Навчальний курс«Методологія та організація наукових досліджень (ФІіП,магістр)»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Напрям підготовки,081 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: вивчення теоретико-методологічних основ наукових досліджень і практики організації наукової діяльності, формування і розвиток навичок застосування різних методів наукового пошуку у професійній діяльності.

Завдання:

 • ознайомлення з основами наукознавства та методологією наукових досліджень;
 • набуття практичних навичок застосування загальнонаукових та спеціальних методів у наукових дослідженнях;
 • формування навичок наукової організації процесу наукового дослідження;
 • розвиток умінь роботи з джерелами інформації у процесі наукового дослідження;
 • формування готовності студента до науково-дослідної роботи, стимулювання його пошукової активності, прагнення до творчого наукового пошуку.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

- Інтегральна компетентність (ІК) – здатність проведення досліджень та/або здійснення інновацій у сфері правничої діяльності;

- Загальні компетентності (ЗК):

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах неповної/ недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • здатність планувати та управляти часом;
 • здатність проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії;
 • здатність самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела інформації, збирати й аналізувати інформацію з національних і міжнародних джерел, оцінювати її достовірності, використовувати сучасні інформаційні технології і бази даних;
 • здатність спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово, у тому числі у професійній сфері, володіти правничою термінологією;
 • здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки;

- Професійні компетентності (ПК):

 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;
 • здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції, застосовувати юридичну аргументацію;
 • здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності;
 • здатність проводити логічний, критичний і системний аналіз документів, розуміти їх правовий характер і значення;
 • здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Програмними результатами навчання є: -Соціально-гуманітарна ерудованість:

 • проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
 • формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми;
 • давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю;
 • оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;

- Дослідницькі навички:

 • узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами;
 • використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми;
 • самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій;

- Комунікація:

 • вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно використовувати правничу термінологію;
 • викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань;
 • відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем;

- Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій:

 • належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел і вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
 • вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних, користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей;

- Праворозуміння::

 • демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
 • пояснювати природу та зміст основних правових інститутів, знати і розуміти норми та процедури національного права.

Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Рябовол Лілія Тарасівна[1]


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1.Наука як сфера людської діяльності та система знань

===Тема 1.Наука як сфера людської діяльності.

===Тема 2.Наука як система знань..

Змістовий модуль 2. Державне регулювання та управління у науковій та науково-технічній діяльності

===Тема 1.Державне регулювання та управління у науковій та науково-технічній діяльності.

===Тема 2.Наукова та науково-технічна діяльність.

===Тема 3.Академічна доброчесність: поняття та вимоги.

Змістовий модуль 3. Методологія наукової діяльності

===Тема 1.Методологічні основи наукового пізнання. Методологічні основи наукового пізнання.

===Тема 2.Основи методології науково-дослідної діяльності.

===Тема 3.Спеціальні методи досліджень з правничої тематики.

Змістовий модуль 4.Організація наукової діяльності

===Тема 1.Формування вченого як носія наукових знань.

===Тема 2.Процес наукового дослідження.

===Тема 3.Інформаційне забезпечення наукового дослідження.

===Тема 4.Кваліфікаційна робота як результат наукового дослідження

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---