Мова ділових паперів.Дмитриев Сергей

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
               ==Все про мову ділових паперів==
ЗМІСТ<center>

Типові мовні звороти організаційних документів .......................................................3

типові мовні звороти розпорядчих документів ..............................................................7

Типові мовні звороти довідково-інформаційних документів........................................8

Типові мовні звороти документації з кадрово-контрактових питань ........................11

Типові мовні звороти особистих офіційних документів..............................................13

Типові мовні звороти документів з посередницькою діяльністю...............................16

Типові мовні звороти документування господарсько-претензійної діяльності ........22

Типові мовні звороти обліково-фінансових документів..............................................26

Типові мовні звороти податкової документації............................................................29

Типові мовні звороти документів з організації зовнішньоекономічної діяльності...32

Типові мовні звороти ......................................................................................................35

Типові мовні звороти документів у видавничій діяльності ........................................37

Типові мовні звороти документального підтвердження операцій .............................38

Типові мовні звороти дипломатичних


Типові фрази в офертах ..................................................................................................45

Типові вислови та фрази прохання.................................................................................47

Типові відповіді на прохання і пропозиції....................................................................50

Типові фрази листа – нагадування.................................................................................52

Типові мовні звороти рекламаційних листів і листів-претензій ................................54

Типові мовні звороти, що вживаються у рекламаціях.................................................56

Типові мовні звороти відповідей на “сердиті” листи...................................................58

Типовні мовні звороти вибачення..................................................................................58

Типові мовні звороти висловлення подяки...................................................................58

Типові вислови супровідних листів...............................................................................62

Вітальні звороти ………………………………………………………………………63

Додаток 1 Назви мешканців населених пунктів України ………………………….66

Додаток 2 Перелік посад керівників, спеціалістів та службовців ………………...87

Додаток 3 Перелік графічних скорочень звань і посад…………………………….97

Додаток 4 Графічні скорочення назв місяців, днів тижня, років…………………..99

Перелік найпоширеніших графічних скорочень…………………………………….100


СПРАВОЧИНСТВО (діловодство) — це діяльність, що охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Основними елементами справочинства є письмові документи та документування, тобто створення документів.

ДОКУМЕНТ — основний вид ділової мови; засіб фіксації пев­ним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Документи широко використовуються у нашій повсякденній діяль­ності як джерела та носії інформації, вони сприяють удосконаленню внутрішньої організації будь-якого підприємства, закладу чи установи, є підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.

Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення.

Документ має бути достовірним, переконливим, належним чи­ном відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні й змістовні пропозиції та вказівки. Більшість документів має задо­вольняти такі вимоги, як придатність до тривалого зберігання, мак­симальна точність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, його слід правильно скласти як за формою, так і за змістом.

Відповідно до цих вимог виділяють такі види документів за озна­ками класифікації та групами.

ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ


ГРУПИ ДОКУМЕНТІВ

За спеціалізацією


Загальні

З адміністративних питань

Спеціалізовані з фінансових, комерційних питань та ін.

За призначенням


Організаційні

Розпорядчі

Інформаційні

Колегіальних органів

За походженням


Внутрішні

Зовнішні

За напрямом


Вхідні

Вихідні

За джерелами виникнення


Первинні

Вторинні

За формою


Стандартні

Індивідуальні

За технікою відтворення


Рукописні

Відтворені механічним способом

За секретністю


Для службового користування

Секретні

Цілком секретні

За терміном виконання


Звичайні безстрокові

Термінові

Дуже термінові

За складністю


Односкладні

Складні

За стадіями створення


Оригінали

Копії

За терміном зберігання


Постійного зберігання

Тривалого зберігання (понад 10 років)

Тимчасового зберігання (до 10 років)

Складовими частинами справочинства (діловодства) є система документації, документування й організація роботи з документами. Тобто справочинство охоплює сукупність документів, прийомів, способів та форм роботи з ними.

Система документації — це сукупність документів, взаємопо­в'язаних між собою, що взаємодіють та створюють цілісні утворен­ня із певними специфічними рисами. Систем документації багато. Найчисленнішою є система управлінських (адміністративних, загальних) документів. Специфіку різних сфер діяльності суспільства відтворюють специфічні (галузеві) документаційні системи, як-от: банківська, дипломатична, зовнішньоекономічна, юридична тощо.

ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРАВОВІ ПАПЕРИ

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(ПОЛОЖЕННЯ, СТАТУТ, ІНСТРУКЦІЯ, ПРАВИЛА ТА ІН.)

аппарат управления


— апарат управління

арендные отношения


— орендні відносини

брать обязательства


— брати зобов'язання

в зависимости от оснований


— залежно від підстав

в порядке, принятом общим собранием


— у порядку, ухваленому загальними зборами

в порядке, установленном для...


— у порядку, встановленому для…

в пределах своих полномочий


— у межах своїх повноважень

в пределах собственных средств


— у межах власних коштів

в связи с (тем, что, этим)


— у зв'язку з (тим, що, цим)

в случае досрочного выбытия


— при достроковому вибутті

в случае необходимости


— за необхідності

в соответствии с (действующим законодательством)


— згідно з (чинним законодавством)

в сроки


— у строки (терміни)

ввести в состав


— ввести до складу

внеочередной созыв


— позачергове скликання

возместить ущерб, который...


— відшкодувати збитки, яких...

возмещение ущерба


— відшкодування збитків

вопрос относительно...

— питання щодо

временно отстраненный (уволенный) член

— тимчасово усунений (звільнений) член

граждане, достигшие (16-летнего) возраста

— громадяни, які досягли (16-річного) віку

гражданское законодательство

— цивільне законодавство

грубое нарушение

— грубе порушення (прав, зобов'язань..-)

(прав, обязательств..-)


— чинне законодавство

действующее законодательство

— дисциплінарне стягнення

дисциплинарное взыскание

— для розгляду інших суперечок

для рассмотрения других споров

— договір внутрішньогосподарський

договор внутрихозяйственный

— договір трудовий

договор трудовой

— договір цивільно-правовий

договор гражданско-правовой подрядный

— підрядний

договорное обязательство

— договірне зобов'язання

дополнительное соглашение

— додаткова угода

досрочное выбытие члена...

— дострокове вибуття члена...

дочернее предприятие

— дочірнє підприємство

если право не предусмотрено

— якщо право не передбачене

заинтересованный член предприятия

— зацікавлений член підприємства

злоупотребления служебных лиц

— зловживання службових осіб

злоупотреблять служебным положением

— зловживати службовим становищем

иметь преимущественное право

— мати переважне право

инструкция по составлению

— інструкція для складання

исключительное право

— виняткове право

исчисленная (вычисленная) плата

— обчислена (нарахована) платня

как указывалось выше

— як зазначалося вище

лица не в состоянии (неспособные)

— особи неспроможні

на основе контракта

— на підставі контракту

на основе положения о...

— на підставі положення про...

наем и освобождение работника

— наймання й звільнення працівника

наложение взысканий

— накладання стягнень

нанести ущерб (урон)


— завдати шкоди

не меньше чем одной третьей арендаторов


— не менше ніж однією третиною орендарів

необходимо учитывать

— треба враховувати

неоплачиваемые поступления

— безоплатні надходження

нести ответственность

— нести відповідальність

обращаться в соответствующую организацию

— звертатися до відповідної організації

насчитывать не меньше чем... работников

— налічувати не менше ніж... працівників

обязанности, возложенные на...

— обов'язки, покладені на...

обязанность по контракту

— обов'язок за контрактом

определять порядок

— визначати порядок

определять размеры

— визначати розміри

органы самоуправления


— органи самоврядування

основание для освобождения от...

— підстава для звільнення від...

основания для прекращения контракта

— підстави припинення контракту

отдавать предпочтение

— віддавати перевагу

открывать счет в банке

— відкривати рахунок у банку

перераспределять требования

— перерозподіляти вимоги

платить неустойку по вине

— сплачувати недотримку (неустойку) з вини

по вопросам коммерческой торговли

— з питань комерційної торгівлі

по договоренности

— за домовленістю

по закону

згідно із законом

по инициативе

— з ініціативи

по необходимости

— за необхідності

по окончании действия контракта


— після закінчення дії контракту

по определенным обстоятельствам


— з певних обставин

по поручению


— за дорученням

по собственной инициативе


— за власною ініціативою

по собственному усмотрению


— на власний розсуд

по согласию сторон


— за згодою сторін

по требованию


— на вимогу

по указанию


— за вказівкою

повод для отказа


— привід для відмови

подрядный коллектив


— підрядний колектив

пожертвования организаций


— пожертви організацій

полномочия по найму


— повноваження із найму

порядок применения


— порядок застосування

порядок разрешения споров


— порядок розв'язання суперечок

порядок расходования фонда оплаты труда


— порядок видаткування фонду оплати праці

потребляемые средства


— споживчі кошти

право, данное юридическому лицу


— право, надане юридичній особі

право на составление контракта


— право з укладання контракту

право на разрыв контракта


— право з розірвання контракту

полномочное собрание


— повноважні збори

предприятие считает возможным


— підприємство вважає за можливе

предоставить возможность


— надати можливість

предоставить права


— наділити правами

предоставленные льготы


— надані пільги

при осмотре


— при обстеженні

при уходе с должности


— при залишенні посади

привлечение к материальной ответственности


— притягнення до матеріальної відповідальності

приказ о приеме на работу


— наказ про прийняття на роботу

принимать участие


— брати участь

принять во внимание


— взяти до уваги

производственные отношения


— виробничі відносини

противоположная сторона


— протилежна сторона

решающий голос


— ухвальний голос

решение опросом


— ухвала опитуванням

решение по рассмотренным вопросам


— ухвала з розглянутих питань

решение, принятое при отсутствии участника


— ухвала, прийнята за відсутності учасника

с наступлением условия


— з настанням умови

с нехваткой мест


— за браком місць

с целью предотвратить


— з метою запобігти

система найма


— система найму

система оплаты труда


— система оплати праці

служебная оплата


— службова платня

собственное имущество и средства


— власне майно і кошти

совещательный голос


— дорадчий голос

совместное предприятие


— спільне підприємство

социальное страхование


— соціальне страхування

спорный случай


— спірний випадок

споры по вопросу


— суперечки з питання

споры по контракту


— суперечки за контрактом

срок действия


— термін дії

становиться действующим (дееспособным) с даты начала действия


— набирати чинності з дати початку дії

степень ответственности


— ступінь відповідальності

сторона, которая нанимает


— сторона, яка наймає

товары народного потребления


— товари народного споживання

трудовые отношения


— трудові відносини

убытки, нанесенные предприятию


— збитки, завдані підприємству

удовлетворять требования


— задовольняти вимоги

уставной фонд


— статутний фонд

установленным порядком


— установленим порядком

установленный срок


— встановлений термін

утверждение отчета


— затвердження звіту

хозяйственный партнер


господарський партнер

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ

(ПОСТАНОВА, УХВАЛА, РОЗПОРЯДЖЕННЯ, НАКАЗИ, ВКАЗІВКИ)

ввести в действие


— ввести в дію

ввиду вышеизложенного


зважаючи на викладене вище;

з огляду на викладене вище

ввиду того, что


— через те, що; зважаючи на те, що; з огляду на те, що

внесение изменений в


— внесення змін до

вовлекать в работу


— залучати до роботи

возложить на...


— покласти на...

вынести благодарность


— скласти подяку

данный приказ


— цей наказ

для выполнения требований


— для виконання вимог

для предоставления


— для надання

до начала действия нового закона


— поки новий закон не набув чинності

заведующий (отделом, канцелярией)


— завідувач (відділу, канцелярії)

заместитель директора


— заступник директора

заслуживать внимания


— заслуговувати на увагу (бути вартим уваги)

имеет силу наравне с...


— має силу нарівні з...

исполнительная дисциплина


— виконавська дисципліна

исходящая бумага


— вихідний папір

комиссия по...


— комісія з...

контроль за исполнением


— контроль за виконанням

контроль поручить


— контроль доручити

которые следуют из...


— що випливають із...

на время отсутствия


— за відсутності (на момент відсутності)

назначить на должность


— призначити на посаду

нарушения выявлены


— порушення виявлено

начальник обязан


— начальник зобов'язаний

об изменении в личном составе


— про зміни в особовому складі

обеспечить разработку


— забезпечити розробку

обращаться в министерство


— звертатися до міністерства

организовать проведение


— організувати проведення

основание для...


— підстава для...

оставить за собой


— залишити за собою

ответственным за... назначить


— відповідальним за... призначити

перевести на должность


— перевести на посаду

по всем вопросам


— з усіх питань

предоставить


— надати

принять к руководству


— прийняти до виконання

при подведении итогов


— при підбитті підсумків

привести решение...


— привести рішення...

в соответствие с...


— відповідно до...

признать действительным


— визнати дійсним

принести вред


— завдати шкоди

провести необходимую работу


— провести необхідну роботу

проект приказа внести


— проект наказу внести

проект приказа согласован


— проект наказу погоджено

ранее разработанная инструкция


— раніше (попередньо) розроблена інструкція

раньше изданный приказ


— раніше виданий наказ

распределение обязанностей


— розподіл обов'язків

решили...


— ухвалили...

руководствуясь «Положением в..»


— керуючись «Положениям про...»

согласующая организация


— узгоджувальна (погоджувальна) організація

со дня его публикации


— з дня його опублікування

с целью


— з метою

с целью надлежащей организации руководства


— з метою належної організації керівництва

согласовать с...


— узгодити (погодити) з...

сроком на... года (месяца)


— строком (терміном) на... роки (місяці) або: (рік, місяць)

серьезные недочеты


— серйозні недоліки

только при наличии


— лише за наявності

указания на выполнение


— вказівки щодо виконання

управленческий персонал


— управлінський персонал

управляющий отделением


— керуючий відділенням

установленные задания по...


— встановлені завдання з...

устранить недочеты в работе


— усунути недоліки в роботі

утвердить план (решение)


затвердити план (ухвалу)

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(АКТИ, ВІДГУКИ, ДОВІДКИ, ДОПОВІДІ, ДОПОВІДНІ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ, ЗВІТИ, ОГЛЯДИ, ОГОЛОШЕНЯ, ПЛАНИ РОБІТ, ПОДАННЯ, КЛОПОТАННЯ, ПРОТОКОЛИ, ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ, СЛУЖБОВІ ЛИСТИ, СЛУЖБОВІ ТЕЛЕГРАМИ, ФАКСИ, ТЕЛЕФОНОГРАМИ)


бывший (директор)


— колишній (директор)

в 2 (3—4) раза


— у 2 (3—4) рази

в количестве... штук


—у кількості... штук

внимательно рассмотрев...


— уважно розглянувши...

предложения


— пропозиції

в порядке исключения


— як виняток

в порядке обмена опытом


— для (у порядку) обміну досвідом

в порядке предоставления технической помощи


— для (у порядку) надання технічної допомоги

все желающие


— усі охочі (усі, хто бажає)

в следующем году


— у наступному році

в случае неуплаты... суммы


— при несплаті... суми

в соответствии с


— відповідно до

в состав


— до складу

вследствие этого (таких фактов)


— унаслідок цього (таких фактів)

выдано для представления в...


— видано для подання до...

выписка из


— витяг з

выплата ссуды


— сплата позики

выпускаемая продукция


— продукція, що випускається (яку випускають)

выразить благодарность


— висловити подяку

выросло количество (докторов)


— виросла кількість (докторів)

высокоуважаемый господин


— високоповажний пане

глубокоуважаемый господин


— вельмишановний пане

годовой отчет


— річний звіт

довести к сведению


— довести до відома

договор теряет силу


— договір втрачає силу

должностной оклад


— посадовий оклад

если возможно


— якщо можливо

за время, что прошло с...


— за час, що минув з...

занимать общую жилую площадь


— займати загальну житлову площу

исходящая бумага


— вихідний папір

как известно


— як відомо

комиссия по вопросам


— комісія з питань

комиссия по проверке фактов


— комісія з перевірки фактів

комиссия предлагает


— комісія пропонує

конкретное предложение по


конкретна пропозиція щодо

многоуважаемый господин


— вельмишановний пане

на 1—2 недели


— на 1—2 тижні

на должности


— на посаді

наложенный платеж


— післяплата

направлять взыскание


— спрямувати стягнення

необходимость создания


— необхідність створення

несмотря на неоднократные указания


— незважаючи на неодноразові вказівки

новоназначенный (директор)


— новопризначений (директор)

объявить прием


— оголосити прийом

о порядке подготовки


— про порядок підготовки

обеспечить подготовку


— забезпечити підготовку

одобрить проект


— схвалити проект

основание для


— підстава для

основываясь на анализе


— ґрунтуючись на аналізі

отчет о...


— звіт про...

первичная


— початкова документація

документация по вопросам


— з питань обліку

учета по вопросам


— з питань звітності

отчетности по месту


— за місцем роботи

работы по


— після закінчення

окончании по производственно-финансовой деятельности


— з виробничо-фінансової діяльності

поддержать предложение


— підтримати пропозицію

подтверждать получение


— підтверджувати отримання

подтверждать согласие


— підтверджувати згоду

появится необходимость в...


— виникне необхідність у...

предварительная договоренность


— попередня домовленість

предоставить помощь


— надати допомогу

предоставить услуги


— надати послуги

предприятие (нс) гарантирует


— підприємство (не) гарантує

председатель (собрания)


— голова (зборів)

представленные материалы


— надані матеріали

привлечение специалистов


— залучення спеціалістів (фахівців)

приглашенные члены комиссии


— запрошені члени комісії

примерный план


— приблизний план

принадлежащие (нам) ценности


— цінності, що нам належать

принимая во внимание


— беручи до уваги

принять меры


— вжити заходів

проживать по адресу


— мешкати за адресою

просить... указаний


— просити... вказівок

просить ускорить


— просити прискорити

просьба об освобождении


— прохання про звільнення

рассматривать материалы


— розглядати матеріали

регистрационный список


—реєстраційний список

рекомендовать выбрать


— рекомендувати обрати

с дополнением внесенных изменений


— з доповненням унесених змін

с участием


— за участю

с учетом поправок


— з урахуванням поправок

с ходатайством


— з клопотанням

собственное распоряжение


— власне розпорядження

согласительное совещание


узгоджувальна нарада

со следующими изменениями


— з такими (наступними) змінами

составление отчета


— складання звіту

сохранять за собой право


— зберігати за собою право

список прилагается


— список додається

срочно направить к нам


— терміново направити до нас

ставить в известность


— доводити до відома

ставить вопрос на рассмотрение


— ставити питання на розгляд (розглядати питання)

считая такое положение …


— вважаючи таке становище...

с целью дальнейшего сотрудничества


— з метою подальшого співробітництва

тщательно проверить


— ретельно перевірити

уважаемый господин


— шановний пане

удовлетворить…просьбу


— задовольнити... прохання

указать на необходимость


— указати на необхідність

утверждение состава (комиссии)


— затвердження складу (комісії)

ходатайство о…


— клопотання про...

экземпляры направлены


примірники направлено

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ З КАДРОВО-КОНТРАКТОВИХ ПИТАНЬ

(АВТОБІОГРАФІЇ, ЗАЯВИ, КОНТРАКТИ, ОСОБОВІ ЛИСТКИ, УГОДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ)

без сохранения заработной платы


— без збереження заробітної плати

беспечно отнестись к...


— недбало поставитися до...

ведущий специалист


— провідний спеціаліст

взаимоотношения в коллективе


— стосунки (взаємини) в колективі

внедрение в производство


— впровадження у виробництво

во вред


— на шкоду

в одном экземпляре


— в одному примірнику

возникают отношения


— виникають відносини

восстановить в должности


— поновити на посаді

в случае


— на випадок

в соответствии с


— відповідно до згідно з

в течение


— протягом

выплачивать вознаграждение


— сплачувати винагороду

действовать на основе


— діяти на підставі

диплом о (высшем) образовании


— диплом про (вищу) освіту

докладная записка


— доповідна записка

за исключением вопросов


— за винятком питань

заключить контракт (договор, соглашение)


— укласти контракт (договір, угоду)

коммерческая тайна


— комерційна таємниця

который проживает по адресу


— який (що) мешкає за адресою

лицевой счет


— особовий рахунок

личный листок по учету кадров


— особовий листок з обліку кадрів

на временную работу


— на тимчасову роботу

назначить на должность


— призначити на посаду

на определенный срок


— на певний термін

на постоянную работу


— на постійну роботу

на стажировку


— на стажування

находиться в ведении


— бути (перебувати) у віданні, належати до відання

необходимые условия


— необхідні умови

нормативные акты применяются


— нормативні акти застосовуються

обеспечение деятельности


— забезпечення діяльності

обоюдное согласие


— обопільна згода

общее собрание


— загальні збори

определить условия


— визначити умови

о приведенном ниже


— про наведене нижче

освободить с должности


— звільнити з посади

основание для...


— підстава для...

осуществлять управление (руководство)


— здійснювати управління (керівництво)

отпуск внеочередной


— відпустка позачергова

отпуск дополнительный


— відпустка додаткова

отпуск основной


— відпустка основна

отпуск учебный


— відпустка навчальна

повышение в должности


— підвищення на посаді

полномочный орган


— повноважный орган

пользоваться полномочиями


— керуватися повноваженнями

понести убытки


— зазнати збитків

понижение в должности


— пониження на посаді

поощрение в связи с


— заохочення у зв'язку з

по семейным обстоятельствам


— за сімейних обставин

по этому договору


— за цим договором

право относительно...


— право стосовно...

правительственные награды


урядові нагороди

привлечь к ответственности


— притягнути до відповідальності

принять в (отдел)


— прийняти до (відділу), у (відділ)

продвижение по службе


— просування по службі

продолжительность работы на (предприятии)


— тривалість роботи на (підприємстві)

производственная программа


— виробнича програма

работа по совместительству


— робота за сумісництвом

расчетный счет


— розрахунковий рахунок

регулировать взаимоотношения


— регулювати відносини (стосунки)

руководящий орган


— керівний орган

с занимаемой должности


— із займаної посади

с испытательным сроком


— з випробувальним терміном

с приказом ознакомлен(а)


— з наказом ознайомлений(а)

с принятием материальной ответственности


— з прийняттям матеріальної відповідальності

служебный перевод


— службове переведення

сдать в эксплуатацию


— здати в експлуатацію

согласовать с (руководством)


— погодити з (керівництвом)

с сокращенным рабочим днем


— із скороченим робочим днем

составлять компетенцию


— складати компетенцію

со стороны


— з боку

средства, направляемые на...


— кошти, що скеровуються на...

средства, нацеленные на...


— кошти, спрямовані на...

считать целесообразным


— вважати доцільним (за доцільне)

указать мероприятия (условия, сроки)


— зазначити заходи {умови, терміни)

условия контракта


— умови контракту

через формируемую дирекцию


через дирекцію, що формується

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОСОБИСТИХ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(ДОРУЧЕННЯ, ЗАПОВІТИ, ЗАЯВИ, ПОСВІДЧЕННЯ, РОЗПИСКИ)

брачные отношения


— шлюбні стосунки (взаємини)

быть вынужденным


— бути вимушеним

быть намеренным


— мати намір(и), збиратися

быть не вправе


— не мати права

взыскать с ответчика


— стягнути з відповідача

владеть на правах личной собственности


— володіти на правах особистої власності

в (мою) пользу


— на (мою) користь

во время моего нахождения на...


— під час мого перебування на...

возбудить уголовное дело


— порушити кримінальну справу

возложить расходы на...


— покласти витрати на...

восстановить в должности


— поновити на посаді

восстановление прав на...


— поновлення прав на...

временно отсутствующий член семьи


— тимчасово відсутній член сім'ї

время пребывания


— час перебування

в связи (со смертью кормильца)


— у зв'язку (із смертю годувальника)

в силу изложенного


— зважаючи на викладене

в соответствии с изложенным


— відповідно до викладеного, згідно з викладеним

в соответствии с паспортом


— відповідно до (згідно з) паспорта (паспортом)

в состоянии опьянения


— у нетверезому стані

вынести решение о...


— винести (ухвалити) рішення про...

вынужден обратиться


— змушений звернутися

дать согласие


— дати згоду (погодитися)

дееспособность проверена


— дієздатність перевірена

дело по обвинению


— справа по (з) обвинуваченню (обвинувачення)

держатель (акций)


— власник (акцій)

детское учреждение


— дитячий заклад

для возбуждения

(ходатайства о...)


— для (з метою) порушення (клопотання про...)

для освидетельствования


— для огляду

договор о жилищном найме


— договір про наймання житла

до достижения


— до досягнення

дополнительные сведения


—- додаткові відомості

заинтересованное лицо


— зацікавлена особа

заключить договор


— укласти договір (угоду)

занимаемая площадь


— зайнята площа

злоупотреблять положением


— зловживати становищем

иждивенец нетрудоспособный (несовершеннолетний)


— утриманець непрацездатний (неповнолітній)

имущество, подлежащее разделу


— майно, що підлягає розподілу

истец


— позивач

к (заявлению) прилагать


до (заяви) додавати

малообеспеченная семья


— малозабезпечена родина

назначить помощь (пенсию)


— призначити допомогу (пенсію)

на иждивении иметь


— на утриманні мати

на основании...


— на підставі...

наследственное имущество


— спадкове майно

наследство


— спадок

наследство получить


— одержати у спадок

на содержании


— на утриманні

необходим развод


— необхідне (потрібне) розлучення

непригодный для...


— непридатний для...

обязан(а) выплачивать


— зобов'язаний(а) сплачувати

обязуюсь возвратить


— зобов'язуюсь повернути

освободить жилплощадь


— звільнити житлову площу (житлоплощу)

ответственный наниматель


— відповідальний наймач

ответчик по делу


— відповідач у справі

от выплат уклоняться


— від сплачування ухилятися

очередь для получения жилья


— черга на отримання житла

пенсия по случаю потери


— пенсія у зв'язку із втратою

перечисленные документы


— перелічені документи

поддерживать отношения


— підтримувати стосунки (взаємини, зв'язки)

подтвердить факт заключения договора


— підтвердити факт укладання договору

полномочия передавать


— повноваження передавати

получить в...


— одержати в...

порвать отношения


розірвати стосунки (взаємини, зв'язки)

поручать представление (интересов)


доручати представництво (інтересів)

пособие по безработице


— допомога у зв'язку з безробіттям

по усмотрению


— на розсуд

похищенное имущество


— викрадене майно

предоставить право


— надати право

представительские


— представницькі функції

функции преимущественное право


— переважне право бути

быть претендовать на (наследство)


— претендувати на (спадок)

признать недействительным


— визнати недійсним

принять меры по поиску


— вжити заходів щодо розшуку

при определении расходов по...


— при визначенні витрат щодо...

причиненные телесные поврежден


— завдані тілесні ушкодження

причитаться (мне)...


— належати (мені)...

проживать совместно


— проживати спільно (разом)

противоугонный


— протикрадіжковий

ранее проживающий


— той, хто раніше мешкав

расторгнуть брак


— розірвати шлюб

решая вопрос


— вирішуючи питання

решение о...


рішення про...

родственные отношения


— родинні стосунки (взаємини)

самовольно (завладеть)


— самочинно (заволодіти)

свидетельство о командировке


— посвідчення про відрядження

своевременно вносить взносы


— своєчасно робити внески

своевременно сообщить


— своєчасно повідомити

следующие вещи


— такі речі

смежные комнаты


— суміжні кімнати

собственноручно подписать


— власноручно підписати

совершить кражу


— здійснити (вчинити) крадіжку

состав семьи


— склад сім'ї

состоять на учете


— перебувати на обліку

с правом на жилплощадь


— з правом на житлоплощу (житлову площу)

сроком на…


— строком (терміном) на...

срок, установленный законом


— строк (термін), установлений (прийнятий) законом

с целью восстановления


— з метою відновлення (поновлення)

удостоверен (мной) …


— засвідчений (мною)...

установить факт принадлежности


— встановити факт належності

учет по предоставлению жилья


— облік з надання житла

факт признания отцовства


— факт визнання батьківства

частая собственность


приватна власність

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТІВ З ПОСЕРЕДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(ДОГОВОРА, ДОРУЧЕННЯ)

авторский надзор


— авторський нагляд

аренда помещения (оборудования)


— оренда приміщення (обладнання)

арендная плата


— орендна плата

арендодатель


— орендодавець

безналичный расчет


— безготівковий розрахунок

бесплатно исправить


— безкоштовно виправити

недостатки


— недоліки

биржевой контракт


— біржовий контракт

в виде


— у вигляді

ввиду того, что.


— через те, що.-.; зважаючи на те, що...; з огляду на те, що...

в дальнейшем (далее, дальше)


— у подальшому (далі)

в его пользу


— на його користь

вести учет


— вести облік

взыскать штраф


— стягнути штраф

виновная сторона


— винна сторона

влечь за собой


— тягти за собою

в лице


— в особі

внедрение достижений


— впровадження досягнень

возложить обязанности


— покласти обов'язки

вознаграждение в размере


— винагорода в розмірі

в остальной части


— у решті

в полном объеме


— у повному обсязі

в пользу (заказчика)


— на користь (замовника)

временное пользование


— тимчасове користування

в связи с изложенным


— у зв'язку із викладеним

в соответствии с графиком


— відповідно до (згідно з) графіка (графіком)

вступительный взнос


— вступний внесок

выплата штрафа (неустойки)


— сплачування штрафу (неустойки)

высококачественный товар


— високоякісний товар

годовая плата


річна плата

городской бюджет


— міський бюджет

горюче-смазочные материалы


— пально-мастильні матеріали

государственный бюджет


— державний бюджет

Гражданский кодекс


— Цивільний кодекс

грузовая скорость


— вантажна швидкість

дальнейшее проведение (использование)


— подальше проведення (використання)

данный (настоящий) договор


— цей договір

действовать на основании


— діяти на підставі

денежные (имущественные) взносі


— грошові (майнові) внески

добровольные основания


— добровільні засади

довести к сведению


— довести до відома

договорная возмездная основа


— договірна відплатна основа

договорная цена


— договірна ціна

долевая собственность


— пайова власність

долевое участие


— пайова участь (на паях)

должен соответствовать


— повинен відповідати

дополнительное соглашение


— додаткова угода

достижение общей цели


— досягнення спільної мети

досрочно отгрузить


— достроково відвантажити

доставка груза


— доставления вантажу

достижение цели


— досягнення мети

заинтересованная сторона


— зацікавлена сторона

заинтересованность в совершенствовании


— зацікавленість у вдосконаленні

заключить сделку


— укласти угоду; закінчити справу (операцію)

законодательный акт


— законодавчий акт

заместитель руководителя


— заступник керівника

занимаемая должность


— обіймана (займана) посада

занимать должность


— обіймати (займати) посаду

за счет банка


— за рахунок банку

с наличной


— із наявною

иногородний получатель


— іногородній отримувач (з іншого міста)

иск с требованием


— позов із вимогою

использование имущества


— використання майна

испытание опытных образцов


— випробування дослідних зразків

испытательный срок


— випробувальний термін

источник финансирования


— джерело фінансування

конечный результат


— кінцевий результат

контракт по перевозке


— контракт з перевезення

косвенный результат


— побічний результат

лицевой счет


— особовий рахунок

материальная ответственность


— матеріальна відповідальність

мотивированный отказ


— умотивована відмова

надлежащее исполнение


— належне виконання

на должном уровне


— на належному рівні

наем оборудования


— наймання обладнання

название изделия


— назва виробу

назначить директора


— призначити директора

наличные деньги


— готівка

наличный товар


наявний товар

нанести ущерб


— завдати збитків

направление деятельности


— напрям діяльності

наступление обстоятельств


— настання обставин

научное заведение


— наукова установа

научное исследование


— наукове дослідження

недостаточное количество


— недостатня кількість

немедленно известить


— негайно повідомити

ненадлежащее исполнение


— неналежне виконання

необходимые доработки


— необхідні доробки

неотъемлемая часть


— невід'ємна частина

неприбыльная деятельность


— збиткова діяльність

неповрежденное имущество


— неушкоджене майно

непроизводственная сфера


— невиробнича сфера

несвоевременное исполнение


— несвоєчасне виконання

нести ответственность


— нести відповідальність

нижеподписавшиеся стороны


— сторони, що нижче підписалися

обеспечить поставку (отгрузку, финансирование)


— забезпечити постачання (відвантаження, фінансування)

оборот


— оборот; обіг (гроші в обігу)

обратиться по адресу


— звернутися на адресу (за адресою)

обслуживание клиентов


— обслуговування клієнтів

обязанности заказчика


— обов'язки замовника

обязательства подрядчика


— зобов'язання підрядника

обязуется выполнять


— зобов'язується виконувати

оговоренные сроки


— обумовлені терміни

одобрение участника


— схвалення учасника

окончательное решение


— остаточне рішення

о нижеследующем


про подане (наведене) нижче;

про наступне; про таке

оплата наличными или по безналичному расчету


— оплата готівкою або (чи) безготівковим розрахунком

оплатить понесенные расходы


— відшкодувати витрати (видатки)

о приведенном ниже


— про подане (наведене) нижче

освободить от участия


— звільнити від участі

основание для


— підстава для

основатель фирмы


— засновник фірми

остаточная (добавочная) стоимость


— залишкова (додаткова) вартість

осуществлять поставки


— здійснювати постачання

отказаться от


— відмовитися від

отрицательный результат


— негативний результат

отчетная документация


— звітна документація

отчисления в бюджет


— відрахування до бюджету

перевести на счет


— переказати на рахунок

перечень документов


— перелік документів

платежное требование


— платіжна вимога

по вине работника


— з вини працівника

подвести итоги


— підбити підсумки

по договоренности


— за домовленістю

по заказу


— на замовлення

по закону


— згідно із законом (відповідно до закону)

покрыть расходы


— покрити видатки

полномочия по доверенности


повноваження за дорученням

получатель груза


— отримувач вантажу

полученная сумма


— одержана (отримана) сума

по многим причинам


— з багатьох причин

по назначению


— за призначенням

поручить лицу


— доручити особі

порча имущества


— псування майна

порядок отгрузки


— порядок відвантаження

по своему качеству


— за своєю якістю

последующая деятельность


— подальша діяльність

по согласию


— за згодою

по согласованию с


— за погодженням із

поставляемая продукция


— продукція, що постачається

поставщик обязуется


— постачальник зобов'язується

поступать в распоряжение


— надходити в розпорядження

потерпевшая сторона


— потерпіла сторона

поточная биржевая цена


— поточна біржова ціна

по ценам


— за цінами

по этому договору


— за цим договором

предоставлять помощь (услуги)


— надавати допомогу (послуги)

предпринимательская деятельность


— підприємницька діяльність

представлять интересы


— представляти (репрезентувати) інтереси

предусмотренный (настоящим, данным, этим) договором


— передбачений (цим) даним договором

предъявить требование


— пред'явити вимогу

прекратить деятельность


— припинити діяльність

привести к нарушению


— призвезти до порушення

привлечение партнера


— залучення партнера

приемочное испытание


— приймальне випробування

прийти в негодность


— зробитися непридатним

прилагается к договору


— додається до договору

приложенный к договору


— доданий до договору

при наличии средств


— за наявності коштів

принятые обязательства


— взяті зобов'язання

принять к исполнению (сведению)


— взяти до виконання (відома)

принять во внимание


— взяти до уваги

приобретать акции


— придбавати (купувати) акції

приобретенное имущество


— придбане майно

причитающаяся сумма


— належна сума

проектно-сметная документация


— проектно-кошторисна документація

произведенная продукция


— вироблена продукція

производить оплату


— провадити оплату

производственная деятельность


— виробнича діяльність

производственное помещение


— виробниче приміщення

промежуточный этап


— проміжний етап

просроченная сумма


— прострочена сума

противоречить законодательству


— суперечити законодавству

протокол согласования


— протокол узгодження

пункт назначения


— пункт призначення

раздел прибыли (имущества)


— розподіл прибутку (майна)

разрешается деятельность


— дозволяється діяльність

разрешать споры


— розв'язувати суперечки

распоряжение директора


розпорядження директора

расчет за продукцию


розрахунок за продукцію

решение о прекращении


рішення про припинення

руководствоваться законодательством (положением, уставом)


керуватися законодавством (положенням, статутом)

своевременно сообщать


своєчасно повідомляти

следует отметить


слід відзначити

следует (полагается) перечислить


належить перерахувати (переказати)

следующий вид работ (период)


наступний вид робіт (період)

смета на объект


кошторис на об'єкт

совместная деятельность


спільна діяльність

с согласия


за згодою

согласие сторон


згода сторін

согласно прейскуранта


згідно з прейскурантом

согласованная цена


узгоджена ціна

содержание имущества


утримання майна

с одной (другой) стороны


з однієї (іншої) сторони

созыв учредительного собрания


скликання установчих зборів

соответствовать требованиям (условиям)


відповідати вимогам (умовам)

сопроводительный документ


супровідний документ

составление отчетности


складання звітності

составная часть


складова частина

состав приемной комиссии


склад приймальної комісії

сохранность продукции


цілісність (схоронність) продукції

специалист в области


спеціаліст (фахівець) у галузі

споры, возникающие


суперечки, що виникають

споры разрешаются


суперечки розв'язуються

срок поставки (действия)


строк (термін) постачання (дії)

стоимость определяется в грн.


вартість визначається у грн.

стоимость работ


вартість робіт

сумма поставки составляет


сума поставки становить

с учетом прибыли


з урахуванням прибутку

существенные недостатки


суттєві недоліки

с целью обеспечения (создания)


з метою забезпечення (створення)

таким образом


таким чином

требовать решения (обсуждения)


вимагати рішення (обговорення)

трудовое участие


трудова участь

Уголовный кодекс


Кримінальний кодекс

указать срок


указати (зазначити) термін

упаковка изделия


упакування виробу

упущенная выгода


упущений зиск

усиленная ответственность


підвищена відповідальність

устав предприятия


статут підприємства

устранение нарушения


усунення порушення

утвержденная смета


затверджений кошторис

учет выполнения


облік виконання

учет кадров


облік кадрів

учредитель организации


засновник організації

учредительное собрание


установчі збори

фактический объем


фактичний обсяг

целевое назначение


цільове призначення

целесообразность работ


доцільність робіт

является неотъемлемой частью


є невід'ємною частиною

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(КОМЕРЦІЙНІ АКТИ, ПРОТОКОЛИ РОЗБІЖНОСТЕЙ ДО ДОГОВОРІВ, ПРЕТЕНЗІЙНІ ЛИСТИ, ПРЕТЕНЗІЇ, ПОЗОВНІ ЗАЯВИ) <td width=321 valign=top style='width:240.95

акт-уведомление


— акт-повідомлення

акцептированная форма расчета


— акцептована форма розрахунку

безосновательная претензия


— безпідставна претензія

вагон, который поступил


— вагон, що надійшов

ведомственная принадлежность


— відомча належність

взыскать неустойку (штраф)


— стягнути неустойку (штраф)

возложить материальную ответственность


— покласти матеріальну відповідальність

воздушный транспорт


— повітряний транспорт

возможная причина


— можлива причина

возникновения спора


— виникнення суперечки

в принудительном порядке


— у примусовому порядку

в присутствии свидетеля


— у присутності свідка

в связи с...


— у зв'язку з...

в тот же срок


— у той (такий) самий термін, протягом такого самого часу (строку, терміну)

вывод эксперта


— висновок експерта

выдача груза


— видача вантажу

выполнение требования


— виконання вимоги

выявить факты


— виявити факти

грузовая


— вантажна

скорость


—швидкість

грузополучатель


— вантажоодержувач

грузоотправитель дело


— вантажовідправник

передать денежное


— справу передати

выражение


— грошове вираження

добровольная основа


— добровільна засада

доказательная сила


— доказова сила

доказательство неиспользования


— доказ невикористання

должный порядок


— належний порядок

дополнительные сведения


додаткові відомості

до этого (настоящего) времени


— до цього часу

железная дорога


— залізниця

железнодорожный транспорт


— залізничний транспорт

зависимо от


— залежно від

завод-изготовитель


— завод-виготовлювач

задержка отгрузки


— затримка відвантаження

засвидетельствовать обстоятельств


засвідчити

обставини

заявитель иска


— заявник позову

извлекать из спецификации (договора)


— вилучати із специфікації (договору)

излишек груза


— надлишок вантажу

исковое заявление


— позовна заява

использовать акредитив


— використати акредитив

исправность пломбы


— справність пломби

истец


— позивач

исчислять за порчу


— вираховувати за псування

касательно перевозки


— стосовно перевезення

количество (качество) товара


— кількість (якість) товару

коммерческий акт


— комерційний акт

лишать возможности


— позбавляти можливості

материально ответственное лицо


— матеріально відповідальна особа

назначение продукции


— призначення продукції

на рассмотрение


— на розгляд

нарушение обязательств


— порушення зобов'язань

недоброкачественность товара


— недоброякісність товару

недопоставка товара


— недопостачання товару

недополученные ценности


— недоотримані цінності

недостача товаров


— нестача товарів

немедленно сообщить


— негайно повідомити

начислить штраф


— нарахувати штраф

несколько пунктов договора


— кілька пунктів договору

несоответствие данным


— невідповідність даним

обосновать возражение


— обгрунтувати заперечення

обращаться с грузом


— обходитися з вантажем

описание повреждений


— опис ушкоджень

оплатить неустойку (штраф)


— сплатити неустойку (штраф)

опоздание на....


— запізнення на...

определенный срок


— визначений термін

основание для...


— підстава для...

ответчик


— відповідач

отказ от...


— відмова від...

отфузить товар


— відвантажити товар

отправитель груза


— відправник вантажу

отсутствие акта


— відсутність акта

перевести (перечислить) на счет


— переказати на рахунок

платежное требование (поручение)


— платіжна вимога (доручення)

повод (основание) для подачи


привід (підстава) для подання

повреждение груза


— ушкодження вантажу

подача вагона


— подання вагона

подлежать возвращению


— підлягати поверненню

подтверждающий документ


— підтверджувальний документ

подъездной путь


— під'їзна колія

поисковая переписка


— розшукове листування

по контракту


— за контрактом

покупатель обязан


— покупець зобов'язаний

получатель товара


— отримувач товару

полученный груз


— отриманий (одержаний) вантаж

по накладной


— за накладною

порча груза


— псування вантажу

поставка товара


— постачання товару

поставляемая продукция


— продукція, що постачається

поставлять продукцию


— постачати продукцію

поставщик обязан


— постачальник зобов'язаний

по счету


— за рахунок(ком)

потеря груза


— втрата вантажу

потребитель продукции


— споживач продукції

по требованию получателя


— на вимогу отримувача (одержувача)

по цене


— за ціною

предложение стороны


— пропозиція сторони

предложить покупателю


— запропонувати покупцеві

предоставить уценку