Навчальний курс: "Популяційна екологія"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу “ Популяційна екологія”

Навчальна дисципліна “ Популяційна екологія”


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Галузь знань 0401 Природничі науки

спеціальність: 8.04010201 Біологія*

01 Освіта (Освітньо-професійна програма)

спеціальність: 014 Середня освіта. Біологія

Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта. Хімія

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни “Популяційна екологія” є формування у магістрів цільного уявлення про популяційний рівень організації живої матерії.

Завдання охарактеризувати природні популяції рослин і тварин;

Розглянути основні напрямки вивчення природних популяцій;

Сформувати уявлення про основні коцепції сучасної популяційної екології.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: різні підходи до визначення поняття популяція

Статистичні та динамічні параметри популяцій

Основні методи визначення чисельності та щільності популяцій

Способи виявлення просторової структури популяцій

Способи опису статевої та вікової структури популяцій

Основні типи міжпопуляційних взаємодій

вміти: здійснювати оцінку чисельності та щільності природних популяцій;

Визначати характер просторової структури популяцій;

Описувати статеву та вікову структуру популяцій;

Будувати таблиці виживання та проводити їх інтерпритацію;

Розпізнавати основні типи міжпопуляційних взаємодій.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Розробник курсу – кандидат біологічних наук, доцент О.В. Гулай

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Основний зміст лекційного курсу Визначення популяції. Предмет та завдання популяційної екології. Фактори, що визначають наявність видової популяції у конкретному об’ємі простору.

Маса популяції. Протяжність популяції. Масова щільність популяції. Чисельність популяції. Чисельна щільність популяції. Методи оцінки щільності популяції. Статистичні характеристики популяції.

Статева структура популяції. Просторово-генетична структура популяції. Вікова структура популяції. Речовинні, енергетичні та інформаційні; космічні, планетні та екосистемні; абіотичні, біотичні та антропогенні екологічні фактори.

Концепція екологічної ніші. Динаміка популяції. Розмноження. Таблиці виживання. Динаміка маси популяції. Зміна ареалу популяції. Динаміка розподілу особин популяції. Регуляція чисельності та біомаси. Екологічні стратегії. Основні механізми регуляції чисельності та щільності популяцій.

Харчові, середовищні та статеві антагоністичні й неантагоністичні відносини популяцій різних видів.

Правило об’єднання у популяції. Правило коливань чисельності. Принцип мінімального розміру популяцій. Правило популяційного максимума. Правило лімітів популяційної чисельності. Принцип екосистемної регуляції чисельності популяції. Правило харчової кореляції. Правило зберігання видового середовища існування. Правило топографічного або популяційного мережива ареалу.

Особливості популяцій людини. Взаємодія популяцій людини з популяціями інших видів організмів. Закони, принципи та правила функціонування системи “людина – природа”. Управління природними популяціями.

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---