Навчальний курс: "Основи сільського господарства" - ПГФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

...Основи сільського господарства...


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0401 Природничі науки

6.040102 Біологія*, додаткова спеціальність 6.040101 Хімія

Мета та завдання навчального курсу:

засвоєння студентами знань процесів створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства в умовах ведення сільського господарства для подальшого усвідомленого розуміння сучасних ресурсозберігаючих технологій, наукових досягнень, які повинні забезпечувати виробництво конкурентоспроможної продукції рослинництва і тваринництва, екологічно чистих продуктів харчування, сировини для переробної промисловості при вивченні дисциплін і для майбутньої роботи.

Завдання: забезпечити студентам набуття теоретичних знань з основ сільськогосподарського виробництва, пізнання його долі в народному господарстві, складу і структури, технологій виробництва основних видів продукції, особливостей як галузі матеріального виробництва, важливіших напрямків науково-технічного прогресу; ознайомлення з новими шляхами інтенсифікації виробництва продукції для подальшого ефективного розвитку агропромислового комплексу в нинішніх ринкових економічних умовах.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: стан та основні напрямки розвитку тваринництва та рослинництва в Україні. Значення і біологічні особливості сільськогосподарських тварин, їх використання, поширення та потенціал продуктивності, технологію виробництва тваринницької та рослинницької продукції.

вміти: - оцінювати с/г тварин за екстер’єром; розраховувати продуктивність с/г тварин; класифікувати тварин за породами; - вміти складати раціони для с/г тварин; - класифікувати корма за походженням, за енергією; - класифікувати культурні рослини та бур’яни; застосовувати основні методи боротьби з бур’янами; застосовувати сівозміни на пришкільній ділянці; визначати посівні якості насіння та їх підготовку до сівби.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Данилків О.М.

Учасники

Сторінка координування курсу "Основи сільського господарства" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Тема 1. Походження й одомашнення сільськогосподарських тварин. 1.1.Час, причини і місце одомашнювання тварин. 1.2. Приручення і одомашнювання тварин. 1.3.Дикі предки і родичі свійських тварин. 1.4.Зміна тварин у процесі одомашнювання.

Тема 2. Вчення про породу. 2.1.Поняття про породу. 2.2.Фактори породоутворення. 2.3.Класифікація порід. 2.4.Структура породи.

Тема 3. Конституція, екстер’єр та інтер’єр сільськогосподарських тварин. 3.1.Конституція тварин. 3.2.Кондиції тварин. 3.3.Екстер’єр тварин. 3.4.Інтер’єр тварин.

Тема 4. Методи розведення. 4.1.Чистопородне розведення. 4.2.Схрещування. 4.3.Гібридизація.

Змістовий модуль 2

Тема 1. Хімічний склад кормів і їх фізіологічне значення. 2.1.Неорганічні речовини кормів. 2.2.Органічні речовини кормів. 2.3.Біологічно-активні добавки.

Тема 2. Способи оцінки поживності кормів. 3.1.Перетравність поживних речовин. 3.2.Фактори, що впливають на перетравність. 3.3.Визначення використання органічних речовин в організмі тварини. 3.4.Баланс енергії. Оцінка загальної (енергетичної) поживності кормів.

Змістовий модуль 3

Тема 1. Закони землеробства і сівозміни. 2.1. Закони землеробства. 2.2. Сівозміни.

Тема 2. Бур’яни та боротьба з ними. 2.1. Характеристика бур’янів. 2.2. Заходи боротьби.

Тема 3. Добрива і їхнє застосування. 3.1. Органічні добрива. 3.2. Мінеральні добрива.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Лекція №5

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Практична №3

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

1.Агрохімія: Підручник/ І.М.Карасюк. О.М.Геркіял, Г.М.Господаренко та ін.; За ред.. І.М.Карасюк. -К.: Вища школа, 1995. -471с.

2.Бакка М.Т. та ін. Основи ведення сільського господарства та охорона земель: Навч. посібник /М.Т.Бакка, В.П.Стрельченко, П.Т.Божок. - Житомир: ЖШ, 2000. -366с.

3.Данилків О.М. Основи сільського господарства (лабораторний практикум). – Кіровоград: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2014. – 204с.

4.Загальне землеробство: Підручник/ В.О.Єщенко, П.Г.Копитко, В.П.Опришко. - К.: Вища освіта, 2004.-336с.

5.Куян В.Г. Плодівництво/ В.Г.Куян. -К.: Аграрна наука, 1998. -472с. Овочівництво: Підручник в 2 ч /В.І.Лихацький, Ю.Є.Бургарт, В.Д.Васянович; за ред. В.І.Лихацького. -К.: Урожай, 1996- Ч І. Теоретичні основи овочівництва та культиваційні споруди.-1996.-304с. Ч ІІ. Біологічні особливості і технологія вирощування овочевих культур - 1996.-360с.

6.Ґрунтознавство. Підручник/ І.І.Назаренко, С.М.Польчина, В.А.Нікорич. -Чернівці, 2003.- 400с.

7.Науково-обгрунтована система ведення агропромислового виробництва в Кіровоградській області. Кіров, ін. АПВ УААН, 2005.- 264с.

8.Плуженко І.А.; за ред.. А.І.Вертійчук. -К.: Урожай, 2004. -656с.

9.Практикум з основ агрономії і рослинництва. Підг. В.В.Фалюш,І.В.Андрощук, Л.В.Сало. -Луцьк: ВДУ ім. Л.Українки, 2001.-64 с.

Допоміжна

1.Ковалев Ю.Н. Технология и механизация животноводства: Учебник. -М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000.- 416 с.

2.Кормовиробництво. Практикум: Навч. Посібник/ О.І.Зінченко, І.Т.Слюсар, Ф.Ф.Адемень; за ред. О.І.Зінченко. -.К.: Нора - прінт, 2001. -470с.

3.Кравченко М.С. Землеробство: Підручник/ М.С.Кравченко, Ю.А.Злобін, О.М.Царенко; за ред.. М.С.Кравченко.-К.: Либідь, 2002.- 496с.

4.В.І.Лихацький, Ю.Є.Бургарт Овочівництво: практикум: Навч. посібник.- К.: Вища школа, - 1994 -366с.

5.Механізація сільськогосподарського виробництва і захисту рослин: Навч. посібник/ Б.Г.Войтюк, І.В.Адамчук, Г.Р.Гаврилюк, О.С.Марченко; за ред. Б.Г.Войтюк .- К.: Вища школа, - 1993 -512с.

6.Плодоводство и овощеводство: учебник/ В.А.Потапов, В.К. Родионов, Ю.Г.Скрипников и др.; под. ред. В.А.Потапов. -М.: Колос, 1997.-432с.

7.Практикум із землеробства: навч. посібник/ М.С.Кравченко, Ю.Г.Міщенко, О.М.Царенко; за ред.. М.С.Кравченко і З.М. Томашвського.- К.: Мета 2003.-320с.

8. Годівля сільськогосподарських тварин: підручник/ Г.В.Проваторов, В.О.Проваторова. - Суми: ВТД»Університетська книга», 2004.- 510с. Машиновикористання у тваринництві: підручник/ І.РЕвенко, В.М.Манько, В.І. Кравчук; за ред.. І.І.Ревенка.- К.: Урожай, 1999. -208с.

Інформаційні ресурси

1. http://www.google.com.ua/ ПОСІБНИК: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ.

2. http://lib.chdu.edu.ua/ Посібники - Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Програма для вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації.

3. http://ua-referat.com/ Продуктивність сільськогосподарських тварин.


---