Навчальний курс: "Кримінальний процес"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
A mosaic LAW by Frederick Dielman, 1847-1935.jpg

Зміст

Кримінальний процес

675px-Statue of Liberty3.jpg

Робоча програма Галузь знань: 0304 Право

напрям підготовки: 6.030401 Правознавство

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета :

Засвоєння передбаченого законом порядку провадження у кримінальних справах. Опанування певним інструментарієм науки кримінального процесу, вивчення предмету науки кримінального процесу і головних її категорій, основних засад кримінального провадження та правового статусу його суб'єктів, порядку досудового розслідування, порядку судового провадження у суді першої інстанції, порядку перегляду ухвал суду, порядку розгляду питань, що виникають при виконанні вироків.

Завдання :

забезпечення всебічної підготовки висококваліфікованих юристів, які володіють основами теоретичних знань і практичними навичками їх застосування у професійній діяльності.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен знати:

– стан основних проблем науки кримінального процесу;

– особливості окремих напрямів кримінального провадження;

– предмет кримінального процесуального права;

– джерела кримінального процесуального права та їх структуру;

– теорію прийняття процесуальних рішень, вимоги закону до їх змісту та структури;

– кримінальні процесуальні засоби доказування;

– процесуальні гарантії захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

– способи тлумачення і застосування кримінальних процесуальних норм;

– процесуальні форми взаємодії органів та осіб, що здійснюють кримінальну процесуальну діяльність між собою, а також з іншими державними органами і учасниками кримінального провадження.


вміти:

– використовувати дані науки кримінального процесу при тлумаченні та застосуванні норм кримінального процесуального права;

– орієнтуватися в системі кримінального процесуального права та в судовій практиці з кримінальних справ;

– збирати фактичні дані, аналізувати і оцінювати їх достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень;

– організовувати виконання прийнятих рішень


Hallé's Justice of Trajan.jpg

Зеленський Сергій Миколайович

к.ю.н., доцент


Учасники

Група 35, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Зеленський Сергій Миколайович, Отримати консультацію викладача

Група 51, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Зеленський Сергій Миколайович, Отримати консультацію викладача

Група 63, факультет історії та права, 2014-2015 н.р. викладач Зеленський Сергій Миколайович, Отримати консультацію викладача


Графік навчання дисципліни Кримінальний процес

Змістовий модуль 1

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон України

Тема 3. Засади кримінального провадження

Тема 4. Суб’єкти кримінального провадження

Тема 5. Процесуальні строки і судові витрати.

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні

Тема 7. Докази і доказування у кримінальному процесі

Змістовий модуль 2

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування

Тема 9. Повідомлення про підозру

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій Таблиця

Тема 11. Заходи забезпечення кримінального провадження

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

Змістовий модуль 3

Тема 13. Підготовче судове провадження.

Тема 14. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи

Тема 15. Судовий розгляд у кримінальному провадженні

Тема 16. Вирок суду

Тема 17. Апеляційне провадження

Змістовий модуль 4

Тема 18. Касаційне провадження

Тема 19. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Тема 20. Виконання судових рішень

Тема 21. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

Тема 22. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

=

Варіант Календар

Тиждень 1-2

Навчальні теми для вивчення на 1-2-му тижні.

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Тиждень 3-4

Навчальні теми для вивчення на 3-4-му тижні.

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон України

Тиждень 5-6

Навчальні теми для вивчення на 5-6-му тижні.

Тема 3. Засади кримінального провадження

Тиждень 7-8

Навчальні теми для вивчення на 7-8-му тижні.

Тема 3. Засади кримінального провадження

Тиждень 9-10

Навчальні теми для вивчення на 9-10-му тижні.

Тема 4. Суб’єкти кримінального провадження

Тиждень 11-12

Навчальні теми для вивчення на 11-12-му тижні.

Тема 5. Процесуальні строки і судові витрати.

Тиждень 13-14

Навчальні теми для вивчення на 13-14-му тижні.

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні

Тиждень 15-16

Навчальні теми для вивчення на 15-16-му тижні.

Тема 7. Докази і доказування у кримінальному процесі

Тиждень 17-18

Навчальні теми для вивчення на 17-18-му тижні.

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування

Тиждень 19-20

Навчальні теми для вивчення на 19-20-му тижні.

Тема 9. Повідомлення про підозру

Тиждень 21-22

Навчальні теми для вивчення на 21-22-му тижні.

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій

Тиждень 23-24

Навчальні теми для вивчення на 21-22-му тижні.

Тема 11. Заходи забезпечення кримінального провадження

Тиждень 25-26

Навчальні теми для вивчення на 25-26-му тижні.

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

Тиждень 27-28

Навчальні теми для вивчення на 27-28-му тижні.

Тема 13. Підготовче судове провадження

Тиждень 29-30

Навчальні теми для вивчення на 29-30-му тижні.

Тема 14. Загальні положення судового розгляду

Тиждень 31-32

Навчальні теми для вивчення на 31-32-му тижні.

Тема 15. Порядок судового розгляду

Тиждень 33-34

Навчальні теми для вивчення на 33-34-му тижні.

Тема 16. Вирок суду

Тиждень 35-36

Навчальні теми для вивчення на 35-36-му тижні.

Тема 17. Апеляційне провадження

Тиждень 37-38

Навчальні теми для вивчення на 37-38-му тижні.

Тема 18. Касаційне провадження

Тиждень 39-40

Навчальні теми для вивчення на 39-40-му тижні.

Тема 19. Перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами

Тиждень 41-42

Навчальні теми для вивчення на 41-42-му тижні.

Тема 20. Виконання судових рішень

Тиждень 43-44

Навчальні теми для вивчення на 43-44-му тижні.

Тема 21. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

Тиждень 45-46

Навчальні теми для вивчення на 45-46-му тижні.

Тема 22. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Зміст курсу

Змістовий модуль 1

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Теоретичний матеріал

Відеолекція

Презентація

Практичні завдання

...

Самостійна робота

Завдання

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон України

Теоретичний матеріал

Лекція

Практичні завдання

...

Самостійна робота

Завдання

Тема 3. Засади кримінального провадження

Теоретичний матеріал

Лекція

Практичні завдання

Ситуативні завдання

Самостійна робота

Завдання

Тема 4. Суб’єкти кримінального провадження

Теоретичний матеріал

...

Практичні завдання

Ситуативні завдання

Самостійна робота

...

Тема 5. Процесуальні строки і судові витрати

Теоретичний матеріал

...

Практичні завдання

...

Самостійна робота

...

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні

Теоретичний матеріал

...

Практичні завдання

...

Самостійна робота

...

Тема 7. Докази і доказування у кримінальному процесі

Теоретичний матеріал

...

Практичні завдання

...

Самостійна робота

...

Змістовий модуль 2

Тема 8. Загальні положення досудового розслідування

Тема 9. Повідомлення про підозру

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій

Таблиця

Тема 11. Заходи забезпечення кримінального провадження

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

Змістовий модуль 3

Тема 13. Підготовче судове провадження

Тема 14. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи

Тема 15. Судовий розгляд у кримінальному провадженні

Тема 16. Вирок суду

Тема 17. Апеляційне провадження

Змістовий модуль 4

Тема 18. Касаційне провадження

Тема 19. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Тема 20. Виконання судових рішень

Тема 21. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

Тема 22. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру


Ресурси

Таблиця до курсу: "Кримінальний процес"

Рекомендована література

Базова

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — № 90—91. — 19 травня.

2. Галаган О. І. Захист прав і свобод суб’єктів кримінального судочинства в Україні та ФРН : [навч. посіб.] / О. І. Галаган, В. А. Савченко. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. — 200 с.

3. Кримінально-процесуальне право України: [підруч.] / за ред. Ю.П.Аленіна. — Х.: Одіссей, 2009. — 816 с.

4. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини : структура і система / Погорецький М. А. — Х.: Арсіс, 2002. — 160 с.

5. Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі : [монографія] / Тертишник В. М. — Дніпропетровськ, 2002. — 432 с.

6. Удалова Л. Д. Кримінальне провадження України : [підруч.] /Удалова Л.Д. — К. : ПАЛИВОДА А.В., 2007. — 352 с.

7. Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: [монографія] / Яновська О. Г. — К.: Прецедент, 2011. — 303 с.

8. Кримінальний процес: підруч. / [Ю. М. Грошевий, Т. М. Мирошниченко, Д. В. Філін, С. В. Давиденко, В. І. Маринів, В. М. Іщенко, С.Б.Фомін, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило] ; Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого. — Х. : Право, 2010. — 606 с.

Допоміжна

1. Грошевий Ю. М., Стахівський С. М. Докази і доказування у кримінальному процесі: [наук.-практ. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. — К. : КНТ, 2006. — 272 с.

2. Грошевий Ю. М., Фомін С. Б.Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність : [навч. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. — Х.: Право, 2010. — 112 с.

3. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: [підруч.] / Коваленко Є. Г. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 632 с.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України: наук. – практ. коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. — [5-е вид., перероб. і доп.]. — К.: Юрисконсульт, КНТ, 2008. — 896 с.

5. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право. Курс лекцій: [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. — К.: Істина,2005. — 456 с. Оперативно-розшукова діяльність : [навч. посіб.] / за ред. О. М. Джужи. — К. : Правова єдність, 2009. — 310 с.

6. Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві: [навч. посіб.] / Савонюк Р. Ю.; за ред. доктора юрид. наук, академіка АПрН України О.М.Бандурки. — Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. — 184 с.

Інформаційні ресурси

  1. Офіційний сайт Верховної Ради України
  2. Офіційний сайт Верховного Суду України
  3. Офіційний сайт Конституційного Суду України

---