застосовує набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, сучасні методики і освітні технології, в тому числі і інформаційні, для формування в учнів загальних і предметних компетентностей, здійснення міжпредметних зв’язків та формування основ цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі «Природознавство» основної (базової) середньої школи; ПРН15 – виконує функціональні обов’язки вчителя географії та класного керівника, педагогічно мислить, аналізує педагогічну дійсність, застосовує творчий підхід до педагогічної діяльності, моделює та розв’язує педагогічні ситуації, планує навчально-виховну роботу з дітьми, педагогами та батьками, застосовує індивідуальний підхід, дотримується педагогічного такту. ПРН18 – планує та конструює процес навчання географії в школі відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці, із врахуванням гігієнічних вимог, основних дидактичних принципів, вікових та індивідуальних особливостей учнів із застосуванням сучасних методик і освітніх технологій, в тому числі і інформаційних; реалізує краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній та позашкільній діяльності. Комунікація Студент: ПРН19 – організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях), визначає оптимальні шляхи організації учнівського колективу в різних видах діяльності; ПРН20 – розуміє значення культури як форми людського існування, цінує різноманіття та мультикультурність світу і керується у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу, співробітництва та гендерної рівності.

Робоча програма курсу

Силабус курсу

Автор (укладач) курсу

Маслова Наталія Миколаївна

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Nmaslova


Учасники

Маслова Наталія Миколаївна викладачСтруктура курсу

Структура курсу

Розділ 1. Інновації в освіті. Технології особистісної орієнтації та розвивального навчання географії.

Тема 1. Інновації в освіті.

Тема 2. Технології особистісної орієнтації навчання. Особистісно-орієнтований та компетентісний підходи у навчанні географії.

Тема 3. Технології розвивального навчання.

Розділ 2. Нові інформаційно-комп’ютерні та дистанційні технології навчання. Технології активізації та концептуалізації навчання географії.

Тема 4. Нові інформаційно-комп’ютерні технології навчання.

Тема 5. Дистанційні технології навчання географії.

Тема 6. Технології активізації та концептуалізації навчання.

Зміст курсу

Сторінка курсу на платформі Moodle http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1495

Розділ 1. Інновації в освіті. Технології особистісної орієнтації та розвивального навчання географії.

Тема 1. Інновації в освіті. Критерії педагогічних інновацій.

Теоретичний матеріал

Лекція 1. Інновації в освіті. Критерії педагогічних інновацій. (2 год.).

План:

1. Сутність понять «інновація», «інноваційний процес», «інноваційна діяльність», «інноваційна технологія», «інновації в навчанні».

2. Традиційна та інноваційна системи навчання. Недоліки традиційної системи навчання.

3. Педагогічна інноватика як теорія і технологія нововведення (новації). Сутність нововведень. Особливості інноваційного навчання. Характерні риси та критерії педагогічних інновацій.

4. Інноваційний процес в освіті та його логіка.

5. Інноваційний потенціал педагога. Критерії наявності у педагога інноваційного потенціалу.

6. Поняття і види інноваційних технологій навчання. Класифікація педагогічних нововведень

Самостійна робота

 1. Інноваційні процеси у системі освіти: закони перебігу; принципи управління інноваційними освітніми процесами; структура і динаміка розвитку освітніх інноваційних процесів. (3 год.)
 2. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість вчителя. Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності. Розвиток інноваційної поведінки педагога. (3 год.).
 3. Типи педагогічних інновацій. (2 год.).

Рекомендовані джерела:

 1. Дидактика географії : монографія (електронна версія) / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К. : Ніка-Центр, 2013. – СD, ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2012. – 352 с.
 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2015. – 304 с.
 4. Загальна методика навчання географії : підручник [з грифом МОНМС України] / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – К. : ДНВП "Картографія", 2012. – 512 с.
 5. Інноваційні технології в роботі вчителя географії .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.9(93)) .
 6. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х.: Основа, 2004. – 112 с.
 7. Маслова Н. М. Сучасні освітні технології у викладанні географії : Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. М. Маслова. – Кропивницький, 2019. – 101 с.
 8. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.– 255 с.
 9. Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Люмбарська О. М. Освітні технології : навч.-метод. посібник. – Київ: А.С.К., 2001. – 256 с.
 10. Технологічний підхід в освіті / Настільна книга педагога : посіб. для тих, хто хоче бути вчит.- майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш. – Х. : Основа, 2006. – С. 237–284.

Тема 2. Технології особистісної орієнтації навчання.

Теоретичний матеріал

Лекція 2. Технології особистісної орієнтації навчання (2 год.) План:

1. Особистісно-орієнтований підхід у викладанні географії як сучасна освітня парадигма.

2. Особистісно-орієнтоване навчання. Вимоги до особистісно-орієнтованих технологій, їх основні цілі та завдання.

3. Технології індивідуалізованого та диференційованого навчання. Сутність та види індивідуалізації та диференціації навчання. Види диференціації.

4. Технологія особистісно орієнтованого уроку (С.Подмазін).

5. Компетентісний підхід у викладанні географії, його сутність та основні складові.

6. Поняття «компетентність» та «компетенція». Види компетентностей.

Практичні завдання

  Практичне заняття 1. Інновації в освіті. Критерії педагогічних інновацій. Технології особистісної орієнтації навчання.]

Самостійна робота

 1. Особистісний підхід у педагогіці: історія виникнення, концептуальні засади (Дж.Дьюї, Жан Жак Руссо, Г.Песталоцці, Г.Торей, М.Монтессорі, К.Д.Ушинський). (4 год.).
 2. Компетентності, що формуються в процесі навчання географії. (4 год.)

Рекомендовані джерела: 1. Дидактика географії : монографія (електронна версія) / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К. : Ніка-Центр, 2013. – СD, ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2012. – 352 с. 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2015. – 304 с. 4. Загальна методика навчання географії : підручник [з грифом МОНМС України] / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – К. : ДНВП "Картографія", 2012. – 512 с. 5. Інноваційні технології в роботі вчителя географії .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.9(93)) . 6. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х.: Основа, 2004. – 112 с. 7. Маслова Н. М. Сучасні освітні технології у викладанні географії : Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. М. Маслова. – Кропивницький, 2019. – 101 с. 8. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.– 255 с. 9. Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Люмбарська О. М. Освітні технології : навч.-метод. посібник. – Київ: А.С.К., 2001. – 256 с. 10. Самойленко В. М. Дидактика географії : Монографія / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, О. Ф. Надтока, І. О. Діброва. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 586 с. 11. Технологічний підхід в освіті / Настільна книга педагога : посіб. для тих, хто хоче бути вчит.- майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш. – Х. : Основа, 2006. – С. 237–284.

Тема 3. Технології розвивального навчання.

Теоретичний матеріал

Лекція 3. Технології розвивального навчання. (2 год.)

План:

1. Технології розвивального навчання. Види розвивальних технологій навчання. Організаційно-педагогічні умови реалізації розвивальних технологій навчання.

2. Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках географії: суть, мета, завдання. Поняття «критичне мислення». Характерні риси критичного мислення. Параметри критичного мислення. Методи і прийоми розвитку критичного мислення.

3. Технології розвитку творчих здібностей учнів.

4. Робота з обдарованими учнями.

Практичні завдання

Практичне заняття 2. Технології розвивального навчання.]

Самостійна робота

 1. Технології розвивального навчання: історія, становлення і розвиток технології розвивального навчання концептуальні положення (Л. С. Виготський, Л. В. Занков, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін). (4 год.).
 2. Коучинг як технологія навчання: сутність, призначення, мета і завдання застосування, принципи навчального коучинга, етапи реалізації. (4 год.).
 3. Система розвивального навчання Д.Ельконіна – В. Давидова. ( 2 год.).
 4. Технологія розвивального навчання Л.Занкова. Система розвивального навчання зі спрямованістю на розвиток творчих здібностей (І.Волков) тощо. (3 год.)

Рекомендовані джерела:

 1. Дидактика географії : монографія (електронна версія) / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К. : Ніка-Центр, 2013. – СD, ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2012. – 352 с.
 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2015. – 304 с.
 4. Загальна методика навчання географії : підручник [з грифом МОНМС України] / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – К. : ДНВП "Картографія", 2012. – 512 с.
 5. Інноваційні технології в роботі вчителя географії .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.9(93)) .
 6. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х.: Основа, 2004. – 112 с.
 7. Маслова Н. М. Сучасні освітні технології у викладанні географії : Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. М. Маслова. – Кропивницький, 2019. – 101 с.
 8. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.– 255 с.
 9. Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Люмбарська О. М. Освітні технології : навч.-метод. посібник. – Київ: А.С.К., 2001. – 256 с.
 10. Самойленко В. М. Дидактика географії : Монографія / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, О. Ф. Надтока, І. О. Діброва. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 586 с.
 11. Технологічний підхід в освіті / Настільна книга педагога : посіб. для тих, хто хоче бути вчит.- майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш. – Х. : Основа, 2006. – С. 237–284.

Розділ 2. Нові інформаційно-комп’ютерні та дистанційні технології навчання. Технології активізації та концептуалізації навчання географії.

Тема 4. Нові інформаційно-комп’ютерні технології навчання.

Теоретичний матеріал

Лекція 4. Нові інформаційно-комп’ютерні технології навчання. (2 год)

План:

1. Напрямки застосування ІКТ в процесі навчання географії. Можливості та переваги ІКТ.

2. Поняття «електронні засоби навчання». Напрямки використання електронних засобів на уроках географії. Комп’ютер як засіб навчання географії.

3. Мультимедійні технології у викладанні географії.

4. Електронні презентації у викладанні географії. Вимоги до навчальних презентацій.

5. Інтерактивні засоби.

6. Електронні навчальні програми, підручники, віртуальні глобуси на уроках географії. Види електронних навчальних програм за функціональним призначенням. Характеристики електронних навчальних програм. Структура електронної програми.

Самостійна робота

 1. Програмні засоби навчання. Інтернет-ресурси. Мультимедіа (2 год.)
 2. Персоналізація навчання, адаптивне навчання. Розвиток неформальної освіти (масових відкритих онлайн курсів) (2 год.)
 3. Мобільне навчання (використання мобільних смарт пристроїв для навчання). (2 год.)
 4. STEAM-освіта (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic) (2 год.)

Рекомендовані джерела:

 1. Дидактика географії : монографія (електронна версія) / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К. : Ніка-Центр, 2013. – СD, ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2012. – 352 с.
 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2015. – 304 с.
 4. Загальна методика навчання географії : підручник [з грифом МОНМС України] / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – К. : ДНВП "Картографія", 2012. – 512 с.
 5. Інноваційні технології в роботі вчителя географії .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.9(93)) .
 6. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х.: Основа, 2004. – 112 с.
 7. Маслова Н. М. Сучасні освітні технології у викладанні географії : Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. М. Маслова. – Кропивницький, 2019. – 101 с.
 8. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.– 255 с.
 9. Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Люмбарська О. М. Освітні технології : навч.-метод. посібник. – Київ: А.С.К., 2001. – 256 с.
 10. Самойленко В. М. Дидактика географії : Монографія / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, О. Ф. Надтока, І. О. Діброва. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 586 с.
 11. Технологічний підхід в освіті / Настільна книга педагога : посіб. для тих, хто хоче бути вчит.- майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш. – Х. : Основа, 2006. – С. 237–284.

Тема 5. Дистанційні технології навчання географії.

Теоретичний матеріал

Лекція 5. Дистанційні технології навчання географії. (2 год.)

План:

1. Основні тенденції та перспективи дистанційного навчання географії на етапі інформаційного суспільства.

2. Створення сайту та блогу вчителя.

3. Метод індивідуалізованого навчання.

4. Методика застосування електронних освітніх ресурсів в процесі навчання географії.

5. Робота з новітніми освітніми платформами Google Classroom, Classtime, “На Урок”, “Всеосвіта” та ін.

6. Застосування телекомунікаційних методів в процесі навчання (Zoom-конференції, зустрічі у Google Meet, робота у Telegram, робота у Viber-групах тощо).

Практичні завдання

  Практичне заняття 3. Нові інформаційно-комп’ютерні та дистанційні технології навчання.]

Самостійна робота

 1. Створення освітнього медіа-середовища у закладі загальної середньої освіти. (2 год.)
 2. Запровадження Інтернет-технологій в процес навчанні географії. ( 2 год.)
 3. Робота студентів з освітніми платформами Google Classroom, Classtime, “На Урок”, “Всеосвіта” та ін. (4 год.)


Тема 6. Технології активізації та концептуалізації навчання.

Теоретичний матеріал

Лекція 6. Технології активізації та концептуалізації навчання. (2 год.)\

План:

1. Технології активізації навчання. 1.1. Інтерактивні технології навчання. Поняття «інтерактивне навчання». Мета, суть та організація інтерактивного навчання. Класифікація інтерактивних технологій. Технології кооперативного навчання на уроках географії, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. 1.2. Ігрові технології навчання. Дидактичні ігри. Вимоги до проведення ігор. Методика організації та проведення дидактичних ігор. 2. Технології концептуалізації навчання. 2.1. Технологія модульного навчання. Модульна система навчання. Модульно-рейтингова система навчання. 2.2. Технологія «Створення ситуації успіху».

Практичні завдання

  Практичне заняття 4. Технології активізації та концептуалізації навчання]

Самостійна робота

 1. Створення освітнього медіа-середовища у закладі загальної середньої освіти. (2 год.)
 2. Запровадження Інтернет-технологій в процес навчанні географії. ( 2 год.)
 3. Робота студентів з освітніми платформами Google Classroom, Classtime, “На Урок”, “Всеосвіта” та ін. (4 год.)

Рекомендовані джерела:

 1. Дидактика географії : монографія (електронна версія) / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К. : Ніка-Центр, 2013. – СD, ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2015. – 304 с.
 3. Довгань Г. Д. Інтерактивні технології на уроках географії. – Х.: Вид. група „Основа”, 2005. – 128 с.
 4. Інноваційні технології в роботі вчителя географії .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.9(93)) .
 5. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х.: Основа, 2004. – 112 с.
 6. Маслова Н. М. Сучасні освітні технології у викладанні географії : Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. М. Маслова. – Кропивницький, 2019. – 101 с.
 7. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.– 255 с.
 8. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 191 с.
 9. Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Люмбарська О. М. Освітні технології : навч.-метод. посібник. – Київ: А.С.К., 2001. – 256 с.
 10. Самойленко В. М. Дидактика географії : Монографія / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, О. Ф. Надтока, І. О. Діброва. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 586 с.


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Дидактика географії : монографія (електронна версія) / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К. : Ніка-Центр, 2013. – СD, ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / Ілона Миколаївна Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2012. – 352 с. 4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. – Київ: Академ.видав, 2015. – 304 с. 5. Довгань Г. Д. Інтерактивні технології на уроках географії. – Х.: Вид. група „Основа”, 2005. – 128 с. 6. Загальна методика навчання географії : підручник [з грифом МОНМС України] / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – К. : ДНВП "Картографія", 2012. – 512 с. 7. Інноваційні технології в роботі вчителя географії .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.9(93)) . 8. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х.: Основа, 2004. – 112 с. 9. Освітні технології навчання: Навч.-метод. посіб. / За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.– 255 с. 10. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 191 с. 11. Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Люмбарська О. М. Освітні технології : навч.-метод. посібник. – Київ: А.С.К., 2001. – 256 с. 12. Самойленко В. М. Дидактика географії : Монографія / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, О. Ф. Надтока, І. О. Діброва. – К.: Педагогічна думка, 2014. – 586 с. 13. Самойленко В.М. Методика навчання географії : Навчальний посібник-практикум / В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна, Т.С. Япринець. – Полтава: ПП Шевченко, 2014. – 190 с. 14. Технологічний підхід в освіті / Настільна книга педагога : посіб. для тих, хто хоче бути вчит.- майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш. – Х. : Основа, 2006. – С. 237–284.

Допоміжна

 1. Баліцька Н.Г. та ін. Використання інтерактивних технологій навчання в професійній підготовці майбутніх учителів: Монографія / За заг. ред. Н.С.Побірченко. -К.: Наук, світ, 2003.-138с.
 2. Безуглий В. Педагогічні можливості комп’ютерних систем при виченні фізичної географії // Рідна школа.- 2000.- № 12.- С. 30.
 3. Врублевська М. О.Секрети успішного уроку географії. – Х.: Вид. група „Основа”,2005.– С. 52-110.
 4. Голуб Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство "Учебная литерату-ра", Издательский дом "Федоров", 2006. – 176 с.
 5. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Лідія Даниленко. – К. : Шкіл. світ, 2007. – 120 с. – (Б-ка «Шк. Світу»).
 6. Діяльнісний підхід у викладанні географії : досвід учасників конкурсу "Учитель року" / уклад. Є.І. Науменко .- Х. : Основа , 2012 .- 95С.
 7. Дудко Л.А.,Бурцев Р.В. Захист учнівської мультимедійної презентації // Географія. – 2007.- № 20 (96). – С.32.
 8. Інтелектуальні ігри на уроках географії / Уклад. В.О.Ніколаєнко .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія". Вип.10(94)) .-
 9. Кобернік С., Коваленко Р. Сучасний стан і перспективи комп’ютерного навчання географії // Географія та основи економіки в школі. – 2002.- № 3. – С.10.
 10. Корнєєв В. П. Освітні технології в процесі вивчення географії // Географія – 2006– № 20–С.2–9.
 11. Маслова Н. М. Сучасні освітні технології у викладанні географії : Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. М. Маслова. – Кропивницький, 2019. – 101 с.
 12. Маслова Н. М., Костючик Ю. Модель змішаного навчання як педагогічна інновація на уроках географії / Н. М. Маслова, Ю. Костючик // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 21 березня 2019 р.) // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЦДПУ, 2019.
 13. Наконечнюк В.В. Групова навчальна діяльність – інструмент продуктивного навчання / В.В. На-конечнюк // Географія. – 2011. – № 13-14. – С.67-69.
 14. Олійник В.О. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації / В.О. Олійник // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001.– № 4. – С.61 – 69.
 15. Павленко І.Г. Ділові ігри на уроках географії / І.Г. Павленко // Географія. – 2009. – № 13-14. – С.2-8.
 16. Стадник О.Г. Метод проектів у навчанні географії / О.Г. Стадник // Географія. – 2007. – № 2. – С.3-12.
 17. Терно С.О. Теорія розвитку критичного мислення сучасна методологічна основа історичної освіти. Особистість в єдиному освітньому просторі. Збірник наукових тез. Запоріжжя, 2012. С. 92-94. URL::http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/125.ukr.html
 18. Фаріон Л. Навчальна ігрова діяльність на уроках географії / Л. Фаріон // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 7-8. – С.16-23.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/ 2. Офіційний сайт інституту інноваційних технологій і змісту освіти // http://iitzo.gov.ua/ 3. Методичний портал // http://metodportal.net/node/581 4. Учитель географії // http://vadilla.moy.su/ 5. Всеосвіта.. Спільнота активних освітян. // https://vseosvita.ua/ 6. Освітній проєкт “На урок” // https://naurok.ua/ 7. PROMETHEUS. Найкращі онлайн-курси України та світу // https://prometheus.org.ua/ 8. Географіка. Географічний портал. // http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji /metodika vikladannja geografiji 9. Географія для всіх // http://geo-bav.at.ua/load/urok_geografii 10. Я іду на урок географії // http://geo-teacher.at.ua/ 11. Географія & Історія / Навчально-методичний сайт ПрАТ «Інститут передових технологій» // http://osvitanet.com.ua/ 12. Geo-klass.at.ua // http://geo-klass.at.ua/ 13. Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського // www.nbuv.gov.ua 14. http://www.earth.google.com


---