Навчальний курс: Екскурсознавство

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Екскурсознавство


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:0401 Природничі науки Географія* бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета :

ознайомлення студентів з процесом розвитку екскурсійної справи, теорією і методикою екскурсійної роботи, підготовка кваліфікованих фахівців туристично-екскурсійної сфери.

Завдання :

- розкриття витоків екскурсійної справи, особливостей вітчизняного екскурсознавства на всіх етапах розвитку, аналіз сучасного стану, перспективи розвитку екскурсійної діяльності; - вивчення теоретичних основ екскурсійної справи: сутності екскурсії, її основних ознак і функцій, класифікації екскурсії, формування екскурсійної тематики, застосування елементів педагогіки, психології, логіки в екскурсіях; - опрацювання питань екскурсійної методики, що є сукупністю чітких правил та вимог до екскурсії, сумою методичних прийомів підготовки та проведення екскурсій. Це питання технології створення нової екскурсії, особливостей застосування методичних прийомів показу та розповіді; - вивчення шляхів удосконалення професійної майстерності екскурсоводів, забезпечення якості екскурсійних послуг.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

історію екскурсійної справи; основні поняття та терміни екскурсійної теорії; методику підготовки екскурсій та її методичне забезпечення; техніку проведення екскурсій; особливості проведення різних видів екскурсій та проведення екскурсій в музеях, організацію екскурсійної роботи в туристсько-екскурсійних організаціях; основи професійної майстерності екскурсовода.

вміти:

проектувати процес обслуговування туристів за окремими етапами надання послуги, використовуючи існуючі технології; працювати в складі творчої групи над створенням нової екскурсії; розробляти різні види екскурсій з урахуванням пізнавальних потреб індивіда на підставі знань екскурсійних ресурсів рекреаційного комплексу, культури, релігії рекреанта, існуючих технологій розробки екскурсійної програми, методик проведення екскурсій.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Мирза-Сіденко В.М.


Учасники

Сторінка координування курсу "Екскурсознавство" Мирза-Сіденко В.М.Графік навчання

Варіант Структура

Карта в екскурсії.jpg

Змістовий модуль 1

Розділ 1. ВСТУП. ІСТОРІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ.

Тема1. Вступ. Екскурсознавство – як галузь теоретичних знань.

300 pcs
 • Предмет навчальної дисципліни.
 • Мета викладання курсу "Екскурсознавство".
 • Головні завдання, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни.

Тема 2. Становлення екскурсійної справи (кінець XVIII – поч. ХХІ ст.).

 • Становлення екскурсійної справи в 20-30-х рр. ХХ ст.
 • Активізація екскурсійної справи в 40-60-х рр. ХХ ст.
 • Зміцнення організаційних чинників розвитку екскурсійної справи в 70-80-х рр. ХХ ст.
 • Екскурсійна справа у перехідний період. Сучасний стан.
 • Праці С. В. Грибанової, А. А. Непомнящего, А. Д. Попова, О. М. Костюкової, Л. В., Яковлевої, В. О. Савчука, С. І. Поповича, Т. Г. Сокол, В. А. Зінченко, І. М. Чагайди, Л. Г. Нечипорчука, Г. П. Науменка, М. В. Грицика.

Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ.

Тема 3. Поняття і комплекс завдань екскурсійного обслуговування.

 • Загальні положення нормативно-правового регулювання екскурсійної діяльності.
 • Забезпечення безпеки, прав та інтересів екскурсантів.

Тема 4. Екскурсія, її сутність, основні ознаки. Функції екскурсії.

 • Екскурсія як специфічний продукт туристичної діяльності та основа організації екскурсійної діяльності.
 • Структура та зміст екскурсії. Функції екскурсії: формування наукового світогляду, інформативності, відпочинку, формування зацікавленості.
 • Місце екскурсії в туристському бізнесі; у системі учбово-виховного процесу учбових закладів.
 • Методологічна основа екскурсії; принципи розробки: науковість, ідейність, взаємозв'язок теорії з дійсністю, правдивість, ясність, дохідливість, дієвість.
 • Маршрут екскурсії.
 • Принципи складання маршруту екскурсії: хронологічний, тематичний, хронолого-тематичний.
 • Екскурсійний об'єкт. Класифікація екскурсійних об'єктів: за змістом, функціональним призначенням, ступенем збереження.
 • Відбір об'єктів. Складання картки (паспорту) екскурсійного об'єкту.Вимоги до екскурсії.

Тема 5. Класифікація екскурсій. Основні ознаки класифікації.

 • За складом екскурсантів: для дорослих і дітей; міських і сільських жителів; місцевого населення і туристів, що приїжджають; індивідуалів; груп, сформованих за професійною ознакою або відповідним рівнем освіти.
 • За змістом: оглядові (багатопланові), тематичні. З тематики: природознавчі, екологічні, історичні, мистецтвознавчі, літературні, архітектурно-містобудівні.
 • За місцем проведення: міські, заміські, виробничі, музейні. За формою проведення: звичайні, рекламні, учбові.
 • Екскурсія як форма навчальної діяльності: екскурсія-урок, екскурсія-прогулянка, екскурсія-демонстрація, екскурсія-концерт, екскурсія-консультація. За засобом пересування: пішохідні, транспортні, комбіновані. Формування екскурсійної тематики.

Змістовий модуль 2

Розділ 3.ЕКСКУРСІЙНА МЕТОДИКА.

Екскурсія у музеї.jpg

Тема 6. Екскурсійна методика, її завдання і вимоги.

 • Методика підготовки екскурсії.Етапи підготовки екскурсії, їх послідовність і взаємозв'язок. Підготовчий етап: мета і тема екскурсії, підбір матеріалів, вивчення джерел, підбір зорового ряду, його вивчення, складання картотеки об'єктів.
 • Безпосередня розробка: вибір і складання маршруту екскурсії, уточнення об'єктів і зупинок, узгодження маршруту. Робота над текстом екскурсії; види текстів, виконання вимог, що пред'являються до них. Співвідношення загального і локального матеріалу. Методична розробка екскурсії, її структура і оформлення.
 • Вимоги до складання технологічної карти екскурсії. Завершальний етап: висновок на текст і методичну розробку екскурсії.
 • «Портфель екскурсовода».
 • Проведення пробної екскурсії. Аналіз і узагальнення досвіду проведення екскурсії на розроблену тему, її затвердження.

Тема 7. Методика проведення екскурсії. Технологічні етапи екскурсії.

 • Класифікація методичних прийомів, її значення.
 • Показ в екскурсії, його складові, їх характеристика.Методичні прийоми показу екскурсійних об'єктів, їх визначення і використання в різних видах екскурсій. Засоби показу. Жести як елементи показу.
 • Розповідь як органічна частина екскурсії, його форми і особливості. Вимоги, що пред'являються до екскурсійної розповіді. Методичні прийоми розповіді, їх характеристика і особливості. Вступ і висновок в екскурсії.
 • Мова екскурсовода. Методичний прийом руху, його форми, зв'язок з постановкою завдань екскурсії. Контакт екскурсовода з групою. Вихід екскурсантів до об'єкту.
 • Вибір схеми розстановки екскурсійної групи. Пересування учасників екскурсії, темп руху. Місце екскурсовода. Дотримання часу проведення екскурсії. Адресність розповіді. Особливість використання індивідуального тексту. Відповіді на запитання екскурсантів.
 • Технологічні етапи екскурсії.

РОЗДІЛ ІV. ПІДГОТОВКА ЕКСКУРСОВОДА ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКСКУРСІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ.

Тема 8. Вимоги до підготовки екскурсовода.

 • Складання індивідуального тексту: наукові засади, методологія.
 • Вивчення літератури, джерел інформації та об’єктів.
 • Етапи становлення екскурсовода. Вимоги до екскурсовода. Особистість екскурсовода .Мова екскурсовода. Виразні засоби в мові екскурсовода. Невербальні засоби мовлення. Вміння та навички екскурсовода. Зовнішній вигляд і манери екскурсовода Професійна майстерність екскурсовода. Підвищення кваліфікації екскурсовода.

РОЗДІЛ V. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ. Тема 9. Системний підхід до екскурсійного обслуговування різних верств населення .

Комплексні програми екскурсійного обслуговування школярів.

Тема 10. Екскурсія як педагогічний процес.

 • Поєднання освіти, виховання і загальної підготовки екскурсантів в ході екскурсії. Екскурсія як педагогічний процес: мета, дія, кінцевий результат. Використання екскурсоводом основних педагогічних компонентів: конструктивного, організаторського, комунікативного, пізнавального. Формування педагогічної майстерності екскурсовода; його реалізація в екскурсії. Рівні уміння екскурсовода оперувати інформацією. Навчальна екскурсія. Система та класифікація екскурсій.
 • Єдність навчання і виховання в екскурсіях. Методи виховання: метод прикладу, метод вправи, переконання і ін. Використання дидактичних принципів в екскурсії: науковості, доступності, наочності, дієвості. Позаекскурсійна робота екскурсовода-педагога: рекомендації для самоосвіти екскурсантів; список літературних джерел по темі; рекомендації по відвідинах циклу екскурсій з даної тематики.

РОЗДІЛ VІ. ЯКІСТЬ ЕКСКУРСІЇ, ЗАСОБИ ЇЇ ОЦІНКИ.

Тема 11. Оцінка якості екскурсії.

 • Прослуховування екскурсії як вид контролю за якістю проведення екскурсії .
 • Основні критерії оцінки екскурсії.
 • Рецензування методичної документації. Методика аналізу екскурсії.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. ВСТУП. ІСТОРІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ.

Зумна куля.jpg

Тема 1. ІСТОРІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Практичні завдання

Практична №1

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль ІІ. ЕКСКУРСІЙНА МЕТОДИКА

Тема 3. ЕКСКУРСІЙНА МЕТОДИКА

Тема 4. МЕТОДИКА ТА ПРИЙОМИ ЕКСКУРСІЙНОГО ПОКАЗУ

Тема 5. ПІДГОТОВКА ЕКСКУРСОВОДА ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКСКУРСІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

Схеми автобусних маршрутів.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Державна програма розвитку туризму в Україні на 2002-2010 рр. www.rada.kiev.ua/
 2. Закон України “Про туризм”/Верховна Рада України. – К., 2005.- 34с.
 3. Міждержавний стандарт ДЕСТ 28682.2-95. Туристично-екскурсійне обслуговування.
 4. Постанова Державного департаменту туризму “Про концептуальні засади організації екскурсійної діяльності в Україні". - лютий, 2002.
 5. Правила проведення туристських подорожей з учнівською молоддю України / Наказ Міносвіти і науки України № 237 від 24.03.2006 р.// Спортивний туризм.- К.: Федерація спортивного туризму України. – 2006. - № 9. – С. 37 – 57.
 6. Гецевич Н. А. Основы экскурсоведения. – Минск: Университетское, 1988. – 160 с.
 7. Дьякова Р. А., Емельянов Б. В., Пасечный П. С. Основы экскурсоведения. – М.: Просвещение, 1985. – 256 с.
 8. Емельянов Б. В. Экскурсоведение. – М.: Советский спорт, 2000. – 224 с.
 9. Емельянов Б. В. Профессиональное мастерство экскурсовода. – М.: ЦРИБ Турист, 1986. – 87 с.
 10. Емельянов Б. В. Методика подготовки и проведения экскурсий. – М.: ЦРИБ "Турист", 1980.

Допоміжна

 1. Тутковский П. А. О школьных экскурсиях // Киевское слово. – 1893. - № 1989.
 2. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник.-К.: Альтерпрес, 2007.-464с.
 3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник.-М.: Финансы и статистика, 2000.-368с.
 4. Квартальнов В.А., Сенин В.С. Организация туристско-экскурсионного обслуживания: Учебное пособие.- М.: ЦРИБ «Турист», 1987.- 169с.
 5. Козлова Т. Що потрібно знати екскурсоводу, щоб створити нову екскурсію //Новости турбизнеса.-2006.-№16.-С.10-14.
 6. Федорченко В.К., Костюкова О.М. та ін. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навчальний посібник.-К.: Кондор, 2004.-166с.
 7. Чагайда І.М., Грибанова С.В. Екскурсознавство: Навчальний посібник.-К.:Кондор, 2004.-240с.
 8. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч.посібник / В. Федорченко, О. Костикова, Т.Дьорова. – К.: Кондор, 2004. – 163 с.
 9. Столяров Б.А., Соколова Н.Д., Алексеева Н.А. Основы экскурсионного дела. – СПб, 2002.

Інформаційні ресурси

 1. популярна географія
 2. географія
 3. Російське Географічне товариство
 4. Географія мандрівки
 5. Геотур
 6. Географічний довідник