Навчальний курс: "Механізми онтогенезу" - ПГФ

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Механізми онтогенезу


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

01 Освіта

0140102 середня освіта. Біологія*, додаткова спеціальність 014 середня освіта. Хімія

Магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета:

сформувати у студентів цілісну систему знань про розвиток людини і меха-нізми, що забезпечують розвиток. Ця дисципліна сприяє всебічному приро-дничо-науковому навчанню студентів, які готуються стати вчителями біології в школі.

Завдання:

1) формування у студентів матеріалистичного світогляду про законо-мірності розвитку живих організмів; 2) поглиблення та розширення загальнотеоретичної, біологічної й ме-тодичної підготовки студентів; 3) оволодіти основними термінами, поняттями і характеристикою мето-дів біології розвитку; 4) формування знань о процесах розвитку в їх реальної послідовності і взаємозв’язку; 5) вироблення навичок та вмінь у використанні отриманих знань в практичної діяльності.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: - особливості будови і розвитку статевих клітин (гаметогенез); - розвиток основних стадій раннього онтогенезу (бластуляцію, гастру-ляцію та нейруляцію; - молекулярно-генетичні механізми процесів розвитку; - періодизацію постнатального розвитку.

вміти:

-давати науково обґрунтований аналіз різних процесів індивідуального роз-витку.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Посилання на сторінки авторів


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---

Назва курсу

Механізми онтогенезу


Данилків О.М.