Навчальна дисципліна "Вступний корективний курс англійської мови (як другої іноземної)" (І курс)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Вступний корективний курс англійської мови (як другої іноземної) (І курс)


Галузь знань, напрям підготовки:

0203.Гуманітарні науки

Learn.jpg

6.020303. Філологія*. Мова і література (німецька).

Спеціалізація: англійська мова.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни:

 • розвивати лінгвістичну компетенцію студентів через розширення і поглиблення фонетичних, лексичних і граматичних знань, необхідних для комунікації за темами і проблемами, які передбачаються програмою І курсу;
 • формувати мовний рівень студентів шляхом розвитку навичок читання, аудіювання, письма і говоріння;
 • розвивати соціокультурну компетенцію студентів шляхом розширення країнознавчих та соціокультурних знань;
 • закласти основи професійно орієнтованої комунікативної компетенції студентів крізь презентацію нових методів навчання та залучення студентів до організації навчального процесу.


Завдання дисципліни спрямовані на розвиток у студентів умінь у рецептивних, продуктивних, інтерактивних та медіативних видах мовленнєвої діяльності згідно з тематикою програми.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: фонетичний, лексичний та граматичний матеріал, передбачений змістовими модулями курсу навчання;

вміти:

 • розуміти та реагувати на загальні повідомлення та специфічні деталі інформації, які представлені в таких типах текстів: короткі виклади подій, описи, короткі бесіди в межах тем, які вивчаються на І курсі;
 • розуміти різні типи аудіотекстів на знайому тематику із знаходженням спеціальної інформації за умови, що спілкування здійснюється стандартною англійською мовою в нормальному темпі;
 • знати та володіти основами чіткої та правильної вимови, основними інтонаційними зразками;
 • володіти основними граматичними зразками (структура та утворення різних типів речень; система видо-часових форм англійського дієслова групи Simple; граматичні категорії іменника, прикметника, прислівника; основні функції артикля) та використовувати їх згідно комунікативних ситуацій;
 • висловлювати свої власні думки у формі діалогів та монологів в межах тем, які вивчаються;
 • розуміти та реагувати на інформацію під час читання наступних типів текстів: оповідання та описи, особисті листи, доповіді, аутентичні художні тексти, які відібрані відповідно до рівня володіння англійською мовою;
 • писати особисті листи, короткі твори, прості доповіді, описи людей, предметів, процесів та подій з урахуванням тематичних сфер та ситуацій спілкування.


Робоча програма курсу

Глосарій до дисципліни ВККАМ

Автор курсу

Григоренко Наталія Миколаївна


Учасники

Сторінка координування дисципліни "Вступний корективний курс англійської мови (як другої іноземної)"Структура дисципліни

Змістовий модуль 1. Про себе / Personal Identification

Тема 1. Вступний фонетико-корективний курс.

Тема 2. Вікові характеристики. Опис зовнішності. Опис характеру.

Тема 3. Улюблене заняття. Розпорядок дня.

Змістовий модуль 2. Родина. Родинні зв’язки / Family Relations

Тема 1. Моя родина.

Тема 2. Професії.


Зміст курсу

Змістовий модуль I. Про себе / Personal Identification

Personal identification.jpg

Тема 1. Вступний фонетико-корективний курс.

Теоретичний матеріал

Фонетична теорія №1

Фонетична теорія №2

Граматична теорія №1

Граматична теорія №2

Практичні завдання

Вступне завдання

Фонетичні вправи №1

Завдання №1

Фонетичні вправи №2

Завдання №2

Самостійна робота

Методичні рекомендації

Фонетичні вправи

Правила правопису

Тренувальний тест 1

Тема 2. Вікові характеристики. Опис зовнішності. Опис характеру.

Теоретичний матеріал

Appearance.jpg

Text Collection

Граматична теорія №1

Граматична теорія №2

Практичні завдання

Лексичні вправи

Граматичні вправи

Самостійна робота

Лексика класного вжитку

Написання листа

Тема 3. Улюблене заняття. Розпорядок дня.

Теоретичний матеріал

Граматична теорія №1

Граматична теорія №2

Практичні завдання

Граматичні вправи 1

Граматичні вправи 2

Самостійна робота

Написання листа

Це цікаво!

Змістовий модуль ІІ. Родина. Родинні зв’язки / Family Relations

Семья.jpg

Тема 1 - 2. Моя родина. Професії.

Теоретичний матеріал

Text Collection

Граматична теорія

Практичні завдання

Talking Points

Лексичні вправи

Самостійна робота

Тренувальний тест 2

Загальний зміст


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Янсон В. В., Свистун Л. В., Богатирьова С. Т., Лежньов С. М. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга І: Навч. посібник. – Англ. мовою. – Київ: ТОВ “ВП Логос”, 2004. – 368 с.

Допоміжна

 1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. Часть I. – М: Внешторгиздат, 1961. – 538 с.
 2. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – К.: Логос, 2006. – 341 с.
 3. Губа С. А. Learning Language and Culture – Вивчення мови та культури. Книга І: Навчальний посібник для студентів І курсу. – Кіровоград, 2008. – 160 с.
 4. Іваненко Н. В., Ляшук А. М. Англійська мова. Навчально-методичні матеріали для студентів 1-го курсу. – Кіровоград. 2007. – Част. 1, 2.
 5. Паращук В. Ю. Настановно-корективний курс фонетики англійської мови : [навч. посіб. для студ. 1-го курсу ф-ів ін. мов, Мова і література (англ.)] / В. Ю. Паращук. – [Вид.2 випр.]. – Кіровоград : РВГ ІЦ КДПУ, 2010. – 216 с.
 6. Практикум з граматики англійської мови: Навчальний посібник для студентів 1 курсу факультетів іноземних мов, спеціальність «англійська мова» / В. Ю. Паращук, Т. В. Савенко, Л. Ф. Грицюк. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 296 с.
 7. Практический курс английского языка: 1 курс / Под ред. В. Д. Аракина, М.: Владос, 2002. – 535 c.
 8. Савенко Т. В. Збірник вправ з практичної граматики англійської мови / Т. В. Савенко; навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015. – 80 с.
 9. English Learner's Digest, 2003 – 2005
 10. English Language & Culture, 2004 – 2005
 11. English Vocabulary іn Use. Upper Intermediate / Mc. Carthy and O’Dell – Oxford University Press, 1996. – 309 ps.
 12. Headway. New Intermediate / Liz and John Soars. – Oxford University Press, 1997. – 160 ps.
 13. Mortimer C. Elements of Pronunciation: Intensive practice for intermediate students. – CUP, 1985. – 100 p.
 14. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997.

Інформаційні ресурси


Fun.jpg

---