Навчальна дисципліна "Вступний корективний курс німецької мови (як другої іноземної) для 1 курсу"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


De flag.png

Назва курсу

Вступний корективний курс німецької мови (як другої іноземної) для 1 курсу


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

014.02 Середня освіта. Спеціальність: Мова і література (англійська).

Спеціалізація: німецька мова

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр


Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни:

- розвиток лінгвістичної компетенції через введення лексичного, граматичного і фонологічного матеріалу, який є необхідним для комунікації за темами і проблемами, які передбачені програмою І курсу;

- розвиток соціокультурної компетенції студентів шляхом розширення країнознавчих та соціокультурних знань;

- вирівнювання мовного рівня усіх студентів шляхом розвитку навичок читання, аудіювання, письма і говоріння;

- закладання основ професійноорієнтованої комунікативної компетенції через презентацію нових методів навчання та залучення студентів до організації навчального процесу.

Практична мета - формування у студентів лінгвістичної комунікативної та країнознавчої, соціокультурної компетенції:

- розвиток умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання говоріння, читання, письма);

- удосконалення навичок медіації та лексико-граматичних навичок студентів використовувати широкий обсяг граматичних структур та лексичних одиниць в усному та писемному мовленні з урахування комунікативної ситуації та стилю та розвиток умінь вживання граматичних структур та лексичних одиниць на текстовому рівні;

- ознайомлення студентів з країнознавчою інформацією, яка розкриває різні аспекти життя, поведінки та цінності народів німецькомовних країн.

Когнітивно-освітня мета - розширення філологічного кругозору навчального досвіду студентів, розвиток їх логічного і аналітичного мислення, самооцінки, уміння самостійно працювати з довідковою і науковою літературою.

Емоційно-розвивальна мета - формування у студентів позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і німецькомовною культурою.

Професійна мета - формування у студентів базової складової педагогічної компетенції, володіння усним та писемним мовленням в межах програмного матеріалу.

Виховна мета - виховування і розвиток у студентів почуття самосвідомості; формування вміння міжособистісного спілкування, необхідні для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами. Формування у студентів інтегральних, світоглядних рис, гуманітарної, природо-наукової та політичної культури; розширення їх загальноосвітнього та філологічного світогляду, формування у них активної життєвої позиції, виховання патріотизму.

Завдання вивчення дисципліни:

У результаті вивчення навчальної дисципліни наприкінці першого року навчання студенти повинні знати вивчений матеріал і вміти:

- вільно володіти активним лексичним запасом з тем першого курсу;

- самостійно опрацьовувати і розширяти пасивний вокабуляр;

- брати участь у розмові та обговоренні вивчених тем, обґрунтовувати свою точку зору; володіти способами розпочати, підтримати і закінчити бесіду;

- висловлюватися по темі, самостійно виправляти помилки, допущені під час висловлення;

- сприймати на слух і здебільшого розуміти аудіотексти початкового етапу на теми, які вивчаються;

- читати і розуміти тексти з тем; виокремлювати основну інформацію; застосовувати різні способи читання (детальне, селективне, бігле);

- спонтанно переказувати короткий текст; висловлювати свої думки; зв’язно будувати свою розповідь; використовувати основні граматичні конструкції, вивчені за курс;

- засвоїти інформацію про країнознавчу і соціокультурну специфіку німецькомовних країн у рамках тем, які вивчаються на І курсі.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: фонетичний, лексичний та граматичний матеріал, передбачений змістовими модулями курсу навчання, а також вміти:

аудіювання - розуміти та реагувати на загальні повідомлення та специфічні деталі інформації, які представлені в таких типах текстів: короткі виклади подій, описи, короткі бесіди в межах тем, які вивчаються на І курсі; розуміти різні типи аудіотекстів на знайому тематику із знаходженням спеціальної інформації за умови, що спілкування здійснюється стандартною німецькою мовою в нормальному темпі;

говоріння - знати та володіти основами чіткої та правильної вимови, основними інтонаційними зразками; володіти основними граматичними зразками (структура та утворення різних типів речень; система видо-часових форм німецького дієслова форми Präsens, Infinitiv; граматичні категорії іменника, прикметника, прислівника; основні функції артикля та використовувати їх згідно комунікативних ситуацій; знати синтаксичні, фонетичні та семантичні правила і закономірності німецької мови; демонструвати знання лексичного матеріалу згідно комунікативних сфер та ситуацій; висловлювати свої власні думки у формі діалогів та монологів в межах тем, які вивчаються; вести бесіду з урахуванням комунікативної ситуації, демонструючи уміння долати труднощі у розумінні, що виникають у процесі спілкування;

читання - розуміти та реагувати на інформацію, яка представлена в наступних типах текстів: оповідання та описи, особисті листи, доповіді, аутентичні художні тексти, які відібрані відповідно до рівня володіння англійської мови; розвивати уміння читати з повним і глибоким розумінням основної інформації, включаючи розуміння деталей та вилучення певної інформації з підтексту; демонструвати розуміння соціокультурних аспектів англомовного світу через навчальні тексти, що розкривають суттєві питання життя сучасної молоді;

письмо - писати особисті листи, короткі твори, прості доповіді, описи людей, предметів, процесів та подій з урахуванням тематичних сфер та ситуацій спілкування.


Робоча програма курсу

теми, тест

ГЛОСАРІЙ

Автор (автори) курсу

Степаненко Аліна Вячеславівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Вступний корективний курс німецької мови (як другої іноземної) для 1 курсу" викладач Степаненко А.В.Графік навчання

Структура

Змістовий блок 1

Навчальні теми курсу. 1. Змістовий блок І.Особливості голосних і приголосних німецької мови. Артикуляційна база. Тема 1. Особливості голосних німецької мови. Тема 2. Особливості приголосних німецької мови. Тема 3. Алфавіт. Правила орфографії. Правила читання.

Змістовий блок 2

Змістовий блок 2. Дієслово. Іменник. Артикль. Розповідне, питальне речення. Тема 1. Класифікація дієслів. Теперешній час дієслова. Тема 2. Категорії іменника. Особливості словотворення іменника. Артикль. Типи артикля. Тема 3. Типи речень за метою висловлювання. Порядок слів у різних типах речень. Рамкова конструкція речення.

Змістовий блок 3

Змістовий блок 3. Прикметник. Займенник. Заперечення. Прийменник. Тема 1. Категорії прикметника. Тема 2. Категорії займенника. Особові, присвійні, вказівні, негативні займенники. Заперечення. Тема 3. Прийменник. Класифікація прийменників. Особливості вживання. Керування дієслів.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Ввідно-корективний курс німецької мови.
OYgYxoW.jpg

Блок 1. Особливості голосних і приголосних німецької мови. Артикуляційна база.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Лекція №5

Лекція №6

Лекція №7

Лекція №8

Лекція №9

Практичні завдання

Семінари блок №1

Самостійна робота

Аудіофайл №1

Аудіофайл №2

Аудіофайл №3

Аудіофайл №4

Аудіофайл №5

Аудіофайл №6

Аудіофайл №7

Аудіофайл №8

Аудіофайл №9

Аудіофайл №10

Аудіофайл №11

Аудіофайл №12

Аудіофайл №13

Аудіофайл №14

Аудіофайл №15

Аудіофайл №16

Аудіофайл №17

Аудіофайл №18

Аудіофайл №19

Аудіофайл №20

Аудіофайл №21

Аудіофайл №22

Аудіофайл №23

Аудіофайл №24

Аудіофайл №25

Аудіофайл №26

Аудіофайл №27

Аудіофайл №28

Аудіофайл №29

Аудіофайл №30

Аудіофайл №31

Аудіофайл №32

Аудіофайл №33

Аудіофайл №34

Аудіофайл №35

Аудіофайл №36

Аудіофайл №37

Аудіофайл №38

Аудіофайл №39

Аудіофайл №40

Аудіофайл №41

Аудіофайл №42

Аудіофайл №43

Аудіофайл №44

Аудіофайл №45

Аудіофайл №46

Аудіофайл №47

Аудіофайл №48

Аудіофайл №49

Аудіофайл №50

Аудіофайл №51

Аудіофайл №52

Аудіофайл №53

Аудіофайл №54

Аудіофайл №55

Аудіофайл №56

Аудіофайл №57

Аудіофайл №58

Аудіофайл №59

Аудіофайл №60

Аудіофайл №61

Аудіофайл №62

Аудіофайл №63

Аудіофайл №64

Аудіофайл №65

Аудіофайл №66

Аудіофайл №67

Аудіофайл №68

Аудіофайл №69

Аудіофайл №70

Аудіофайл №71

Аудіофайл №72

Аудіофайл №73

Аудіофайл №74

Аудіофайл №75

Аудіофайл №76

Змістовий блок 2. Дієслово. Іменник. Артикль. Розповідне, питальне речення

Тема 1. Назва теми Тема 1. Класифікація дієслів. Теперешній час дієслова. Тема 2. Категорії іменника. Особливості словотворення іменника. Артикль. Типи артикля Тема 3. Типи речень за метою висловлювання. Порядок слів у різних типах речень. Рамкова конструкція речення.

Теоретичний матеріал

Практичні завдання

семінари блок №2

Самостійна робота

Самостійна робота №2

Audio 1

Audio 2

Audio 3

Audio 4

Audio 5

Audio 6

Audio 7

Audio 8

Audio 9

Audio 10

Audio 11

Audio 12

Audio 13

Audio 14

Audio 15

Audio 16

Audio 17

Audio 18

Audio 19

Audio 20

Audio 21

Audio 22

Audio 23

Audio 24

Audio 25

Audio 26

Audio 27

Audio 28

Audio 29

Audio 30

Audio 31

Audio 32

Audio 33

Audio 34

Audio 35

Audio 36

Audio 37

Audio 38

Audio 39

Audio 40

Audio 41

Audio 42

Audio 43

Audio 44

Audio 45

Audio 46

Audio 47

Audio 48

Audio 49

Audio 50

Audio 51

Audio 52

Audio 53

Audio 54

Audio 55

Audio 56

Audio 57

Audio 58

Audio 59

Audio 60

Audio 61

Audio 62

Audio 63

Audio 64

Audio 65

Audio 66

Audio 67

Audio 68

Audio 69

Audio 70

Audio 71

Audio 72

Audio 73

Audio 74

Audio 75

Audio 76

Змістовий блок 3. Прикметник. Займенник. Заперечення. Прийменник.

Тема 1. Категорії прикметника. Тема 2. Категорії займенника. Особові, присвійні, вказівні, негативні займенники. Заперечення. Тема 3. Прийменник. Класифікація прийменників. Особливості вживання. Керування дієслів.


Практичні завдання

семінари блок №3

Контрольний семестровий тест (тренувальний)

Контрольний семестровий тест

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Кучинський Б.В. та ін. Практична граматика німецької мови.– Вінниця: Нова книга, 2002. – 334 с. 2. Пянковська І.В. Praktische Grammatik. Навчальні матеріали з практичної граматики німецької мови., 2014. – 148с. 3. Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten/ О.С. Сидоров та ін. – Харків: Фоліо, 2005. – 336 с.

Допоміжна

1. Schwierigkeiten der deutschen Sprache. Евгененко Д.А., Зеленко Т.Д., Кучинський Б.В.- Кіровоград, 1996. - 59 с.

2. Євгененко Д.А., Білоус О.М. та ін. Прийменники німецької мови. Вправи і завдання. – Кіровоград. РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2002. – 36 с.

3. Навчальні матеріали з граматики німецької мови для студентів 2 курсу факультетів іноземних мов, спеціальність «Мова і література (німецька)». / М. М. Верезубенко. – Кіровоград: Центр оперативної поліграфії АВАНГАРД, 2017. – 325 с.

Інформаційні ресурси

http://www.studfiles.ru/preview/1582376

http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/jaziki/21490-N.F.-Borisko-Deutsch-ohne-Probleme-Samouchitel-nem.html

http://www.studfiles.ru/preview/1582376

http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home

http://www.dsporto.de/ubungen/korrelatstart.htm

http://www.de-online.ru/index/extr_khudozhestvennyj_film_na_nemeckom_jazyke_s_nemeckimi_ subtitrami_13_serij/0-5

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/ruindex.htm

http://sc133-live.ucoz.ru/load/1-2-2

http://www.schubert-verlag.de/begegnungen_a1.php

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm